Головна / Акціонерам / Положення про ревiзiйну комiсiю

Акціонерам

Положення про ревiзiйну комiсiю
 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Положення про Ревізійну комісію ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» (надалі - Положення) визначає правовий статус, порядок формування, склад та функції Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» (надалі – Товариство), права, обов’язки та відповідальність її членів.

1.2. Положення розроблене у відповідності із законодавством України та Статутом Товариства.

 

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ТОВАРИСТВА

 

2.1. Ревізійна комісія Товариства є органом, який здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства та обирається виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів.

2.3. У своїй діяльності Ревізійна комісія Товариства керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням та іншими внутрішніми документами Товариства.

2.4. Ревізійна комісія Товариства підзвітна Вищому органу Товариства. Матеріали проведених Ревізійною комісією Товариства перевірок Ревізійна комісія Товариства подає Вищому органу Товариства та у разі вимоги - Наглядовій раді Товариства.

2.5. Усі витрати на утримання Ревізійної комісії Товариства провадяться за рахунок Товариства.

2.6. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Ревізійної комісії Товариства покладається на Виконавчий орган Товариства.

 

3. СКЛАД РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ТОВАРИСТВА ТА

ПОРЯДОК ОБРАННЯ ТА ВІДКЛИКАННЯ ЇЇ ЧЛЕНІВ

 

 1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Вищий орган Товариства обирає Ревізійну комісію.
 2. Кількісний склад Ревізійної комісії становить 3 (три) члени, у т.ч. Голова Ревізійної комісії.
 3. Члени Ревізійної комісії обираються шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів терміном на три роки.
 4. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.
 5. Ревізійна комісія Товариства має право в будь-який час переобрати Голову Ревізійної комісії Товариства.
 6. Повноваження члена Ревізійної комісії Товариства дійсні з моменту обрання особи в члени Ревізійної комісії Товариства за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, якщо інше не встановлено у рішенні Загальних зборів акціонерів Товариства.
 7. У випадку закінчення строку повноважень членів Ревізійної комісії, вони виконують свої обов’язки до обрання Загальними зборами акціонерів Товариства нового складу Ревізійної комісії.
 8. Обрання та відкликання членів Ревізійної комісії Товариства відноситься до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.
 9. Кандидатури для обрання  в члени Ревізійної комісії Товариства висуваються акціонерами Товариства та/або їх повноважними представниками. Не заборонено самовисунення акціонера Товариства та/або його представника у кандидати в члени Ревізійної комісії Товариства.
 10. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства на Загальних зборах акціонерів Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування, відповідно до якого одночасно проводиться голосування з обрання щодо всіх кандидатів в члени Ревізійної комісії Товариства, при цьому кожний акціонер має право віддати належні йому голоси  повністю за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів кожного акціонера помножується на 3 (три) – кількість членів Ревізійної комісії Товариства. Підраховані у такий спосіб голоси складають загальну кумулятивну кількість голосів акціонера, якими він може розпоряджатися під час проведення кумулятивного голосування за обрання членів Ревізійної комісії Товариства. Кожна голосуюча акція під час проведення кумулятивного голосування надає право акціонерам Товариства та/або їх уповноваженим представникам розпоряджатися під час голосування 3 (трьома) кумулятивними голосами. 
 11. Кожен акціонер Товариства (уповноважений представник акціонера) має право подати свою кандидатуру та/або кандидатуру іншого акціонера Товариства (уповноваженого представника іншого акціонера) та/або іншої фізичної особи для обрання Загальними зборами акціонерів Товариства в члени Ревізійної комісії Товариства, порядок денний яких передбачає вирішення  питання про обрання членів Ревізійної комісії Товариства. Пропозиції мають бути подані письмово до Виконавчого органу Товариства у термін, визначений Статутом Товариства.
 12. В письмовому поданні щодо кандидатури особи для обрання в члени Ревізійної комісії Товариства обов’язково повинно бути зазначено: Прізвище, Ім’я, По батькові фізичної особи або повну назву юридичної особи кандидата (кандидатів) в члени Ревізійної комісії Товариства, для  кандидата – фізичної особи рік народження, інформація про освіту, місце реєстрації, місце роботи і посаду, інформація про судову заборону займати певні посади та/або займатись певними видами діяльності, а також інформація про непогашені судимості за корисливі і посадові злочини.
 13. Списки кандидатур осіб для обрання в члени Ревізійної комісії Товариства  вносяться до бюлетенів на голосування, які видаються реєстраційною комісією Товариства акціонерам та/або їх уповноваженим представникам під час реєстрації. При проведенні кумулятивного голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства з питання обрання членів Ревізійної комісії Товариства учасники зборів (акціонери та/або їх уповноважені представники) напроти прізвища (назви) кожного кандидата для обрання до Ревізійної комісії Товариства вказують (пишуть, ставлять) кількість голосів, яку вони віддають із своєї загальної кумулятивної кількості голосів за відповідного (відповідних) кандидата (кандидатів). Напроти прізвища кандидата, за якого голоси не віддаються, ставиться прочерк ( - ). Загальна кількість голосів, що віддані акціонером (його представником) за одного або кількох кандидатів не може перевищувати загальної кумулятивної кількості голосів, належних такому акціонеру.
 14. Обраними до складу Ревізійної комісії Товариства вважаються 3 (три) кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів, порівняно з іншими кандидатами. При підрахунку кумулятивних голосів відданих за кандидатів у члени Ревізійної комісії Товариства мають значення та підлягають урахуванню тільки кумулятивні голоси, віддані за відповідного кандидата.

Члени Ревізійної комісії Товариства вважаються обраними, а Ревізійна комісія Товариства вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Ревізійної комісії Товариства шляхом кумулятивного голосування.

 1. Рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства може бути прийнято Загальними зборами акціонерів Товариства тільки у відношенні всіх членів Ревізійної комісії Товариства (відповідного складу). Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства. За рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства повноваження відповідного складу членів Ревізійної комісії Товариства можуть бути достроково припинені у будь-який час. Рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства може бути прийняте Загальними зборами акціонерів Товариства тільки у відношенні всіх членів Ревізійної комісії Товариства. 
 2. Будь-який член Ревізійної комісії може в будь-який час достроково припинити свої повноваження з власної ініціативи, повідомивши письмово про таке рішення Ревізійну комісію Товариства не менш ніж за 14 днів до дати складання повноважень. Повноваження члена Ревізійної комісії припиняються у випадках фізичної неможливості виконання обов'язків, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, померлим, безвісно відсутнім, а також набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає виконання обов’язків члена Ревізійної комісії Товариства. У вказаних випадках повноваження члена Ревізійної комісії припиняються без рішення Загальних зборів акціонерів з одночасним припиненням договору між Товариством та таким членом Ревізійної комісії Товариства.
 3. Повноваження членів Ревізійної комісії Товариства виникають з моменту обрання Загальними зборами акціонерів Товариства відповідного складу членів Ревізійної комісії та припиняються в момент прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про відкликання членів Ревізійної комісії Товариства (відповідного складу).  За рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства повноваження відповідного складу членів Ревізійної комісії можуть бути достроково припинені у будь-який час. Рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії може бути прийняте тільки у відношенні всіх членів Ревізійної комісії Товариства.
 4. Не можуть бути членами Ревізійної комісії:
  1.  члени Наглядової ради Товариства;
  2.  члени Виконавчого органу Товариства;
  3.  корпоративний секретар;
  4.  особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
  5.  члени інших органів Товариства.
 5. Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

 

4. ФУНКЦІЇ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ТОВАРИСТВА

 

4.1. Ревізійна комісія здійснює планові перевірки та ревізії фінансово-господарської та поточної діяльності Товариства не рідше одного разу на рік.

4.2. Функції Ревізійної комісії Товариства:

 1. перевірка виконання планів, у т.ч. фінансового плану, інвестиційних програм та планів розвитку Товариства;
 2. перевірка дотримання рівня цін, за якими Товариство закупає товари, роботи, послуги, сировину, комплектуючі, матеріали, обладнання, а також реалізує готову продукцію (надає послуги, виконує роботи) на предмет їх відповідності ринковим цінам на дату здійснення фінансових операцій;
 3. перевірка виконання Виконавчим органом Товариства законодавства України, Статуту, рішень Вищого органу Товариства та Наглядової ради Товариства з питань фінансово-господарської діяльності, їх відповідності законодавству України, Статуту та внутрішнім документам Товариства;
 4. перевірка своєчасності та повноти здійснення розрахунків з бюджетом;
 5. перевірка використання Товариством розподіленого Вищим органом Товариства чистого прибутку Товариства, нарахування, своєчасності та повноти виплати дивідендів;
 6. перевірка  одержання (за ставками, які не перевищують ринкові), використання та повернення кредитів;
 7. перевірка  відповідності законодавству України та Статуту Товариства використання коштів резервного та інших фондів Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства, та перевірка порядку відчуження майна Товариства щодо його відповідності чинному законодавству, статуту та внутрішнім положенням Товариства;
 8. перевірка  дотримання Головою та членами Виконавчого органу Товариства наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, вчинення правочинів та проведення фінансових операцій;
 9. перевірка бухгалтерської документації щодо фінансово-господарської діяльності Товариства, ведення якої забезпечується Виконавчим органом Товариства;
 10. перевірка порядку укладання угод, укладених від імені Товариства;
 11. перевірка дотримання порядку сплати акцій акціонерами Товариства у випадку проведення Товариством додаткової емісії акцій;
 12. аналіз фінансового стану Товариства, її платоспроможності, ліквідності активів, виявлення резервів для поліпшення економічного стану Товариства і розробка рекомендацій для органів управління Товариства;
 13. аналіз відповідності ведення в Товаристві бухгалтерського і статистичного обліку вимогам законодавства України;
 14. подання звітів про результати перевірок Вищому органу  Товариства та Наглядовій раді Товариства, надання Вищому органу Товариства, Наглядовій раді Товариства, Виконавчому органу Товариства на підставі цих звітів рекомендацій;
 15. надання Вищому органу Товариства та Наглядовій раді Товариства рекомендацій щодо відбору незалежних аудиторів;
 16. ініціювання скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства в разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.

4.2.17.    інші функції, необхідні для реалізації наданих Ревізійній комісії Товариства прав.

 1. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться за його рахунок Ревізійною комісією. Така перевірка проводиться за ініціативою Ревізійної комісії, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Виконавчого органу Товариства або на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками більше  10 відсотків простих акцій Товариства.
 2. Незалежно від наявності ревізійної комісії  у Товаристві спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками більше 10 відсотків простих акцій Товариства.
 3. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором.
 4. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства.
 5. Незалежним аудитором не може бути афілійована особа Товариства, афілійована особа посадової особи Товариства та особа, яка надає консультаційні послуги Товариству.
 6. Висновок аудитора, крім даних, передбачених законодавством про аудиторську діяльність, повинен містити інформацію про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період та про факти порушення законодавства (та встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності) під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану Товариства у його бухгалтерській звітності.
 7. Аудиторська перевірка діяльності Товариства також має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником (власниками) більше  10 відсотків простих акцій Товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає з визначеним ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки.
 8. Витрати, пов'язані з проведенням перевірки, покладаються на акціонера (акціонерів), на вимогу якого проводилася перевірка. Загальні збори можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на таку перевірку.
 9. Товариство зобов'язане протягом 10 днів з дати отримання запиту акціонера (акціонерів) про таку перевірку забезпечити аудитору можливість проведення перевірки. У зазначений строк Виконавчий орган Товариства має надати акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки.
 10. Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником більше 10 відсотків акцій Товариства, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.
 11. Порядок проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства встановлюється Статутом, цим Положенням  та чинним законодавством України.

 

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ТОВАРИСТВА

 

5.1.        Ревізійна комісія Товариства має право:

5.1.1.     отримувати від Товариства бухгалтерські та інші документи протягом 3 днів після письмового запиту за підписом Голови Ревізійної комісії;

5.1.2.      вимагати скликань Загальних зборів акціонерів Товариства, засідань Виконавчого органу Товариства, Наглядової ради Товариства, у випадках, коли виявлені порушення у фінансово-господарській діяльності потребують рішення відповідних органів управління Товариства;

5.1.3.      вимагати від посадових осіб Товариства пояснень з питань, що належать до повноважень Ревізійної комісії Товариства;

5.1.4.     проводити службові розслідування;

5.1.5.     отримувати, розглядати звіти аудиторів, складати відповідні висновки;

5.1.6.     залучати на договірній основі до своєї роботи незалежних спеціалістів – аудиторів та консультантів з оплатою їх послуг за рахунок Товариства.

5.1.7.     ініціювати питання про відповідальність працівників Товариства у разі порушення ними положень, правил та інструкцій з питань фінансово-господарської діяльності Товариства;

5.1.8.     брати участь у засіданнях Виконавчого органу Товариства з правом дорадчого голосу, бути присутніми на Загальних зборах акціонерів та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

5.2. Голова та члени Ревізійної комісії Товариства мають право

5.2.1.     отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій; інформація надається членам Ревізійної комісії Товариства протягом 2 (двох) днів з дати отримання Товариством відповідного запиту Ревізійної комісії Товариства на ім’я Голови Виконавчого органу Товариства;

5.2.2.     вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданнях Ревізійної комісії Товариства;

5.2.3.     ініціювати скликання засідань Ревізійної комісії Товариства ;

5.2.4.     надавати у письмовій формі зауваження на рішення Ревізійної комісії Товариства.

5.3.        Голова та члени Ревізійної комісії Товариства зобов’язані:

5.3.1.     діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов’язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;

5.3.2.     керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;

5.3.3.     виконувати рішення, прийняті Вищим органом Товариства та Ревізійною комісією Товариства;

5.3.4.     брати участь у засіданнях Ревізійної комісії Товариства на її вимогу;

5.3.5.     контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання Ревізійної комісії Товариства;

5.3.6.     завчасно готуватися до засідання Ревізійної комісії Товариства, зокрема, знайомитися з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо;

5.3.7.     очолювати відповідний напрямок роботи та спрямовувати діяльність відповідних структурних підрозділів Товариства відповідно до розподілу обов’язків між членами Ревізійної комісії Товариства;

5.3.8.     своєчасно надавати Наглядовій раді Товариства та Вищому органу Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства;

5.3.9.     зберігати конфіденційну інформацію та комерційну таємницю Товариства.

5.4.        Ревізійна комісія зобов’язана своєчасно доповідати Вищому органу Товариства і Наглядовій раді Товариства про результати проведених нею планових та позапланових перевірок, ревізій Товариства, службових розслідувань тощо.

5.5. За підсумками проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія Товариства складає висновки, які підписуються членами Ревізійної комісії Товариства, що брали участь в перевірці. У разі незгоди члена Ревізійної комісії з будь-якими положеннями зазначеного документа, висновки підписуються членом Ревізійної комісії із зауваженнями, які є їх невід'ємною частиною.

5.6. За результатами перевірки ревізійною комісією складаються висновки про перевірку, а в разі виявлення порушень - акт за підписом голови та членів комісії, які брали участь у перевірці. 

5.7. Голова Ревізійної комісії представляє на щорічних загальних зборах звіт Ревізійної комісії та висновок за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за підсумками фінансового року. Висновки Ревізійної комісії затверджують загальні збори. 

5.8. Звіт Ревізійної комісії має містити:

5.8.1.  інформацію про проведені нею планові та позапланові перевірки та складені за їх підсумками висновки з посиланнями на відповідні документи та необхідними поясненнями до них;

5.8.2. пропозиції щодо усунення виявлених під час перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства;

5.8.3. інформацію про достовірність та повноту фінансової звітності, а також рекомендації щодо затвердження її загальними зборами.

 

6. ЗАСІДАННЯ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ТОВАРИСТВА

 

6.1.        Організаційною формою роботи Ревізійної комісії Товариства є засідання. Засідання Ревізійної комісії скликаються її Головою в разі необхідності, але не рідше одного разу на рік. Будь-хто з членів Ревізійної комісії, Наглядової ради або акціонер (акціонери), який сукупно є власником більше 10 відсотків простих акцій Товариства, мають право вимагати проведення позачергового засідання Ревізійної комісії, а Голова Ревізійної комісії зобов'язаний в такому випадку скликати та провести таке засідання із запропонованим ініціатором скликання порядком денним.

6.2.        Засідання Ревізійної комісії Товариства проводяться:

- згідно з прийнятим Ревізійною комісією Товариства планом,

- перед початком планової або позапланової перевірки або ревізії Товариства,

- за результатами планової, позапланової перевірки або ревізії Товариства.

6.3.        Член Ревізійної комісії Товариства має право вимагати позачергового скликання засідання Ревізійної комісії Товариства, у разі необхідності прийняття Ревізійною комісією Товариства  невідкладного рішення з відповідного питання.

6.4.        Ревізійна комісія уповноважена вирішувати питання, віднесені до її компетенції, якщо на її засіданні присутні не менше половини членів її складу.

6.5.        Голова Ревізійної комісії Товариства:

- скликає засідання Ревізійної комісії Товариства;

-             проводить засідання Ревізійної комісії Товариства;

- організовує ведення протоколів засідань Ревізійної комісії Товариства;

- організовує поточну роботу Ревізійної комісії Товариства.

6.6.        Членами Ревізійної комісії Товариства на засіданні Ревізійної комісії Товариства з числа обраних Вищим органом Товариства членів Ревізійної комісії Товариства обирається відповідальна особа, що здійснює оформлення та зберігання протоколів засідань Ревізійної комісії Товариства, робить з них виписки, виконує інші дії, пов’язані із діяльністю Ревізійної комісії Товариства, та у разі відсутності Голови Ревізійної комісії виконує його обов’язки.

6.7.        Дата проведення засідання Ревізійної комісії Товариства та порядок денний засідання Ревізійної комісії Товариства повідомляються членам Ревізійної комісії Товариства письмово (особисто, рекомендованим листом, телеграмою з повідомленням про вручення або електронною поштою) не пізніше ніж за 2 дні до дати засідання Ревізійної комісії Товариства, крім випадків, коли дата проведення наступного засідання була визначена на минулому засіданні.

До повідомлення додаються всі необхідні документи, пов’язані з порядком денним засідання Ревізійної комісії Товариства.

6.8.        Член Ревізійної комісії Товариства особисто виконує свої обов’язки.

6.9.        Кожний член Ревізійної комісії  Товариства при голосуванні з відповідного питання порядку денного засідання Ревізійної комісії Товариства має один голос.

6.10.      Усі питання, що віднесені до компетенції Ревізійної комісії, вирішуються колегіально.

Рішення Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів її членів, які присутні на її засіданні.

При однаковій кількості голосів, голос Голови Ревізійної комісії є вирішальним.

6.11.      Протокол засідання Ревізійної комісії Товариства підписується всіма членами Ревізійної комісії Товариства або їх уповноваженими представниками за довіреністю, присутніми на засіданні Ревізійної комісії Товариства, і оформляється в двох оригінальних примірниках (один оригінальний примірник для Ревізійної комісії Товариства та один оригінальний примірник для Виконавчого органу Товариства).

6.12.      Члени Ревізійної комісії Товариства, які не згодні з рішенням Ревізійної комісії Товариства з відповідного питання порядку денного засідання Ревізійної комісії Товариства, мають право:

- висловити окрему думку з відповідного питання порядку денного засідання Ревізійної комісії Товариства, що вноситься до протоколу засідання Ревізійної комісії Товариства,

- надати до протоколу засідання Ревізійної комісії Товариства  у письмовому виді окрему думку з відповідного питання порядку денного засідання Ревізійної комісії Товариства, яка є невід’ємною частиною протоколу засідання Ревізійної комісії Товариства.

6.13.      Протоколи засідання Ревізійної комісії Товариства або належним чином завірені виписки з протоколів засідання Ревізійної комісії Товариства, повинні бути надані у будь-який час для ознайомлення Виконавчому органу Товариства, Наглядовій раді Товариства, Вищому органу Товариства за їх вимогою.

6.14.      Обов’язком Голови Ревізійної комісії Товариства є організація належного зберігання оригіналів протоколів засідань Ревізійної комісії Товариства.

Після припинення повноважень, Голова Ревізійної комісії Товариства організовує передачу оригіналів протоколів засідань Ревізійної комісії Товариства новообраному Голові Ревізійної комісії Товариства.

 1. Забезпечення зберігання оригіналів протоколів засідань Ревізійної комісії Товариства, що передаються для виконання Виконавчому органу Товариства, покладається на Голову Виконавчого органу Товариства.

 

 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ  РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ТОВАРИСТВА

7.1. Члени Ревізійної комісії несуть відповідальність за відповідність, повноту та об'єктивність відомостей, які містяться у висновках та рішеннях Ревізійної комісії.

7.2. За порушення вимог чинного законодавства України, а також положень статуту та інших внутрішніх нормативних документів Товариства, члени Ревізійної комісії можуть бути притягнуті до відповідальності згідно з нормами чинного законодавства України.

7.3. Порядок та підстави притягнення членів Ревізійної комісії до відповідальності регулюються нормами чинного законодавства України, статутом та внутрішніми нормативними документами Товариства.

 

8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1.         Зміни до Положення вносяться за рішенням Вищого органу Товариства в порядку, визначеному законодавством України та Статутом Товариства.

8.2.         Якщо окремі норми, встановлені Положенням, визнані недійсними, це не тягне за собою визнання недійсними інших норм та Положення в цілому.

8.3.         Ця редакція Положення набуває чинності з моменту її затвердження рішенням загальних зборів акціонерів Товариства.

 

 

Голова Загальних зборів

акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»                                          ________________

 

 

Секретар Загальних зборів

акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»                                          ________________

 

 

 • Доступ до публічної інформації
 • Персональний кабінет ПАТ "Вінницяобленерго"
 • SMS повідомлення з показниками
 • ПАТ "Вінницягаз"
 • Кол-центр
 • Телефон довіри
 • Як отримати субсидію?
 • IНФОРМАЦIЙНО- КОНСУЛЬТАЦIЙНИЙ ЦЕНТР
 • Структурні одиниці
 • УЧБОВИЙ ЦЕНТР
 • Інтегрована система менеджменту
 • Охорона праці