Головна / Акціонерам / Положення про загальнi збори

Акціонерам

Положення про загальнi збори

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 1. Положення про загальні збори акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» (надалі – Положення) визначає статус та повноваження Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» (надалі – Товариство), порядок їх скликання, проведення та прийняття рішень.
 2. Положення розроблено у відповідності із законодавством України та Статутом Товариства.
 3. Загальні збори акціонерів Товариства (далі – Збори) є Вищим органом управління Товариства.
 4. Кожен акціонер, або його уповноважений представник, має право приймати участь у Зборах та обговоренні питань, що виносяться на порядок денний, незалежно від кількості і класу акцій, власниками яких він є.
 5. На Зборах можуть бути присутні особи, присутність яких визнана за необхідну одним з органів управління та контролю та необхідна для розгляду окремого питання, а також гості за запрошеннями та інші особи.
 6. Рішення Зборів, прийняті з додержанням вимог чинного законодавства, Статуту Товариства та цього Положення, є обов’язковими для виконання усіма, без винятку, акціонерами Товариства, органами Товариства, посадовими особами та працівниками Товариства.

 

2. КОМПЕТЕНЦІЯ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА

 

 1. Збори, як Вищий орган управління Товариства, вправі розглядати та вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, що внесені до порядку денного Зборів у порядку, встановленому діючим законодавством України, Статутом Товариства та цим Положенням.
 2. До компетенції Вищого органу Товариства відносяться:
  1. визначення основних напрямків діяльності Товариства;
  2. внесення змін до Статуту Товариства;
  3. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
  4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;
  5. прийняття рішення про розміщення акцій;
  6. прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
  7. прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
  8. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
  9. затвердження Положень про Загальні збори акціонерів Товариства, Наглядову раду Товариства, Виконавчий орган Товариства та Ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них;
  10. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
  11. затвердження річного звіту Товариства;
  12. розподіл чистого прибутку та визначення порядку покриття збитків Товариства;
  13. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов’язкового викупу акцій, передбачених законом;
  14. прийняття рішення про форму існування акцій;
  15. прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та строку їх виплати;
  16. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
  17. обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства;
  18.  прийняття рішення про припинення, в тому числі дострокове, повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законом;
  19. утворення колегіального або одноособового Виконавчого органу Товариства (шляхом визначення його назви, кількісного складу і компетенції);
  20. утворення та відкликання Ревізійної комісії, обрання та відкликання членів Ревізійної комісії Товариства, прийняття рішення про припинення, в тому числі дострокове, їх повноважень;
  21. затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії;
  22. заслуховування та розгляд звітів Наглядової ради Товариства, Виконавчого органу Товариства, Ревізійної комісії Товариства, посадових осіб Товариства з окремих питань їх діяльності;
  23. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства, Виконавчого органу Товариства, Ревізійної комісії Товариства;
  24. прийняття рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
  25. прийняття рішень про виділ та припинення (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення) Товариства, крім випадків передбачених законом.

Прийняття рішень про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення, передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу).

 1. обрання комісії з припинення Товариства;
 2. прийняття рішення про створення Товариством на території України та за її межами, реорганізацію та ліквідацію юридичних осіб, а також підприємств, єдиним власником яких є Товариство;
 3. затвердження статутів підприємств, єдиним власником яких є Товариство.
 4. затвердження річних результатів діяльності підприємств, єдиним власником яких є Товариство;
 5. прийняття рішення про заснування Товариством об'єднання та про участь Товариства в об'єднаннях з іншими суб'єктами господарської діяльності;
 6. прийняття рішення про погодження створення Товариством юридичної особи або участі Товариства в інших юридичних особах, а також про вихід з них;
 7. прийняття рішення про погодження проектів статутів юридичних осіб, які створює та участь в яких бере Товариство;
 8. погодження рішення Виконавчого органу про випуск, реалізацію цінних паперів та їх похідних, розміщення їх в Україні та за її межами, купівлю та набуття прав на цінні папери;
 9. прийняття рішення про відшкодування акціонеру (акціонерам) витрат, пов'язаних з підготовкою та проведенням аудиторської перевірки за його (їх) вимогою;
 10. прийняття рішення про обрання уповноваженої особи акціонерів для представлення інтересів акціонерів у випадках, передбачених законом;
 11. прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства;
 12. прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, перевищує 25 (двадцять п’ять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
 13. прийняття рішення про обрання (заміну) Депозитарію цінних паперів;
 14. прийняття рішення про надсилання пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій;
 15. прийняття рішення про проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
 16. обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
 17. прийняття рішень з інших питань, винесених на розгляд Загальних зборів акціонерів Товариства Наглядовою радою Товариства, Виконавчим органом Товариства, Ревізійною комісією Товариства та акціонерами Товариства.
 1. Повноваження, передбачені пунктами 2.2.1 – 2.2.26, 2.2.37 та 2.2.41, відносяться до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства і не можуть бути передані іншим органам Товариства.
 2. Загальні збори акціонерів Товариства можуть розглядати й інші питання діяльності Товариства і приймати рішення, в тому числі і з тих, що віднесені до компетенції іншого органу управління Товариства.
 3. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 2.2.11, 2.2.12, 2.2.17, 2.2.18 та 2.2.23 цього Положення.     
 4. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктом 2.2.20 цього Положення.

 

3. СКЛИКАННЯ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА

 1. Збори можуть бути черговими – річними та позачерговими.
 2. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори акціонерів Товариства (річні Загальні збори). Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.
 3. На Загальних  зборах акціонерів приймаються рішення з питань, які включені до порядку денного Зборів.
 4. Позачергові Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою Товариства:
  1. з власної ініціативи;
  2. на вимогу Виконавчого органу - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
  3. на вимогу Ревізійної комісії;
  4. на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;
  5. в інших випадках, встановлених законом або Статутом Товариства.
 5. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та проект порядку денного надсилається у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення персонально кожному акціонеру простим листом.
 6. Повідомлення про проведення Загальних зборів має містити дані, передбачені законом.
 7. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів публікує в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку повідомлення про проведення Загальних зборів (крім проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного). Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного фондовій біржі, на якій  Товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власному веб-сайті інформацію, передбачену законом.
 8. Загальні збори акціонерів проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства.
 9. Проект порядку денного та порядок денний Загальних зборів Товариства попередньо затверджуються Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством, - акціонерами, які цього вимагають.
 10. Кожний акціонер має право внести пропозиції до питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів, у порядку, визначеному законом. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.
 11. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.
 12. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради Товариства про включення питання до проекту порядку денного не вимагається.

У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів, Товариство не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення загальних зборів публікує в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку повідомлення з проектом порядку денного.

Товариство також надсилає повідомлення з проектом порядку денного Загальних зборів, разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, фондовій біржі (біржам), на якій воно пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власному веб-сайті відповідну інформацію про зміни у порядку денному загальних зборів.

 1. Рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів Товариства може бути прийнято у випадках, передбачених законом.
 2. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів Товариства надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.
 3. Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів Товариства. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов’язання Товариства провести Загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

 

4. ДОКУМЕНТИ, ЯКІ НАДАЮТЬСЯ  ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ АКЦІОНЕРАМ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ДО  ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА

 

 1. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства до дати проведення Загальних зборів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.        

У разі якщо порядок денний Загальних зборів Товариства передбачає голосування з питання щодо обов’язкового викупу Товариством акцій на вимогу акціонерів, Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого законом. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів.

 1. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

 

5. УЧАСТЬ АКЦІОНЕРІВ ТА ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ У ЗБОРАХ

 

 1. Акціонери Товариства беруть участь у Зборах особисто та/або через своїх представників.
 2. Представником акціонера за Загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах.

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

 1. Акціонер має право призначати свого представника постійно або на певний строк.
 2. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може посвідчуватися нотаріусом чи в іншому передбаченому законодавством порядку.
 3. Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.
 4. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

 

6. РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА

 

 1. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на таку участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають.
 2. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує Голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.
 3. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, додається до протоколу Загальних зборів.
 4. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.
 5. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у Загальних зборах, підписане Головою реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.
 6. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Виконавчий орган  Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.
 7. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.
 8. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.
 9. Акціонери (акціонер), які на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначити своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

 

7. ПРОВЕДЕННЯ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА

 

 1. Головує на Загальних зборах акціонерів Товариства особа, уповноважена Загальними зборами акціонерів Товариства.
 2. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства.
 3. Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.
 4. Секретар Зборів (Секретаріат Зборів на чолі з Секретарем Зборів) обирається Зборами.
 5. Після підписання  Головою Зборів і Секретарем Зборів Протоколу Зборів, та передачі відповідних екземплярів Протоколу Зборів Виконавчому органу Товариства функції Голови Зборів та Секретаря Зборів є припиненими.
 6. Голова Зборів оголошує порядок денний Зборів.
 7. Для доповіді (відповіді) з питання порядку денного Зборів Голова Зборів може надавати слово особі, що готувала це питання чи в компетенції якої це питання знаходиться.
 8. Від імені Виконавчого органу Товариства на Зборах виступає Голова Виконавчого органу Товариства або його уповноважений представник.

 

8. ПОРЯДОК ТА ПРОЦЕДУРА ГОЛОСУВАННЯ НА ЗБОРАХ ТОВАРИСТВА

 

 1. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків встановлених законом.
 2. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня.
 3. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.
 4. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.
 5. Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.
 6. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.
 7. Голосування на Загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування у порядку, визначеному законом.
 8. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою Товариства не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування у визначеному законом порядку.
 9. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити:
  1. повне найменування акціонерного товариства;
  2. дату і час початку проведення загальних зборів;
  3. питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;
  4. варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»);
  5. застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним;
  6. зазначення найменування або імені акціонера, імені його представника (за наявності) та кількості голосів, що йому належать.
 10.  Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:
 1. повне найменування акціонерного товариства;
 2. дату і час початку проведення загальних зборів;
 3. перелік кандидатів у члени органу акціонерного товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
 4. місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;
 5. застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним;
 6. зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

Кумулятивне голосування з питання обрання членів органу Товариства проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування.

Бюлетені для голосування засвідчуються підписом голови реєстраційної комісії Загальних зборів.

 1. Підрахунок голосів на Загальних зборах, роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає Лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами акціонерів. Повноваження Лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії. Умови договору затверджуються Загальними зборами.

До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою Товариства (в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають).

 1. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.
 2. У разі передачі повноважень Лічильної комісії депозитарній установі, з якою укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує  представник такої депозитарної установи.
 3. У протоколі про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) зазначаються:

- дата проведення голосування;

- питання, винесене на голосування;

- рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування;

- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;

- кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

 1. У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:

- дата проведення голосування;

- кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу акціонерного товариства;

- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;

- кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

 1. Рішення Загальних зборів  Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів  Товариства.
 2. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом публікації на власному веб-сайті.
 3. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються Лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження Лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.
 4. Протокол Загальних зборів Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головуючим і секретарем Загальних зборів.
 5. До протоколу Загальних зборів  Товариства заносяться відомості про:

8.20.1. дату, час і місце проведення Загальних зборів;

8.20.2. дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах;

8.20.3. загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;

8.20.4. загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання);

8.20.5. кворум Загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум Загальних зборів з кожного питання);

8.20.6. Голову та секретаря Загальних зборів;

8.20.7. склад Лічильної комісії;

8.20.8. Порядок денний Загальних зборів;

8.20.9. основні тези виступів;

8.20.10. порядок голосування на Загальних зборах;

8.20.11. підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.

 1. Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється підписом Голови Виконавчого органу Товариства.

 

9. 3АКЛЮНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 1. Зміни до цього Положення вносяться за рішенням Зборів в порядку, визначеному законодавством України та Статутом Товариства.
 2. Якщо окремі норми, встановлені Положенням, визнані недійсними, це не тягне за собою визнання недійсними інших норм та Положення в цілому.
 3. Ця редакція Положення набуває чинності з моменту її затвердження рішенням загальних зборів акціонерів Товариства.

 

 

 

Голова Загальних зборів

акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»                                         _______________

 

 

Секретар Загальних зборів

акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»                                         _______________

 

 

 • Доступ до публічної інформації
 • Персональний кабінет ПАТ "Вінницяобленерго"
 • SMS повідомлення з показниками
 • ПАТ "Вінницягаз"
 • Кол-центр
 • Телефон довіри
 • Як отримати субсидію?
 • IНФОРМАЦIЙНО- КОНСУЛЬТАЦIЙНИЙ ЦЕНТР
 • Структурні одиниці
 • УЧБОВИЙ ЦЕНТР
 • Інтегрована система менеджменту
 • Охорона праці