Акціонерам

Повiдомлення про виникнення особливої iнформацiї про емiтента 18.04.2012

18 квітня 2012

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента:

                       ПУБЛІЧНЕ  АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО"

1.2. Організаційно-правова форма емітента:  акціонерне  товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:  00130694

1.4. Місцезнаходження емітента:  21050 м. Вінниця , вул. 1-го Травня, 2

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента:  (0432)525-059,  525-011

1.6. Електронна поштова адреса емітента:  kanc@voe.com.ua

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для   

       розкриття  інформації:   www.voe.com.ua/index_.shtml

1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II: Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і  більше відсотків голосуючих акцій.

2. Текст повідомлення

За даними зведеного облікового реєстру власників цінних паперів ПАТ "Вінницяобленерго",  отриманого емітентом  13.04.2012 року, відбулися  наступні зміни власників акцій  ПАТ "Вінницяобленерго", яким належить 10 і більше відсотків  голосуючих акцій Товариства, а саме:

    -   юридична особа - Товариство з обмеженою відповідальністю "Луганське енергетичне об'єднання" (місцезнаходження: Україна, 91021, м. Луганськ, вул. Гайового, 35-А) є власником пакету акцій ПАТ "Вінницяобленерго" в кількості  1 548 683 акції, що становить 50,00 % голосуючих  акцій;

   -  пакет власника  акцій  - юридичної особи   Національна акціонерна компанія "Енергетична компанія України" (місцезнаходження: Україна, 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 34)  зменшився  та  становить 774 343  акції, що складає   25,00 % голосуючих  акцій;

  -   пакет власника  акцій  - юридичної особи   Гаренсіа Ентерпрайзіз Лімітед (Garensia Enterprises Limited) (місцезнаходження: Кіпр, Nafpliou, 15, 2nd  floor, P.C.3025, Limassol, Cyprus),   збільшився  та  становить  695 145  акцій, що складає   22,4431 % голосуючих  акцій.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством

Генеральний директор

 

 

 

Ніцак М.Г.

 

(підпис) 

(ініціали та прізвище керівника) 

  

М. П. 

17 квітня 2012 р.

(дата) 

Поділитись: