Акціонерам

Повiдомлення про виникнення особливої iнформацiї про емiтента 25.09.2014

25 вересня 2014

І. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента:
ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО" 
2. Код за ЄДРПОУ: 00130694 
3. Місцезнаходження: 21050, м. Вінниця, вул. 1-го Травня, 2 
4. Міжміський код, телефон та факс: (0432)525-059, 525-011 
5. Електронна поштова адреса: kanc@voe.com.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.voe.com.ua/index_.shtml 
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента 

ІІ. Текст повідомлення 
На підставі рішення Наглядової ради ПАТ "Вінницяобленерго" від 25.09.2014 р. (протокол № 12 від 25.09.2014р.): 

- припинено повноваження члена Дирекції ПАТ "Вінницяобленерго" - Касіча Юрія Петровича, паспорт серії СН номер 577353 виданий 29.07.1997 р. Ватутінським РУ ГУ МВС України в м. Києві, який перебував на цій посаді з19.06.2012 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє . 

- припинено повноваження члена Дирекції ПАТ "Вінницяобленерго" - Поляруша Олександра Васильовича, який перебував на цій посаді з 09.07.2013 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє . Згоди на розкриття паспортних даних не отримано. 

- обрано з 26.09.2014 р. членом Дирекції ПАТ "Вінницяобленерго" - Пістружак Ганну Володимирівну. Посади, які обіймала особа протягом п'яти останніх років: заступник начальника району електрозбуту "Східний", комерційний директор ТОВ "Глобал Енерджі", начальник комерційного відділу ТОВ "Енерджі Консалтинг", комерційний директор ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання", комерційний директор ПАТ "Вінницяобленерго". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який призначено особу - відповідно Статуту та внутрішніх положень Товариства. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано. 

- обрано з 26.09.2014 р. членом Дирекції ПАТ "Вінницяобленерго" - Пашкуду Олександра Петровича, паспорт серії СН № 453375 виданий 10.04.1997 р. Харківським РУ ГУ МВС України в м. Києві. Посади, які обіймала особа протягом п'яти останніх років: заступник директора - начальник району кабельних мереж "Східний" АЕК "Київенерго", начальник району кабельних мереж "Центральний" ПАТ "Київенерго", провідний спеціаліст виробничо-комерційного відділу ТОВ "Енерджі Сервіс", заступник директора технічного департаменту ТОВ "Глобал Енерджі", начальник відділу перспективного розвитку ТОВ "Енерджі Консалтинг", директор департаменту капітального будівництва ТОВ "Енерджі Консалтинг", заступник директора департаменту з продажів ТОВ "Енерджі Консалтинг", директор з питань забезпечення бізнесу ПАТ "Вінницяобленерго". Непогашеної судимості за корисливі та посадовi злочини не має. Строк, на який призначено особу - відповідно Статуту та внутрішніх положень Товариства. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. 

ІІІ. Підпис 
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
 

Генеральний директор ______________________________ А.Л. Поліщук

Повiдомлення розмiщено
у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Комiсiї 26.09.2014 р. 

Повiдомлення опублiковано
у № 182 Газети "Бюлетень. Цiннi папери України" 29.09.2014 р.

Поділитись: