Акціонерам

Квартальна iнформацiя емiтента цiнних паперiв за 1 квартал 2013 року

25 квітня 2013

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

  Генеральний директор                                                                Касіч Ю.П.

                                                                                                                                  25.04.2013

                                                                                                                                    (дата)

                                Квартальна інформація емітента цінних паперів

                                                           за 1 квартал 2013 року         

                                                              1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента                          ПУБЛІЧНЕ  АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

                                                                                     "ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО"

1.2. Організаційно-правова форма емітента           Акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ                  00130694

1.4. Місцезнаходження емітента                              вул. 1-го Травня, 2, м. Вінниця, 21050

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента     (0432) 52-50-59, 52-50-11

1.6. Електронна поштова адреса емітента               kanc@obl.vn.energy.gov.ua

               2. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

2.1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній

інформаційній базі даних Комісії                                                                                         25.04.2013

                                                                                                                                                   (дата)

2.2. Квартальна                     www.voe.com.ua/index_.shtml          

інформація розміщена                                                                            в мережі                25.04.2013

 на сторінці                                                                                             Інтернет                   (дата)

                                                                   (адреса сторінки)

 

Зміст

1. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб                  

2. Основні відомості про випущені акції

3. Основні відомості про облігації емітента при закритому розміщенні (за звітний період)

4. Основні відомості про похідні цінні папери емітента

5. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент

6. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

7. Інформація про господарську та фінансову діяльність                                                                

    а) інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності                      

    б) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції                    

    в) інформація про собівартість реалізованої продукції                                                              

8. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

9. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

10. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,  виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

11. Примітки:  Акції та облігації емітента у звітному періоді не випускались; посада корпоративного секретаря відсутня.

 

3. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб

3.1. Повне найменування                                         ПУБЛІЧНЕ  АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

                                                                                     "ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО"

3.2. Серія та номер свідоцтва про державну          серія А01 №644170

реєстрацію

3.3. Дата державної реєстрації                     20.07.2004

3.4. Місцезнаходження                                              вул. 1-го Травня, 2, м. Вінниця, 21050

3.5. Статутний капітал (грн.)                     30973660

3.6. Чисельність працівників (чол.)             4808

3.7. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

     Код за КВЕД                                                                 Вид діяльності

           35.12                                                                  [2010]Передача електроенергії

           35.13                                                                  [2010]Розподілення електроенергії

           35.14                                                                  [2010]Торгівля електроенергією

3.8. Відсоток акцій (часток, паїв), що належать державі                                                                         0

3.9. Відсоток акцій (часток, паїв), що передано до статутного                                                             25

 капіталу державного (національного) акціонерного

товариства та/або холдингової компанії

3.10. Органи управління емітента

Органами управління ПАТ "Вінницяобленерго" є :

- Вищий орган Товариства  - Загальні збори акціонерів Товариства;

- Наглядовий орган Товариства  - Наглядова рада Товариства;

- Виконавчий орган Товариства  - Дирекція Товариства;

- Контролюючий орган  Товариства - Ревізійна комісія Товариства.

3.11. Посадові особи емітента

ДИРЕКЦІЯ ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"

1.  КАСІЧ  Юрій Петрович     -  Генеральний директор ПАТ "Вінницяобленерго",  

призначено з 16.01.2013 р., на підставі рішення Наглядової ради ПАТ "Вінницяобленерго"

від 14.01.2013 р. (протокол №25  від 14.01.2013 р.)

2. МАЦОЛА Віталій Михайлович      -  член  Дирекції

3. ХРЕБТІЙ Віталій Михайлович         -  член Дирекції

4. МЯГКОВ  Антон Євгенович           -  член Дирекції

5. ПОЛІЩУК Андрій Леонідович       -  член Дирекції

6. БУЗЬКО Алла Ігорівна                     -  член Дирекції

7. КРАВЕЦЬ Руслан Борисович         - член Дирекції

8. ВДОВИЧЕНКО Олександр Васильович   - секретар Дирекції

НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА:

1. Юридична особа Компанія ГАРЕНСІА  ЕНТЕРПРАЙЗІЗ  ЛІМІТЕД  (GARENSIA

ENTERPRISES LIMITED)  - Голова  Наглядової ради

2. Юридична особа  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

“ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ”    -  член  Наглядової ради

3. Юридична особа Компанія ЕНЕРДЖІ СТАНДАРД ПАУЕР ЛІМІТЕД (ENERGY

STANDARD POWER LIMITED) - член Наглядової ради

4. Громадянин Російської Федерації  Малинін Максим Юрійович   - член Наглядової ради        

5. Овденко Галина Володимирівна - член Наглядової ради

6. Комаренко Олександр Іванович - член Наглядової  ради

7. Попов Сергій Андрійович - член Наглядової ради

РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ТОВАРИСТВА:

1. Івахно Віталій Валерійович    - Голова   Ревізійної комісії

2. Петрикова Олена Анатоліївна   - член Ревізійної комісії

3. Романенко Ольга Олегівна    - член Ревізійної комісії

4. Новоторова Світлана Олександрівна   - член Ревізійної комісії

5. Юридична  особа  Національна  акціонерна  компанія  „Енергетична компанія України” -

 член Ревізійної комісії

 

Головний бухгалтер ПАТ "Вінницяобленерго" -  ЗІНЮК Алла Михайлівна

3.12. Засновники емітента

На момент створення ПАТ "Вінницяобленерго" його засновником була держава в особі

Міністерства енергетики та електрифікації України.

3.13. Інформація щодо участі підприємства у створенні інших підприємств, установ та

організацій

ПАТ "Вінницяобленерго"не  брало участі у створенні підприємств, установ та організацій.

 

6. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент

6.1. Найменування                                           Публічне  акціонерне товариство "Національний

                                                                            депозитарій України"

6.2. Організаційно-правова форма                 Публічне акціонерне товариство

6.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ         30370711

6.4. Місцезнаходження                                    01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, буд. 3

6.5. Номер ліцензії на цей вид діяльності      АВ №189650

6.6. Дата видачі ліцензії                                                                                                               19.09.2006

6.7. Міжміський код та телефон                      (044) 279-10-78,

6.8. Факс                                                            (044) 377-70-16

6.9. Вид професійної діяльності на                Депозитарна діяльність

фондовому ринку

6.10. Опис

Обслуговування  емісії   цінних паперів ПАТ "Вінницяобленерго".

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.1. Найменування                                           Товариство з обмеженою відповідальністю

                                                                            "УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР"

6.2. Організаційно-правова форма                 Товариство з обмеженою відповідальністю

6.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ         21656006

6.4. Місцезнаходження                                    01010, м. Київ, вул. Суворова, 4/6

6.5. Номер ліцензії на цей вид діяльності      Серія АГ №399289

6.6. Дата видачі ліцензії                                                                                                               01.10.2010

6.7. Міжміський код та телефон                      (044)499-90-08

6.8. Факс                                                            (044)499-90-08

6.9. Вид професійної діяльності на                Депозитарна діяльність

фондовому ринку

6.10. Опис

 Відкриття та ведення рахунків у  цінних паперах  власникам іменних цінних паперів ПАТ

"Вінницяобленерго".

 

8. Інформація про господарську та фінансову діяльність

8.1. Інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності

Основні показники  фінансово-господарської діяльності  ПАТ  „Вінницяобленерго” станом

 на  31.03. 2013р.

Усього активів:             786 754 тис.грн.

Основні засоби:           573 973 тис.грн.

Довгострокові фінансові інвестиції:        80 тис.грн.

Запаси:        20 165  тис.грн.

Сумарна дебіторська заборгованість:     127 328  тис.грн.

Грошові кошти та їх еквіваленти:    19 751  тис.грн.

Нерозподілений прибуток (збиток):   - 153 187  тис.грн.

Власний капітал :    336 567 тис.грн.

Статутний капітал :    30 974 тис.грн.

Довгострокові зобов’язання :  380 522  тис.грн.

Поточні зобов’язання:  41 052 тис.грн.

Чистий прибуток:    48 922  тис.грн.

Середньорічна  кількість акцій:      3 097 366 шт.

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду:    -

Загальна сума коштів, витрачених  на викуп   власних акцій протягом періоду: -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб): 4808

  На 31.03.13р  основні засоби   ПАТ "Вінницяобленерго"  склали:                                       

 -  виробничого призначення:  на початок періоду -  566 214 тис.грн.,  на кінець звітного періоду -  567 844 тис.грн.

 - невиробничого призначення: на початок періоду -  2 845 тис.грн.,  на кінець звітного періоду - 2 258  тис.грн.

УСЬОГО: на початок періоду -   569 059  тис.грн., на кінець звітного періоду -  570 102 тис.грн.

 Ступінь зносу всіх основних засобів  складає   48,97%, ступінь використання   -  51,03% 

 Ступінь зносу виробничих основних засобів складає 48,67% , ступінь використання  -  51,33%

 Ступінь зносу невиробничих основних засобів складає 79,30%, ступінь викорстання  -  20,70%

 

8.2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

   N      Основний                    Обсяг виробництва                           Обсяг реалізованої продукції

  з/п           вид

            продукції               у             у грошовій           у                    у              у грошовій           у

                                  натуральній         формі         відсотках    натуральній         формі         відсотках

                                       формі         (тис. грн.)       до всієї           формі           (тис. грн.)       до всієї

                                     (фізична                              вироблено      (фізична                                 реалізо-

                                    од. вим.)                              ї продукції      од. вим.)                                   ваної

                                                                                                                                                       продукції

   1              2                      3                      4                    5                     6                       7                    8

   1   Послуги з          д/н                            0,00                   0         750 931 тис.кВтг      330482,00           99,97

        розподілення та

         постачання

 електроенергії

 

8.3. Інформація про собівартість реалізованої продукції

N Склад витрат                                         Відсоток від                                                              загальної

 з/п                                                                                                                                             собівартості

                                                                                                                                                    реалізовано

                                                                                                                                                     ї продукції

                                                                                                                                                             (у

                                                                                                                                                     відсотках)

   1                                                                       2                                                                               3

   1   Матеріальні витрати                                                                                                                  5,4

   2   Заробітна плата                                                                                                                        20,1

   3   Вартість купованої електроенергії                                                                                          67,3

   4   Відрахування на соціальні заходи                                                                                            7,1

 

                                                                                                                                                        КОДИ

                                                                                                         Дата  (рік, місяць, число)       2013.04.01

Підприємство ПУБЛІЧНЕ  АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО                                 за ЄДРПОУ                00130694

                      "ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО"

Територія       ВIННИЦЯ                                                                                 за КОАТУУ              0510100000

Організаційно-      Акціонерне товариство                                                        за КОПФГ                      230

правова форма господарювання

Вид економічної    Розподілення електроенергії                                                 за КВЕД                        35.13

діяльності

Середня кількість працівників1             4736

Адреса,         вул. 1-го Травня, 2, м. Вінниця, 21050

телефон

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності                                                                                  v

                                                      Баланс (Звіт про фінансовий стан)

                                                                        на  31.03.2013  р.

                                                                                                                   Форма № 1          Код за       1801001

                                               Актив                                                 Код   На початок    На кінець

                                                                                                        рядка    звітного       звітного

                                                                                                                     періоду        періоду

                                                   1                                                       2             3                 4

     I. Необоротні активи                                                                                                      

Нематеріальні активи                                                                         1000          1507          1962

    первісна вартість                                                                           1001          3750          4480

    накопичена амортизація                                                                1002          2243          2518

Незавершені капітальні інвестиції                                                        1005          6877         13310

Основні засоби                                                                                   1010        569059       570102

    первісна вартість                                                                           1011       1105525      1117235

    знос                                                                                             1012        536466       547133

Інвестиційна нерухомість                                                                    1015          3934          3871

    первісна вартість інвестиційної нерухомості                                  1016         10833        10833

    знос інвестиційної нерухомості                                                      1017          6899          6962

Довгострокові біологічні активи                                                           1020              0              0

    первісна вартість довгострокових біологічних активів                    1021              0              0

    накопичена амортизація довгострокових біологічних активів           1022              0              0

Довгострокові фінансові інвестиції:                                                                                           

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств          1030              0              0

інші фінансові інвестиції                                                                      1035             80             80

Довгострокова дебіторська заборгованість                                           1040            574           501

Відстрочені податкові активи                                                              1045              0              0

Гудвіл                                                                                               1050              0              0

Відстрочені аквізиційні витрати                                                         1060              0              0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах            1065              0              0

Інші необоротні активи                                                                       1090              0              0

Усього за розділом I                                                                          1095       582031       589826

     II. Оборотні активи                                                                                                        

Запаси                                                                                              1100         24373        20165

    Виробничі запаси                                                                          1101         24361        20159

    Незавершене виробництво                                                             1102              0              0

    Готова продукція                                                                          1103              0              0

    Товари                                                                                         1104             12              6

Поточні біологічні активи                                                                    1110              0              0

Депозити перестрахування                                                                 1115              0              0

Векселі одержані                                                                               1120              0              0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги         1125         42834        46747

Дебіторська заборгованість за розрахунками:                                                                           

    за виданими авансами                                                                   1130         14214        46974

    з бюджетом                                                                                  1135         28115        28905

        у тому числі з податку на прибуток                                            1136              0              0

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих                  1140              0              0

Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх                   1145              0              0

Інша поточна дебіторська заборгованість                                            1155         38112          4201

Поточні фінансові інвестиції                                                                1160              0              0

Гроші та їх еквіваленти                                                                       1165          2201         19751

    Готівка                                                                                        1166             12              0

    Рахунки в банках                                                                           1167          2189         19751

Витрати майбутніх періодів                                                                1170            305           567

Частка перестраховика у страхових резервах                                      1180              0              0

у тому числі в:                                                                                   1181              0              0

    резервах довгострокових зобов’язань

    резервах збитків або резервах належних виплат                              1182              0              0

    резервах незароблених премій                                                         1183              0              0

    інших страхових резервах                                                              1184              0              0

Інші оборотні активи                                                                          1190         23068        29618

Усього за розділом II                                                                         1195       173222       196928

     III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи         1200             0            0

вибуття

Баланс                                                                                             1300       755253       786754

 

                                               Пасив                                                 Код   На початок    На кінець

                                                                                                        рядка    звітного       звітного

                                                                                                                     періоду        періоду

                                                   1                                                       2             3                 4

     I. Власний капітал                                                                                                         

Зареєстрований капітал                                                                      1400         30974        30974

Капітал у дооцінках                                                                           1405        377149       377149

Додатковий капітал                                                                            1410         76608        76489

    Емісійний дохід                                                                             1411              0              0

    Накопичені курсові різниці                                                             1412              0              0

Резервний капітал                                                                              1415          5142          5142

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)                                     1420     (202109)      (153187)

Неоплачений капітал                                                                         1425          (     0 )  (           0)

Вилучений капітал                                                                             1430      (    0 ) (           0)

Інші резерви                                                                                       1435              0              0

Усього за розділом I                                                                          1495       287764       336567

     II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення                                                                

Відстрочені податкові зобов’язання                                                     1500            270           270

Пенсійні зобов’язання                                                                          1505              0              0

Довгострокові кредити банків                                                              1510              0              0

Інші довгострокові зобов’язання                                                          1515        365786       360097

Довгострокові забезпечення                                                                1520         26414        28343

    Довгострокові забезпечення витрат персоналу                                1521              0              0

Цільове фінансування                                                                         1525              0              0

    Благодійна допомога                                                                     1526              0              0

Страхові резерви                                                                               1530              0              0

у тому числі:                                                                                      1531              0              0

    резерв довгострокових зобов’язань

    резерв збитків або резерв належних виплат                                    1532              0              0

    резерв незароблених премій                                                            1533              0              0

    інші страхові резерви                                                                    1534              0              0

Інвестиційні контракти                                                                      1535              0              0

Призовий фонд                                                                                   1540              0              0

Резерв на виплату джек-поту                                                             1545              0              0

Усього за розділом II                                                                         1595       392470       388710

     IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення                                                                         

Короткострокові кредити банків                                                          1600         18455             0

Векселі видані                                                                                    1605              0              0

Поточна кредиторська заборгованість за:                                             1610         21931        20425

    довгостроковими зобов’язаннями

    товари, роботи, послуги                                                                 1615         20020        12581

    розрахунками з бюджетом                                                             1620            714           779

        у тому числі з податку на прибуток                                            1621              0              0

    розрахунками зі страхування                                                         1625          3628          3592

    розрахунками з оплати праці                                                         1630          7701          7959

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами          1635              0              0

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з                     1640            162           161

Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків          1645              0              0

Поточна кредиторська заборгованість за страховою                           1650              0              0

Поточні забезпечення                                                                         1660              0              0

Доходи майбутніх періодів                                                                  1665              0              0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків                                1670              0              0

Інші поточні зобов’язання                                                                   1690          2408         15980

Усього за розділом III                                                                       1695        75019        61477

     ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,              1700              0              0

утримуваними для продажу, та групами вибуття

    V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду           1800              0              0

Баланс                                                                                             1900       755253       786754

Примітки: д/н

 

                                                                                                                                                        КОДИ

Підприємство ПУБЛІЧНЕ  АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО                       Дата  (рік, місяць, число)       2013.04.01

                      "ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО"                                                                 за ЄДРПОУ          00130694

                                   Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

                                                                    за 1 квартал 2013 року

                                                                          I. ФІНАНСОВІ                   Форма № 2        Код за       1801003

                                               Стаття                                                    Код           За звітний                За

                                                                                                           рядка            період            аналогічний

                                                                                                                                                         період

                                                                                                                                                    попереднього

                                                                                                                                                          року

                                                   1                                                          2                   3                        4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                      2000              334307             320090

Чисті зароблені страхові премії                                                             2010                     0                     0

    Премії підписані, валова сума                                                            2011                     0                     0

    Премії, передані у перестрахування                                                    2012                     0                     0

    Зміна резерву незароблених премій, валова сума                                   2013                     0                     0

    Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій                2014                     0                     0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)                       2050     (       260033  )        (  274597  )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами                                     2070     (              0   )        (       0  )

Валовий:                                                                                              2090                74274               45493

     прибуток

     збиток                                                                                          2095     (              0   )         (       0   )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань              2105                     0                     0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів                                 2110                     0                     0

    Зміна інших страхових резервів, валова сума                                       2111                     0                     0

    Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах                   2112                     0                     0

Інші операційні доходи                                                                          2120                 4589                4024

    Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за                            2121                     0                     0

справедливою вартістю

    Дохід від первісного визнання біологічних активів і                              2122                     0                     0

сільськогосподарської продукції

Адміністративні витрати                                                                         2130     (         21806  ) (          20697  )

Витрати на збут                                                                                    2150     (              0   ) (               0   )

Інші операційні витрати                                                                         2180     (           3414  ) (           4368   )

    Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за                      2181     (              0   ) (               0   )

справедливою вартістю

    Витрати від первісного визнання біологічних активів і                        2182     (              0   ) (               0   )

сільськогосподарської продукції

Фінансовий результат від операційної діяльності:                               2190                53643               24452

     прибуток

     збиток                                                                                          2195     (              0   ) (               0   )

Дохід від участі в капіталі                                                                       2200                     0                     0

Інші фінансові доходи                                                                            2220                     0                     0

Інші доходи                                                                                          2240                  135                  243

    Дохід від  благодійної допомоги                                                        2241                     0                     0

Фінансові витрати                                                                                  2250     (            251   )     (           0   )

Втрати від участі в капіталі                                                                    2255     (              0   )     (           0   )

Інші витрати                                                                                         2270     (             10   )   (          303 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті                     2275                     0                     0

Фінансовий результат до оподаткування:                                             2290                53517               24392

    прибуток

    збиток                                                                                            2295     (              0   )     (           0   )

Витрати (дохід) з податку на прибуток                                                    2300             (4595)                (5122)

Прибуток (збиток) від  припиненої діяльності після оподаткування            2305                     0                     0

Чистий фінансовий результат:                                                            2350               48922             19270

     прибуток

     збиток                                                                                          2355     (             0  )    (           0 )

 

                                                                    II. СУКУПНИЙ ДОХІД

                                               Стаття                                                    Код           За звітний                За

                                                                                                           рядка            період            аналогічний

                                                                                                                                                         період

                                                                                                                                                    попереднього

                                                                                                                                                          року

                                                   1                                                          2                   3                        4

  Дооцінка (уцінка) необоротних активів                                                   2400                     0                     0

  Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів                                             2405                     0                     0

  Накопичені курсові різниці                                                                    2410                     0                     0

  Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних                     2415                     0                     0

  Інший сукупний дохід                                                                           2445                     0                     0

  Інший сукупний дохід до оподаткування                                           2450                     0                     0

  Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом                   2455                     0                     0

  Інший сукупний дохід після оподаткування                                       2460                     0                     0

  Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)                                 2465               48922             19270

                                                            III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ

                                           Назва статті                                                Код           За звітний                За

                                                                                                           рядка            період            аналогічний

                                                                                                                                                         період

                                                                                                                                                    попереднього

                                                                                                                                                          року

                                                   1                                                          2                   3                        4

  Матеріальні затрати                                                                             2500                13559               12782

  Витрати на оплату праці                                                                      2505                54174              49729

  Відрахування на соціальні заходи                                                         2510                19219               18400

  Амортизація                                                                                        2515                12139                9552

  Інші операційні витрати                                                                        2520                 4522               14151

  Разом                                                                                                 2550              103613            104614

                                            ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ

                                           Назва статті                                                Код           За звітний                За

                                                                                                           рядка            період            аналогічний

                                                                                                                                                         період

                                                                                                                                                    попереднього

                                                                                                                                                          року

                                                   1                                                          2                   3                        4

  Середньорічна кількість простих акцій                                                   2600                  0,00                 0,00

  Скоригована середньорічна кількість простих акцій                                2605                  0,00                 0,00

  Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію                                      2610                  0,00                 0,00

  Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію                 2615                  0,00                 0,00

  Дивіденди на одну просту акцію                                                            2650                  0,00                 0,00

Примітки: д/н

                                                                                                                                                        КОДИ

                                                                                                         Дата  (рік, місяць, число)       2013.04.01

Підприємство ПУБЛІЧНЕ  АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО                                 за ЄДРПОУ                00130694

                      "ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО"

Територія       ВIННИЦЯ                                                                                 за КОАТУУ              0510100000

Організаційно-      Акціонерне товариство                                                        за КОПФГ                      230

правова форма господарювання

Вид економічної    Розподілення електроенергії                                                 за КВЕД                        35.13

діяльності

Середня кількість працівників1             4746

Адреса,         вул. 1-го Травня, 2, м. Вінниця, 21050

телефон

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності                                                                                  v

                                       Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)

                                                                        на  31.03.2013  р.

                                                                                                                   Форма № 1          Код за       1801001

                                               Актив                                                 Код   На початок    На кінець

                                                                                                        рядка    звітного       звітного

                                                                                                                     періоду        періоду

                                                   1                                                       2             3                 4

     I. Необоротні активи                                                                                                      

Нематеріальні активи                                                                         1000          1507          1962

    первісна вартість                                                                           1001          3750          4480

    накопичена амортизація                                                                1002          2243          2518

Незавершені капітальні інвестиції                                                        1005          6877         13310

Основні засоби                                                                                   1010        569065       570108

    первісна вартість                                                                           1011       1105601      1117315

    знос                                                                                             1012        536536       547207

Інвестиційна нерухомість                                                                    1015          3934          3871

    первісна вартість інвестиційної нерухомості                                  1016         10833        10833

    знос інвестиційної нерухомості                                                      1017          6899          6962

Довгострокові біологічні активи                                                           1020              0              0

    первісна вартість довгострокових біологічних активів                    1021              0              0

    накопичена амортизація довгострокових біологічних активів           1022              0              0

Довгострокові фінансові інвестиції:                                                                                           

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств          1030              0              0

інші фінансові інвестиції                                                                      1035             80             80

Довгострокова дебіторська заборгованість                                           1040            574           501

Відстрочені податкові активи                                                              1045              0              0

Гудвіл                                                                                               1050              0              0

Гудвіл при консолідації                                                                      1055              0              0

Відстрочені аквізиційні витрати                                                         1060              0              0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах            1065              0              0

Інші необоротні активи                                                                       1090              0              0

Усього за розділом I                                                                          1095       582037       589832

     II. Оборотні активи                                                                                                        

Запаси                                                                                              1100         24373        20165

    Виробничі запаси                                                                          1101              0              0

    Незавершене виробництво                                                             1102              0              0

    Готова продукція                                                                          1103              0              0

    Товари                                                                                         1104              0              0

Поточні біологічні активи                                                                    1110              0              0

Депозити перестрахування                                                                 1115              0              0

Векселі одержані                                                                               1120              0              0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги         1125         42962        46907

Дебіторська заборгованість за розрахунками:                                                                           

    за виданими авансами                                                                   1130         14214        46974

    з бюджетом                                                                                  1135         28115        28905

        у тому числі з податку на прибуток                                            1136              0              0

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих                  1140              0              0

Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх                   1145              0              0

Інша поточна дебіторська заборгованість                                            1155         38112          4201

Поточні фінансові інвестиції                                                                1160              0              0

Гроші та їх еквіваленти                                                                       1165          2201         19754

    Готівка                                                                                        1166             12              0

    Рахунки в банках                                                                           1167          2189         19754

Витрати майбутніх періодів                                                                1170            305           567

Частка перестраховика у страхових резервах                                      1180              0              0

у тому числі в:                                                                                   1181              0              0

    резервах довгострокових зобов’язань

    резервах збитків або резервах належних виплат                              1182              0              0

    резервах незароблених премій                                                         1183              0              0

    інших страхових резервах                                                              1184              0              0

Інші оборотні активи                                                                          1190         23068        29618

Усього за розділом II                                                                         1195       173350       197091

     III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи         1200             0            0

вибуття

Баланс                                                                                             1300       755387       786923

 

                                               Пасив                                                 Код   На початок    На кінець

                                                                                                        рядка    звітного       звітного

                                                                                                                     періоду        періоду

                                                   1                                                       2             3                 4

     I. Власний капітал                                                                                                         

Зареєстрований капітал                                                                      1400         30974        30974

Капітал у дооцінках                                                                           1405        377149       377149

Додатковий капітал                                                                            1410         76608        76489

    Емісійний дохід                                                                             1411              0              0

    Накопичені курсові різниці                                                             1412              0              0

Резервний капітал                                                                              1415          5142          5142

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)                                     1420     (202109)      (153183)

Неоплачений капітал                                                                         1425     (        0  )          (   0  )

Вилучений капітал                                                                             1430     (        0  )       (   0   )

Інші резерви                                                                                       1435              0              0

Неконтрольована частка                                                                    1490              0              0

Усього за розділом I                                                                          1495       287764       336571

     II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення                                                                

Відстрочені податкові зобов’язання                                                     1500            270           270

Пенсійні зобов’язання                                                                          1505              0              0

Довгострокові кредити банків                                                              1510              0              0

Інші довгострокові зобов’язання                                                          1515        365786       360097

Довгострокові забезпечення                                                                1520         26414        28343

    Довгострокові забезпечення витрат персоналу                                1521              0              0

Цільове фінансування                                                                         1525              0              0

    Благодійна допомога                                                                     1526              0              0

Страхові резерви                                                                               1530              0              0

у тому числі:                                                                                      1531              0              0

    резерв довгострокових зобов’язань

    резерв збитків або резерв належних виплат                                    1532              0              0

    резерв незароблених премій                                                            1533              0              0

    інші страхові резерви                                                                    1534              0              0

Інвестиційні контракти                                                                      1535              0              0

Призовий фонд                                                                                   1540              0              0

Резерв на виплату джек-поту                                                             1545              0              0

Усього за розділом II                                                                         1595       392470       388710

     IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення                                                                         

Короткострокові кредити банків                                                          1600         18455             0

Векселі видані                                                                                    1605              0              0

Поточна кредиторська заборгованість за:                                             1610         21931        20425

    довгостроковими зобов’язаннями

    товари, роботи, послуги                                                                 1615         20102        12713

    розрахунками з бюджетом                                                             1620            741           789

        у тому числі з податку на прибуток                                            1621              0              0

    розрахунками зі страхування                                                         1625          3635          3601

    розрахунками з оплати праці                                                         1630          7718          7973

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами          1635              0              0

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з                     1640            162           161

Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків          1645              0              0

Поточна кредиторська заборгованість за страховою                           1650              0              0

Поточні забезпечення                                                                         1660              0              0

Доходи майбутніх періодів                                                                  1665              0              0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків                                1670              0              0

Інші поточні зобов’язання                                                                   1690          2409         15980

Усього за розділом III                                                                       1695        75153        61642

     ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,              1700              0              0

утримуваними для продажу, та групами вибуття

    V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду           1800              0              0

Баланс                                                                                             1900       755387       786923

Примітки: д/н

                                                                                                                                                        КОДИ

Підприємство ПУБЛІЧНЕ  АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО                       Дата  (рік, місяць, число)       2013.04.01

                      "ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО"                                                                 за ЄДРПОУ          00130694

                    Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

                                                                    за 1 квартал 2013 року

                                                                          I. ФІНАНСОВІ                  Форма № 2-        Код за       1801008

                                               Стаття                                                    Код           За звітний                За

                                                                                                           рядка            період            аналогічний

                                                                                                                                                         період

                                                                                                                                                    попереднього

                                                                                                                                                          року

                                                   1                                                          2                   3                        4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                      2000              334509             320260

Чисті зароблені страхові премії                                                             2010                     0                     0

    Премії підписані, валова сума                                                            2011                     0                     0

    Премії, передані у перестрахування                                                    2012                     0                     0

    Зміна резерву незароблених премій, валова сума                                   2013                     0                     0

    Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій                2014                     0                     0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)                       2050     (        260151  )      (    274733  )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами                                     2070     (              0   )      (          0  )

Валовий:                                                                                              2090                74358               45527

     прибуток

     збиток                                                                                          2095     (              0   )     (          0   )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань              2105                     0                     0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів                                 2110                     0                     0

    Зміна інших страхових резервів, валова сума                                       2111                     0                     0

    Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах                   2112                     0                     0

Інші операційні доходи                                                                          2120                 4589                4024

    Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за                            2121                     0                     0

справедливою вартістю

    Дохід від первісного визнання біологічних активів і                              2122                     0                     0

сільськогосподарської продукції

Адміністративні витрати                                                                         2130     (         21885  ) (          20769  )

Витрати на збут                                                                                    2150     (              0   ) (               0   )

Інші операційні витрати                                                                         2180     (           3414  ) (           4368   )

    Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за                      2181     (              0   ) (               0   )

справедливою вартістю

    Витрати від первісного визнання біологічних активів і                        2182     (              0   ) (               0   )

сільськогосподарської продукції

Фінансовий результат від операційної діяльності:                               2190                53648               24414

     прибуток

     збиток                                                                                          2195     (              0   ) (               0   )

Дохід від участі в капіталі                                                                       2200                     0                     0

Інші фінансові доходи                                                                            2220                     0                     0

Інші доходи                                                                                          2240                  135                  243

    Дохід від  благодійної допомоги                                                        2241                     0                     0

Фінансові витрати                                                                                  2250     (            251  ) (                0   )

Втрати від участі в капіталі                                                                    2255     (              0   )(                0   )

Інші витрати                                                                                         2270     (             10  )(              303   )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті                     2275                     0                     0

Фінансовий результат до оподаткування:                                             2290                53522               24354

    прибуток

    збиток                                                                                            2295     (              0   )(                0   )

Витрати (дохід) з податку на прибуток                                                    2300             (4596)                (5122)

Прибуток (збиток) від  припиненої діяльності після оподаткування            2305                     0                     0

Чистий фінансовий результат:                                                            2350               48926             19232

     прибуток

     збиток                                                                                          2355     (             0 )(               0  )

 

                                                                    II. СУКУПНИЙ ДОХІД

                                               Стаття                                                    Код           За звітний       За аналогічний

                                                                                                           рядка            період                період

                                                                                                                                                    попереднього

                                                                                                                                                          року

                                                   1                                                          2                   3                        4

  Дооцінка (уцінка) необоротних активів                                                   2400                     0                     0

  Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів                                             2405                     0                     0

  Накопичені курсові різниці                                                                    2410                     0                     0

  Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних                     2415                     0                     0

  Інший сукупний дохід                                                                           2445                     0                     0

  Інший сукупний дохід до оподаткування                                           2450                     0                     0

  Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом                   2455                     0                     0

  Інший сукупний дохід після оподаткування                                       2460                     0                     0

  Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)                                 2465               48926             19232

  Чистий прибуток (збиток), що належить:                                            2470                     0                     0

      власникам материнської компанії

      неконтрольованій частці                                                              2475                     0                     0

  Сукупний дохід, що належить:                                                            2480                     0                     0

      власникам материнської компанії

      неконтрольованій частці                                                              2485                     0                     0

                                                            III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ

                                           Назва статті                                                Код           За звітний       За аналогічний

                                                                                                           рядка            період                період

                                                                                                                                                    попереднього

                                                                                                                                                          року

                                                   1                                                          2                   3                        4

  Матеріальні затрати                                                                             2500                13673               12908

  Витрати на оплату праці                                                                      2505                54230               49782

  Відрахування на соціальні заходи                                                         2510                19242               18419

  Амортизація                                                                                        2515                12143                9562

  Інші операційні витрати                                                                        2520                 4522               14151

  Разом                                                                                                 2550              103810            104822

                                            ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ

                                           Назва статті                                                Код           За звітний       За аналогічний

                                                                                                           рядка            період                період

                                                                                                                                                    попереднього

                                                                                                                                                          року

                                                   1                                                          2                   3                        4

  Середньорічна кількість простих акцій                                                   2600                  0,00                 0,00

  Скоригована середньорічна кількість простих акцій                                2605                  0,00                 0,00

  Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію                                      2610                  0,00                 0,00

  Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію                 2615                  0,00                0,00

  Дивіденди на одну просту акцію                                                            2650                  0,00                 0,00

Примітки: д/н

Поділитись: