Акціонерам

Квартальна iнформацiя емiтента цiнних паперiв за 2 квартал 2012 року

25 липня 2012

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

  Генеральний директор                                                                Ніцак  М. Г.

                            (посада)                                          (підпис)                           (прізвище та ініціали керівника)

                                                                                                                                  25.07.2012

                                                                               М.П.                                          (дата)

                                Квартальна інформація емітента цінних паперів

                                                    за    2      квартал    2012  року              

                                                              1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента                          ПУБЛІЧНЕ  АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

                                                                                     "ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО"

1.2. Організаційно-правова форма емітента           Акцiонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента   00130694

1.4. Місцезнаходження емітента                              вул. 1-го Травня, 2, м. Вінниця, 21050

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента     (0432) 52-50-59, 52-50-11

1.6. Електронна поштова адреса емітента               kanc@obl.vn.energy.gov.ua

2. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

2.1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній

базі даних Комісії                                                                                                                   25.07.2012

                                                                                                                                                   (дата)

2.2. Квартальна                www.voe.com.ua/index_.shtml                    

інформація розміщена                                                                            в мережі                 25.07.2012

на сторінці                                                                                               Інтернет                   (дата)

                                                                   (адреса сторінки)

                                                                    Зміст

1. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб                 

2. Основні відомості про випущені акції

3. Основні відомості про облігації емітента при закритому розміщенні (за звітний

період)

4. Основні відомості про похідні цінні папери емітента

5. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у                   

депозитарній системі України, послугами яких користується емітент

6. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

7. Інформація про господарську та фінансову діяльність                                                                

    а) інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності                        

    б) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції                      

    в) інформація про собівартість реалізованої продукції                                                               

8. Квартальна фінансова звітність емітента                                                                                      

9. Проміжна фінансова звітність емітента, складена відповідно до Міжнародних

стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

10. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини

об'єкта) житлового будівництва)

11. Примітки:  Акції та облігації  емітента у звітному періоді не випускались; посада

корпоративного секретаря  відсутня.

 

3. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб

3.1. Повне найменування                                         ПУБЛІЧНЕ  АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

                                                                                     "ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО"

3.2. Серія та номер свідоцтва про державну           серія А01 №644170

реєстрацію

3.3. Дата державної реєстрації                                                                                                    20.07.2004

3.4. Місцезнаходження                                              вул. 1-го Травня, 2, м. Вінниця, 21050

3.5. Статутний капітал (грн.)                                                                                                        30973660

3.6. Чисельність працівників (чол.)                                                                                                      4841

3.7. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

     Код за КВЕД                                                                 Вид діяльності

         40.13.0         Розподiлення та постачання електроенергiї

              0             д/н

              0             д/н

3.8. Відсоток акцій (часток, паїв), що належать державі                                                                      0

3.9. Відсоток акцій (часток, паїв), що передано до статутного                                                             25

капіталу державного (національного) акціонерного товариства

та/або холдингової компанії

3.10. Органи управління емітента

Органами управління ПАТ "Вінницяобленерго" є :

- Вищий орган Товариства  - Загальні збори акціонерів Товариства;

- Наглядовий орган Товариства  - Наглядова рада Товариства;

- Виконавчий орган Товариства  - Дирекція Товариства;

- Контролюючий орган  Товариства - Ревізійна комісія Товариства.

3.11. Посадові особи емітента

ДИРЕКЦІЯ ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"

 

1. НІЦАК Микола Григорович                    -  Генеральний директор ПАТ "Вінницяобленерго"

2. МАРЦЕНЮК Олександр  Антонович      -  член Дирекції

3. ВОЛКОВ Володимир Костянтинович      -  член Дирекції

4. ПЕНТЮК Ірина Костянтинівна                  -  член Дирекції

5. ХРЕБТІЙ Віталій Михайлович                    - член Дирекції

6. ЯЩУК Віктор Павлович                              - член Дирекції

7. МАЦОЛА Віталій Михайлович                 -  відповідно рішення засідання Наглядової ради

ПАТ "Вінницяобленерго"  від  19.06.2012 р. (протокол №4 від 19.06.2012 р.) обрано членом

Дирекції

8. КАСІЧ  Юрій  Петрович                                - відповідно рішення засідання Наглядової ради

ПАТ "Вінницяобленерго"  від  19.06.2012 р. (протокол №4 від 19.06.2012 р.) обрано членом

Дирекції

9. ВДОВИЧЕНКО Олександр Васильович    - секретар Дирекції

 

НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

 Відповідно рішення чергових загальних зборів акціонерів  від 18.04.2012 р. (протокол №1/2012

 від 18.04.12р.) обрано   склад Наглядової ради:

1. Юридична особа Компанія ГАРЕНСІА  ЕНТЕРПРАЙЗІЗ  ЛІМІТЕД  (GARENSIA

ENTERPRISES LIMITED)  - Голова  Наглядової ради

2. Юридична особа  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЛУГАНСЬКЕ

ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ”    -  член  Наглядової ради

3. Юридична особа Компанія ЕНЕРДЖІ СТАНДАРД ПАУЕР ЛІМІТЕД (ENERGY STANDARD

POWER LIMITED) - член Наглядової ради

4. Громадянин Російської Федерації  Малинін Максим Юрійович   - член Наглядової ради        

5. Овденко Галина Володимирівна - член Наглядової ради

6. Комаренко Олександр Іванович - член Наглядової  ради

7. Попов Сергій Андрійович - член Наглядової ради

 

РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ТОВАРИСТВА:

На підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Вінницяобленерго" від

18.04.2012р.(протокол №1/2012) було обрано склад Ревізійної комісії  ПАТ "Вінницяобленерго":

 

1. Івахно Віталій Валерійович    - Голова   Ревізійної комісії

2. Петрикова Олена Анатоліївна   - член Ревізійної комісії

3. Романенко Ольга Олегівна    - член Ревізійної комісії

4. Новоторова Світлана Олександрівна   - член Ревізійної комісії

5. Юридична  особа  Національна  акціонерна  компанія  „Енергетична компанія України” - член

 Ревізійної комісії

Головний бухгалтер ПАТ "Вінницяобленерго" -  ЗІНЮК Алла Михайлівна

 

3.12. Засновники емітента

На момент створення ПАТ "Вінницяобленерго" його засновником була держава в особі

Міністерства енергетики та електрифікації України.

3.13. Інформація щодо участі підприємства у створенні інших підприємств, установ та

організацій

ПАТ "Вінницяобленерго"не  брало участі у створенні підприємств, установ та організацій.

 

6. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент

6.1. Найменування                                           Публічне  акціонерне товариство "Національний депозитарій України"

6.2. Організаційно-правова форма                 Публічне акціонерне товариство

6.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ         30370711

6.4. Місцезнаходження                                    01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, буд. 3

6.5. Номер ліцензії на цей вид діяльності      АВ №189650

6.6. Дата видачі ліцензії                              19.09.2006

6.7. Міжміський код та телефон                      (044) 279-10-78,

6.8. Факс                                                            (044) 377-70-16

6.9. Вид професійної діяльності на                 Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів

фондовому ринку

6.10. Опис   

д/н

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.1. Найменування                                           Товариство з обмеженою відповідальністю

                                                                            "УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР"

6.2. Організаційно-правова форма                 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

6.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ         21656006

6.4. Місцезнаходження                                    01010, м. Київ, вул. Суворова, 4/6

6.5. Номер ліцензії на цей вид діяльності      Серія АГ №399289

6.6. Дата видачі ліцензії                              01.10.2010

6.7. Міжміський код та телефон                      (044)499-90-08

6.8. Факс                                                            (044)499-90-08

6.9. Вид професійної діяльності на                 Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів

фондовому ринку

6.10. Опис

 Черговими загальними зборами акціонерів від 18.04.2012 р.(протокол №1/2012 від

18.04.2012р.)  було прийнято рішення  про розірвання договору № 003  Про відкриття рахунків

у цінних паперах власникам іменних цінних паперів, що укладений 18.08.2010 р. між ПАТ

«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» (ВАТ «Акціонерна компанія «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО») та зберігачем

ТОВ «УПР-ФІНАНС»  та  обрано нового зберігача, у якого ПАТ „ Вінницяобленерго” відкрило

рахунки у цінних паперах власникам іменних акцій ПАТ „ Вінницяобленерго” – Товариство з

обмеженою відповідальністю “УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР”(Договір про

відкриття рахунків у цінних паперах власникам іменних цінних паперів  ПАТ "Вінницяобленерго"

   № 108/2012 від 18.04.2012 р.). Датою  розірвання (припинення дії) договору № 003 про

відкриття рахунків у цінних паперах власникам іменних цінних паперів, що укладений

18.08.2010 р. між ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» (ВАТ «Акціонерна компанія

«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО») та зберігачем ТОВ «УПР-ФІНАНС» було визначено 25 травня 2012

року.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

6. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент

6.1. Найменування                                           Товариство з обмеженою відповідальністю "УПР-

                                                                            ФІНАНС"

6.2. Організаційно-правова форма                 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

6.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ         36980202

6.4. Місцезнаходження                                    03035, м. Київ, вул. Кавказька, буд.11

6.5. Номер ліцензії на цей вид діяльності      АВ №520607

6.6. Дата видачі ліцензії                              15.04.2010

6.7. Міжміський код та телефон                      (044)362-79-73

6.8. Факс                                                         (044)248-63-59

6.9. Вид професійної діяльності на                 Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів

фондовому ринку

6.10. Опис

Черговими загальними зборами акціонерів від 18.04.2012 р.(протокол №1/2012 від

18.04.2012р.)  було прийнято рішення  про розірвання договору № 003  Про відкриття рахунків

у цінних паперах власникам іменних цінних паперів, що укладений 18.08.2010 р. між ПАТ

«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» (ВАТ «Акціонерна компанія «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО») та зберігачем

ТОВ «УПР-ФІНАНС»  та  обрано нового зберігача, у якого ПАТ „ Вінницяобленерго” відкрило

рахунки у цінних паперах власникам іменних акцій ПАТ „ Вінницяобленерго” – Товариство з

обмеженою відповідальністю “УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР”(Договір про

відкриття рахунків у цінних паперах власникам іменних цінних паперів  ПАТ "Вінницяобленерго"

   № 108/2012 від 18.04.2012 р.). Датою  розірвання (припинення дії) договору № 003 про

відкриття рахунків у цінних паперах власникам іменних цінних паперів, що укладений

18.08.2010 р. між ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» (ВАТ «Акціонерна компанія

«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО») та зберігачем ТОВ «УПР-ФІНАНС» було визначено 25 травня 2012

року.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

8. Інформація про господарську та фінансову діяльність

              8.1. Інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності

На 30.06.12р  основні засоби   ПАТ "Вінницяобленерго"  склали:                                               

 -  виробничого призначення:  на початок періоду -  533 804 тис.грн.,  на кінець звітного періоду  - 523 009 тис.грн.

 - невиробничого призначення: на початок періоду -  2 943 тис.грн.,  на кінець звітного періоду -  2 861 тис.грн.

УСЬОГО: на початок періоду -   536 747 тис.грн., на кінець звітного періоду -  525 870 тис.грн.

 Ступінь зносу всіх основних засобів  складає                      49,69%,   ступінь використання   -    50,31% 

 Ступінь зносу виробничих основних засобів складає         49,41% ,   ступінь використання    -   50,59%

 Ступінь зносу невиробничих основних засобів складає     75,11%,    ступінь використання    -  24,89 %

 

8.2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

   N      Основний                    Обсяг виробництва                           Обсяг реалізованої продукції

  з/п           вид

            продукції               у              у грошовій            у          у натуральній   у грошовій            у

                                  натуральній         формі         відсотках          формі              формі         відсотках

                                       формі           (тис. грн.)       до всієї         (фізична         (тис. грн.)       до всієї

                                     (фізична                              виробленої     од. вим.)                                 реалізо-

                                    од. вим.)                              продукції                                                        ваної

                                                                                                                                                       продукції

   1              2                      3                      4                    5                     6                       7                    8

 

   1   Послуги з                   д/н                   0,00                   0              1 380 522           564056,00             99

        розподілення  та                                                                          тис.кВтг

          постачання 

        електроенергії

 

8.3. Інформація про собівартість реалізованої продукції

   N                                                            Склад витрат                                                           Відсоток від

  з/п                                                                                                                                               загальної

                                                                                                                                                    собівартості

                                                                                                                                                    реалізованої

                                                                                                                                                    продукції (у

                                                                                                                                                      відсотках)

   1                                                                       2                                                                               3

   1   Матеріальні витрати                                                                                                                6,5

   2   Заробітна плата                                                                                                                         15

   3   Вартість купованої електроенергії                                                                                        68,3

   4   Відрахування на соціальні заходи                                                                                          5,4

                                                                                              КОДИ

                                                                                                         Дата  (рік, місяць, число)        2012.07.01

Підприємство ПУБЛІЧНЕ  АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО                                   за ЄДРПОУ                00130694

                     "ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО"

Територія       ЛЕНIНСЬКИЙ                                                                          за КОАТУУ              0510136600

Організаційно-      Акцiонерне товариство                                                        за КОПФГ                      230

правова форма

господарювання

Орган державного д/н                                                                                     за СПОДУ                     2804

 

Вид економічної    Розподiлення та постачання електроенергiї                           за КВЕД                      40.13.0

діяльності

Середня кількість працівників (1)          4806                                                                                            

Одиниця виміру: тис. грн.

Адреса          вул. 1-го Травня, 2, м. Вінниця, 21050

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку              v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

                                                                            Баланс

                                                                      на  30.06.2012  р.

                                                                            Форма N 1                                            Код за ДКУД   180100

                                               Актив                                                    Код         На початок          На кінець

                                                                                                           рядка    звітного періоду  звітного періоду

                                                   1                                                          2                  3                        4

     I. Необоротні активи                                                                                                                            

Нематеріальні активи:                                                                                                                             

     залишкова вартість                                                                             010              2406                   2013

     первісна вартість                                                                                011              3588                   3652

     накопичена амортизація                                                                      012    (        1182        ) (        1639        )

Незавершені капітальні інвестиції                                                             020              5027                   5850

Основні засоби:                                                                                                                                       

     залишкова вартість                                                                             030            536747               525870

     первісна вартість                                                                                031           1040374             1045228

     знос                                                                                                   032    (       503627      ) (      519358      )

Довгострокові біологічні активи:                                                                                                               

     справедлива (залишкова) вартість                                                        035                0                        0

     первісна вартість                                                                                036                0                        0

     накопичена амортизація                                                                      037    (           0          ) (          0          )

Довгострокові фінансові інвестиції:                                                                                                           

     які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств           040                0                        0

     інші фінансові інвестиції                                                                       045               80                      80

Довгострокова дебіторська заборгованість                                               050               644                    601

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості                     055              4185                   4061

     первісна вартість інвестиційної нерухомості                                          056             10838                 10838

     знос інвестиційної нерухомості                                                             057    (        6653        ) (        6777        )

Відстрочені податкові активи                                                                   060                0                        0

Гудвіл                                                                                                   065                0                        0

Інші необоротні активи                                                                            070                0                        0

Гудвіл при консолідації                                                                           075                0                        0

Усього за розділом I                                                                                080            549089               538475

     II. Оборотні активиуправління                                                                                                              

Виробничі запаси                                                                                   100             18751                 24409

Поточні біологічні активи                                                                        110                0                        0

Незавершене виробництво                                                                       120                0                        0

Готова продукція                                                                                    130                0                        0

Товари                                                                                                  140               33                      19

Векселі одержані                                                                                    150                0                        0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:                                                                               

     чиста реалізаційна вартість                                                                 160             77211                 85596

     первісна вартість                                                                                161             80195                 88580

     резерв сумнівних боргів                                                                       162    (        2984        ) (        2984        )

Дебіторська заборгованість за розрахунками:                                                                                            

     з бюджетом                                                                                        170              3840                   2611

     за виданими авансами                                                                         180               408                   8693

     з нарахованих доходів                                                                        190                0                        0

     із внутрішніх розрахунків                                                                     200                0                        0

Інша поточна дебіторська заборгованість                                                 210              4515                  15778

Поточні фінансові інвестиції                                                                     220                0                        0

Грошові кошти та їх еквіваленти:                                                                                                              

     в національній валюті                                                                          230             12472                  7601

     у тому числі в касі                                                                               231               41                      38

     в іноземній валюті                                                                               240                0                        0

Інші оборотні активи                                                                               250             21759                 22039

Усього за розділом II                                                                              260            138989               166746

     III. Витрати майбутніх періодів                                                            270               127                    418

     ІV. Необоротні активи та групи вибуття                                                275                0                        0

Баланс                                                                                                   280            688205               705639

 

                                               Пасив                                                    Код         На початок          На кінець

                                                                                                           рядка    звітного періоду  звітного періоду

                                                   1                                                          2                  3                        4

     I. Власний капітал                                                                                                                               

Статутний капітал                                                                                  300             30974                 30974

Пайовий капітал                                                                                     310                0                        0

Додатковий вкладений капітал                                                                320                0                        0

Інший додатковий капітал                                                                       330            442634               442439

Резервний капітал                                                                                   340              5142                   5142

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)                                          350           (465961)             (422415)

Неоплачений капітал                                                                              360                0 (         )             0 (         )

Вилучений капітал                                                                                  370                0 (         )             0 (         )

Накопичена курсова різниця                                                                    375                0                        0

Усього за розділом I                                                                                380             12789                 56140

Частка меншості                                                                                     385                0                        0

     II. Забезпечення наступних витрат і платежів                                                                                          

Забезпечення виплат персоналу                                                               400             23652                 18723

Інші забезпечення                                                                                   410                0                        0

Сума страхових резервів                                                                         415                0                        0

Сума часток перестраховиків у страхових резервах                                   416                0 (         )             0 (         )

Цільове фінансування(2)                                                                          420                0                        0

Усього за розділом II                                                                              430             23652                 18723

     III. Довгострокові зобов'язання                                                                                                             

Довгострокові кредити банків                                                                  440                0                        0

Інші довгострокові фінансові зобов'язання                                                 450                0                        0

Відстрочені податкові зобов'язання                                                          460             19395                 19395

Інші довгострокові зобов'язання                                                               470            392533               387033

Усього за розділом III                                                                             480            411928               406428

     IV. Поточні зобов'язання                                                                                                                      

Короткострокові кредити банків                                                               500                0                        0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями                      510                0                        0

Векселі видані                                                                                        520                0                        0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги                           530              7461                   7651

Поточні зобов'язання за розрахунками:                                                                                                     

     з одержаних авансів                                                                            540             15469                 14204

     з бюджетом                                                                                        550            195666               188244

     з позабюджетних платежів                                                                   560                0                        0

     зі страхування                                                                                    570              2346                   3134

     з оплати праці                                                                                    580              7872                   7129

     з учасниками                                                                                      590             10460                   288

     із внутрішніх розрахунків                                                                     600                0                        0

Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття,        605                0                        0

утримуваними для продажу

Інші поточні зобов'язання                                                                        610               562                   3698

Усього за розділом IV                                                                             620            239836               224348

     V. Доходи майбутніх періодів                                                               630                0                        0

Баланс                                                                                                  640            688205               705639

(1) Визначається в порядку, встановленому спеціально

 уповноваженим центральним органом виконавчої влади у

галузі статистики.

(2) З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)               0

Примітки: д/н

Керівник                                            Ніцак Микола Григорович

Головний бухгалтер                           Зінюк Алла Михайлівна

                                                                          КОДИ

Підприємство ПУБЛІЧНЕ  АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО                         Дата  (рік, місяць, число)        2012.07.01

                     "ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО"                                                                 за ЄДРПОУ          00130694

Територія       ЛЕНIНСЬКИЙ                                                                                за КОАТУУ        0510136600

Орган державного д/н                                                                                           за СПОДУ               2804

 

Організаційно-правова     Акцiонерне товариство                                                    за КОПФГ                230

форма господарювання

Вид економічної    Розподiлення та постачання електроенергiї                                 за КВЕД                40.13.0

діяльності

Одиниця виміру: тис. грн.          

                                            Звіт про фінансові результати                  Контрольна сума

                                                            за І півріччя 2012 року

                                               I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ                        Форма N 2     Код за ДКУД  1801003

                                              Стаття                                                    Код           За звітний        За попередній

                                                                                                          рядка            період                період

                                                  1                                                          2                   3                        4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                 010             684905               585362

Податок на додану вартість                                                                    015            114141(      )        ( 97548      )

Акцизний збір                                                                                        020                 0 (         ) (          0          )

                                                                                                            025                 0 (         ) (          0          )

Інші вирахування з доходу                                                                     030                 0 (         ) (          0          )

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції                                        035             570764               487814

(товарів, робіт, послуг)

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)                       040             479347      ( )     (394766      )

Валовий:                                                                                              050              91417                 93048

     прибуток

     збиток                                                                                               055                 0 (         ) (          0          )

Інші операційні доходи                                                                          060               9183                  9593

у т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і                            061                 0                        0

сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок

сільськогосподарської діяльності

Адміністративні витрати                                                                         070               38056(    )           33599(      )

Витрати на збут                                                                                    080                 0 (         )            0 (         )

Інші операційні витрати                                                                         090              6951(       )         6376(       )

у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів                          091                 0 (         )            0 (         )

сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок

сільськогосподарської діяльності

Фінансові результати від операційної діяльності:                                      100              55593                 62666

     прибуток

     збиток                                                                                               105                 0 (         )            0 (         )

Доход від участі в капіталі                                                                      110                 0                        0

Інші фінансові доходи                                                                            120                 0                        0

Інші доходи(1)                                                                                       130                504                    503

Фінансові витрати                                                                                  140                 0 (         )            0 (         )

Втрати від участі в капіталі                                                                    150                 0 (         )            0 (         )

Інші витрати                                                                                         160               423(        )          269(        )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті                         165                 0                        0

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:              170              55674                 62900

     прибуток

     збиток                                                                                               175                 0 (         )            0 (         )

     у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від                176                 0                        0

переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок

припинення діяльності

управління     у т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки            177        0(            ) 0(        )

 необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення

діяльності

Податок на прибуток від звичайної діяльності                                          180              12128                 15373

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності                                185                 0                        0

Фінансові результати від звичайної діяльності:                                         190              43546                 47527

     прибуток

     збиток                                                                                               195                 0 (         )            0 (         )

Надзвичайні:                                                                                         200                 0                        0

     доходи

     витрати                                                                                             205                 0 (         )            0 (         )

Податки з надзвичайного прибутку                                                         210                 0 (         )            0 (         )

Частка меншості                                                                                    215                 0 (         )            0 (         )

Чистий:                                                                                                 220              43546                 47527

     прибуток

     збиток                                                                                               225                 0 (        )             0 (         )

Забезпечення матеріального заохочення                                                  226                 0                        0

                                               II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

                                 Найменування показника                                      Код           За звітний        За попередній

                                                                                                          рядка            період                період

                                                   1                                                         2                   3                        4

Матеріальні затрати                                                                              230              25702                 36247

Витрати на оплату праці                                                                        240              94492                 83548

Відрахування на соціальні заходи                                                           250              37871                 30021

Амортизація                                                                                          260              17903                 17184

Інші операційні витрати                                                                         270              20400                 20047

Разом                                                                                                   280             196368               187047

                                               III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

                                          Назва статті                                                Код           За звітний        За попередній

                                                                                                          рядка            період                період

                                                  1                                                          2                   3                        4

Середньорічна кількість простих акцій                                                     300                  0                        0

Скоригована середньорічна кількість простих акцій                                  310                  0                        0

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію (грн)                               320                  0                        0

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію (грн)          330                  0                        0

Дивіденди на одну просту акцію (грн)                                                      340                  0                        0

(1) З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131)                          0

Примітки: д/н

Керівник                                       Ніцак Микола Григорович

Головний                                      Зінюк Алла Михайлівна

бухгалтер

Поділитись: