Головна / Договір електропостачальника про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії

Договір електропостачальника про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії

Договір електропостачальника про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії

ДОГОВІР №

електропостачальника про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії

 

м. Вінниця                                                                                             «____»______________20___р.

 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», далі – «Оператор системи», який діє на підставі ліцензії на право провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, виданої згідно Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетика та комунальних послуг (далі – НКРЕКП) від 13 листопада 2018 року № 1414, в особі Генерального директора Поліщука Андрія Леонідовича, який діє на підставі Статуту, та

         _________________________________________________________,далі – «Постачальник», який діє згідно ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, виданої згідно Постанови НКРЕКП від ____ ________ 20    року № _____, в особі ___________________, який діє на підставі Статуту, далі - Сторони, уклали цей договір про наступне:

 

1. Загальні положення

1.1. Цей договір електропостачальника про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії (надалі – Договір) є публічним договором приєднання, який встановлює порядок та умови передачі (розподілу) електричної енергії постачальнику (надалі – Постачальник) для його споживачів як послуги Оператора системи. Укладається сторонами з урахуванням статей 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України шляхом приєднання Постачальника до умов цього договору.

1.2 Умови Договору є однаковими для всіх електропостачальників та розроблені відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» та Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою Національної комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 березня 2018 року № 312 (далі – ПРРЕЕ).

Далі за текстом цього Договору Оператор системи та Постачальник іменуються - Сторона, а разом - Сторони.

 

2. Предмет Договору

2.1. Оператор системи надає послуги з розподілу електричної енергії за сукупністю споживачів, які входять до групи Постачальника згідно з реєстром за ЕІС-кодами споживачів та їх точками вимірювання. Реєстр ведеться Оператором системи в електронному вигляді.

Оператор системи забезпечує надання послуг з розподілу (передачі) в обсязі, необхідному та достатньому для виконання Постачальником функцій відповідного суб'єкта роздрібного ринку електричної енергії, та надання інших послуг, зокрема з відключення та підключення споживачів.

2.2. Постачальник здійснює придбання та оплату послуг з розподілу (передачі) електричної енергії згідно з умовами глави 3 цього Договору за сукупністю споживачів Постачальника, які згідно з умовами договорів про постачання електричної енергії (комерційних пропозицій Постачальника) здійснюють оплату послуг з розподілу (передачі) електричної енергії через Постачальника, та інших послуг Оператора системи згідно з порядком розрахунків, який є додатком 1 до цього Договору.

 

3. Ціна договору

3.1. Ціна послуг з розподілу (передачі) визначається згідно з Порядком встановлення (формування) тарифів на послуги з розподілу електричної енергії (Порядком встановлення (формування) тарифів на послуги з передачі електричної енергії), затвердженим Регулятором.

Ціна інших послуг визначається згідно з калькуляціями, розрахованими на підставі Методики розрахунку вартості робіт з підключення електроустановок споживачів до електричних мереж ліцензіата та інших додаткових робіт і послуг, пов’язаних із ліцензованою діяльністю, затвердженої Регулятором.

3.2. Вартість договору складає вартість послуг з розподілу (передачі) електричної енергії за сукупністю споживачів Постачальника, яким згідно з умовами договорів про постачання електричної енергії (комерційних пропозицій Постачальника) послуги з розподілу (передачі) електричної енергії придбаває Постачальник, та вартість інших послуг згідно з договором.

3.3. Розрахунковим періодом для цілей цього Договору є календарний місяць.

3.4. Оплата (придбання) послуг з розподілу (передачі) електричної енергії здійснюється Постачальником у формі попередньої оплати.

3.5. Оплата послуг з розподілу (передачі) електричної енергії здійснюється Постачальником на поточний рахунок Оператора системи.

 

4. Зобов'язання Сторін

4.1. Оператор системи зобов'язується:

виконувати умови цього Договору, та надавати Постачальнику недискримінаційний доступ до електричних мереж на території здійснення ліцензованої діяльності Оператора системи з метою постачання електричної енергії споживачам;

відображати інформацію, передбачену глави 3 цього Договору, та суми, що підлягають сплаті за надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії Постачальником, на особовому рахунку споживача Постачальника.

забезпечувати утримання електричних мереж в належному стані для задоволення потреб споживача Постачальника в електричній енергії;

здійснювати розподіл (передачу) електричної енергії споживачу Постачальника із дотриманням показників якості електричної енергії, визначених державними стандартами;

надавати Постачальнику інформацію про послуги, пов'язані з розподілом (передачею) електричної енергії, та про терміни обмежень і відключень;

надавати Постачальнику інформацію про зміну тарифу (ціни) на послугу з розподілу (передачі) електричної енергії не пізніше ніж за 20 днів до введення її в дію;

повідомляти Постачальника про зміну споживачем електропостачальника електричної енергії;

обмежувати розподіл (передачу) за об’єктами споживачів Постачальника на час і дату, визначену у вимозі Постачальника про обмеження (відключення) відповідного об’єкта споживача;

надавати Постачальнику необхідну інформацію для виконання останнім зобов’язань за договором постачання.

4.2. Постачальник зобов'язується:

виконувати умови цього Договору;

здійснювати придбання та оплату послуг з розподілу (передачі) електричної енергії у повному обсязі згідно з умовами глави 3 цього Договору за сукупністю споживачів Постачальника, яким згідно з умовами договорів про постачання електричної енергії (комерційних пропозицій Постачальника) оплату (придбання) послуг з розподілу (передачі) електричної енергії забезпечує Постачальник, та інших платежів, необхідність яких випливає з умов цього Договору;

повідомляти Оператора системи про технічні характеристики (умови) комерційних пропозицій Постачальника;

надавати Оператору системи інформацію в порядку та у строки, передбачені Тимчасовим порядком визначення обсягів купівлі електричної енергії на ринку електричної енергії електропостачальниками та операторами систем розподілу на перехідний період, затвердженим Регулятором.

4.3. Сторони виконують інші обов’язки, передбачені ліцензійними умовами та ПРРЕЕ.

 

5. Права Сторін

5.1. Оператор системи має право:

на отримання від Постачальника своєчасної оплати за надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії споживачам Постачальника, яким згідно з умовами договорів про постачання електричної енергії (комерційних пропозицій Постачальника) оплату (придбання) послуг з розподілу (передачі) електричної енергії забезпечує Постачальник, оплати послуг з відключення та підключення об'єктів споживачів Постачальника та інших послуг, передбачених порядком розрахунків.

5.2. Постачальник має право:

на отримання інформації щодо обсягу та якості електричної енергії, умов та фактичних режимів її розподілу, тарифів (цін), порядку оплати за переліком споживачів балансуючої групи Постачальника;

на отримання інформацій щодо ініціювання зміни електропостачальника споживачем;

на отримання інформації щодо існуючої заборгованості на особовому рахунку споживача Постачальника;

подавати Оператору системи звернення, скарги та претензії, зокрема щодо якості електропостачання та якості електричної енергії, та отримувати в установленому законодавством порядку вмотивовані відповіді або повідомлення про заходи щодо усунення Оператором системи причин скарг.

 

6. Відповідальність сторін

6.1. Оператор системи несе відповідальність за розподіл електричної енергії споживачам Постачальника:

в обсягах та із забезпеченням договірної величини потужності, визначеними згідно з вимогами договорів споживача про надання послуг з розподілу (передачі);

із дотриманням вимог щодо фактичної категорії надійності електрозабезпечення об’єктів споживачів Постачальника;

із дотриманням показників якості електричної енергії на межі балансової належності електромереж.

6.2. Оператор системи несе відповідальність за збитки, заподіяні Постачальнику у разі розподілу (передачі) електричної енергії, параметри якості якої не відповідають показникам, визначеним державними стандартами, або у разі припинення чи обмеження електропостачання із порушенням ПРРЕЕ - у розмірі і порядку, визначених відповідно до законодавства.

6. 3. Оператор системи не несе відповідальності за збитки, заподіяні Постачальнику внаслідок припинення або обмеження електропостачання споживачу Постачальника, здійсненого у встановленому ПРРЕЕ порядку.

6. 4. Оператор системи не несе відповідальності за тимчасове припинення постачання електричної енергії, відпуск електричної енергії, параметри якості якої не відповідають показникам, зазначеним у договорі, або за збитки заподіяні Постачальнику, якщо доведе, що вони виникли не з його вини, а з вини споживача Постачальника  або внаслідок дії обставин непереборної сили.

6.5. Обсяги електричної енергії, використані споживачем Постачальника після дати, зазначеної Постачальником у вимозі про відключення покладаються на втрати Оператора системи.

6.6. За внесення платежів, передбачених цим Договором, з порушенням термінів, визначених порядком розрахунків, Постачальник сплачує Оператору системи пеню у розмірі 0,2 % за кожний день прострочення платежу, враховуючи день фактичної оплати. Сума пені зазначається у розрахунковому документі окремим рядком.

6.7. Постачальник не несе відповідальності перед Оператором системи відповідно до вимог пункту 6.6 цієї глави, якщо доведе, що порушення виникли з вини Оператора системи, споживача або внаслідок дії обставин непереборної сили.

6.8. У разі виявлення однією із Сторін порушень умов Договору іншою стороною, за які законодавством передбачене застосування санкцій чи які тягнуть за собою збитки, недоотриману продукцію або вигоду тощо, на місці оформлюється двосторонній акт порушень. Акт складається у присутності представників обох Сторін у двох примірниках. Сторона, дії або бездіяльність якої стала причиною складання акта, має право внести до акта свої зауваження.

Сторона, яка виявила порушення своїх прав, зобов'язана попередити іншу Сторону про необхідність складення акта. Сторона, яка здійснила таке порушення, не може без поважних причин відмовитись від складення та підписання відповідного акту.

У разі відмови Сторони, що здійснила порушення, від підписання акта, в акті робиться запис про відмову. Якщо акт на місці складення підписали не менше 3 уповноважених представників Сторони, що складала акт, такий акт вважається дійсним.

 

7. Обставини непереборної сили

7.1. Сторони не несуть відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно є результатом дії обставин непереборної сили, що перешкоджають виконанню договірних зобов'язань у цілому або частково. Наявність обставин непереборної сили підтверджується відповідною довідкою, виданою Торгово-промисловою палатою України. Строк виконання зобов'язань за цим Договором у такому разі відкладається на строк дії обставин непереборної сили.

7.2. Сторона, для якої виконання зобов'язань стало неможливим унаслідок дії обставин непереборної сили, має не пізніше ніж через 5 днів письмово повідомити іншу Сторону про початок, тривалість та вірогідну дату припинення дії обставин непереборної сили.

 

8. Порядок обмеження та припинення розподілу (передачі)

8.1. Розподіл електричної енергії  споживачу Постачальника може бути обмежено або припинено Оператором системи згідно з умовами Договору споживача про розподіл електричної енергії. Про заплановане та/або фактично застосоване обмеження Постачальник повідомляється у порядку визначеному Правилами роздрібного ринку електричної енергії.

8.2. За вимогою постачальника Оператор системи забезпечує обмеження та відновлення розподілу електричної енергії Cпоживачу на зазначену у вимозі дату.

 

9. Строк договору

9.1. Цей Договір набирає чинності з дня приєднання Постачальника до умов цього Договору і діє протягом 1 року, якщо інший строк не зазначено в заяві-приєднання. Дія Договору автоматично продовжується на кожен наступний рік, якщо жодна із Сторін не заявила про намір достроково розірвати цей Договір шляхом направлення письмового повідомлення іншій Стороні не менш ніж за 10 (десять) календарних днів до дати закінчення строку дії Договору.

9.2. Цей Договір може бути розірвано і в інший строк за ініціативою будь-якої із Сторін у порядку, визначеному законодавством України.

9.3. Дія цього Договору достроково припиняється у разі:

припинення Постачальником діяльності на ринку електричної енергії;

отримання Оператором системи документального підтвердження факту неплатоспроможності Постачальника, призупинення дії або анулювання ліцензії Постачальника.

У разі припинення дії цього Договору він припиняє свою дію в частині надання (придбання) послуг з розподілу (передачі) електричної енергії на об'єкти споживачів Постачальника, а в частині виконання фінансових зобов'язань Сторін (які виникли на дату припинення цього Договору) – продовжують  діяти до повного взаєморозрахунку між Сторонами.

 

10. Інші умови

10.1. Додатки до цього Договору є невід'ємною частиною цього Договору:

  1.    Додаток 1 – «Порядок розрахунків».
  2.    Додаток 2 – «Заява приєднання».
  3. Додаток 3 – «Перелік точок комерційного обліку електроенергії споживачів Постачальника, за якими забезпечується розподіл електричної енергії мережами Оператора системи розподілу».
  4. Інші додатки ‑ за необхідністю

Усі зміни та доповнення до цього Договору та додатків до нього оформлюються письмово в паперовій формі та підписуються уповноваженими особами обох Сторін.

10.2. Взаємовідносини Сторін, не врегульовані цим Договором, вирішуються відповідно до чинного законодавства.

10.3. Спори та розбіжності, що можуть виникнути під час користування електричною енергією, якщо вони не будуть узгоджені шляхом переговорів між Сторонами, вирішуються в судовому порядку.

10.4. Розбіжності з технічних питань під час виконання умов цього Договору регулюються органами Держенергонагляду.

10.5. Розбіжності щодо застосування тарифів вирішуються Регулятором.

10.6. Сторони зобов'язуються письмово повідомляти про зміну реквізитів (місцезнаходження, найменування, організаційно-правової форми, банківських реквізитів тощо) не пізніше ніж через 10 днів після настання таких змін.

10.7. Цей Договір укладено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з них зберігається у Оператора системи, другий - у Постачальника.

 

11. Юридичні адреси і реквізити Сторін

«Оператор системи»

«Постачальник»

АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»

 

Енергетичний ідентифікаційний код (ЕІС код)

 № 62X6173737261816

 

Адреса: 21050, м. Вінниця, вул. Магістратська, 2

 

п/р № 26005055330671 

АТ  КБ «Приватбанк», МФО 302689

IBAN: UA083026890000026005055330671

 

ЄДРПОУ 00130694

 

ІПН 001306902284

 

Телефон: (0432) 65-95-95,

факс: (0432) 52-50-11

 

Електронна адреса: kanc@voe.com.ua, офіційний веб-сайт: http: www.voe.com.ua

 

Генеральний директор

               М.П.

 

_______________________ А.Л. Поліщук

        (підпис)

Директор

            М.П.

 

____________________

(підпис)

 

Енергетика Онлайн
Особистий кабінет АТ "Вінницяобленерго"
Передати покази лічильника
Способи передачі показів
Реєстр постачальників електроенергії
Кол-центр
ПАТ "Вінницягаз"
Телефон довіри
Як отримати субсидію?
IНФОРМАЦIЙНО- КОНСУЛЬТАЦIЙНИЙ ЦЕНТР
Структурні одиниці
УЧБОВИЙ ЦЕНТР
Інтегрована система менеджменту
Музей
Охорона праці
Реформа енергоринку
Доступ до публічної інформації
ПРИЄДНАННЯ ДО ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ
Договір про стандартне приєднання
ДОГОВІР ПРО НЕСТАНДАРТНЕ ПРИЄДНАННЯ