Кадрова політика

Кадрова політика Товариства проводиться відповідно до Концепції управління персоналом, затвердженої наказом АТ «Вінницяобленерго» від 27.02.2020 р. № 76.

КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»

Персонал - динамічний та найскладніший щодо керуван­ня ресурс, необхідний для досягнення основної мети та зав­дань підприємства. Високопрофесійні співробітники - головне його досягнення, яке треба зберігати, розвивати та вміло використовувати для ус­піху в конкурентній боротьбі.

Система управління персоналом -  комплекс організаційних заходів, спрямованих на оптимальне кількісне і якісне формування персоналу та повне використання його можливостей в процесі діяльності Товариства для досягнення поставленої мети.

Управління трудовими ресурсами, безсум­нівно, є одним із найважливіших аспектів теорії та практики управління.

Система управління персоналом  АТ «Вінницяобленерго»  націлена на порядок, принципи відбору та найму співробітників Товариства, їх адаптацію, навчання, допуск до самостійної роботи, підтримку необхідної кваліфікації персоналу протягом усієї трудової діяльності, створення ефективної матеріальної та моральної мотивації праці, постійне стимулювання до са­мовдосконалення методом оцінки, атестації та ротації пер­соналу, створення умов для кар’єрного росту, та матеріальної підтримки при переході від трудової діяльності до виходу на пенсію.

Основні етапи роботи з персоналом  в АТ «Вінницяобленерго» описані нижче.

 

Відбір та найм персоналу

 

Добір персоналу та комплектація робочих місць та посад АТ «Вінницяобленерго» здійснюється кандидатами необхідно­го рівня професійної кваліфікації та стану здоров’я. Кваліфі­каційні вимоги, у тому числі обсяг знань та навичок для кож­ної посади, а також вимоги до стану здоров’я кандидатів на певні посади встановлюються  Галузевими нормативними документами.

В першу чергу на за­міщення вакантних посад розглядаються кандидати з підготовленого кадрового резерву.

В разі відсутності або відмови кандидатів з числа резервістів, відділ кадрів розглядає документи  «банку даних», подані претендентами на роботу в підрозділи Товариства, відбирає підходящі кандидатури та пропонує їх відповідному керівнику, в підрозділі якого наявна вакансія. Керівник проводить співбесіду (тестування, анкетування) для вияву інтелектуального рівня, професіоналізму, комунікативності та інших необхідних якостей.

Якщо у базах кадрового резерву від­сутні підготовлені кандидати, відділ кадрів оголошує кон­курс на заміщення вакантної посади.

Конкурс проводиться відповідно до «Положення про по­рядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад працівників керівного складу, професіоналів та фахівців АТ «Вінницяобленерго». Його метою є підвищення об’єктивності відбору висококваліфікованих  кадрів на посади, де особливе значення мають професійні якості співробітника,  та забезпечення права рівного дос­тупу співробітників Товариства та інших осіб до заміщення вакантних посад. Відповідно до цього Положення, конкурсний відбір прово­диться серед працівників керівного складу та спеціалістів АТ «Вінницяобленерго», які ще не досягли встановленого законодавством граничного пенсійного віку.

 

З метою пошуку молодих спеціалістів, АТ «Вінницяобленерго» співпрацює з навчальними закладами різних рівнів акредитації. Для цього практикується прийом студентів для проходження виробничої практики, вивчення їх професійних і ділових якостей для можливого розгляду як кандидатів на роботу в підрозділи Товариства.

 

При прийомі на роботу (переведення на посади) професійним психологом проводиться тестування з психології зі складанням психографічного профілю.

 

Після прийняття рішення про прийом на роботу, відділ кадрів оформляє документи згідно з чинним законодавством. При цьому можливе встановлення випробувального терміну.

 

Адаптація персоналу

 

Важливим кроком  в роботі з персоналом є організація виробничої і соціальної адаптації  новоприйнятих співробітників.  Перш за все, вона необхідна для того, щоб скоротити час, який зазвичай потрібний новому співробітникові, щоб освоїтися на новому робочому місці і почати працювати з максимальною віддачею.

 

Процес адаптації включає в себе наступні аспекти:

 

1) організаційна адаптація – процес, спрямований на засвоєння співробітником  норм і правил, за якими живе підприємство :

 • ознайомлення з історією і традиціями Товариства,

 • ознайомлення з організаційною структурою і виробничими задачами підрозділу,

 • ознайомлення з Правилами внутрішнього трудового розпорядку,

 • ознайомлення з умовами Колективного договору,

 • ознайомлення з Кодексом корпоративної культури АТ «Вінницяобленерго»;

2) соціально-психологічна адаптація – процес входження в колектив, прийняття встановлених норм взаємин:

 • представлення новоприйнятих співробітників колективу безпосереднім керівником або директором за напрямком посадової діяльності,

 • залучення нових співробітників до участі в корпоративних заходах,

 • налагодження виробничих контактів з членами колективу,

 • засвоєння вимог виробничої дисципліни.

3) професійна адаптація - опанування новим співробітником системою професійних знань і навичок та ефективне їх застосування на практиці,  формування стійкого позитивного ставлення співробітника  до своєї професії:

 • роз'яснення новачкові основного змісту його професійної діяльності,

 • ознайомлення співробітника з його посадовими обов'язками, робочим місцем, умовами праці,

 • проведення інструктажів,

 • організація навчання працівників,

 • періодичний контроль за навчанням новачків та перевірка застосування отриманих знань на практиці,

 • урочисте вручення кваліфікаційного посвідчення, тощо.

 

Навчання персоналу

 

Надаючи особливого значення навчанню персоналу, в АТ «Вінницяобленерго» відкрито власний Учбовий центр, діяльність якого проводиться на сучасній  матеріально-технічній та навчально-виробничій базі. В учбовому центрі облаштовані за сучасними вимогами навчальні кабінети, функціонують  навчальні лабораторія і майстерня,  навчально-тренувальний полігон, технічна бібліотека, методичний кабінет, музей історії розвитку і становлення підприємства.

В Учбовому центрі здійснюється професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників основних робітничих професій, таких як:

- електромонтер з експлуатації розподільчих мереж;

- електромонтер оперативно-виїзної бригади;

- електромонтер з ремонту і монтажу кабельних ліній;

- електромонтер з обслуговування підстанцій;

- електромонтер з ремонту повітряних ліній;

- електрослюсар з ремонту устаткування розподільчих пристроїв;

- електромонтер з випробувань та вимірювань;

- електромонтер з експлуатації електролічильників;

- стропальник;

- машиніст автовишки та автогідропідіймача;

- контролер енергонагляду.

 

Крім зазначених професій, в Учбовому центрі здійснюється  навчання  керівників і спеціалістів з питань  охорони праці, Правил безпечної експлуатації електроустановок, Правил будови та  безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів та Правил будови та  безпечної експлуатації підйомників, спеціальне навчання та  підвищення  кваліфікації  керівників і спеціалістів структурних одиниць  Товариства, а саме:

- диспетчерів районів електричних мереж;

- майстрів ремонтно-експлуатаційних дільниць ЕМ;

- майстрів бригад по відключенню споживачів, заміні та експлуатації засобів обліку;

- інженерів з технічного аудиту;

- цільове (тематичне) навчання при впровадженні нового обладнання, програмно-технічних комплексів, нормативних документів, користування комп’ютерною технікою та інших питань.

 

Для керівного складу Товариства та співробітників, робота яких пов’язана із спілкуванням з споживачами та носить психоемоційне навантаження, в Учбовому центрі проводяться психологічні тренінги.

Товариство проводить навчання співробітників з метою під­готовки їх до виконання конкретної роботи чи посадових обов’язків, та підтримання ними належного професійного рівня й підвищення кваліфікації. Професійну підготовку но­вих співробітників проводять з урахуванням вимог посадових інструкцій, «Довідника кваліфікаційних характеристик про­фесій працівників», типових програм, а також відповідно до індивідуальних або групових програм.

Програми професійної підготовки передбачають вивчен­ня посадових і виробничих інструкцій, технічних описів і технологічних схем, правил, норм, стандартів із профілю ро­боти, а також інструкцій та нормативних документів з охо­рони праці та пожежної безпеки.

Терміни професійної підготовки співробітника залежать від вимог до професії, а також від його особистих здібностей. Вони не повинні перевищувати установлених стандар­тних термінів профпідготовки для працівників Товариства.

Крім професійної, співробітники  проходять спеціальну під­готовку.

Навчання персоналу Товариства здійснюється у відповідності з «Положенням про навчання і перевірку знань працівників АТ «Вінницяобленерго» з питань охорони праці, технічної експлуатації і пожежної безпеки», яке затверджується наказом АТ «Вінницяобленерго» та  спрямоване на реалізацію системи безперервного навчання співробітників, що проводиться під час їх прийому на роботу, а також у процесі трудової діяльності.

Не допускаються до роботи працівники, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони праці.

Співробітники, функціональні обов'язки яких безпосередньо пов'язані з обслуговуванням електроустановок, повинні мати професійну підготовку електро-енергетичного напрямку (повну вищу освіту, базову вищу, професійно-технічну). Під час працевлаштування співробітник повинен пред'явити документ державного зразка (диплом, свідоцтво, посвідчення) про набуту професію. Фахівці Товариства вправі перевіряти достовірність поданих документів.

Решта співробітників повинна мати рівень освіти, що відповідає встановленим Довідником кваліфікаційних професій працівників вимогам до даної професії (посади).

Професійне навчання кадрів на виробництві проводиться відповідно до вимог чинних нормативних документів,  згідно з якими застосовуються такі його види:

- первинна професійна підготовка робітників;

- перепідготовка робітників;

- підвищення кваліфікації робітників;

- підвищення кваліфікації керівних працівників та фахівців.

Навчання співробітників має безперервний характер, його проводять протягом усієї трудової діяльності. Спеціалісти, які забезпечують виробничі процеси в електроенергетиці, проходять періодичне навчання один раз на три роки з відривом від виробництва, працівники робітничих професій – оперативний та оперативно-виробничий персонал – один раз на п’ять років, працівники інших категорій – за рішенням керівництва Товариства.

 

Однією з форм підтримки необхідної кваліфікації персо­налу, її підвищення й удосконалення, є конкурс професійної майстерності, який проводиться відповідно до затвердженого Положення.

Виявити кращі бригади дозволяють змагання на першість АТ «Вінницяобленерго», які проводяться щорічно на нав­чально-тренувальних полігонах структурних одиниць Товариства. Мета зма­гань – підвищення рівня професійної майстерності, рівня підготовки персоналу бригад з оформлення робіт,  а також скорочення часу виконан­ня робіт, підвищення рівня якості виконання, забезпечення інструментами, пристроями й засобами захисту, обміну пе­редовим досвідом організації й технології виконання робіт та виявлення й усунення порушень чинних нормативних до­кументів з охорони праці й експлуатації, неточностей і поми­лок у роботі.

Змагання сприяють мобілізації персоналу для досягнен­ня високих показників надійності роботи устаткування, ви­хованню почуття відповідальності в працівників за якість і безпеку робіт, пошуку і пропаганді передових і безпечних методів праці та підвищенню престижу роботи в структур­них підрозділах Товариства.

 

Атестація  персоналу

 

Одним із важливих складників системи управління пер­соналом в АТ «Вінницяобленерго» є створення умов для постійного стимулювання кожного працівника Товариства до самовдосконалення шляхом щорічної його оцінки, з метою ротації кадрів та сприяння кар’єрному росту кращих.

Один із ефективних методів оцінки персоналу - атестація.

Атестація працівників – це процедура оцінки професійного рівня співробітників кваліфікаційним вимогам, вияв відповідності результатів діяльності, якостей і потенціалу особистості  вимогам, що висуваються до виконуваної роботи.

Атестація проводиться з метою раціональної розстановки персоналу, ефективного використання його знань, умінь і навичок, визначення можливості професійного та кар’єрного росту працівників.

Відповідно до Колективного договору АТ «Вінницяобленерго», Положення про порядок проведення атестації  керівників, професіоналів та фахівців АТ «Вінницяобленерго», атестації підлягають керівники, професіонали та фахівці Товариства.

 

Атестація проводиться за рішенням Генерального директора .

Конкретні строки, перелік посад та графік проведення атестації затверджуються  наказом Генерального директора.

Атестації не підлягають:

- співробітники, які відпрацювали на відповідній посаді менше одного року;

- вагітні жінки;

- особи, що здійснюють догляд за дитиною віком до трьох років або дитиною-інвалідом, інвалідом дитинства;

- одинокі матері або одинокі батьки, які мають дітей віком до чотирнадцяти років;

- неповнолітні особи;

- особи, які працюють за сумісництвом.

Атестація співробітників проводиться не частіше, ніж один раз на три роки.

Під час атестації оцінюється  професійний рівень співробітників, виконання ними посадових обов’язків та відповідність їх кваліфікаційним вимогам, визначених «Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників» і відображених в посадових інструкціях та інших локальних нормативно-правових актах Товариства.

За результатами атестації співробітника атестаційна комісія ухвалює рішення про:

-  відповідність працівника займаній посаді;

-  невідповідність працівника займаній посаді.

У разі рішення про відповідність працівника займаній посаді, атестаційна комісія може надати рекомендації про:

-  зарахування працівника до кадрового резерву відповідно до чинного в Товаристві «Положення про роботу з резервом кадрів в управлінні та в структурних одиницях АТ «Вінницяобленерго»;

-   присвоєння чергової категорії;

-  встановлення надбавки до заробітної плати або збільшення її розміру в межах затвердженої схеми посадових окладів;

-   організацію стажування працівника на більш високій посаді;

-   направлення працівника на підвищення кваліфікації для просування по роботі.

У разі прийняття атестаційною комісією рішення про невідповідність працівника займаній посаді, комісія може надати рекомендації про:

-  направлення працівника на навчання з подальшою (не пізніше ніж через рік) повторною атестацією;

-  переведення працівника за його згодою на іншу посаду, що відповідає його професійному рівню.

 

Робота з резервом кадрів

 

Робота з резервом кадрів в Товаристві проводиться відповідно до Положення про роботу з резервом кадрів в управлінні та в структурних одиницях АТ «Вінницяобленерго».

Кадровий резерв керівників, професіоналів і фахівців управління і структурних одиниць АТ «Вінницяобленерго» (далі — кадровий резерв) створюється для заміщення цих посад.

Кадровий резерв формується на посади керівників 1-4 рівня управління АТ «Вінницяобленерго» відповідно до організаційної структури Товариства, керівників структурних одиниць, а також на посади професіоналів і фахівців, на яких працюють особи пенсійного та передпенсійного віку (за 1,5 роки до дати настання права на призначення пенсії за віком).

Списки кадрового резерву складаються щорічно до 31 грудня і надаються до 20 січня у відділ кадрів управління Товариства.

Списки кадрового резерву переглядаються щорічно станом на 1 липня і в разі необхідності вносяться відповідні зміни.

До списку кандидатур в кадровий резерв включаються:

а) керівні працівники, професіонали і фахівці підрозділів управління та структурних одиниць Товариства, які  мають необхідний досвід роботи за фахом або отримали рекомендацію атестаційної комісії щодо зарахування в резерв кадрів;

б) перспективні молоді спеціалісти управління та структурних одиниць Товариства, котрі виявили здібності до управлінської діяльності.

Кандидати для зарахування в резерв кадрів на посади керівників та професіоналів повинні мати повну вищу освіту, на інші посади – повну, або базову вищу освіту,  бути професійно підготовленими, успішно справлятися із службовими обов’язками, мати організаторські здібності, стаж роботи в галузі не менше 3 років. Працівники, що зараховуються до резерву кадрів, мають бути не старші  55 років - чоловіки,  і 50 років -  жінки.

Зарахування в резерв кадрів здійснюється за згодою кандидата.

Керівник, в безпосередньому підпорядкуванні якого знаходиться співробітник, на чию посаду формується резерв, складає індивідуальну програму підготовки кандидата, зарахованого в резерв, з урахуванням його освіти, кваліфікації, досвіду роботи, та контролює її виконання.

Під час роботи, спрямованої на підвищення кваліфікації співробітників, зарахованих у резерв кадрів, обов’язково слід вживати найбільш ефективні методи, зокрема:

-     участь резервістів у нарадах, семінарах, конференціях з відповідних питань діяльності вищого органу управління;

-     участь у підготовці управлінських документів підприємства, структурного підрозділу;

-     обов’язкове тимчасове виконання резервістами обов’язків працівника, на посаду якого зараховано в резерв;

-     участь в опрацюванні встановлених форм звітності щодо діяльності підприємства, структурного підрозділу;

-     відрядження на провідні підприємства для вивчення досвіду їх роботи для подальшого використання на практиці;

-     стажування за посадою, на яку зараховано у резерв.

Співробітник, зарахований у резерв кадрів, повинен пройти підвищення кваліфікації до призначення на вищу посаду або протягом першого року роботи на вищій посаді.

Переважне право на заміщення вакантної посади має співробітник, зарахований до кадрового резерву.

 

Система матеріальної та моральної мотивації праці

 

Матеріальна та моральна мотивація праці закладена в системі соціальних гарантій і закріплена Колективним договором АТ «Вінницяобленерго».

Відповідно до Положень, які діють в Товаристві, з метою ефективного матеріального стимулювання  співробітників, виплачуються  премії та винагороди :

-   за результати фінансово-господарської діяльності за місяць та   обліковий період;

-  за виявлення у юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та побутових споживачів порушень Правил роздрібного ринку електричної енергії;

-   за виконання особливо важливих виробничих завдань;

-  про стимулювання керівного складу структурних одиниць та служб управління з високовольтного напрямку роботи за виконання плану надання платних послуг населенню та стороннім організаціям;

- за виявлення порушень юридичними особами та фізичними особами-підприємцями Правил надання доступу до інфраструктури об’єкта енергетики та сприяння у наданні послуг з інших видів діяльності.

Крім того, з метою закріплення висококваліфікованих кадрів на підприємстві, посилення матеріальної зацікавленості в підвищенні ефективності енергопостачання, скорочення втрат робочого часу, зміцнення трудової  дисципліни,  в Товаристві діє ряд доплат та надбавок, зокрема:

 • за високі досягнення в праці керівникам, професіоналам, фахівцям та технічним службовцям ;
 • за  виконання особливо важливої роботи на певний термін;

 • надбавка за класність водіям автомобілів;

 • за високу професійну майстерність робітникам виробничого персоналу.

В Товаристві здійснюється ряд заходів морально заохочення персоналу, що разом з матері­альними стимулами покликані підвищити зацікавленість співробітників у досягненні головної мети діяльності підпри­ємства - створення позитивного іміджу працівників енерго-компанії, сприяння задоволенню персоналу від роботи на підприємстві. Моральні стимули мобілізують найкращі риси характеру співробітників та підвищують зацікавленість у досягненні кращих особистих результатів роботи. У зв’язку з цим проводиться наступне:

 • розміщення на Дошці Пошани Товариства  фотографій працівників, які за результатами роботи визнані «Кращими працівниками року»;

 • нагородження Грамотами і грошовими преміями з нагоди професійного свята Дня енергетика;

 • подання кращих працівників до нагородження галузевими відзнаками та Почесними Грамотами Вінницької обласної адміністрації;

 • занесення відомостей про визначні досягнення кращих працівників до Книги Пошани АТ «Вінницяобленерго, яка зберігається в музеї історії розвитку і становлення підприємства.

В рамках заходів соціального захисту співробітників, адміністрація та профспілковий комітет  забезпечують придбання путівок в пансіонати відпочинку, в дитячі оздоровчі заклади з частковою компенсацією їх вартості, надання матеріальної допомоги в зв’язку з одруженням, народженням дитини, ювілейним днем народження, на лікування, поховання близьких родичів згідно Колективного договору.

З метою збереження традицій культурно-виховної, спортивно-масової роботи, в Товаристві проводяться Спартакіади серед структурних одиниць за участю керівників підрозділів. Запроваджена практика проведення корпоративних заходів, зокрема, відзначення державних свят, професійного свята Дня енергетика. Ці заходи сприяють згуртуванню колективів, створенню здорового морально-психологічного клімату.

Поділитись: