Головна / Акціонерам / Повідомлення про виникнення особливої інформації

Акціонерам

Повідомлення про виникнення особливої інформації

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"

2. Код за ЄДРПОУ

00130694

3. Місцезнаходження

21050 м. Вінниця вул. Магістратська, 2

4. Міжміський код, телефон та факс

(0432)52-50-59 (0432)52-50-11

5. Електронна поштова адреса

kanc@voe.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

www.voe.com.ua

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення

Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

На підставі рішення  Наглядової ради ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" від 18.05.2017 р. (протокол  №18/05/2017 від 18.05.2017 р.):

- обрано Голову Наглядової ради ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" -  Бойко Ігоря Івановича. Строк на який обрано  особу - відповідно до Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО". Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 2004 року по 20.11.2015 рік - Представництво "Energy Standard Group S.A.", радник; з 23.11.2015 року по теперішній час - ТОВ "Енергетичний стандарт (Україна)", радник Генерального директора з енергетичних питань. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента  у розмірі  0,000032%. Є представником акціонера  Компанії "ГАРЕНСІА ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД" (GARENSIA ENTERPRISES LIMITED). Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.

Генеральний директор

 

 

 

Поліщук А.Л.

 

(підпис) 

(ініціали та прізвище керівника) 

  

М. П. 

19.05.2017 р.

(дата) 

 

Повiдомлення розмiщено

у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Комiсiї   19.05.2017 р. 

 

Повiдомлення опублiковано

у № 94  офіційного друкованого видання "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку"  22.05.2017 р.

Енергетика Онлайн
Особистий кабінет АТ "Вінницяобленерго"
Передати покази лічильника
Способи передачі показів
Реєстр постачальників електроенергії
Кол-центр
ПАТ "Вінницягаз"
Як отримати субсидію?
IНФОРМАЦIЙНО- КОНСУЛЬТАЦIЙНИЙ ЦЕНТР
Телефон довіри
УЧБОВИЙ ЦЕНТР
Структурні одиниці
Музей
Інтегрована система менеджменту
Охорона праці
Реформа енергоринку
Доступ до публічної інформації
ПРИЄДНАННЯ ДО ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ
Договір про стандартне приєднання
ДОГОВІР ПРО НЕСТАНДАРТНЕ ПРИЄДНАННЯ