Головна / Акціонерам / Повiдомлення про виникнення особливої iнформацiї про емiтента 21.03.2011

Акціонерам

Повiдомлення про виникнення особливої iнформацiї про емiтента 21.03.2011

Публiчне акцiонерне товариство
"Вiнницяобленерго"

Дата вчинення дiї

15.03.2011

Назва повiдомлення:

Змiна складу посадових осiб

Вiд iнформацiї:

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента

Повне найменування емiтета:

ПУБЛIЧНЕ  АКЦIОНЕРНЕ  ТОВАРИСТВО
"ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО"

Органiзацiйно-правова форма емiтета:

Акцiонерне товариство

iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ емiтента:

00130694

Мiсце знаходження емiтента:

Вiнниця, вул. 1-го Травня, 2

Мiжмiський код, телефон та факс емiтента:

(0432) 525-059, 525-011

Електронна  поштова адреса:

kanc@voe.com.ua

Текст Повiдомлення:

kanc@voe.com.ua

      На пiдставi рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Вiнницяобленерго" вiд 15.03.2011 р.(протокол №1/2011):

- звiльнено  Голову Наглядової ради ВАТ "АК Вiнницяобленерго"  - Катренка  Григорiя  Миколайовича, паспорт  серiї СН номер 984943 виданий 15.12.1998 р. Харкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi, який  був  Головою  Наглядової ради з 09.06.2010 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Частка в статутному капiталi емiтента складає 0,00003%.
Призначення Голови Наглядової ради ПАТ "Вiнницяобленерго" вiдбудеться пiзнiше на засiданнi Наглядової ради.

 -  звiльнено  члена Наглядової ради ВАТ "АК Вiнницяобленерго" -  Токареву  Людмилу Михайлiвну , паспорт серiї  СН  № 944564, виданий 19.01.1999 р. Старокиївським  РУ ГУ  МВС України в м. Києвi , яка була членом  Наглядової ради  з  28.05.2010р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не  має. Частка в статутному капiталi емiтента складає  0,00003%.

-  звiльнено  члена Наглядової ради ВАТ "АК Вiнницяобленерго" -  Комаренка Олександра iвановича ,паспорт серiї СО № 914953,  виданий 04.07.2002 р. Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi, який  був  членом  Наглядової ради з 28.05.2010 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Частка в статутному капiталi емiтента складає 0,00003%.

-  звiльнено  члена Наглядової ради ВАТ "АК Вiнницяобленерго" - Гайдамаку Наталiю Володимирiвну,  паспорт  серiї  СН номер 308428,  виданий 03.10.1996 р. Мiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi, яка  була  членом  Наглядової ради з 28.05.2010 р.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Частка в статутному капiталi емiтента складає 0,0001%.

-  звiльнено  члена Наглядової ради ВАТ "АК Вiнницяобленерго" - Козакову  Алiну Володимирiвну, яка була  членом  Наглядової ради з 28.05.2010 р.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Частка в статутному капiталi емiтента складає 0,00003%. Згоди особи на розкриття паспортних даних не отримано.

-  звiльнено  члена Наглядової ради ВАТ "АК Вiнницяобленерго" -  юридичну особу Нацiональну акцiонерну компанiю "Енергетична компанiя України", код ЄДРПОУ 32984271, свiдоцтво про державну реєстрацiю серiї  АОО  №012751 вiд 22.06.2004 року, видане Шевченкiвською районною в м. Києвi державною адмiнiстрацiєю, яка була   членом Наглядової ради з 28.05.2010 р. Частка в статутному капiталi емiтента складає 75,00%.

-  звiльнено  члена Наглядової ради ВАТ " АК Вiнницяобленерго" -  юридичну особу   Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Компанiя з управлiння активами "Сварог Ессет Менеджмент", код ЄДРПОУ 33499232, що дiє вiд свого iменi, але в iнтересах та за рахунок Пайового  закритого недиверсифiкованого венчурного iнвестицiйного фонду "Сьомий" Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Компанiя з управлiння активами "Сварог Ессет Менеджмент", яка була  членом Наглядової ради з 28.05.2010 р. Частка в статутному капiталi емiтента складає 0,00003%

- звiльнено  Голову Ревiзiйної комiсiї ВАТ "АК Вiнницяобленерго" - Палiйчук Наталiю Олексiївну, паспорт серiї СН № 548524,  виданий 19.08.1997 р. Залiзничним  РУ ГУ  МВС  України в м. Києвi, яка була Головою Ревiзiйної комiсiї з 09.06.2010 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Частка в статутному капiталi емiтента складає 0,00003%.
Призначення Голови Ревiзiйної комiсiї  ПАТ "Вiнницяобленерго"вiдбудеться пiзнiше на засiданнi Ревiзiйної комiсiї.

-  звiльнено  члена Ревiзiйної комiсiї  ВАТ "АК Вiнницяобленерго" - Пустовiт Олену Анатолiївну, яка  була  членом  Ревiзiйної комiсiї з 28.05.2010 р.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Частка в статутному капiталi емiтента складає 0,00003%. Згоди особи на розкриття  паспортних даних не отримано.

-  звiльнено  члена Ревiзiйної комiсiї  ВАТ "АК Вiнницяобленерго" - Канiщеву Ганну Василiвну,  яка  була  членом  Ревiзiйної комiсiї з 28.05.2010 р.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Частка в статутному капiталi емiтента складає 0,0001%. Згоди особи на розкриття  паспортних даних не отримано.

-  звiльнено  члена Ревiзiйної комiсiї  ВАТ "АК Вiнницяобленерго" - Кулагiну Вiту  Дмитрiвну, яка  була  членом  Ревiзiйної комiсiї з 28.05.2010 р.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Частка в статутному капiталi емiтента складає 0,00003%. Згоди особи на розкриття  паспортних даних не отримано.

-  звiльнено  члена Ревiзiйної комiсiї  ВАТ "АК Вiнницяобленерго" - Iонову Оксану Борисiвну,   яка  була  членом  Ревiзiйної комiсiї з 28.05.2010 р.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Частка в статутному капiталi емiтента складає 0,00003%. Згоди особи на розкриття  паспортних даних не отримано.

-  призначено  члена Наглядової ради ПАТ "Вiнницяобленерго" -  юридичну особу Нацiональну акцiонерну компанiю "Енергетична компанiя України", код ЄДРПОУ 32984271, свiдоцтво про державну реєстрацiю серiї  АОО  №012751 вiд 22.06.2004 року, видане Шевченкiвською районною в м. Києвi державною адмiнiстрацiєю. Строк, на який призначено особу - до моменту вiдкликання її загальними зборами акцiонерiв. Частка в статутному капiталi емiтента складає 75,00%.

- призначено  члена Наглядової ради ПАТ "Вiнницяобленерго"  - Катренка  Григорiя  Миколайовича, паспорт  серiї СН номер 984943 виданий 15.12.1998 р. Харкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi. Попередня посада, яку обiймав - начальник управлiння Мiнiстерства   палива та енергетики  України. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який призначено особу  - до моменту вiдкликання її загальними зборами акцiонерiв. Частка в статутному капiталi емiтента складає 0,00003%.

 - призначено  члена Наглядової ради ПАТ "Вiнницяобленерго" -  Токареву  Людмилу Михайлiвну, паспорт серiї  СН  № 944564, виданий 19.01.1999 р. Старокиївським  РУ ГУ  МВС України в м. Києвi. Попередня посада, яку обiймала - заступник начальника управлiння Мiнiстерства палива та енергетики України. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не  має. Строк, на який призначено особу - до моменту вiдкликання її загальними зборами акцiонерiв. Частка в статутному капiталi емiтента складає  0,00003%.

-  призначено  члена Наглядової ради ПАТ "Вiнницяобленерго" -  Комаренка Олександра iвановича, паспорт серiї СО № 914953,  виданий 04.07.2002 р. Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi. Попереднi посади, якi  обiймав - Вiце-президент НАК "Енергетична компанiя України", заступник начальника управлiння державної служби України.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який призначено особу - до моменту вiдкликання її загальними зборами акцiонерiв. Частка в статутному капiталi емiтента складає 0,00003%.

-  призначено  члена Наглядової ради ПАТ "Вiнницяобленерго" - Гайдамаку Наталiю Володимирiвну,  паспорт  серiї  СН номер 308428,  виданий 03.10.1996 р. Мiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi. Попередня посада, яку обiймала  - начальник вiддiлу  НАК "Енергетична компанiя України".   Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який призначено особу - до моменту вiдкликання її загальними зборами акцiонерiв. Частка в статутному капiталi емiтента складає 0,0001%.

-  призначено  члена Наглядової ради ПАТ "Вiнницяобленерго" - Козакову  Алiну Володимирiвну. Попередня посада, яку обiймала -  начальник вiддiлу НАК "Енергетична компанiя України". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який призначено особу - до моменту вiдкликання її загальними зборами акцiонерiв.Частка в статутному капiталi емiтента складає 0,00003%. Згоди особи на розкриття  паспортних даних не отримано.

-  призначено  члена Наглядової ради ПАТ "Вiнницяобленерго" -  юридичну особу ГАРЕНСiА ЕНТЕРПРАЙЗiЗ ЛiМiТЕД (GARENSIA ENTERPRISES LIMITED), реєстрацiйний номер НЕ 251633. Строк, на який призначено особу - до моменту вiдкликання її загальними зборами акцiонерiв. Частка в статутному капiталi емiтента складає 20,3012%.

- призначено  члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Вiнницяобленерго" - Палiйчук Наталiю Олексiївну, паспорт серiї СН № 548524,  виданий 19.08.1997 р. Залiзничним  РУ ГУ  МВС  України в м. Києвi. Попередня посада, яку обiймала - головний спецiалiст-бухгалтер Управлiння  бухгалтерського облiку i звiтностi НАК "Енергетична компанiя України". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який призначено особу - до моменту вiдкликання її загальними зборами акцiонерiв.Частка в статутному капiталi емiтента складає 0,00003%.

- призначено  члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Вiнницяобленерго" - Канiщеву Ганну Василiвну. Попередня посада, яку обiймала -  головний спецiалiст Мiнiстерства палива та енергетики України. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який призначено особу -до моменту вiдкликання її загальними зборами акцiонерiв.Частка в статутному капiталi емiтента складає 0,0001%. Згоди особи на розкриття  паспортних даних не отримано.

-  призначено  члена Ревiзiйної комiсiї  ПАТ "Вiнницяобленерго" - Кулагiну Вiту  Дмитрiвну. Попередня посада, яку обiймала - завiдуюча  лабораторiєю Київського унiверситету будiвництва та архiтектури. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який призначено особу -до моменту вiдкликання її загальними зборами акцiонерiв. Частка в статутному капiталi емiтента складає 0,00003%. Згоди особи на розкриття  паспортних даних не отримано.

-  призначено  члена Ревiзiйної комiсiї  ПАТ "Вiнницяобленерго" - Iонову Оксану Борисiвну.  Попередня посада, яку обiймала -  радник Голови Правлiння  ДАК "Хлiб України".  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який призначено особу -до моменту вiдкликання її загальними зборами акцiонерiв. Частка в статутному капiталi емiтента складає 0,00003%. Згоди особи на розкриття  паспортних даних не отримано.

-  призначено  члена Ревiзiйної комiсiї  ПАТ "Вiнницяобленерго" - Горелика Леонiда Михайловича,  паспорт  серiї  СН номер 850817,  виданий 14.07.1998 р. Дарницьким  РУ ГУ МВС України в м. Києвi. Попередня посада, яку обiймав – головний аудитор АК ТОВ „УПК Аудит Лтд”. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який призначено особу -до моменту вiдкликання її загальними зборами акцiонерiв. Частка в статутному капiталi емiтента складає 0,00003%.

    Особа,зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно з законодавством.

 

     Генеральний директор                 Нiцак М.Г.

Енергетика Онлайн
Особистий кабінет АТ "Вінницяобленерго"
Передати покази лічильника
Способи передачі показів
Реєстр постачальників електроенергії
Кол-центр
ПАТ "Вінницягаз"
IНФОРМАЦIЙНО- КОНСУЛЬТАЦIЙНИЙ ЦЕНТР
Телефон довіри
Як отримати субсидію?
УЧБОВИЙ ЦЕНТР
Структурні одиниці
Музей
Інтегрована система менеджменту
Охорона праці
Реформа енергоринку
Доступ до публічної інформації
ПРИЄДНАННЯ ДО ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ
Договір про стандартне приєднання
ДОГОВІР ПРО НЕСТАНДАРТНЕ ПРИЄДНАННЯ