Головна / Акціонерам / Повідомлення акціонерам / 18 квiтня 2012 року вiдбудуться рiчнi загальнi збори акцiонерiв

Акціонерам

Повідомлення акціонерамВсі повідомлення акціонерам
18 квiтня 2012 року вiдбудуться рiчнi загальнi збори акцiонерiв

ПОВIДОМЛЕННЯ
про проведення рiчних загальних зборiв акцiонерного товариства

Повне найменування товариства:
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО»
Мiсцезнаходження товариства згiдно його статуту:
Україна, 21100, м. Вiнниця, вул. 1-го Травня, буд. 2.

Шановнi акцiонери!

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО» повiдомляє вас, що 18 квiтня 2012 року об 11.00 годинi за адресою: Україна, м. Вiнниця, вул. 1-го Травня, буд. 2, примiщення актового залу ПАТ «ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО», вiдбудуться рiчнi загальнi збори акцiонерiв ПАТ «ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
Реєстрацiя акцiонерiв та їх представникiв для участi у рiчних загальних зборах вiдбудеться 18 квiтня 2012 року з 09.30 год. до 10.30 год. за адресою: Україна, м. Вiнниця, вул. 1-го Травня, буд. 2, к. 506.

Реєстрацiя акцiонерiв та їх представникiв для участi у рiчних загальних зборах вiдбуватиметься вiдповiдно до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у рiчних загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих днi до дня проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв, тобто на 24.00 год. 11.04.2012 року.
Для участi у зборах акцiонерам необхiдно мати при собi паспорт, а представникам акцiонерiв – паспорт та довiренiсть на право представляти iнтереси акцiонерiв на загальних зборах, оформлену згiдно з вимогами чинного законодавства.

В реєстрацiї акцiонера (його представника) для участi у рiчних загальних зборах може бути вiдмовлено реєстрацiйною комiсiєю у разi вiдсутностi в акцiонера (його представника) документiв, якi iдентифiкують особу акцiонера (його представника), а в разi участi представника акцiонера – також документiв, що пiдтверджують повноваження представника на участь у рiчних загальних зборах акцiонерiв товариства.

Пiд час пiдготовки до рiчних загальних зборiв, акцiонери товариства мають можливiсть ознайомитись з документами, необхiдними для прийняття рiшень з питань порядку денного. Ознайомлення з матерiалами вiдбувається вiд дати надiслання акцiонерам даного повiдомлення до 17 квiтня 2012 року (включно) з понедiлка по п’ятницю, з 10.00 год. до 12.00 год. за адресою: Україна, 21050, м. Вiнниця, вул. 1-го Травня, буд. 2, к. 407. Вiдповiдальна за порядок ознайомлення акцiонерiв з матерiалами зборiв посадова особа – Дрозденко Ольга iванiвна (начальник вiддiлу корпоративного управлiння i цiнних паперiв ПАТ «ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО»).

18 квiтня 2012 року ознайомлення акцiонерiв з документами, необхiдними для прийняття рiшень з питань порядку денного, вiдбувається у мiсцi проведення реєстрацiї для участi у рiчних загальних зборах та у мiсцi проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв.

 

Перелiк питань, що виносяться на голосування
(порядок денний рiчних загальних зборiв акцiонерiв):

1. Обрання членiв лiчильної комiсiї рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ “ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО” та прийняття рiшення про припинення їх повноважень. Затвердження умов договору про передачу повноважень лiчильної комiсiї рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ “ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО” зберiгачу або депозитарiю.

2. Обрання голови i секретаря рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ “ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО”.

3. Затвердження порядку (регламенту) проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ “ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО” та змiна послiдовностi розгляду питань, винесених на розгляд рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ “ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО”.

4. Внесення змiн до статуту ПАТ “ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО”.

5. Затвердження та внесення змiн до положень, що регламентують дiяльнiсть органiв управлiння i контролю ПАТ “ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО”.

6. Звiт Виконавчого органу ПАТ “ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО” про результати фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ “ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО” у 2011 роцi та прийняття рiшення за наслiдками розгляду вiдповiдного звiту.

7. Звiт Наглядової ради ПАТ “ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО” про роботу у 2011 роцi та прийняття рiшення за наслiдками розгляду вiдповiдного звiту.

8. Звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї ПАТ “ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО” за 2011 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту i висновкiв.

9. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi (рiчного звiту) ПАТ “ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО” за 2011 рiк.

10. Прийняття рiшення про припинення повноважень (вiдкликання) Голови i членiв Наглядової ради ПАТ “ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО”. 11. Обрання членiв Наглядової ради ПАТ “ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО”. 12. Обрання Голови Наглядової ради ПАТ “ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО”.

13. Затвердження умов договорiв (цивiльно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради ПАТ “ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО”. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з Головою та членами Наглядової ради ПАТ “ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО”.

14. Прийняття рiшення про припинення повноважень (вiдкликання) Голови i членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ “ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО”.

15. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ “ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО”.

16. Обрання Голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ “ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО”.

17. Затвердження умов договорiв (цивiльно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Ревiзiйної комiсiї ПАТ “ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО”. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з Головою та членами Ревiзiйної комiсiї ПАТ “ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО”.

18. Прийняття рiшення про припинення повноважень (вiдкликання) Голови i членiв Виконавчого органу ПАТ “ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО”.

19. Обрання членiв Виконавчого органу ПАТ “ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО”.

20. Обрання Голови Виконавчого органу ПАТ “ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО”.

21. Визначення основних напрямiв дiяльностi ПАТ “ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО” на 2012 рiк.

22. Розподiл чистого прибутку (визначення порядку покриття збиткiв) за пiдсумками роботи ПАТ “ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО” у 2011 роцi та затвердження нормативiв розподiлу прибутку ПАТ “ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО” на 2012 рiк.22. Розподiл чистого прибутку (визначення порядку покриття збиткiв) за пiдсумками роботи ПАТ “ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО” у 2011 роцi та затвердження нормативiв розподiлу прибутку ПАТ “ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО” на 2012 рiк.

23. Про нарахування та виплату частини прибутку (дивiдендiв) за пiдсумками роботи ПАТ “ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО” у 2011 роцi.

24. Затвердження розмiру, порядку та строку виплати дивiдендiв за простими акцiями ПАТ “ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО”, а також встановлення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв.

25. Затвердження результатiв роботи ДП “Готель “Енергетик” за 2011 рiк.

26. Внесення змiн та доповнень до статуту ДП “Готель “Енергетик”.

27. Про затвердження вчинення значних правочинiв, ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є їх предметом, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв ПАТ “ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО” за даними рiчної фiнансової звiтностi товариства за 2011 рiк.

28. Про затвердження вчинення значних правочинiв, ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є їх предметом, перевищує 50 вiдсоткiв вартостi активiв ПАТ “ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО” за даними рiчної фiнансової звiтностi товариства за 2011 рiк.

29. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв ПАТ “ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО” за даними рiчної фiнансової звiтностi товариства за 2011 рiк, якi можуть вчинятись товариством у перiод з 18 квiтня 2012 року по 18 квiтня 2013 року (включно), iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi.

30. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 50 вiдсоткiв вартостi активiв ПАТ “ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО” за даними рiчної фiнансової звiтностi товариства за 2011 рiк, якi можуть вчинятись товариством у перiод з 18 квiтня 2012 року по 18 квiтня 2013 року (включно), iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi.

31. Про обрання нового зберiгача для укладення з ним договору про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам дематерiалiзованого випуску акцiй ПАТ “ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО” та затвердження умов вiдповiдного договору. Про розiрвання договору № 003 про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам iменних цiнних паперiв, що укладений 18.08.2010 р. мiж ПАТ “ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО” (ВАТ “Акцiонерна компанiя “ВIНницяобленерго”) та зберiгачем - ТОВ “УПР-ФiНАНС”. Про визначення дати облiку, на яку ТОВ “УПР-ФiНАНС” має скласти облiковий реєстр акцiонерiв ПАТ “ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО”, рахунки в цiнних паперах яких обслуговуються ТОВ “УПР-ФiНАНС” вiдповiдно до договору № 003 про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам iменних цiнних паперiв, що укладений 18.08.2010 р. мiж ПАТ “ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО” (ВАТ “Акцiонерна компанiя “ВIНницяобленерго”) та ТОВ “УПР-ФiНАНС”. Про передання облiкового реєстру вiд ТОВ “УПР-ФiНАНС” до нового зберiгача та переказ акцiй з рахункiв у цiнних паперах власникiв, що були вiдкритi у ТОВ “УПР-ФiНАНС”, на рахунки у цiнних паперах таких власникiв у нового зберiгача.

32. Про забезпечення виконання зобов'язань покупця пакету акцiй ПАТ “ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО” передбачених договором купiвлi-продажу акцiй, укладеного покупцем з Фондом державного майна України за результатами конкурсу з продажу пакету акцiй ПАТ “ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО”.

Телефон для довiдок: (0432) 52-50-17.

Основнi показники фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ „ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО” за 2011 рiк (тис.грн.)

Найменування показника

Період

Звітний
2011 р.

Попередній
2010 р.

Усього активiв

688412

662871

Основнi засоби

540939

497 655

Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї

80

80

Запаси

18751

25 567

Сумарна дебiторська заборгованiсть

89796

89276

Грошовi кошти та їх еквiваленти

11502

28 604

Нерозподiлений прибуток

-432150

-424969

Власний капiтал

46619

-11178

Статутний капiтал

30974

30 974

Довгостроковi зобов’язання

411928

440 793

Поточнi зобов’язання

229992

233351

Чистий прибуток

34775

41 956

Середньорiчна кiлькiсть акцiй (шт.)

3097366

3 097 366

Кiлькiсть власних акцiй, викуплених
протягом перiоду (шт.)

   -

   -

Загальна сума коштiв, витрачених на викуп
власних акцiй протягом перiоду

   -

   -

Чисельнiсть працiвникiв на кiнець перiоду (осiб)

4868

4 819

Енергетика Онлайн
Особистий кабінет АТ "Вінницяобленерго"
Передати покази лічильника
Способи передачі показів
Реєстр постачальників електроенергії
Кол-центр
ПАТ "Вінницягаз"
IНФОРМАЦIЙНО- КОНСУЛЬТАЦIЙНИЙ ЦЕНТР
Телефон довіри
Як отримати субсидію?
Структурні одиниці
УЧБОВИЙ ЦЕНТР
Інтегрована система менеджменту
Музей
Охорона праці
Реформа енергоринку
Доступ до публічної інформації
ПРИЄДНАННЯ ДО ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ
Договір про стандартне приєднання
ДОГОВІР ПРО НЕСТАНДАРТНЕ ПРИЄДНАННЯ