Головна / Акціонерам / Повідомлення акціонерам / 19 квiтня 2013 року вiдбудуться загальнi збори акцiонерiв

Акціонерам

Повідомлення акціонерамВсі повідомлення акціонерам
19 квiтня 2013 року вiдбудуться загальнi збори акцiонерiв

ПОВiДОМЛЕННЯ
про проведення рiчних загальних зборiв акцiонерного товариства

Повне найменування товариства:
ПУБЛiЧНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО <ВiННИЦЯОБЛЕНЕРГО>
Мiсцезнаходження товариства згiдно його статуту:
Україна, 21100, м. Вiнниця, вул. 1-го Травня, буд. 2.

Шановнi акцiонери!

ПУБЛiЧНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО <ВiННИЦЯОБЛЕНЕРГО> повiдомляє вас, що 19 квiтня 2013 року об 11.00 годинi за адресою: Україна, м. Вiнниця, вул. 1-го Травня, буд. 2, примiщення актового залу ПАТ <ВiННИЦЯОБЛЕНЕРГО>, вiдбудуться рiчнi загальнi збори акцiонерiв ПАТ <ВiННИЦЯОБЛЕНЕРГО>.
Реєстрацiя акцiонерiв та їх представникiв для участi у рiчних загальних зборах вiдбудеться 19 квiтня 2013 року з 09.30 год. до 10.30 год. за адресою: Україна, м. Вiнниця, вул. 1-го Травня, буд. 2, к. 506.

Реєстрацiя акцiонерiв та їх представникiв для участi у рiчних загальних зборах вiдбуватиметься вiдповiдно до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у рiчних загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих днi до дня проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв, тобто на 24.00 год. 15.04.2013 року.
Для участi у зборах акцiонерам необхiдно мати при собi паспорт, а представникам акцiонерiв – паспорт та довiренiсть на право представляти iнтереси акцiонерiв на загальних зборах, оформлену згiдно з вимогами чинного законодавства.

В реєстрацiї акцiонера (його представника) для участi у рiчних загальних зборах може бути вiдмовлено реєстрацiйною комiсiєю у разi вiдсутностi в акцiонера (його представника) документiв, якi iдентифiкують особу акцiонера (його представника), а в разi участi представника акцiонера – також документiв, що пiдтверджують повноваження представника на участь у рiчних загальних зборах акцiонерiв товариства.

Пiд час пiдготовки до рiчних загальних зборiв, акцiонери товариства мають можливiсть ознайомитись з документами, необхiдними для прийняття рiшень з питань порядку денного. Ознайомлення iз зазначеними документами вiдбувається вiд дати надiслання акцiонерам даного повiдомлення до 18 квiтня 2013 року (включно) з понедiлка по п'ятницю, з 10.00 год. до 12.00 год. за адресою: Україна, 21050, м. Вiнниця, вул. 1-го Травня, буд. 2, к. 407. Вiдповiдальний за порядок ознайомлення акцiонерiв з матерiалами зборiв - Марценюк Анатолiй Олександрович (начальник вiддiлу з питань корпоративних прав ПАТ <ВiННИЦЯОБЛЕНЕРГО>).

19 квiтня 2013 року ознайомлення акцiонерiв з документами, необхiдними для прийняття рiшень з питань порядку денного, вiдбуватиметься за мiсцем проведення реєстрацiї для участi у рiчних загальних зборах акцiонерiв.

Перелiк питань, що виносяться на голосування (порядок денний рiчних загальних зборiв акцiонерiв):
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ВiННИЦЯОБЛЕНЕРГО" та прийняття рiшення про припинення їх повноважень. Затвердження умов договору про передачу повноважень лiчильної комiсiї рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ВiННИЦЯОБЛЕНЕРГО" зберiгачу або депозитарiю.

2. Обрання голови i секретаря рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ВiННИЦЯОБЛЕНЕРГО".

3. Затвердження порядку (регламенту) проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ВiННИЦЯОБЛЕНЕРГО" та змiна послiдовностi розгляду питань, винесених на розгляд рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ВiННИЦЯОБЛЕНЕРГО".

4. Звiт Виконавчого органу ПАТ "ВiННИЦЯОБЛЕНЕРГО" про результати фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ "ВiННИЦЯОБЛЕНЕРГО" у 2012 роцi та прийняття рiшення за наслiдками розгляду вiдповiдного звiту.

5. Звiт Наглядової ради ПАТ "ВiННИЦЯОБЛЕНЕРГО" про роботу у 2012 роцi та прийняття рiшення за наслiдками розгляду вiдповiдного звiту.

6. Звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ВiННИЦЯОБЛЕНЕРГО" за 2012 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту i висновкiв.

7. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi (рiчного звiту) ПАТ "ВiННИЦЯОБЛЕНЕРГО" за 2012 рiк.

8. Розподiл чистого прибутку (визначення порядку покриття збиткiв) за пiдсумками роботи ПАТ "ВiННИЦЯОБЛЕНЕРГО" у 2012 роцi та затвердження нормативiв розподiлу прибутку ПАТ "ВiННИЦЯОБЛЕНЕРГО" на 2013 рiк.

9. Про нарахування та виплату частини прибутку (дивiдендiв) за пiдсумками роботи ПАТ "ВiННИЦЯОБЛЕНЕРГО" у 2012 роцi.

10. Затвердження розмiру, порядку та строку виплати дивiдендiв за простими акцiями ПАТ "ВiННИЦЯОБЛЕНЕРГО", а також встановлення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв.

11. Затвердження результатiв роботи ДП "Готель "Енергетик" за 2012 рiк.

12. Внесення змiн до статуту ПАТ "ВiННИЦЯОБЛЕНЕРГО".

13. Затвердження та внесення змiн до положень, що регламентують дiяльнiсть органiв управлiння i контролю ПАТ "ВiННИЦЯОБЛЕНЕРГО".

14. Про забезпечення виконання зобов'язань покупця акцiй ПАТ "ВiННИЦЯОБЛЕНЕРГО", передбачених договором купiвлi-продажу, що укладений покупцем з Фондом державного майна України за результатами конкурсу з продажу пакету акцiй ПАТ "ВiННИЦЯОБЛЕНЕРГО".

15. Погодження рiшення Дирекцiї ПАТ "ВiННИЦЯОБЛЕНЕРГО" щодо вiдчуження ПАТ "ВiННИЦЯОБЛЕНЕРГО" акцiй ПАТ "ЕНЕРГОБАНК".

Основнi показники фiнансово-господарської дiяльностi
ПАТ "ВiННИЦЯОБЛЕНЕРГО" (тис. грн.)

Енергетика Онлайн
Особистий кабінет АТ "Вінницяобленерго"
Передати покази лічильника
Способи передачі показів
Реєстр постачальників електроенергії
Кол-центр
ПАТ "Вінницягаз"
Як отримати субсидію?
IНФОРМАЦIЙНО- КОНСУЛЬТАЦIЙНИЙ ЦЕНТР
Телефон довіри
УЧБОВИЙ ЦЕНТР
Структурні одиниці
Музей
Інтегрована система менеджменту
Охорона праці
Реформа енергоринку
Доступ до публічної інформації
ПРИЄДНАННЯ ДО ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ
Договір про стандартне приєднання
ДОГОВІР ПРО НЕСТАНДАРТНЕ ПРИЄДНАННЯ