Головна / Акціонерам / Повідомлення акціонерам / 23 квiтня 2014 року вiдбудуться загальнi збори акцiонерiв

Акціонерам

Повідомлення акціонерамВсі повідомлення акціонерам
23 квiтня 2014 року вiдбудуться загальнi збори акцiонерiв

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення річних загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»
Місцезнаходження товариства згідно його статуту:
Україна, 21100, м. Вінниця, вул. 1-го Травня, буд. 2.

Шановні акціонери!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» повідомляє вас, що 23 квітня 2014 року об 11.00 годині за адресою: Україна, м. Вінниця, вул. 1-го Травня, буд. 2, приміщення актового залу ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», відбудуться річні загальні збори акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах відбудеться 23 квітня 2014 року з 09.30 год. до 10.30 год. за адресою: Україна, м. Вінниця, вул. 1-го Травня, буд. 2, к. 506.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення річних загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 16.04.2014 року.
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у річних загальних зборах акціонерів товариства.

Під час підготовки до річних загальних зборів, акціонери товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення із зазначеними документами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 22 квітня 2014 року (включно) з понеділка по п’ятницю, з 10.00 год. до 12.00 год. за адресою: Україна, 21050, м. Вінниця, вул. 1-го Травня, буд. 2, к. 407. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами зборів – Марценюк Анатолій Олександрович (начальник відділу з питань корпоративних прав ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»).
23 квітня 2014 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбуватиметься за місцем проведення реєстрації для участі у річних загальних зборах акціонерів.

Перелік питань, що виносяться на голосування
(порядок денний річних загальних зборів акціонерів):

1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” та прийняття рішення про припинення їх повноважень. Затвердження умов договору про передачу повноважень лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”.

2. Обрання голови і секретаря річних загальних зборів акціонерів ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”.

3. Затвердження порядку (регламенту) проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” та зміна послідовності розгляду питань, винесених на розгляд річних загальних зборів акціонерів ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”.

4. Звіт Виконавчого органу ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” у 2013 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.

5. Звіт Наглядової ради ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” про роботу у 2013 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.

6. Звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і висновків.

7. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” за 2013 рік.

8. Розподіл чистого прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками роботи ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” у 2013 році та затвердження нормативів розподілу прибутку ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” на 2014 рік.

9. Про нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” у 2013 році.

10. Затвердження розміру, порядку та строку виплати дивідендів за простими акціями ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”, а також встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.

11. Затвердження результатів роботи ДП “Готель “Енергетик” за 2013 рік.

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” (тис. грн.)

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” (тис. грн.)

Найменування показника

Період

2013 р.

2012 р.

Усього активів

748 737

730 403

Основні засоби

620 444

569 059

Довгострокові фінансові інвестиції

-

80

Запаси

15 939

24 373

Сумарна дебіторська заборгованість

72 585

98 425

Грошові кошти та їх еквіваленти

7 322

2 201

Нерозподілений прибуток

-99 612

-320 507

Власний капітал

392 040

169 366

Статутний капітал

30 974

30 974

Довгострокові зобов'язання

242 096

247 890

Поточні зобов'язання

91 390

256 964

Чистий прибуток (збиток)

63 886

66 603

Середньорічна кількість акцій (шт.)

3 097 366

3 097 366

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

4 818

4 824

Телефон для довідок: (0432) 52-50-17.

ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”

Енергетика Онлайн
Особистий кабінет АТ "Вінницяобленерго"
Передати покази лічильника
Способи передачі показів
Реєстр постачальників електроенергії
Кол-центр
ПАТ "Вінницягаз"
Як отримати субсидію?
IНФОРМАЦIЙНО- КОНСУЛЬТАЦIЙНИЙ ЦЕНТР
Телефон довіри
УЧБОВИЙ ЦЕНТР
Структурні одиниці
Музей
Інтегрована система менеджменту
Охорона праці
Реформа енергоринку
Доступ до публічної інформації
ПРИЄДНАННЯ ДО ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ
Договір про стандартне приєднання
ДОГОВІР ПРО НЕСТАНДАРТНЕ ПРИЄДНАННЯ