Головна / Акціонерам / Повідомлення акціонерам / 25 липня 2012 року вiдбудуться позачерговi загальнi збори акцiонерiв

Акціонерам

Повідомлення акціонерамВсі повідомлення акціонерам
25 липня 2012 року вiдбудуться позачерговi загальнi збори акцiонерiв

ПОВIДОМЛЕННЯ
про проведення позачергових загальних зборiв акцiонерного товариства

Повне найменування товариства:
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО"
Мiсцезнаходження товариства згiдно його статуту:
Україна, 21100, м. Вiнниця, вул. 1-го Травня, буд. 2.

Шановнi акцiонери!

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО" повiдомляє вас, що 25 липня 2012 року об 11.00 годинi за адресою: Україна, м. Вiнниця, вул. 1-го Травня, буд.2, примiщення актового залу ПАТ "ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО", вiдбудуться позачерговi загальнi збори акцiонерiв ПАТ "ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО".
Реєстрацiя акцiонерiв та їх представникiв для участi у позачергових загальних зборах вiдбудеться 25 липня 2012 року з 09.30 год. до 10.30 год. за адресою: Україна, м. Вiнниця, вул. 1-го Травня, буд. 2, к. 506.

Реєстрацiя акцiонерiв та їх представникiв для участi у позачергових загальних зборах вiдбуватиметься вiдповiдно до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у позачергових загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих днi до дня проведення позачергових загальних зборiв акцiонерiв, тобто на 24.00 год. 20.07.2012 року.
Для участi у зборах акцiонерам необхiдно мати при собi паспорт, а представникам акцiонерiв - паспорт та довiренiсть на право представляти iнтереси акцiонерiв на загальних зборах, оформлену згiдно з вимогами чинного законодавства.

В реєстрацiї акцiонера (його представника) для участi у позачергових загальних зборах може бути вiдмовлено реєстрацiйною комiсiєю у разi вiдсутностi в акцiонера (його представника) документiв, якi iдентифiкують особу акцiонера (його представника), а в разi участi представника акцiонера – також документiв, що пiдтверджують повноваження представника на участь у позачергових загальних зборах акцiонерiв товариства.
Пiд час пiдготовки до позачергових загальних зборiв, акцiонери товариства мають можливiсть ознайомитись з документами, необхiдними для прийняття рiшень з питань порядку денного.

Ознайомлення iз зазначеними документами вiдбувається вiд дати надiслання акцiонерам даного повiдомлення до 24 липня 2012 року (включно) з понедiлка по п'ятницю, з 10.00 год. до 12.00 год. за адресою: Україна, 21050, м. Вiнниця, вул. 1-го Травня, буд. 2, к. 407. Вiдповiдальна за порядок ознайомлення акцiонерiв з матерiалами зборiв - Дрозденко Ольга iванiвна (заступник начальника вiддiлу з питань корпоративних прав ПАТ "ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО").
25 липня 2012 року ознайомлення акцiонерiв з документами, необхiдними для прийняття рiшень з питань порядку денного, вiдбувається у мiсцi проведення реєстрацiї для участi у позачергових загальних зборах та у мiсцi проведення позачергових загальних зборiв акцiонерiв.

Перелiк питань, що виносяться на голосування (порядок денний позачергових загальних зборiв акцiонерiв):
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО" та прийняття рiшення про припинення їх повноважень. Затвердження умов договору про передачу повноважень лiчильної комiсiї позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО" зберiгачу або депозитарiю.
2. Обрання голови i секретаря позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО".
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО" та змiна послiдовностi розгляду питань, винесених на розгляд позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО".
4. Внесення змiн до статуту ПАТ "ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО".
5. Затвердження та внесення змiн до положень, що регламентують дiяльнiсть органiв управлiння i контролю ПАТ "ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО".
6. Про лiквiдацiю структурної одиницi "Матерiально-технiчне забезпечення та автотранспорт".

Телефон для довiдок: (0432) 52-50-17.
ПАТ "ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО"

Енергетика Онлайн
Особистий кабінет АТ "Вінницяобленерго"
Передати покази лічильника
Способи передачі показів
Реєстр постачальників електроенергії
Кол-центр
ПАТ "Вінницягаз"
Як отримати субсидію?
IНФОРМАЦIЙНО- КОНСУЛЬТАЦIЙНИЙ ЦЕНТР
Телефон довіри
УЧБОВИЙ ЦЕНТР
Структурні одиниці
Музей
Інтегрована система менеджменту
Охорона праці
Реформа енергоринку
Доступ до публічної інформації
ПРИЄДНАННЯ ДО ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ
Договір про стандартне приєднання
ДОГОВІР ПРО НЕСТАНДАРТНЕ ПРИЄДНАННЯ