Головна / Акціонерам / Повідомлення акціонерам / 30 квітня 2015 року відбудуться річні загальні збори акціонерів

Акціонерам

Повідомлення акціонерамВсі повідомлення акціонерам
30 квітня 2015 року відбудуться річні загальні збори акціонерів

ПОВІДОМЛЕННЯ

про  проведення  річних  загальних  зборів акціонерного товариства

Повне  найменування товариства:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»

Місцезнаходження товариства згідно його статуту:

Україна, 21100, м. Вінниця, вул. 1-го Травня, буд. 2.

Шановні акціонери!

     ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» повідомляє вас, що 30 квітня 2015 року об 11.00 годині за адресою: Україна, м. Вінниця, вул. 1-го Травня, буд. 2, приміщення актової зали ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», відбудуться річні загальні збори акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

    Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах відбудеться 30 квітня 2015 року з 09.30 год. до 10.30 год. за адресою: Україна, м. Вінниця, вул. 1-го Травня, буд. 2, к. 506.

    Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення річних загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 24.04.2015 року.

    Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

    В реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у річних загальних зборах акціонерів товариства.

    Під час підготовки до річних загальних зборів, акціонери товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення із зазначеними документами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 29 квітня 2015 року (включно) з понеділка по п’ятницю, з 10.00 год. до 12.00 год. за адресою: Україна, 21050, м. Вінниця, вул. 1-го Травня, буд. 2, к. 407. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами зборів – Марценюк Анатолій Олександрович (начальник відділу з питань корпоративних прав ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»).

    30 квітня 2015 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбуватиметься за місцем проведення реєстрації для участі у річних загальних зборах акціонерів.

Перелік питань, що виносяться на голосування

(порядок денний річних загальних зборів акціонерів):

1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” та прийняття рішення про припинення їх повноважень. Затвердження умов договору про передачу повноважень лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”.

2. Обрання голови річних загальних зборів акціонерів ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”.

3. Обрання секретаря річних загальних зборів акціонерів ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”.

4. Затвердження порядку (регламенту) проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” та зміна послідовності розгляду питань, винесених на розгляд річних загальних зборів акціонерів ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”.

5. Звіт Виконавчого органу ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” у 2014 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.

6. Звіт Наглядової ради ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” про роботу у 2014 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.

7. Звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і висновків.

8. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” за 2014 рік.

9. Розподіл чистого прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками роботи ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” у 2014 році.

10. Про нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” у 2014 році.

11. Затвердження розміру, порядку та строку виплати дивідендів за простими акціями ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”, а також встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.

12. Затвердження результатів роботи ДП “Готель “Енергетик” за 2014 рік.

13. Внесення змін до статуту ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”.

14. Внесення змін до положень, що регламентують діяльність органів управління і контролю ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”.

15. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”.

16. Про обрання членів Наглядової ради ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”.

17. Про обрання Голови Наглядової ради ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”.

18. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”.

19. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”.

20. Про обрання членів Ревізійної комісії ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”.

21. Про обрання Голови Ревізійної комісії ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”.

22. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”.

23. Про ліквідацію відокремлених підрозділів ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”.

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» (тис. грн.)

(на основі даних консолідованої фінансової звітності, складеної у відповідності до МСФЗ)

 

Найменування показника

період

2014рік

2013 рік

Усього активів

821 348

776 390

Основні засоби

656 472

620444

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

11 065

15939

Сумарна дебіторська заборгованість

98 039

88 263

Грошові кошти та їх еквіваленти

8 526

7 322

Нерозподілений прибуток

- 67 561

-72 996

Власний капітал

425 533

418 656

Статутний капітал

30 974

30974

Довгострокові зобов’язання

191 815

243 080

Поточні зобов’язання

180 583

91 443

Чистий прибуток (збиток)

24 143

62 353

Середньорічна кількість акцій (шт.)

3 097 366

3 097 366

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

4 726

4 818

 

Телефон для довідок: (0432) 52-50-17.                                                                                                                                        

ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”

Енергетика Онлайн
Особистий кабінет АТ "Вінницяобленерго"
Реєстр постачальників електроенергії
Передати покази лічильника
Способи передачі показів
Кол-центр
ПАТ "Вінницягаз"
IНФОРМАЦIЙНО- КОНСУЛЬТАЦIЙНИЙ ЦЕНТР
Телефон довіри
Як отримати субсидію?
УЧБОВИЙ ЦЕНТР
Структурні одиниці
Музей
Інтегрована система менеджменту
Охорона праці
Реформа енергоринку
Доступ до публічної інформації
ПРИЄДНАННЯ ДО ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ
Договір про стандартне приєднання
ДОГОВІР ПРО НЕСТАНДАРТНЕ ПРИЄДНАННЯ