Головна / Акціонерам / Повідомлення акціонерам / Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерного товариства

Акціонерам

Повідомлення акціонерамВсі повідомлення акціонерам
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»

Місцезнаходження товариства згідно його статуту:

Україна, 21100, м. Вінниця, вул. Магістратська, буд. 2.

 

Шановні акціонери!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» повідомляє вас, що 29 квітня 2016 року об 11.00 годині за адресою: Україна, м. Вінниця, вул. Магістратська, буд. 2, приміщення актового залу ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», відбудуться річні загальні збори акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах відбудеться 29 квітня 2016 року з 09.30 год. до 10.30 год. за адресою: Україна, м. Вінниця, вул. Магістратська, буд. 2, к. 506.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення річних загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 25.04.2016р.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у річних загальних зборах акціонерів товариства.

Під час підготовки до річних загальних зборів, акціонери товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення із зазначеними документами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 28 квітня 2016 року (включно) з понеділка по п’ятницю, з 10.00 год. до 12.00 год. за адресою: Україна, 21050, м. Вінниця, вул. Магістратська, буд. 2, к. 407. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами зборів – Марценюк Анатолій Олександрович (начальник відділу з питань корпоративних прав ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»).

29 квітня 2016 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбуватиметься за місцем проведення реєстрації для участі у річних загальних зборах акціонерів.

 

Перелік питань, що виносяться на голосування

(порядок денний річних загальних зборів акціонерів):

 1. Прийняття рішення про обрання складу і членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” та про припинення їх повноважень.
 2. Обрання голови річних загальних зборів акціонерів ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”.
 3. Обрання секретаря річних загальних зборів акціонерів ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”.
 4. Затвердження порядку (регламенту) проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” та зміна послідовності розгляду питань, винесених на   розгляд річних загальних зборів акціонерів ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”.
 5. Звіт Виконавчого органу ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” у 2015 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.
 6. Звіт Наглядової ради ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” про роботу у 2015 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.
 7. Звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і висновків.
 8. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” за 2015 рік.
 9. Розподіл чистого прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками роботи ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” у 2015 році.
 10. Про нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” у 2015 році.
 11. Затвердження розміру, порядку, способу та строку виплати дивідендів за простими акціями ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”, а також встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.
 12. Затвердження результатів роботи ДП “Готель “Енергетик” за 2015 рік.
 13. Внесення змін до статуту ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”.
 14. Внесення змін до положень, що регламентують діяльність органів управління і контролю ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”.
 15. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”.
 16. Про обрання членів Наглядової ради ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”.
 17. Про обрання Голови Наглядової ради ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”.
 18. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”.
 19. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”.
 20. Про обрання членів Ревізійної комісії ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”.
 21. Про обрання Голови Ревізійної комісії ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”.
 22. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”.

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» (тис. грн.)

(на основі даних консолідованої фінансової звітності, складеної у відповідності до МСФЗ)

Найменування показника

період

2015 рік

2014 рік

Усього активів

877 422

821 348

Основні засоби

681 919

659 934

Довгострокові фінансові інвестиції

2 528

-

Запаси

12 809

11 065

Сумарна дебіторська заборгованість

92 299

98 039

Грошові кошти та їх еквіваленти

46 615

8 526

Нерозподілений прибуток

154 254

- 67 561

Власний капітал

545 998

425 533

Статутний капітал

30 974

30 974

Довгострокові зобов’язання

141 947

191 815

Поточні зобов’язання

166 860

180 583

Чистий прибуток (збиток)

132 326

24 143

Середньорічна кількість акцій (шт.)

3 097 366

3 097 366

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

4 829

4 839

Телефон для довідок: (0432) 52-50-17.

 ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”

Енергетика Онлайн
Особистий кабінет АТ "Вінницяобленерго"
Передати покази лічильника
Способи передачі показів
Реєстр постачальників електроенергії
Кол-центр
ПАТ "Вінницягаз"
Телефон довіри
Як отримати субсидію?
IНФОРМАЦIЙНО- КОНСУЛЬТАЦIЙНИЙ ЦЕНТР
Структурні одиниці
УЧБОВИЙ ЦЕНТР
Інтегрована система менеджменту
Музей
Охорона праці
Реформа енергоринку
Доступ до публічної інформації
ПРИЄДНАННЯ ДО ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ
Договір про стандартне приєднання
ДОГОВІР ПРО НЕСТАНДАРТНЕ ПРИЄДНАННЯ