Головна / Акціонерам / Загальна інформація

Акціонерам

Загальна інформація

ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО ЕМIТЕНТА

ПОВНЕ НАЙМЕНУВАННЯ ЕМІТЕНТАПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО"
Скорочене найменування емiтентаПАТ "ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО"
Код за ЄДРПОУ00130694
Органiзацiйно-правова формаАкцiонерне товариство
Мiсцезнаходження (поштова адреса) емiтента21050, м. Вiнниця, вул. Магістратська, б.2
Мiжмiський код, телефон та факс емiтента(0432)525-059, 525-011
Електронна поштова адреса емiтентаkanc@voe.com.ua
Серiя i номер свiдоцтва про державну реєстрацiюСерiя А01 № 644170
Дата державної реєстрацiї20.07.2004 р.
Орган, що видав свiдоцтво про державну реєстрацiюДержавний реєстратор Виконавчого комiтету
Вiнницької мiської ради Вiнницької областi
Основнi види дiяльностi за КВЕД35.12 Передача електроенергiї
35.13 Розподiлення електроенергiї
Чисельнiсть працiвникiв емiтента на кiнець звiтного перiоду4 800
Кiлькiсть акцiонерiв380
Зареєстрований статутний капiтал (грн.)30 973 660,00
Номiнальна вартiсть простої акцiї (грн.)10,00
Кiлькiсть простих акцiй (шт.)3 097366
Частка простих акцiй в статутному капiталi (%)100,00
Дата проведення останнiх загальних зборiв акцiонерiв28.04.2017р.
Адреса, за якою звертатись з питань ознайомлення з рiчним звiтом емiтента21050, м. Вiнниця, вул. Магістратська, б. 2,
Вiддiл з питань корпоративних прав (к.407)

 

Юридичнi особи,
послугами яких користується емiтент
Найменування юридичної особиМiсцезнаходження
(поштова адреса)
Номер лiцензiї
(дозволу)
Депозитарiй цiнних паперiв емiтентаВiдкрите акцiонерне товариство
"Нацiональний депозитарiй України"
04071, м Київ,
вул. Нижній Вал, буд.17/8
-
Депозитарна установаТОВ "Український енергетичний реєстр"01010, м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, буд.4/6лiцензiя АЕ №286614
Аудитор (аудиторська фiрма),
яка надає аудиторськi послуги емiтенту
ТОВ "Аудиторська компанiя "Аваль"69032, м. Запорiжжя,
вул. Рекордна, б.11, кв. 9
лiцензiя № 3167
Енергетика Онлайн
Особистий кабінет АТ "Вінницяобленерго"
Передати покази лічильника
Способи передачі показів
Реєстр постачальників електроенергії
Кол-центр
ПАТ "Вінницягаз"
IНФОРМАЦIЙНО- КОНСУЛЬТАЦIЙНИЙ ЦЕНТР
Телефон довіри
Як отримати субсидію?
УЧБОВИЙ ЦЕНТР
Структурні одиниці
Музей
Інтегрована система менеджменту
Охорона праці
Реформа енергоринку
Доступ до публічної інформації
ПРИЄДНАННЯ ДО ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ
Договір про стандартне приєднання
ДОГОВІР ПРО НЕСТАНДАРТНЕ ПРИЄДНАННЯ