Акціонерам

Аудиторський висновок за 2015 рік

05 травня 2016

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(ЗВІТ  НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

щодо  фінансової звітності

ПУБЛІЧНОГО  АКЦІОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА

„ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”

станом на 31 грудня  2015 року.

 

Адресат:

Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності призначається:

Власникам цінних паперів

Керівництву ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО ”

Національній комісії з цінних паперів

 

Вступний параграф:

Основні відомості про  емітента:

Повна назва:  ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»

Скорочена назва:  ПАТ « ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»

Код за ЄДРПОУ: 00130694

Місцезнаходження: 21050 м. Вінниця,  вул. 1- го Травня, будинок 2 

КОАТУУ: 0510136600

Юридична та фактична адреса:21050 м. Вінниця, 1- го Травня , будинок 2 

Дата реєстрації: 20.07.2004 року

Дата внесення змін до установчих документів: 15.03.2011 року.

 

Опис аудиторської перевірки та опис важливих аспектів облікової політики

Ми провели аудит  фінансової звітності ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»    за 2015 рік у відповідності з вимогами та положеннями Закону України “Про аудиторську діяльність”, інших законодавчих актів України та у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі – МСА), етики Міжнародної федерації бухгалтерів.

Для складання фінансової звітності за МСФЗ застосовуються Міжнародні стандарти, чинні на дату 31.12.2015 року.

Облікова політика ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»  (наказ №4 від 05.01.2015 р.) «Про організацію бухгалтерського обліку та  облікову політику ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2015 році» відповідає вимогам Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Фінансові звіти  включають Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2015 року, Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), Консолідований звіт про власний капітал за рік, що завершився, і стислий виклад основних принципів облікової політики, примітки  та іншу пояснювальну інформацію.

      

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та  достовірне представлення цих фінансових звітів  у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності і за таку систему внутрішнього контролю, яка на думку управлінського персоналу, забезпечить підготовку фінансової звітності без суттєвих викривлень, які можуть виникнути  внаслідок шахрайства або помилок.

 

Відповідальність аудитора

Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів  аудиту.  Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні і прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої   думки відносно фінансового звіту Товариства за 2015 р.

 

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки 

Відповідно до  МСФЗ (IAS) 16 «Основні засоби»   якщо суб’єкт господарювання  обирає своєю обліковою політикою модель собівартості, тоді після визнання активом,об’єкт основних засобів слід обліковувати за його собівартістю мінус будь – яка  накопичена  амортизація та будь-які збитки  від зменшення корисності.

Товариство не визначає та не накопичує  збитки від зменшення корисності.

Ми не мали можливості оцінити  який вплив могли мати результати від зменшення корисності основних засобів  на кінець звітного періоду.

.

Умовно - позитивна думка

На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфі “Підстава для висловлення умовно-позитивної думки”, фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Публічного Акціонерного Товариства „ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО ” станом на 31 грудня 2015 р. та її фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.. Фінансова звітність складена відповідно до концептуальної основи загального призначення.

В ході перевірки ми не отримали свідоцтв щодо існування загрози безперервності діяльності Товариства.

 

Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів

Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства 

Вартість чистих активів на звітну дату 31.12.2015 року вище вартості статутного капіталу, передбаченого законодавством.

Загальна вартість чистих активів станом на 31.12.2015 року складає
545 998 тис. грн. Заявлений статутний капітал складає 30 974 тис. грн. Загальна вартість чистих активів більше суми статутного капіталу на 515 024 тис. грн., що відповідає вимогам ст.155 п.3 Цивільного кодексу України.

Капітал у дооцінках на кінець звітного періоду складає 260 969 тис. грн.

Додатковий капітал станом на 31.12.2015 р. становить 99 801 тис. грн.

Нерозподілений прибуток станом на 31.12.2015 р. становить 154 254 тис. грн.

Неоплаченого капіталу на кінець звітного періоду немає.

Внески учасників в статутний капітал проведені у встановлений законодавством термін у повному обсязі.

Розкриття інформації стосовно забезпечення випуску цінних паперів відсутнє, оскільки у звітному періоді Товариство не здійснювало випуск цінних паперів.

Розкриття інформації стосовно відповідності іпотечного покриття іпотечних облігацій даним реєстру іпотечного покриття відсутнє, оскільки у звітному періоді Товариство не здійснювало господарських операцій по іпотечних облігаціях.

 

Розкриття особливої інформації про емітента стосовно статті 41 Закону України  „ Про цінні папери та фондовий ринок”

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

За даними реєстру власників іменних цінних паперів ПАТ «Вінницяобленерго», отриманого 21.01.2015 року, відбулися зміни власників акцій, яким належить 10  і більше відсотків голосуючих акцій, а саме:

-  пакет власника  акцій  - юридичної особи - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОНДОВИЙ АКТИВ" (код ЄДРПОУ 37213045, місцезнаходження: 49000,  м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 30), що  складав   774 343 шт. ( 25,00 % голосуючих акцій), зменшився  та  становить  13 штук, що відповідає  0,0004 % голосуючих акцій.

-  юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА" (ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - ФОНД АКЦІЙ") (код ЄДРПОУ 34486135-2321595, місцезнаходження: 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, буд  б. 19-21) є власником пакету акцій в кількості  774 330 штук, що відповідає 24,9996 % голосуючих акцій.

 

Перелік акціонерів ПАТ «Вінницяобленерго», які володіють 10% і більше акцій статутного капіталу Товариства станом на 31.12.2015 р. :

 

Назва

Частка в статутному капіталі (%)

ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ Україна» (закритий не диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ-ФОНД АКЦІЙ»)

24,99

ТОВ «ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБЄДНАННЯ» 

50,00

Компанія  «GARENSIA ENTERPRISES LIMITED» (Кіпр)

22,44

 

Протягом  2015 року у складі посадових осіб Товариства відбулися такі зміни:

На підставі рішення Наглядової ради ПАТ «Вінницяобленерго» від 06.02.2015 р. (протокол №21 від 06.02.2015 р.):

-  припинено повноваження члена Дирекції  ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" - Коломійця Олександра Ілліча, паспорт: серія НК номер 388225 виданий 19.08.1997 р. Ріпкинським РВ УМВС України у Чернігівській області, який перебував на цій посаді з 08.07.2013  року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  Часткою в статутному капіталі емітента не володіє;

-  припинено повноваження члена Дирекції  ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" -  Мягкова Антона Євгеновича,  який перебував на цій посаді з 26.12.2012 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  Часткою в статутному капіталі емітента не володіє.  Згоди на розкриття паспортних даних не отримано;

- припинено повноваження члена Дирекції  ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" - Пашкуди Олександра Петровича, паспорт: серія СН номер 453375 виданий 10.04.1997 р. Харківським РУ ГУ МВС України в м. Києві, який перебував на цій посаді з 25.09.2014 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  Часткою в статутному капіталі емітента не володіє;

-  припинено повноваження члена Дирекції  ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" -  Плюшка Юрія Петровича , паспорт: серія АА номер 195324 виданий 29.05.1996 р. Вінницьким РВ УМВС України у Вінницькій області, який перебував на цій посаді з  08.07.2013 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  Часткою в статутному капіталі емітента не володіє;

-  обрано  з 06.02.2015 р.  членом Дирекції  ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" -  Кисленко Людмилу Миколаївну. Посади, які обіймала особа протягом п'яти останніх років: начальник фінансово-економічного управління, в.о. Заступника голови правління з фінансових та економічних питань ПАТ по газопостачанню та газифікації "Київоблгаз"; економіст І категорії; начальник відділу економіки та ціноутворення; заступник начальника фінансово-економічного управління ПАТ "Запоріжгаз"; директор фінансовий ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  Строк, на який призначено особу - відповідно Статуту та внутрішніх положень Товариства. Часткою  в статутному капіталі емітента не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано;

-  обрано з 06.02.2015 р. членом Дирекції  ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" -  Даниленка Сергія Валерійовича, паспорт: серія АА номер 425879 виданий 27.03.1997 р. Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області. Посади, які обіймала особа протягом п'яти останніх років: директор СО "Замостянсьі ЕМ"  ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"; директор з питань забезпечення бізнесу ПАТ  "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО".  Непогашеної судимості за корисливі та посадовi злочини не має.  Строк, на який призначено особу -   відповідно Статуту та внутрішніх положень Товариства. Часткою в статутному капіталі емітента  не   володіє;

-  обрано з 06.02.2015 р. членом Дирекції  ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" -  Лапу Володимира Петровича, паспорт: серія НМ номер 104086 виданий 28.05.2002 р. Новозаводським ВМ УМВС Чернігівської області. Посади, які обіймала особа протягом п'яти останніх років: заступник начальника служби підстанцій Чернігівських магістральних електричних мереж ДП "НЕК Укренерго"; заступник начальника служби надійності та протиаварійної роботи ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"; заступник головного інженера СО "Вінницькі високовольтні електричні мережі" ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"; директор технічний ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО". Непогашеної судимості за корисливі та посадовi злочини не має.  Строк, на який призначено особу -   відповідно Статуту та внутрішніх положень Товариства. Часткою в статутному капіталі емітента  не   володіє;

-  обрано з 06.02.2015 р. членом Дирекції  ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" -  Железнова Григорія Миколайовича, паспорт: серія АА номер 323341 виданий 23.08.1996 р. Замостянським РВ УМВС у Вінницькій області. Посади, які обіймала особа протягом п'яти останніх років: начальник відділу капітального будівництва і перспективного розвитку  ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"; начальник управління капітального будівництва ПАТ"ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"; заступник директора з КБІ - начальник управління; директор з капітального будівництва ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО". Непогашеної судимості за корисливі та посадовi злочини не має.  Строк, на який призначено особу -  відповідно Статуту та внутрішніх положень Товариства. Часткою в статутному капіталі емітента  не   володіє.

 На підставі рішення позачергових загальних зборів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» від 03.03.2015 р. (протокол №1/2015 від 03.03.2015р.):

- припинено повноваження Голови Наглядової ради ПАТ "Вінницяобленерго" -  юридичної особи  Компанії „ГАРЕНСІА ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД” (GARENSIA ENTERPRISES LIMITED), Кіпр, реєстраційний номер НЕ 251633 виданий  26.06.2009 р. Реєстратором компаній, яка перебувала на цій посаді  з 23.04.2014 року  до моменту прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ „Вінницяобленерго” від 03.03.2015 року. Частка в статутному капіталі емітента складає 22,4431%.

-  припинено повноваження члена  Наглядової ради ПАТ "Вінницяобленерго" -  юридичної особи Компанії ЕНЕРДЖІ СТАНДАРД  ПАУЕР ЛІМІТЕД ( ENERGY STANDARD  POWER  LIMITED) Кіпр , реєстраційний номер НЕ 240712 , виданий 27.10.2008 р. Реєстратором компаній, яка перебувала на цій посаді  з 23.04.2014 року  до моменту прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ „Вінницяобленерго” від 03.03.2015 року. Частка в статутному капіталі емітента складає 0,00003%.

-  припинено повноваження члена Наглядової ради ПАТ "Вінницяобленерго" -  юридичної особи  Товариства з обмеженою відповідальністю "ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ", код ЄДРПОУ  31443937, яка перебувала на цій посаді  з 23.04.2014 року до моменту прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ „Вінницяобленерго” від 03.03.2015 року. Частка в статутному капіталі емітента складає 50,00%.

-  припинено повноваження  члена Наглядової ради ПАТ "Вінницяобленерго" -  Овденко  Галини Володимирівни, яка перебувала на цій посаді з 23.04.2014 року до моменту прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ „Вінницяобленерго” від 03.03.2015 року.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Частка в статутному капіталі емітента становить 0,00003%. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.

-  припинено повноваження члена Наглядової ради ПАТ "Вінницяобленерго" -   Малиніна Максима  Юрійовича, який перебував на цій посаді з 23.04.2014 року до моменту прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ „Вінницяобленерго” від 03.03.2015 року.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.

- припинено повноваження члена Наглядової ради  ПАТ "Вінницяобленерго" - Шкура В’ячеслава Петровича, який перебував на цій посаді з 23.04.2014 року до моменту прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ „Вінницяобленерго” від 03.03.2015 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  Часткою в статутному капіталі емітента не володіє.  Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.

-  припинено повноваження  члена Наглядової ради ПАТ "Вінницяобленерго" - Попова  Сергія Андрійовича, який  перебував на цій посаді з 23.04.2014 року до моменту прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ „Вінницяобленерго” від 03.03.2015 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.

- обрано Голову Наглядової ради ПАТ "Вінницяобленерго" -  юридичну особу  Компанію „ГАРЕНСІА ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД” (GARENSIA ENTERPRISES LIMITED), Кіпр, реєстраційний номер НЕ 251633 виданий  26.06.2009 р. Реєстратором компаній. Строк, на який призначено особу - відповідно до Статуту Товариства та положення "Про Наглядову раду ПАТ "Вінницяобленерго". Частка в статутному капіталі емітента складає 22,4431%.

-  обрано  члена Наглядової ради ПАТ "Вінницяобленерго" -  юридичну особу Компанію ЕНЕРДЖІ СТАНДАРД  ПАУЕР ЛІМІТЕД ( ENERGY STANDARD  POWER  LIMITED) Кіпр , реєстраційний номер НЕ 240712 , виданий 27.10.2008 р. Реєстратором компаній.  Строк, на який призначено особу  - до  моменту відкликання її загальними зборами акціонерів. Частка в статутному капіталі емітента складає 0,00003%.

-  обрано  члена Наглядової ради ПАТ "Вінницяобленерго" -  юридичну особу  Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ", код ЄДРПОУ  31443937. Строк, на який призначено особу -  до  моменту відкликання її загальними зборами акціонерів. Частка в статутному капіталі емітента складає 50,00%.

-  обрано члена Наглядової ради ПАТ "Вінницяобленерго" -  Уманську Олену Петрівну, паспорт серія СО №735441, виданий 08.10.2008р.  Голосіївським РУ ГУ МВС України в м. Києві. Посади, які обіймала особа протягом п’яти останніх років: начальник  корпоративного відділу ТОВ "КУА "Сварог Ессет Менеджмент", директор  ТОВ "УКРЕНЕРГОРЕЄСТР".   Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який призначено особу - до моменту відкликання її загальними зборами акціонерів. Частка в статутному капіталі емітента становить 0,00003%.

-  обрано члена Наглядової ради ПАТ "Вінницяобленерго" -  Куликову Людмилу Олексіївну, паспорт серія СО №555301, виданий 09.01.2001р. Ленінградським РУ ГУ МВС України в м. Києві. Посади, які обіймала особа протягом п’яти останніх років: провідний спеціаліст  корпоративного відділу ТОВ КУА "Сварог Ессет Менеджмент",  начальник відділу контролю та внутрішнього аудиту  ТОВ "УКРЕНЕРГОРЕЄСТР",  начальник відділу торгівлі цінними паперами ТОВ "УКРЕНЕРГОРЕЄСТР".   Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який призначено особу - до моменту відкликання її загальними зборами акціонерів. Часткою  в статутному капіталі емітента  не володіє.

-  обрано члена Наглядової ради ПАТ "Вінницяобленерго" -  Машковцева Сергія Вячеславовича , паспорт серія СА №856812 виданий 12.09.1998р.  Хортицьким  РВ УМВС України в  Запорізькій області. Посади, які обіймала особа протягом п’яти останніх років: головний юрисконсульт ТОВ "Компанія з управління активами  "Сварог Ессет Менеджмент",  головний юрисконсульт з питань корпоративного управління  ТОВ                "Енергетичний Стандарт (Україна)". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який призначено особу - до моменту відкликання її загальними зборами акціонерів. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє .

-  обрано члена Наглядової ради ПАТ "Вінницяобленерго" -  Терещука Олександра Олександровича , паспорт серія МЕ №680417, виданий 29.10.2005 р.  Оболонським РУ ГУ МВС України в м. Києві. Посади, які обіймала особа протягом п’яти останніх років: головний юрисконсульт ТОВ КУА  "Сварог Ессет Менеджмент",  головний юрисконсульт з питань у галузі електроенергетики  ТОВ " Енергетичний Стандарт (Україна)".   Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який призначено особу - до моменту відкликання її загальними зборами акціонерів. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє.

На підставі рішення річних загальних зборів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» від 30.04.2015 р. (протокол №2/2015 від 30.04.2015р.):

- припинено повноваження Голови Наглядової ради ПАТ "Вінницяобленерго" -  юридичної особи  Компанії „ГАРЕНСІА ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД” (GARENSIA ENTERPRISES LIMITED), Кіпр, реєстраційний номер НЕ 251633, виданий  26.06.2009 р. Реєстратором компаній, яка перебувала на цій посаді  з 03.03.2015 року  до моменту прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ „Вінницяобленерго” від 30.04.2015 року. Частка в статутному капіталі емітента складає 22,4431%.

-  припинено повноваження члена  Наглядової ради ПАТ "Вінницяобленерго" -  юридичної особи Компанії ЕНЕРДЖІ СТАНДАРД  ПАУЕР ЛІМІТЕД ( ENERGY STANDARD  POWER  LIMITED) Кіпр , реєстраційний номер НЕ 240712 , виданий 27.10.2008 р. Реєстратором компаній, яка перебувала на цій посаді  з 03.03.2015 року  до моменту прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ „Вінницяобленерго” від 30.04.2015 року. Частка в статутному капіталі емітента складає 0,00003%.

-  припинено повноваження члена Наглядової ради ПАТ "Вінницяобленерго" -  юридичної особи  ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ", код ЄДРПОУ  31443937, яка перебувала на цій посаді  з 03.03.2015 року до моменту прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ „Вінницяобленерго” від 30.04.2015 року. Частка в статутному капіталі емітента складає 50,00%.

-  припинено повноваження  члена Наглядової ради ПАТ "Вінницяобленерго" -  Уманської Олени Петрівни, паспорт: серія СО № 735441, виданий 08.10.2008 р. Голосіївським РУГУ МВС України в м. Києві, яка перебувала на цій посаді з 03.03.2015 року до моменту прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ „Вінницяобленерго” від 30.04.2015 року.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Частка в статутному капіталі емітента становить 0,00003%.

-  припинено повноваження  члена Наглядової ради ПАТ "Вінницяобленерго" -  Куликової Людмили Олексіївни, паспорт: серія СО № 555301, виданий 09.01.2001 р. Ленінградським РУ ГУ МВС України в м. Києві, яка перебувала на цій посаді з 03.03.2015 року до моменту прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ „Вінницяобленерго” від 30.04.2015 року.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє.

-  припинено повноваження  члена Наглядової ради ПАТ "Вінницяобленерго" -  Машковцева Сергія Вячеславовича, паспорт: серія СА № 856812, виданий 12.09.1998 р.  Хортицьким  РВ  УМВС України в Запорізькій області, який перебував на цій посаді з 03.03.2015 року до моменту прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ „Вінницяобленерго” від 30.04.2015 року.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє.

-  припинено повноваження  члена Наглядової ради ПАТ "Вінницяобленерго" -  Терещука Олександра Олександровича, паспорт: серія МЕ № 680417, виданий 29.10.2005 р. Оболонським РУ ГУ МВС України в м. Києві, який перебував на цій посаді з 03.03.2015 року до моменту прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ „Вінницяобленерго” від 30.04.2015 року.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє.

-  припинено повноваження  Голови Ревізійної комісії  ПАТ "Вінницяобленерго" -  Івахно Віталія Валерійовича, який перебував на цій посаді з 18.04.2012 року до моменту прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ „Вінницяобленерго” від 30.04.2015 року.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.

-  припинено повноваження  члена  Ревізійної комісії  ПАТ "Вінницяобленерго" -  Петрикової Олени Анатоліївни, яка  перебувала на цій посаді з 18.04.2012 року до моменту прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ „Вінницяобленерго” від 30.04.2015 року.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.

-  припинено повноваження  члена  Ревізійної комісії  ПАТ "Вінницяобленерго" -  Романенко Ольги Олегівни, яка  перебувала на цій посаді з 18.04.2012 року до моменту прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ „Вінницяобленерго” від 30.04.2015 року.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.

-  припинено повноваження  члена  Ревізійної комісії  ПАТ "Вінницяобленерго" -  Новоторової Світлани Олександрівни, яка  перебувала на цій посаді з 18.04.2012 року до моменту прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ „Вінницяобленерго” від 30.04.2015 року.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.

-  припинено повноваження  члена  Ревізійної комісії  ПАТ "Вінницяобленерго" - юридичної особи - Національна акціонерна компанія "Енергетична компанія України", код ЄДРПОУ 32984271, яка  перебувала на цій посаді з 18.04.2012 року до моменту прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ „Вінницяобленерго” від 30.04.2015 року.  Часткою в статутному капіталі емітента не володіє.

- обрано  Голову  Наглядової ради ПАТ "Вінницяобленерго" -  юридичну особу  Компанію „ГАРЕНСІА ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД” (GARENSIA ENTERPRISES LIMITED), Кіпр, реєстраційний номер НЕ 251633, виданий  26.06.2009 р. Реєстратором компаній. Строк, на який призначено особу - відповідно до Статуту Товариства та положення "Про Наглядову раду ПАТ "Вінницяобленерго". Частка в статутному капіталі емітента складає 22,4431%.

- обрано  члена  Наглядової ради ПАТ "Вінницяобленерго" -  юридичну особу  Компанію ЕНЕРДЖІ СТАНДАРД  ПАУЕР ЛІМІТЕД ( ENERGY STANDARD  POWER  LIMITED), Кіпр, реєстраційний номер НЕ 240712, виданий  27.10.2008 р. Реєстратором компаній. Строк, на який призначено особу -  відповідно до Статуту Товариства та положення "Про Наглядову раду ПАТ "Вінницяобленерго". Частка в статутному капіталі емітента складає 0,00003%.

- обрано  члена  Наглядової ради ПАТ "Вінницяобленерго" -  юридичну особу ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА" , код ЄДРПОУ 34486135. Строк, на який призначено особу - відповідно до Статуту Товариства та положення "Про Наглядову раду ПАТ "Вінницяобленерго". Частка в статутному капіталі емітента складає 24,9996%.

-  обрано Голову  Ревізійної комісії  ПАТ "Вінницяобленерго" -  Герасименко Ганну Станіславівну. Посади, які обіймала особа протягом п’яти останніх років: головний бухгалтер ТОВ  "КУА "Сварог Ессет Менеджмент". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який призначено особу - відповідно до Статуту Товариства та положення "Про Ревізійну комісію ПАТ "Вінницяобленерго". Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.

-  обрано члена  Ревізійної комісії  ПАТ "Вінницяобленерго" -  Новоторову Світлану Олександрівну. Посади, які обіймала особа протягом п’яти останніх років:  бухгалтер ТОВ  "УКРЕНЕРГОРЕЄСТР". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який призначено особу - відповідно до Статуту Товариства та положення "Про Ревізійну комісію ПАТ "Вінницяобленерго". Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.

-  обрано члена  Ревізійної комісії  ПАТ "Вінницяобленерго" -  Камарицького Юрія Сергійовича. Посади, які обіймала особа протягом п’яти останніх років: провідний спеціаліст з фінансової роботи  ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який призначено особу -  відповідно до Статуту Товариства та положення "Про Ревізійну комісію ПАТ "Вінницяобленерго".  Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.

 


Наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю.

Під час виконання завдання ми здійснили аудиторські процедури щодо виявлення наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом згідно Рішення від 03.12.2013 р. № 2826 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. У відповідності до МСА 720 “Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність” суттєвої  невідповідності, ідентифікованої в іншій інформації , отриманій до дати аудиторського звіту не виявлено.

На підставі наданих до аудиторської перевірки документів, ми можемо зробити висновок, що інформація про події, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до зміни вартості його цінних паперів і визначених частиною першою статті 41 Закону України „Про цінні папери та фондовий ринок” своєчасно оприлюднюється Товариством та надається користувачам звітності. 

Виконання значних правочинів 

Ми виконали процедури на відповідність законодавству у частині вимог ст.70 Закону України “Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р.№514 – VI.

Вартість активів станом на 31.12.2015 року складає 877 422 тис. грн.

Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства приймаються  Загальними зборами.

Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення такого правочину передбачено приймати Загальними зборами Товариства.

Протягом 2015 року правочинів, які становили 10 і більше відсотків вартості активів Товариства не  відбувалося.

 

Відповідність стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту вимогам законодавства

Згідно до Закону України “Про акціонерні товариства” Наглядова рада акціонерного товариства може прийняти рішення щодо запровадження в товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту). Формування складу органів корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” здійснюється відповідно до Статуту а також згідно прийнятих рішень загальних зборів ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО ”.

В штатному розкладі Товариства передбачена служба внутрішнього аудиту в складі  начальника служби внутрішнього аудиту та чотирьох аудиторів.

Функціонування органів корпоративного управління регламентується  Статутом.

Щорічні загальні збори акціонерів проводились в термін, визначений Законом України “Про акціонерні товариства”.

Фактична періодичність засідань наглядової ради відповідає термінам визначеним Законом України “Про акціонерні товариства” від 17.09.2008 р.№514 – VI та вимогам Статуту.

Перевірку фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року здійснював зовнішній аудит ТОВ “Аудиторська компанія “Аваль ”по  договору № 16  від 02.02.2016 р.

Ми виконали процедури оцінки стану внутрішнього контролю ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО ”.

Система внутрішнього контролю спрямована на упередження, виявлення і виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту і збереження активів, повноти і точності облікової документації та включає адміністративний та бухгалтерський контроль.

Бухгалтерський контроль забезпечує збереження активів ПАТ „ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО ”, достовірність звітності та включає попередній, первинний (поточний) і подальший контроль.

Оцінюючи вищенаведене, нами зроблено висновок щодо адекватності процедур внутрішнього контролю у ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”.

На нашу думку прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у Товаристві відповідає вимогам Закону України “Про акціонерні товариства”від 17.09.2008 р.№514 – VI.

 

Ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства

Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов’язаної з ними діяльності для отримання розуміння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 “Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб’єкта господарювання і його середовища”, ми виконали процедури необхідні для отримання інформації, яка використовуватиметься під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства у відповідності до МСА 240 “Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства при аудиті фінансової звітності”. Нами були подані запити до управлінського персоналу та інших працівників суб’єкта господарювання, які на нашу думку, можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки. Ми виконали аналітичні процедури, в тому числі по суті з використанням деталізованих даних, спостереження та інші. Ми отримали розуміння, зовнішніх чинників, діяльності суб’єкта господарювання, структуру його власності , структуру та спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов’язані з ними бізнес-ризики, оцінки та огляди фінансових результатів.

Загальну стратегію управління ризиками в ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО ” визначає Наглядова  рада, а загальне керівництво управлінням ризиками здійснює  Генеральний директор.

Ми вважаємо, що отримали достатні докази того, що ризик суттєвого викривлення фінансової звітності Товариства внаслідок шахрайства низький.

 

Основні відомості про аудиторську фірму:

Назва аудиторської фірми

ТОВ «Аудиторська компанія «Аваль»

Ідентифікаційний код

юридичної особи

32440628

Юридична адреса

 

Україна,69032 м. Запоріжжя

вул.Рекордна,11/9

Номер, дата видачі Виписки з

Державного реєстру юридичних осіб

Серія ААВ №493819

29.08.2012 р.

Номер, дата видачі свідоцтва про внесення до Реєстру суб’єктів, які можуть здійснювати Аудиторську діяльність                                                    

№ 3167 від 28.03.2003 р.,чинний до

28.02.2018 р.

Номер, дата видачі сертифіката аудитора

Серія А№ 005557  30 жовтня 2003 року,

чинний до 30.10.2018 р.

Телефон 

(061)284-90-84

 

Основні відомості про умови договору про проведення аудиту:

 

Дата та номер договору на

проведення аудиту:                                                             № 16  від 02.02.2016 р.

 

Дата початку і дата закінчення

проведення аудиту:                                                             15.02.2016 р. –20.03.2016 р.

 

Дата складання аудиторського висновку                        20 березня  2016 року

 

Генеральний директор ТОВ

 «Аудиторська компанія Аваль»                                        Педак В.Ф.

Поділитись: