Квартальний звіт емітента

24 жовтня 2014
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Генеральний директор Поліщук А.Л.Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 3 квартал 2014 року
І. Загальні відомості1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" 2. Організаційно-правова