Акціонерам

Повiдомлення про виникнення особливої iнформацiї про емiтента 15.01.2013

15 січня 2013

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента:

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО"

1.2. Організаційно-правова форма емітента:   Акцiонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:  00130694

1.4. Місцезнаходження емітента: 21050, м. Вінниця, вул. 1-го Травня, 2

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента:  (0432)525-059, 525-011

1.6. Електронна поштова адреса емітента:  kanc@voe.com.ua

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:   www.voe.com.ua/index_.shtml

1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II Положення:

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення:

На підставі рішення  Наглядової ради  ПАТ "Вінницяобленерго" від 14.01.2013 р. (протокол №25  від 14.01.2013р.):

 звільнено 15.01.2013 р. Генерального директора  ПАТ "Вінницяобленерго" - Ніцака Миколу Григоровича ,  паспорт   серії НС №174220 виданий 11.09.1996 р. Придніпровським  РВ УМВС України в Черкаській  області. Непогашеної судимостi  за  корисливi  та  посадовi  злочини  не має. Частка  в статутному  капіталі  емітента  становить  0,000129%. Термін  перебування  на посаді - з 24.05.2005 р.

-  призначено з 16.01.2013 р. Генерального директора  ПАТ "Вінницяобленерго" - Касіча Юрія Петровича. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: заступник начальника, начальник диспетчерської служби Центральної ЕС ДП НЕК "Укренерго",  Головнй  диспетчер, начальник оперативно-диспетчерського управління - заступник головного диспетчера   ДП НЕК "Укренерго",  директор технічний ПАТ "Черкасиобленерго", технічний директор ПАТ "Вінницяобленерго". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Термін призначення на посаду - відповідно Статуту та внутрішніх положень Товариства. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2.

Генеральний  директор

 

 

 

Ніцак М.Г.

 

(підпис) 

(ініціали та прізвище керівника) 

  

М. П. 

15 січня  2013 р.

(дата)

Поділитись: