Головна / Акціонерам / Повiдомлення про виникнення особливої iнформацiї про емiтента 20.06.2012

Акціонерам

Повiдомлення про виникнення особливої iнформацiї про емiтента 20.06.2012

1. Загальнi вiдомостi

1.1. Повне найменування емiтента:

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО"

1.2. Органiзацiйно-правова форма емiтента:   Акцiонерне товариство

1.3. iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ емiтента:  00130694

1.4. Мiсцезнаходження емiтента: 21050, м. Вiнниця, вул. 1-го Травня, 2

1.5. Мiжмiський код, телефон та факс емiтента:  (0432)525-059, 525-011

1.6. Електронна поштова адреса емiтента:  kanc@voe.com.ua

1.7. Адреса сторiнки в мережi iнтернет, яка додатково використовується емiтентом для розкриття iнформацiї:   www.voe.com.ua/index_.shtml

1.8. Вид особливої iнформацiї вiдповiдно до вимог глави 2 роздiлу II Положення:

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента

2. Текст повiдомлення:

На пiдставi рiшення засiдання Наглядової ради  ПАТ "Вiнницяобленерго" вiд 19.06.2012 р. (протокол №4  вiд 19.06.2012р.):

- звiльнено члена Дирекцiї ПАТ "Вiнницяобленерго" - Токаря Бориса Володимировича, паспорт серiя АВ №138517, виданий 12.06.2000 р. Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй обл. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Термiн перебування на посадi - з 07.02.2007 р.

-  звiльнено  члена  Дирекцiї  ПАТ "Вiнницяобленерго" - Ковальчука Вiталiя Семеновича,  паспорт  серiя  АА   №358888,  виданий 09.12.1996 р.Томашпiльським  РВ УМВС України  у Вiнницькiй обл. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Термiн перебування на посадi -  з 24.05.2005 р. 

- призначено члена Дирекцiї ПАТ "Вiнницяобленерго" - Мацолу Вiталiя Михайловича, iншi посади, якi обiймала особа протягом своєї дiяльностi : заступник директора - начальник району "Пiвденний" АЕК "Київенерго" фiлiалу "Кабельнi мережi "Київенерго", заступник начальника ВП - начальник ВЕН ВП "Держенергонагляд у Центральному регiонi", заступник директора з виробництва ПП "Гарант-Енерго", заступник генерального директора з перспективного розвитку та iнформацiйних технологiй ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання", директор з iнвестицiйної полiтики ПАТ "Вiнницяобленерго", заступник генерального директора - директор з питань забезпечення бiзнесу ПАТ "Вiнницяобленерго". Непогашеної судимостi закорисливi та посадовi злочини не має. Термiн призначення на посаду - вiдповiдно Статуту та внутрiшнiх положень Товариства. Часткою в статутномукапiталi емiтента не володiє. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.

-  призначено  члена  Дирекцiї ПАТ "Вiнницяобленерго" -   Касiча Юрiя Петровича . iншi посади, якi обiймала особа  протягом своєї дiяльностi: заступник начальника, начальник диспетчерської служби Центральної ЕС ДП НЕК "Укренерго",  Головнй  диспетчер, начальник оперативно-диспетчерського управлiння - заступник головного диспетчера   ДП НЕК "Укренерго",  директор технiчний ПАТ "Черкасиобленерго", технiчнийдиректор ПАТ "Вiнницяобленерго" .   Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Термiн призначення на посаду -  вiдповiдноСтатуту та внутрiшнiх положень Товариства. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.

3. Пiдпис

3.1. Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно з законодавством.

3.2.

Генеральний директор

 

 

 

Нiцак М.Г.

 

(пiдпис) 

(iнiцiали та прiзвище керiвника) 

  

М. П. 

20 червня  2012 р.

(дата) 

Енергетика Онлайн
Особистий кабінет АТ "Вінницяобленерго"
Передати покази лічильника
Способи передачі показів
Реєстр постачальників електроенергії
Кол-центр
ПАТ "Вінницягаз"
Як отримати субсидію?
IНФОРМАЦIЙНО- КОНСУЛЬТАЦIЙНИЙ ЦЕНТР
Телефон довіри
УЧБОВИЙ ЦЕНТР
Структурні одиниці
Музей
Інтегрована система менеджменту
Охорона праці
Реформа енергоринку
Доступ до публічної інформації
ПРИЄДНАННЯ ДО ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ
Договір про стандартне приєднання
ДОГОВІР ПРО НЕСТАНДАРТНЕ ПРИЄДНАННЯ