Акціонерам

Повiдомлення про виникнення особливої iнформацiї про емiтента 20.06.2012

20 червня 2012

1. Загальнi вiдомостi

1.1. Повне найменування емiтента:

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО"

1.2. Органiзацiйно-правова форма емiтента:   Акцiонерне товариство

1.3. iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ емiтента:  00130694

1.4. Мiсцезнаходження емiтента: 21050, м. Вiнниця, вул. 1-го Травня, 2

1.5. Мiжмiський код, телефон та факс емiтента:  (0432)525-059, 525-011

1.6. Електронна поштова адреса емiтента:  kanc@voe.com.ua

1.7. Адреса сторiнки в мережi iнтернет, яка додатково використовується емiтентом для розкриття iнформацiї:   www.voe.com.ua/index_.shtml

1.8. Вид особливої iнформацiї вiдповiдно до вимог глави 2 роздiлу II Положення:

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента

2. Текст повiдомлення:

На пiдставi рiшення засiдання Наглядової ради  ПАТ "Вiнницяобленерго" вiд 19.06.2012 р. (протокол №4  вiд 19.06.2012р.):

- звiльнено члена Дирекцiї ПАТ "Вiнницяобленерго" - Токаря Бориса Володимировича, паспорт серiя АВ №138517, виданий 12.06.2000 р. Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй обл. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Термiн перебування на посадi - з 07.02.2007 р.

-  звiльнено  члена  Дирекцiї  ПАТ "Вiнницяобленерго" - Ковальчука Вiталiя Семеновича,  паспорт  серiя  АА   №358888,  виданий 09.12.1996 р.Томашпiльським  РВ УМВС України  у Вiнницькiй обл. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Термiн перебування на посадi -  з 24.05.2005 р. 

- призначено члена Дирекцiї ПАТ "Вiнницяобленерго" - Мацолу Вiталiя Михайловича, iншi посади, якi обiймала особа протягом своєї дiяльностi : заступник директора - начальник району "Пiвденний" АЕК "Київенерго" фiлiалу "Кабельнi мережi "Київенерго", заступник начальника ВП - начальник ВЕН ВП "Держенергонагляд у Центральному регiонi", заступник директора з виробництва ПП "Гарант-Енерго", заступник генерального директора з перспективного розвитку та iнформацiйних технологiй ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання", директор з iнвестицiйної полiтики ПАТ "Вiнницяобленерго", заступник генерального директора - директор з питань забезпечення бiзнесу ПАТ "Вiнницяобленерго". Непогашеної судимостi закорисливi та посадовi злочини не має. Термiн призначення на посаду - вiдповiдно Статуту та внутрiшнiх положень Товариства. Часткою в статутномукапiталi емiтента не володiє. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.

-  призначено  члена  Дирекцiї ПАТ "Вiнницяобленерго" -   Касiча Юрiя Петровича . iншi посади, якi обiймала особа  протягом своєї дiяльностi: заступник начальника, начальник диспетчерської служби Центральної ЕС ДП НЕК "Укренерго",  Головнй  диспетчер, начальник оперативно-диспетчерського управлiння - заступник головного диспетчера   ДП НЕК "Укренерго",  директор технiчний ПАТ "Черкасиобленерго", технiчнийдиректор ПАТ "Вiнницяобленерго" .   Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Термiн призначення на посаду -  вiдповiдноСтатуту та внутрiшнiх положень Товариства. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.

3. Пiдпис

3.1. Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно з законодавством.

3.2.

Генеральний директор

 

 

 

Нiцак М.Г.

 

(пiдпис) 

(iнiцiали та прiзвище керiвника) 

  

М. П. 

20 червня  2012 р.

(дата) 

Поділитись: