Загальна інформація

ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО ЕМIТЕНТА

ПОВНЕ НАЙМЕНУВАННЯ ЕМІТЕНТА ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО"
Скорочене найменування емiтента ПАТ "ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО"
Код за ЄДРПОУ 00130694
Органiзацiйно-правова форма Акцiонерне товариство
Мiсцезнаходження (поштова адреса) емiтента 21050, м. Вiнниця, вул. Магістратська, б.2
Мiжмiський код, телефон та факс емiтента (0432)525-059, 525-011
Електронна поштова адреса емiтента kanc@voe.com.ua
Серiя i номер свiдоцтва про державну реєстрацiю Серiя А01 № 644170
Дата державної реєстрацiї 20.07.2004 р.
Орган, що видав свiдоцтво про державну реєстрацiю Державний реєстратор Виконавчого комiтету
Вiнницької мiської ради Вiнницької областi
Основнi види дiяльностi за КВЕД 35.12 Передача електроенергiї
35.13 Розподiлення електроенергiї
Чисельнiсть працiвникiв емiтента на кiнець звiтного перiоду 4 800
Кiлькiсть акцiонерiв 380
Зареєстрований статутний капiтал (грн.) 30 973 660,00
Номiнальна вартiсть простої акцiї (грн.) 10,00
Кiлькiсть простих акцiй (шт.) 3 097366
Частка простих акцiй в статутному капiталi (%) 100,00
Дата проведення останнiх загальних зборiв акцiонерiв 28.04.2017р.
Адреса, за якою звертатись з питань ознайомлення з рiчним звiтом емiтента 21050, м. Вiнниця, вул. Магістратська, б. 2,
Вiддiл з питань корпоративних прав (к.407)

 

Юридичнi особи,
послугами яких користується емiтент
Найменування юридичної особи Мiсцезнаходження
(поштова адреса)
Номер лiцензiї
(дозволу)
Депозитарiй цiнних паперiв емiтента Вiдкрите акцiонерне товариство
"Нацiональний депозитарiй України"
04071, м Київ,
вул. Нижній Вал, буд.17/8
-
Депозитарна установа ТОВ "Український енергетичний реєстр" 01010, м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, буд.4/6 лiцензiя АЕ №286614
Аудитор (аудиторська фiрма),
яка надає аудиторськi послуги емiтенту
ТОВ "Аудиторська компанiя "Аваль" 69032, м. Запорiжжя,
вул. Рекордна, б.11, кв. 9
лiцензiя № 3167
Поділитись: