Акціонерам

Повідомлення про виникнення особливої інформації

24 травня 2017

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"

2. Код за ЄДРПОУ

00130694

3. Місцезнаходження

21050 м. Вінниця вул. Магістратська, 2

4. Міжміський код, телефон та факс

(0432)52-50-59 (0432)52-50-11

5. Електронна поштова адреса

kanc@voe.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

www.voe.com.ua

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення

Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

На підставі рішення  Ревізійної комісії  ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" від 22.05.2017 р. (протокол  №22/05/2017 від 22.05.2017 р.):

- обрано Голову  Ревізійної комісії  ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" -  Петрикову Олену Анатоліївну. Строк на який обрано  особу - відповідно до Статуту Товариства та Положення про Ревізійну комісію ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО". Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 01.07.2011 року по 31.12.2012 року - Київське представництво ТОВ "ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ", провідний економіст департаменту економіки та фінансів; з 02.01.2013 року по теперішній час  - ТОВ "ЕНЕРДЖІ КОНСАЛТІНГ", начальник відділу фінансів, директор департаменту економіки та фінансів. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.

Генеральний директор

 

 

 

Поліщук А.Л.

 

(підпис) 

(ініціали та прізвище керівника) 

  

М. П. 

23.05.2017 р.

(дата) 

 

Повiдомлення розмiщено

у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Комiсiї   23.05.2017 р. 

Повiдомлення опублiковано

у № 96  офіційного друкованого видання "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку"  24.05.2017 р.

Поділитись: