Акціонерам

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 26.01.2015

26 січня 2015

І.  Загальні відомості

1.Повне найменування емітента:

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО"

2.Код за ЄДРПОУ :  00130694

3.Місцезнаходження : 21050, м. Вінниця, вул. 1-го Травня, 2

4.Міжміський код, телефон та факс:  (0432)525-059, 525-011

5. Електронна поштова адреса :  kanc@voe.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:   www.voe.com.ua

7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

 

ІІ.  Текст повідомлення

За даними реєстру власників іменних цінних паперів ПАТ "Вінницяобленерго", наданого Публічним акціонерним товариством "Національний депозитарій України" (ЄДРПОУ 30370711) та отриманого  ПАТ „Вінницяобленерго” 21.01.2015 року, відбулися  зміни власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій, а саме:

-  пакет власника  акцій  - юридичної особи - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОНДОВИЙ АКТИВ" (код ЄДРПОУ 37213045, місцезнаходження: 49000,  м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 30), що  складав   774 343 шт. ( 25,00 % голосуючих акцій), зменшився  та  становить  13 штук, що відповідає  0,0004 % голосуючих акцій.

-  юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА" (ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - ФОНД АКЦІЙ") (код ЄДРПОУ 34486135-2321595, місцезнаходження: 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, буд  б. 19-21) є власником пакету акцій в кількості  774 330 штук, що відповідає 24,9996 % голосуючих акцій.

ІІІ.  Підпис

 Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

 Генеральний директор

 

 

 

А. Л.  Поліщук

 

(підпис) 

(ініціали та прізвище керівника) 

  

М. П. 

22.01.2015 р.

(дата) 

Повiдомлення розмiщено

у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Комiсiї   22.01.2015 р. 

 

Повiдомлення опублiковано

у № 12  Газети "Бюлетень. Цiннi папери України"  26.01.2015 р.

 

Поділитись: