Акціонерам

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 31.12.2014

31 грудня 2014

І.  Загальні відомості

1.Повне найменування емітента:

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО"

2.Код за ЄДРПОУ :  00130694

3.Місцезнаходження : 21050, м. Вінниця, вул. 1-го Травня, 2

4.Міжміський код, телефон та факс:  (0432)525-059, 525-011

5. Електронна поштова адреса :  kanc@voe.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.voe.com.ua/index_.shtml

7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

 

ІІ.  Текст повідомлення

За даними реєстру власників іменних цінних паперів ПАТ «Вінницяобленерго», отриманого 30.12.2014 року, відбулися зміни власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій, а саме:

-    пакет власника акцій – юридичної особи Національної акціонерної компанії «Енергетична компанія України» (код ЄДРПОУ 32984271, місцезнаходження: 01601, М. Київ, вул. Хрещатик,34) становить 0 штук;

-    юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОНДОВИЙ АКТИВ» (код ЄДРПОУ  37213045,місцезнаходження: 49000, м.Дніпропетровськ, вул.Леніна,30) є власником пакету акцій в кількості 774343 штуки, що становить 25,0% голосуючих акцій.

 

ІІІ.  Підпис

 Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

 

 Генеральний директор

 

 

 

А. Л.  Поліщук

 

(підпис) 

(ініціали та прізвище керівника) 

  

М. П. 

30.12.2014 р.

(дата) 

 

 

Повiдомлення розмiщено

у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Комiсiї 31.12.2014 р. 

 

Повiдомлення опублiковано

у № 1 Газети "Бюлетень. Цiннi папери України" 05.01.2015 р.

 

Поділитись: