Акціонерам

Повiдомлення про виникнення особливої iнформацiї про емiтента 11.09.2014

11 вересня 2014

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО"

2. Код за ЄДРПОУ:  00130694

3. Місцезнаходження: 21050, м. Вінниця, вул. 1-го Травня, 2

4. Міжміський код, телефон та факс:  (0432)525-059, 525-011

5. Електронна поштова адреса:  kanc@voe.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:  www.voe.com.ua/index_.shtml

7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст повідомлення

На підставі рішення  Наглядової ради ПАТ "Вінницяобленерго" від 11.09.2014 р. (протокол  № 11  від 11.09.2014р.):

- припинено повноваження 15.09.2014 р. Генерального директора  ПАТ "Вінницяобленерго" -  Касіча Юрія Петровича, паспорт серії  СН номер 577353 виданий 29.07.1997 р. Ватутінським РУ ГУ МВС України в м. Києві, який перебував на цій посаді з 16.01.2013 року по 15.09.2014 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  Часткою в статутному капіталі емітента не володіє .

-  обрано з 16.09.2014 р. Генеральним директором  ПАТ "Вінницяобленерго" -  Поліщука Андрія Леонідовича, паспорт серії  АА  № 001010 виданий  03.08.1995 р. Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області. Посади, які обіймала особа протягом п'яти останніх років: заступник директора з енергозбутової роботи Вінницьких міських ЕМ ПАТ "Вінницяоболенерго", комерційний директор ПАТ "Вінницяобленерго", комерційний директор ТОВ "ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ", комерційний директор ПАТ  "Вінницяобленерго". Непогашеної судимостi за корисливi тапосадовi злочини не має.  Строк, на який призначено особу -   з 16 вересня 2014 року  по 15 вересня 2015 року. Частка в статутному капіталі емітента складає 0,0006% .

ІІІ. Підпис

  Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Генеральний директор

 

 

 

Ю.П.  Касіч

 

(підпис) 

(ініціали та прізвище керівника) 

  

М. П. 

15   вересня   2014 р.

(дата)

Поділитись: