Акціонерам

Повiдомлення про виникнення особливої iнформацiї про емiтента 21.03.2011

21 березня 2011

Публiчне акцiонерне товариство
"Вiнницяобленерго"

Дата вчинення дiї

15.03.2011

Назва повiдомлення:

Змiна складу посадових осiб

Вiд iнформацiї:

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента

Повне найменування емiтета:

ПУБЛIЧНЕ  АКЦIОНЕРНЕ  ТОВАРИСТВО
"ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО"

Органiзацiйно-правова форма емiтета:

Акцiонерне товариство

iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ емiтента:

00130694

Мiсце знаходження емiтента:

Вiнниця, вул. 1-го Травня, 2

Мiжмiський код, телефон та факс емiтента:

(0432) 525-059, 525-011

Електронна  поштова адреса:

kanc@voe.com.ua

Текст Повiдомлення:

kanc@voe.com.ua

      На пiдставi рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Вiнницяобленерго" вiд 15.03.2011 р.(протокол №1/2011):

- звiльнено  Голову Наглядової ради ВАТ "АК Вiнницяобленерго"  - Катренка  Григорiя  Миколайовича, паспорт  серiї СН номер 984943 виданий 15.12.1998 р. Харкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi, який  був  Головою  Наглядової ради з 09.06.2010 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Частка в статутному капiталi емiтента складає 0,00003%.
Призначення Голови Наглядової ради ПАТ "Вiнницяобленерго" вiдбудеться пiзнiше на засiданнi Наглядової ради.

 -  звiльнено  члена Наглядової ради ВАТ "АК Вiнницяобленерго" -  Токареву  Людмилу Михайлiвну , паспорт серiї  СН  № 944564, виданий 19.01.1999 р. Старокиївським  РУ ГУ  МВС України в м. Києвi , яка була членом  Наглядової ради  з  28.05.2010р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не  має. Частка в статутному капiталi емiтента складає  0,00003%.

-  звiльнено  члена Наглядової ради ВАТ "АК Вiнницяобленерго" -  Комаренка Олександра iвановича ,паспорт серiї СО № 914953,  виданий 04.07.2002 р. Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi, який  був  членом  Наглядової ради з 28.05.2010 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Частка в статутному капiталi емiтента складає 0,00003%.

-  звiльнено  члена Наглядової ради ВАТ "АК Вiнницяобленерго" - Гайдамаку Наталiю Володимирiвну,  паспорт  серiї  СН номер 308428,  виданий 03.10.1996 р. Мiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi, яка  була  членом  Наглядової ради з 28.05.2010 р.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Частка в статутному капiталi емiтента складає 0,0001%.

-  звiльнено  члена Наглядової ради ВАТ "АК Вiнницяобленерго" - Козакову  Алiну Володимирiвну, яка була  членом  Наглядової ради з 28.05.2010 р.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Частка в статутному капiталi емiтента складає 0,00003%. Згоди особи на розкриття паспортних даних не отримано.

-  звiльнено  члена Наглядової ради ВАТ "АК Вiнницяобленерго" -  юридичну особу Нацiональну акцiонерну компанiю "Енергетична компанiя України", код ЄДРПОУ 32984271, свiдоцтво про державну реєстрацiю серiї  АОО  №012751 вiд 22.06.2004 року, видане Шевченкiвською районною в м. Києвi державною адмiнiстрацiєю, яка була   членом Наглядової ради з 28.05.2010 р. Частка в статутному капiталi емiтента складає 75,00%.

-  звiльнено  члена Наглядової ради ВАТ " АК Вiнницяобленерго" -  юридичну особу   Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Компанiя з управлiння активами "Сварог Ессет Менеджмент", код ЄДРПОУ 33499232, що дiє вiд свого iменi, але в iнтересах та за рахунок Пайового  закритого недиверсифiкованого венчурного iнвестицiйного фонду "Сьомий" Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Компанiя з управлiння активами "Сварог Ессет Менеджмент", яка була  членом Наглядової ради з 28.05.2010 р. Частка в статутному капiталi емiтента складає 0,00003%

- звiльнено  Голову Ревiзiйної комiсiї ВАТ "АК Вiнницяобленерго" - Палiйчук Наталiю Олексiївну, паспорт серiї СН № 548524,  виданий 19.08.1997 р. Залiзничним  РУ ГУ  МВС  України в м. Києвi, яка була Головою Ревiзiйної комiсiї з 09.06.2010 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Частка в статутному капiталi емiтента складає 0,00003%.
Призначення Голови Ревiзiйної комiсiї  ПАТ "Вiнницяобленерго"вiдбудеться пiзнiше на засiданнi Ревiзiйної комiсiї.

-  звiльнено  члена Ревiзiйної комiсiї  ВАТ "АК Вiнницяобленерго" - Пустовiт Олену Анатолiївну, яка  була  членом  Ревiзiйної комiсiї з 28.05.2010 р.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Частка в статутному капiталi емiтента складає 0,00003%. Згоди особи на розкриття  паспортних даних не отримано.

-  звiльнено  члена Ревiзiйної комiсiї  ВАТ "АК Вiнницяобленерго" - Канiщеву Ганну Василiвну,  яка  була  членом  Ревiзiйної комiсiї з 28.05.2010 р.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Частка в статутному капiталi емiтента складає 0,0001%. Згоди особи на розкриття  паспортних даних не отримано.

-  звiльнено  члена Ревiзiйної комiсiї  ВАТ "АК Вiнницяобленерго" - Кулагiну Вiту  Дмитрiвну, яка  була  членом  Ревiзiйної комiсiї з 28.05.2010 р.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Частка в статутному капiталi емiтента складає 0,00003%. Згоди особи на розкриття  паспортних даних не отримано.

-  звiльнено  члена Ревiзiйної комiсiї  ВАТ "АК Вiнницяобленерго" - Iонову Оксану Борисiвну,   яка  була  членом  Ревiзiйної комiсiї з 28.05.2010 р.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Частка в статутному капiталi емiтента складає 0,00003%. Згоди особи на розкриття  паспортних даних не отримано.

-  призначено  члена Наглядової ради ПАТ "Вiнницяобленерго" -  юридичну особу Нацiональну акцiонерну компанiю "Енергетична компанiя України", код ЄДРПОУ 32984271, свiдоцтво про державну реєстрацiю серiї  АОО  №012751 вiд 22.06.2004 року, видане Шевченкiвською районною в м. Києвi державною адмiнiстрацiєю. Строк, на який призначено особу - до моменту вiдкликання її загальними зборами акцiонерiв. Частка в статутному капiталi емiтента складає 75,00%.

- призначено  члена Наглядової ради ПАТ "Вiнницяобленерго"  - Катренка  Григорiя  Миколайовича, паспорт  серiї СН номер 984943 виданий 15.12.1998 р. Харкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi. Попередня посада, яку обiймав - начальник управлiння Мiнiстерства   палива та енергетики  України. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який призначено особу  - до моменту вiдкликання її загальними зборами акцiонерiв. Частка в статутному капiталi емiтента складає 0,00003%.

 - призначено  члена Наглядової ради ПАТ "Вiнницяобленерго" -  Токареву  Людмилу Михайлiвну, паспорт серiї  СН  № 944564, виданий 19.01.1999 р. Старокиївським  РУ ГУ  МВС України в м. Києвi. Попередня посада, яку обiймала - заступник начальника управлiння Мiнiстерства палива та енергетики України. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не  має. Строк, на який призначено особу - до моменту вiдкликання її загальними зборами акцiонерiв. Частка в статутному капiталi емiтента складає  0,00003%.

-  призначено  члена Наглядової ради ПАТ "Вiнницяобленерго" -  Комаренка Олександра iвановича, паспорт серiї СО № 914953,  виданий 04.07.2002 р. Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi. Попереднi посади, якi  обiймав - Вiце-президент НАК "Енергетична компанiя України", заступник начальника управлiння державної служби України.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який призначено особу - до моменту вiдкликання її загальними зборами акцiонерiв. Частка в статутному капiталi емiтента складає 0,00003%.

-  призначено  члена Наглядової ради ПАТ "Вiнницяобленерго" - Гайдамаку Наталiю Володимирiвну,  паспорт  серiї  СН номер 308428,  виданий 03.10.1996 р. Мiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi. Попередня посада, яку обiймала  - начальник вiддiлу  НАК "Енергетична компанiя України".   Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який призначено особу - до моменту вiдкликання її загальними зборами акцiонерiв. Частка в статутному капiталi емiтента складає 0,0001%.

-  призначено  члена Наглядової ради ПАТ "Вiнницяобленерго" - Козакову  Алiну Володимирiвну. Попередня посада, яку обiймала -  начальник вiддiлу НАК "Енергетична компанiя України". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який призначено особу - до моменту вiдкликання її загальними зборами акцiонерiв.Частка в статутному капiталi емiтента складає 0,00003%. Згоди особи на розкриття  паспортних даних не отримано.

-  призначено  члена Наглядової ради ПАТ "Вiнницяобленерго" -  юридичну особу ГАРЕНСiА ЕНТЕРПРАЙЗiЗ ЛiМiТЕД (GARENSIA ENTERPRISES LIMITED), реєстрацiйний номер НЕ 251633. Строк, на який призначено особу - до моменту вiдкликання її загальними зборами акцiонерiв. Частка в статутному капiталi емiтента складає 20,3012%.

- призначено  члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Вiнницяобленерго" - Палiйчук Наталiю Олексiївну, паспорт серiї СН № 548524,  виданий 19.08.1997 р. Залiзничним  РУ ГУ  МВС  України в м. Києвi. Попередня посада, яку обiймала - головний спецiалiст-бухгалтер Управлiння  бухгалтерського облiку i звiтностi НАК "Енергетична компанiя України". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який призначено особу - до моменту вiдкликання її загальними зборами акцiонерiв.Частка в статутному капiталi емiтента складає 0,00003%.

- призначено  члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Вiнницяобленерго" - Канiщеву Ганну Василiвну. Попередня посада, яку обiймала -  головний спецiалiст Мiнiстерства палива та енергетики України. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який призначено особу -до моменту вiдкликання її загальними зборами акцiонерiв.Частка в статутному капiталi емiтента складає 0,0001%. Згоди особи на розкриття  паспортних даних не отримано.

-  призначено  члена Ревiзiйної комiсiї  ПАТ "Вiнницяобленерго" - Кулагiну Вiту  Дмитрiвну. Попередня посада, яку обiймала - завiдуюча  лабораторiєю Київського унiверситету будiвництва та архiтектури. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який призначено особу -до моменту вiдкликання її загальними зборами акцiонерiв. Частка в статутному капiталi емiтента складає 0,00003%. Згоди особи на розкриття  паспортних даних не отримано.

-  призначено  члена Ревiзiйної комiсiї  ПАТ "Вiнницяобленерго" - Iонову Оксану Борисiвну.  Попередня посада, яку обiймала -  радник Голови Правлiння  ДАК "Хлiб України".  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який призначено особу -до моменту вiдкликання її загальними зборами акцiонерiв. Частка в статутному капiталi емiтента складає 0,00003%. Згоди особи на розкриття  паспортних даних не отримано.

-  призначено  члена Ревiзiйної комiсiї  ПАТ "Вiнницяобленерго" - Горелика Леонiда Михайловича,  паспорт  серiї  СН номер 850817,  виданий 14.07.1998 р. Дарницьким  РУ ГУ МВС України в м. Києвi. Попередня посада, яку обiймав – головний аудитор АК ТОВ „УПК Аудит Лтд”. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який призначено особу -до моменту вiдкликання її загальними зборами акцiонерiв. Частка в статутному капiталi емiтента складає 0,00003%.

    Особа,зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно з законодавством.

 

     Генеральний директор                 Нiцак М.Г.

Поділитись: