Акціонерам

Повiдомлення про виникнення особливої iнформацiї про емiтента 30.12.2013

30 грудня 2013

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО"

1.2. Організаційно-правова форма емітента:  Акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:  00130694

1.4. Місцезнаходження емітента:  21050, м. Вінниця, вул. 1-го Травня, 2

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента:  (0432)525-059, 525-011

1.6. Електронна поштова адреса емітента:  kanc@voe.com.ua

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.voe.com.ua/index_.shtml

1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або інформація про іпотечні цінні папери відповідного до вимог розділу III цього Положення:

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення

На підставі рішення засідання Наглядової ради  ПАТ "Вінницяобленерго" від 27.12.2013 р. (протокол №49  від 27.12.2013р.):

-  звільнено  члена  Дирекції  ПАТ "Вінницяобленерго" - Мацолу Віталія Михайловича,  паспорт серія СН  №160280, виданий 23.04.1996 р. Радянським  РУГУ МВС України у м. Києві. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовiзлочини не має. Часткою  в статутному капіталі емітента не володіє. Термін перебування на посаді - з 19.06.2012 р.

-  призначено з  30.12.2013 р. члена  Дирекції  ПАТ "Вінницяобленерго" - Чеченєва Олександра Вікторовича. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: служба в органах державної безпеки, начальник відділу внутрішнього контролю ВП "Головдерженергонагляд"  ДП "Національна енергетична компанія "Укренерго", директор з захисту активів ПАТ "Вінницяобленерго". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Термін призначення на посаду - відповідно Статуту та внутрішніх положень Товариства. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2.

  Генеральний  директор

 

 

 

  Касіч  Ю.П.

 

(підпис) 

(прізвище та ініціали  керівника) 

  

М. П. 

30.12.2013

(дата)

Поділитись: