Акціонерам

Протокол чергових загальних зборiв акцiонерiв

21 березня 2011

ПРОТОКОЛ № 1/2011
чергових загальних зборів акціонерів
ПАТ “Вінницяобленерго”.

м. Вінниця                                                                                      15.03.2011

 

Місце проведення зборів:

м. Вінниця, вул. Першого Травня, 2

Час початку реєстрації:

9-30

Час закінчення реєстрації:

10-30

Статутний фонд і акції Товариства:

30 973 660 (тридцять мільйонів дев’ятсот   сімдесят три тисячі шістсот шістдесят) грн. статутний фонд Товариства поділений на 3 097 366 (три мільйони дев’яносто сім тисяч триста шістдесят шість) просту іменну акцію, що має право голосу

Час відкриття зборів:

11-00

Час закриття зборів:

13-30

Відкрив загальні генеральний директор ПАТ „Вінницяобленерго”  Ніцак М.Г., який проінформував учасників зборів, що у відповідності із ст.38 Закону України “Про акціонерні  товариства” та Статуту Товариства , Дирекція ПАТ  “Вінницяобленерго”, на пропозицію НАК  “Енергетична  компанія  України”, (НАК "ЕКУ";), як акціонера, що володіє пакетом акцій у розмірі 75 відсотків  статутного фонду, прийняла рішення про проведення  чергових загальних зборів акціонерів  Публічного акціонерного товариства “Вінницяобленерго” .


Далі слово для оголошення результатів реєстрації було надано Голові мандатної комісії, яка доповіла, що відповідно до протоколу Мандатної комісії (додається):
      - кількість зареєстрованих акціонерів та їх представників склала  14  осіб;
      - кількість акцій, якими володіють зареєстровані акціонери та їх представники склала  3 041 217 шт., що складає кількість голосів учасників зборів  98,18 %.

   У відповідності із  ст. 41 Закону України „Про акціонерні товариства” чергові Загальні збори акціонерів ПАТ „Вінницяобленерго”  мають кворум  та є правомочними.

   Перед тим як перейти до розгляду питань порядку денного Генеральний директор товариства Ніцак М.Г. оголосив, що голосування та підрахунок голосів на зборах буде відбуватися наступним чином:

   З частини першої питання першого порядку денного щодо обрання лічильної комісії підрахунок голосів буде проводитись Мандатною комісією;

   З процедурних  питань та питань, що буде необхідно вирішити для належного розгляду питань порядку денного зборів голосування проводиться  мандатами  шляхом їх підняття.

   З питань порядку денного голосування проводиться бюлетенями, які отримали під час реєстрації. При цьому Голова зборів формулює питання і вказує номер бюлетеня, що використовується при даному голосуванні.

   На бюлетенях   необхідно поставити підпис акціонера.  У разі відсутності на бюлетені   підпису акціонера,  бюлетень вважається недійсним.

   Підрахунок голосів буде проводитись за принципом  одна акція – один голос.

   Підрахунок голосів з питань порядку денного № 12 та № 13 ( в частині обрання  членів Наглядової ради та членів ревізійної комісії),   по яким проводиться кумулятивне голосування, буде  проводитись  наступним чином:  під час кумулятивного голосування кількість  голосів, що належать акціонеру, помножується на кількість осіб,  які мають право бути обраними  до виконавчих органів. Акціонер має право віддати підраховані  таким   чином  голоси повністю за одного кандидата або розподілити їх  між кількома кандидатами.

   Заперечень щодо запропонованого порядку голосування та підрахунку голосів від акціонерів не надходило.

   Далі Генеральний директор Ніцак М.Г. оголосив наступний порядок денний, запропонований для розгляду на чергових загальних зборах акціонерів:

1. Про обрання лічильної комісії, голови і секретаря загальних зборів  акціонерів ПАТ  "Вінницяобленерго” та затвердження регламенту роботи загальних зборів  акціонерів Компанії.
2. Звіт Виконавчого органу ВАТ "АК Вінницяобленерго" про  результати  фінансово-господарської  діяльності Компанії за 2010 рік та визначення основних напрямків  діяльності Компанії на 2011 рік.   
3. Звіт Наглядової ради ВАТ "АК Вінницяобленерго" за 2010 рік.
4. Звіт Ревізійної комісії ВАТ "АК Вінницяобленерго" за 2010 рік.
5. Затвердження річної фінансової звітності ВАТ "АК Вінницяобленерго" за 2010 рік.
6. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи ВАТ "АК Вінницяобленерго" у 2010 році та затвердження нормативів розподілу прибутку на 2011 рік. 
7. Про нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи ВАТ "АК Вінницяобленерго у 2010 році.
8. Затвердження результатів роботи ДП „Готель  "Енергетик ” за 2010 рік.
9. Про укладання мирової угоди з ДПІ у м. Вінниці про реструктуризацію податкового боргу та затвердження умов мирової угоди.
10.Про внесення змін та доповнень до статуту ПАТ "Вінницяобленерго".
11.Про внесення змін та доповнень до внутрішніх нормативних документів ПАТ "Вінницяобленерго".
12.Відкликання членів наглядової ради ВАТ "АК Вінницяобленерго" та обрання членів  наглядової ради ПАТ "Вінницяобленерго".
13.Відкликання членів ревізійної комісії ВАТ "АК Вінницяобленерго" та обрання членів  ревізійної комісії ПАТ "Вінницяобленерго".
14.Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів). що укладатимуться з посадовими особами органів ПАТ "Вінницяобленерго", в тому числі, встановлення  розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання даних   договорів.

   Доповнень до порядку денного  в процедурі підготовки зборів від акціонерів Компанії не надходило.

   Далі Генеральний директор запропонував перейти до розгляду першого питання порядку денного загальних зборів „Про обрання Лічильної комісії, Голови і Секретаря Загальних зборів  акціонерів ПАТ  "Вінницяобленерго” та затвердження регламенту роботи Загальних  зборів  акціонерів” і окремо голосувати (бюлетенями ) за обрання лічильної комісії, голови  загальних зборів, секретаря  загальних зборів акціонерів  та  затвердження  регламенту роботи загальних    зборів.

   З частини першої питання першого порядку денного щодо обрання лічильної комісії   Генеральним директором Ніцаком М.Г. запропоновано обрати  лічильну комісію Загальних зборів акціонерів у складі:

Голова комісії – Дрозденко Ольга Іванівна
Члени комісії:
1. Марценюк Анатолій Олександрович;
2. Пасік Наталія Григорівна; 
3. Васильєва Наталія Петрівна 
4. Науменко Лариса Миколаївна;
5. Туркул Наталія Володимирівна; 
6. Шевцова Людмила Володимирівна;
7. Пехота Павло Миколайович.

Інших пропозицій або заперечень від акціонерів Компанії не надійшло.
За запропоновану пропозицію акціонери голосували бюлетенем №1.
Результати голосування:

Голосували: “ЗА”  –  3041207  голосів, 100%
“Проти” –  немає
“Утримались” -  немає
“Зіпсовано бюлетенів” – немає

За результатами голосування з частини першої питання першого порядку денного "Про обрання Лічильної комісії" прийнято рішення:
"Обрати Лічильну  комісію у складі:
Голова комісії – Дрозденко Ольга Іванівна
Члени комісії:
1. Марценюк Анатолій Олександрович;
2. Пасік Наталія Григорівна; 
3. Васильєва Наталія Петрівна 
4. Науменко Лариса Миколаївна;
5. Туркул Наталія Володимирівна;
6. Шевцова Людмила Володимирівна;
7. Пехота Павло Миколайович".

    Далі збори перейшли до розгляду частини другої питання першого "Про обрання голови загальних зборів акціонерів".

   Генеральний директор Ніцак М.Г. запропонував обрати  Головою Загальних зборів акціонерів Марценюка Олександра Антоновича.

Інших пропозицій або заперечень від акціонерів Компанії не надійшло.
За запропоновану пропозицію акціонери голосували бюлетенем №2.
Результати голосування:

Голосували: “ЗА”  –3041207 голосів, 99,9997 %
“Проти” – немає
“Утримались”  –  немає
“Зіпсовано бюлетенів” -  немає
"Не приймали участь у голосуванні"  - 10 голосів, 0,00033%

    За результатами голосування з частини другої питання першого "Про обрання голови загальних зборів акціонерів" прийнято рішення:
"Обрати Головою Загальних зборів  акціонерів Марценюка Олександра Антоновича".

Голова зборів подякував акціонерам и продовжив ведення зборів.

   Далі збори перейшли до розгляду частини третьої питання першого "Про обрання секретаря зборів".

   Голова зборів запропонував обрати Секретарем Загальних зборів акціонерів представника акціонера Куща Олександра Сергійовича.

Інших пропозицій або заперечень від акціонерів Компанії не надійшло.
За запропоновану пропозицію акціонери голосували бюлетенем №3.
Результати голосування:

Голосували: “ЗА –3041217 голосів, 100 %
“Проти” – немає
“Утримались”  –  немає
“Зіпсовано бюлетенів” -  немає

   За результатами голосування з частини третьої питання першого "Про обрання  секретаря зборів" прийнято рішення:
"Обрати Секретарем Загальних зборів акціонерів представника акціонера Куща  Олександра Сергійовича".

   Голова зборів запропонував розглянути останню частину питання першого "Про  затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів" та прийняти наступне рішення:
"Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів акціонерів":
доповіді по питанню порядку денного        -   до 25 хв.
виступи по обговоренню доповідей             -  до 5 хв.
відповіді   на запитання до доповідачів       -  до 10 хв. 

Інших пропозицій або заперечень від акціонерів Компанії не надійшло.
За запропоновану пропозицію акціонери голосували бюлетенем №4.
Результати голосування:

Голосували: “ЗА” –3041212 голосів, 99,9999 %
“Проти” - немає
“Утримались”  -  немає
“Зіпсовано бюлетенів” - немає 
        "Не приймали участь у голосуванні"  - 5 голосів, 0,00016%

   За результатами голосування прийнято рішення:
"Затвердити запропонований регламент роботи Загальних зборів акціонерів".

   Далі Голова зборів запропонував перейти до розгляду другого питання  порядку денного "Звіт виконавчого органу ВАТ "АК Вінницяобленерго" про результати фінансово-господарської  діяльності Компанії за 2010 рік та визначення основних напрямків діяльності Компанії на 2011 рік".

   Слово для доповіді надано генеральному директору товариства Ніцаку Миколі  Григоровичу.

   Голова зборів повідомив, що акціонером НАК "ЕКУ" внесена пропозиція затвердити звіт  виконавчого органу  про  результати  фінансово-господарської  діяльності Компанії за 2010 рік та визначення  основних напрямків діяльності Компанії на 2011 рік.

Інших пропозицій або заперечень від акціонерів Компанії не надійшло.
За запропонований проект рішення голосували бюлетенем № 5.
Результати голосування.

Голосували: “ЗА” –  3041217 голосів, 100 %
“Проти” - немає
“Утримались”  - немає
“Зіпсовано бюлетенів”   - немає

   За результатами голосування з другого питання порядку денного прийнято рішення:
"Затвердити   звіт виконавчого органу ВАТ "АК Вінницяобленерго" про  результати  фінансово-господарської  діяльності  Компанії за 2010 рік та визначення основних напрямків діяльності Компанії на 2011 рік".

   Далі збори перейшли до розгляду третього питання порядку денного "Звіт наглядової ради ВАТ "АК Вінницяобленерго"  за 2010 рік".

   Слово для доповіді надано Кущу Олександру Сергійовичу – директору Департаменту корпоративного управління НАК "ЕКУ".
    Голова зборів повідомив, що акціонером НАК "ЕКУ" внесена пропозиція затвердити звіт наглядової ради ВАТ "АК Вінницяобленерго" за 2010 рік.

Інших пропозицій або заперечень від акціонерів Компанії не надійшло.
За запропоновану пропозицію голосували бюлетенем №6.
Результати голосування:

Голосували: “ЗА” –  3041202 голосів,   99,9996%
“Проти” –  голосів,  %
“Утримались”  –   немає
“Зіпсовано бюлетенів”   – немає.
"Не приймали участь у голосуванні"  - 15 голосів, 0,00049%

    За результатами голосування з третього питання порядку денного прийнято рішення:
"Затвердити звіт наглядової ради ВАТ "АК Вінницяобленерго" за 2010 рік".

    Голова  зборів запропонував перейти до розгляду четвертого питання порядку денного "Звіт ревзійної комісії ВАТ "АК Вінницяобленерго" за 2010 рік".
     Слово для доповіді надано  головному бухгалтеру  ПАТ „Вінницяобленерго” Зінюк А.М.
Голова зборів повідомив, що акціонером НАК "ЕКУ" внесена пропозиція затвердити звіт  Ревізійної комісії ВАТ "АК Вінницяобленерго" за 2010 рік.

Інших пропозицій або заперечень від акціонерів Компанії не надійшло.
За запропоновану пропозицію голосували бюлетенем №7.
Результати голосування:

Голосували: “ЗА” –  3041177 голосів,   99,998%
“Проти” - немає
“Утримались”  –  25 голосів,  0,0082%
“Зіпсовано бюлетенів”   – немає.
"Не приймали участь у голосуванні"- 15 голосів, 0,00049%

    За результатами голосування з четвертого питання порядку денного прийнято рішення:"Затвердити звіт ревізійної комісії ВАТ "АК Вінницяобленерго" за 2010 рік та  висновки    ревізійної комісії щодо річних звітів та балансу ВАТ "АК Вінницяобленерго" за 2010 рік".

    Голова  зборів запропонував перейти до розгляду п’ятого  питання порядку денного  "Затвердження річної фінансової звітності ВАТ "АК Вінницяобленерго" за 2010 рік".

    Слово для доповіді надано  Зінюк А.М. - головному бухгалтеру  ПАТ „Вінницяобленерго” 
Голова зборів  повідомив, що акціонером НАК "ЕКУ" внесена пропозиція  затвердити  фінансову звітність за 2010 рік.

Інших пропозицій або заперечень від акціонерів Компанії не надійшло.
За запропоновану пропозицію голосували бюлетенем №8.
Результати голосування:

Голосували: “ЗА” -  3041202 голосів,   99,9996%
“Проти” - немає
“Утримались”  -   немає
“Зіпсовано бюлетенів”  - немає.
 "Не приймали участь у голосуванні"  - 15 голосів, 0,00049%

За результатами голосування з п’ятого  питання порядку денного прийнято рішення: 
"Затвердити річну фінансову звітність ВАТ "АК Вінницяобленерго" за 2010 рік".

Голова  зборів запропонував перейти до розгляду шостого  питання порядку денного "Розподіл прибутку (покриття збитків)  за підсумками роботи ВАТ "АК Вінницяобленерго" у  2010 році та затвердження нормативів розподілу прибутку на 2011 рік". 
Слово для доповіді надано Пентюк І. К. – фінансовому директору ПАТ "Вінницяобленерго".

Голова зборів  повідомив, що акціонером НАК "ЕКУ" внесена пропозиція  спрямувати отриманий за підсумками роботи ВАТ "АК Вінницяобленерго" у 2010 році прибуток:

5 %  -  в резервний фонд;
95% -  в фонд розвитку виробництва.

Інших пропозицій або заперечень від акціонерів Компанії не надійшло.
За запропоновану пропозицію голосували бюлетенем №9.
Результати голосування:

Голосували: “ЗА” -  2412374 голосів, 79,32265%
“Проти” - немає
“Утримались”  -   628828 голосів,  20,67685%
“Зіпсовано бюлетенів”   - немає.
"Не приймали участь у голосуванні"  - 15 голосів, 0,00049%

    За результатами голосування з шостого  питання порядку денного прийнято рішення:
"Спрямувати отриманий за підсумками роботи ВАТ "АК Вінницяобленерго" у 2010 році прибуток:

 5 %  -  резервний фонд;
95% -  фонд розвитку виробництва.

    Голова зборів повідомив, що акціонером НАК "ЕКУ" внесена пропозиція  по другій частині шостого питання встановити  норматив розподілу прибутку на 2011 рік : 
30 %  від чистого прибутку спрямувати на виплату дивідендів;
5 %  -  в резервний фонд;
65% -  в фонд розвитку виробництва.
Інших пропозицій або заперечень від акціонерів Компанії не надійшло.
За запропоновану пропозицію голосували бюлетенем №10.
Результати голосування:

Голосували: “ЗА” –  3041202 голосів,  99,9996 %
“Проти” –  голосів,  %
“Утримались”  –   голосів,  %
“Зіпсовано бюлетенів”   – немає
"Не приймали участь у голосуванні"  - 15 голосів, 0,00049%

За результатами голосування з шостого  питання порядку денного прийнято рішення: 
"Встановити  норматив розподілу прибутку на 2011 рік : 
30 %  від чистого прибутку спрямувати на виплату дивідендів;
5 %  -  в резервний фонд;
65% -  в фонд розвитку виробництва".
Голова зборів запропонував перейти  до розгляду сьомого питання порядку денного: "Про нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи ВАТ "АК Вінницяобленерго у 2010 році".

Слово для доповіді надано Пентюк І. К. – фінансовому директору ПАТ "Вінницяобленерго".

Голова зборів повідомив, що акціонером НАК "ЕКУ" внесена пропозиція   у відповідності до ч.3 статті 158 Цивільного кодексу України рішення про виплату дивідендів не приймати та не здійснювати виплату дивідендів у зв’язку зі зменшенням власного капіталу   ВАТ "АК Вінницяобленерго" до розміру меншого, ніж розмір статутного капіталу.

Інших пропозицій або заперечень від акціонерів Компанії не надійшло.
За запропоновану пропозицію голосували бюлетенем №11.
Результати голосування:

Голосували: “ЗА” - 2412324 голосів,  79,32101 %
“Проти” - 50  голосів, 0,00164%
“Утримались”  - 628828 голосів, 20,67885 %
“Зіпсовано бюлетенів” - немає
"Не приймали участь у голосуванні"  - 15 голосів, 0,00049%.

   За результатами голосування з шостого  питання порядку денного прийнято рішення: 
"У відповідності до ч.3 статті 158 Цивільного кодексу України рішення про виплату дивідендів не приймати та не здійснювати виплату дивідендів у зв’язку зі зменшенням власного   капіталу ВАТ "АК Вінницяобленерго" до розміру меншого, ніж розмір статутного капіталу".

    Голова зборів запропонував перейти до восьмого питання порядку денного "Затвердження результатів роботи ДП „Готель „Енергетик”  за 2010 рік".

    Слово для доповіді надається виконуючому обв’язки директора  ДП  "Готель „Енергетик” Нечитайло В.В.

    Голова зборів повідомив, що акціонером НАК "ЕКУ" внесена пропозиція затвердити   результати роботи ДП „Готель „Енергетик” за 2010 рік.

Інших пропозицій або заперечень від акціонерів Компанії не надійшло.
За запропоновану пропозицію голосували бюлетенем №12.
Результати голосування:

Голосували: “ЗА” –   3041202 голосів,   99,9996%
“Проти” -  немає
“Утримались”  -  немає
“Зіпсовано бюлетенів” - немає.
"Не приймали участь у голосуванні"  - 15 голосів, 0,00049%.

За результатами голосування з восьмого  питання порядку денного прийнято рішення: 
"Затвердити звіт про  результати роботи ДП „Готель „Енергетик” за 2010 рік".

    Голова зборів запропонував перейти до дев'ятого питання порядку денного: "Про укладання мирової угоди з ДПІ у м. Вінниці про реструктуризацію податкового боргу та затвердження умов мирової угод".

    Слово надається начальнику юридичного відділу ПАТ "Вінницяобленерго" Бузько А.І.  

    Голова зборів повідомив, що акціонером НАК "ЕКУ" внесена пропозиція "Затвердити умови мирової угоди про реструктуризацію податкового боргу між ПАТ "Вінницяобленерго" та ДПІ у м. Вінниці у розмірі 197,6 млн. грн. на двадцять років з відстрочкою здійснення платежів на перші два роки з дати затвердження судом мирової угоди із наступною сплатою рівними частками щорічно.
Уповноважити керівника виконавчого органу товариства підписати мирову угоду про реструктуризацію податкового боргу між ПАТ "Вінницяобленерго" та ДПІ у м. Вінниці".

Інших пропозицій або заперечень від акціонерів Компанії не надійшло. За запропоновану пропозицію голосували бюлетенем №13. Результати голосування:

Голосували: “ЗА” -   2346621 голосів,  77,16059%
“Проти” -  немає
“Утримались” -  694581  голосів,  22,83892%
“Зіпсовано бюлетенів” - немає.
"Не приймали участь у голосуванні"  - 15 голосів, 0,00049%.

За результатами голосування з дев'ятого  питання порядку денного прийнято рішення:
"1. Затвердити умови мирової угоди про реструктуризацію податкового боргу між ПАТ "Вінницяобленерго" та ДПІ у м. Вінниці у розмірі 197,6 млн. грн. на двадцять років з відстрочкою здійснення платежів на перші два роки з дати затвердження судом мирової угоди із наступною сплатою рівними частками щорічно.
2. Уповноважити керівника виконавчого органу товариства підписати мирову угоду про    реструктуризацію податкового боргу між ПАТ "Вінницяобленерго" та ДПІ у м. Вінниці".

    Далі Голова зборів запропонував перейти до розгляду десятого питання порядку денного: "Про внесення змін та доповнень до статуту ПАТ "Вінницяобленерго".

    Слово для доповіді надано Кущу Олександру Сергійовичу – директору Департаменту корпоративного управління НАК "ЕКУ", який після доповіді запропонував прийняти наступне рішення з даного питання порядку денного:
     "Внести та затвердити зміни до статуту ПАТ "Вінницяобленерго" шляхом викладення його в новій редакції, запропонованій НАК "Енергетична компанія України".
Уповноважити Голову та Секретаря загальних зборів підписати Статут товариства в новій редакції, затвердженій загальними зборами акціонерів товариства.
Доручити керівнику виконавчого органу  Товариства  здійснити в установленому законодавством порядку   державну реєстрацію Статуту товариства в новій редакції, затвердженій загальними зборами акціонерів Товариства".

Інших пропозицій або заперечень від акціонерів Компанії не надійшло.
За запропоновану пропозицію голосували бюлетенем №14.
Результати голосування:

Голосували: “ЗА” - 2346621 голосів, 77,16059 %
“Проти” -  65728 голосів,  2,16124%
“Утримались”  -  628853 голосів,  20,67768 %
“Зіпсовано бюлетенів”   - немає.
"Не приймали участь у голосуванні"  - 15 голосів, 0,00049%.

    За результатами голосування з десятого  питання порядку денного прийнято рішення:
1. Внести та затвердити зміни до статуту ПАТ "Вінницяобленерго" шляхом викладення його в новій редакції, запропонованій НАК "Енергетична компанія України".
2. Уповноважити голову та секретаря загальних зборів підписати статут товариства в новій редакції, затвердженій загальними зборами акціонерів товариства.
3. Доручити керівнику виконавчого органу  товариства  здійснити в установленому   законодавством порядку   державну реєстрацію статуту товариства в новій редакції,  затвердженій загальними зборами акціонерів товариства".

Далі збори перейшли до розгляду одинадцятого  питання порядку денного: "Про внесення змін та доповнень до внутрішніх нормативних документів ПАТ "Вінницяобленерго".

Слово для доповіді надано Кущу Олександру Сергійовичу – директору Департаменту корпоративного управління НАК "ЕКУ", який після цієї доповіді запропонував прийняти наступне  рішення:
Внести та затвердити зміни та доповнення до внутрішніх нормативних документів ПАТ "Вінницяобленерго" шляхом викладення їх у новій редакції, запропонованій НАК "Енергетична компанія України", а саме:
Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ "Вінницяобленерго";
Положення про Виконавчий орган ПАТ "Вінницяобленерго";
Положення про Наглядову раду ПАТ "Вінницяобленерго";
Положення про Ревізійну комісію ПАТ "Вінницяобленерго".
Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів акціонерів Компанії підписати  затверджені Загальними зборами акціонерів Товариства в новій редакції внутрішні нормативні  документи Товариства».

Інших пропозицій або заперечень від акціонерів Компанії не надійшло.
За запропоновану пропозицію голосували бюлетенем №15
Результати голосування:

Голосували: “ЗА” - 2346621 голосів, 77,16059 %
“Проти” - 65728 голосів, 2,16124 %
“Утримались” - 628853  голосів,  20,66768%
“Зіпсовано бюлетенів” - немає 
    "Не приймали участь у голосуванні"  - 15 голосів, 0,00049%.

    За результатами голосування з одинадцятого питання порядку денного прийнято   рішення:
Внести та затвердити зміни та доповнення до внутрішніх нормативних документів ПАТ "Вінницяобленерго" шляхом викладення їх у новій редакції, запропонованій НАК "Енергетична компанія України", а саме:
- Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ "Вінницяобленерго";
- Положення про Виконавчий орган ПАТ "Вінницяобленерго";
- Положення про Наглядову раду ПАТ "Вінницяобленерго";
- Положення про Ревізійну комісію ПАТ "Вінницяобленерго".

    Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів акціонерів Компанії підписати    затверджені Загальними зборами акціонерів Товариства в новій редакції внутрішні  нормативні документи Товариства».

    Далі збори перейшли до розгляду дванадцятого питання порядку денного: "Відкликання членів наглядової ради ВАТ "АК Вінницяобленерго" та обрання членів наглядової ради   ПАТ "Вінницяобленерго".
    Слово для доповіді надано Кущу Олександру Сергійовичу – директору Департаменту  корпоративного управління НАК "ЕКУ"

    Голова зборів повідомив, що акціонером НАК "ЕКУ" внесена пропозиція відкликати   наступних членів наглядової ради ВАТ "АК Вінницяобленерго":
1. Комаренка Олександра Івановича
2. Токареву Людмилу Михайлівну
3. Катренка Григорія Миколайовича
4. Гайдамаку Наталію Володимирівну
5. Козакову Аліну Володимирівну
6. Компанію "Сварог Ессет Менеджмент"
7. НАК "Енергетична компанія України".

Інших пропозицій або заперечень від акціонерів Компанії не надійшло.
За запропоновану пропозицію голосували бюлетенем №16
Результати голосування:

Голосували: “ЗА” - 3041202 голосів,  99,9996 %
“Проти” - немає
“Утримались”  -  немає
“Зіпсовано бюлетенів”  - немає
"Не приймали участь у голосуванні"  - 15 голосів, 0,00049%.

    За результатами голосування з дванадцятого питання порядку денного прийнято рішення:
"Відкликати  наступних членів наглядової ради ВАТ "АК Вінницяобленерго":
1. Комаренка Олександра Івановича
2. Токареву Людмилу Михайлівну
3. Катренка Григорія Миколайовича
4. Гайдамаку Наталію Володимирівну
5. Козакову Аліну Володимирівну
6. Компанію «Сварог Ессет Менеджмент»
7. НАК "Енергетична компанія України".

    Голова зборів запропонував перейти до другої частини дванадцятого питання:  "Обрання  членів наглядової ради ПАТ "Вінницяобленерго".

    Голова зборів нагадав що по даному питанню  проводиться кумулятивне голосування,  і  проводитися воно   наступним чином:  Наглядова рада, відповідно до Статуту Товариства  складається  з  7 (семи) осіб, під час кумулятивного голосування кількість  голосів, що належать акціонеру, помножується на кількість осіб,  які мають право бути обраними  до Наглядової ради Товариства.  Акціонер має право віддати підраховані  таким   чином  голоси повністю за одного кандидата або розподілити їх  між кількома кандидатами. Кількість розподілених голосів не може перевищувати  кількості голосів, вказаних на бюлетені для  кумулятивного голосування. В такому разі бюлетень вважається недійсним.

     Відповідно до статті 38 Закону України "Про акціонерні товариства" про внесення пропозицій  щодо кандидатів до органів управління  до Товариства надійшов лист  від 02.03.2011 року        № 749-07\1 від акціонера  НАК "ЕКУ" , який  володіє 75 % акцій статутного капіталу з  пропозицією щодо кандидатів для обрання  до складу Наглядової ради Товариства , а саме:
НАК "Енергетична компанія України"
- Комаренка Олександра Івановича
- Токареву Людмилу Михайлівну
- Катренка Григорія Миколайовича
- Гайдамаку Наталію Володимирівну
- Козакову Аліну Володимирівну
- Лисенка Василя Станіславовича.

До  Товариства  ще   надійшов лист  від 22.02.2011 року № 19  від акціонера  "ГАРЕНСІЯ  ЕНТЕРПРАЙЗІЗ  ЛІМІТЕД", який  володіє більше 5 % акцій статутного капіталу з  пропозицією щодо кандидатів для обрання  до складу Наглядової ради Товариства :

Компанію "ГАРЕНСІЯ  ЕНТЕРПРАЙЗІЗ  ЛІМІТЕД" ;
Уманську Олену Петрівну.

Дані кандидатури  згідно чинного законодавства включені Товариством в списки для  голосування.

За запропоновану пропозицію голосували бюлетенем №17
Результати голосування:
- Компанія "ГАРЕНСІЯ  ЕНТЕРПРАЙЗІЗ  ЛІМІТЕД":" ЗА" - 4 419931 голосів, 20,76204%;
- НАК "Енергетична компанія України": " ЗА" – 2728736  голосів, 12,81788 %;
- Комаренка Олександра Івановича:" ЗА" - 2728566 голосів, 12,81708%;
- Катренка Григорія Миколайовича:" ЗА" - 2728530 голосів, 12,81691%;
- Гайдамаку Наталію Володимирівну:" ЗА" – 2728525  голосів, 12,81689%
- Козакову Аліну Володимирівну: " ЗА" - 2728523 голосів, 12,81688%;
- Токареву Людмилу Михайлівну: " ЗА" - 2728525 голосів, 12,81688%;
- Уманську Олену Петрівну: " ЗА" – 18318  голосів, 0,08605%;
- Лисенка Василя Станіславовича: " ЗА" – 18313  голосів, 0,08602

  За результатами голосування з дванадцятого питання порядку денного прийнято рішення:
" Обрати членами Наглядової ради Товариства:
- Компанію "ГАРЕНСІЯ  ЕНТЕРПРАЙЗІЗ  ЛІМІТЕД"
- НАК „Енергетична Компанія України” 
- Комаренка Олександра Івановича
- Катренка Григорія Миколайовича
- Гайдамаку Наталію Володимирівну
- Козакову Аліну Володимирівну
- Токареву Людмилу Михайлівну"

    Голова зборів запропонував перейти до розгляду тринадцятого питання порядку денного "Відкликання членів ревізійної комісії ВАТ "АК Вінницяобленерго" та обрання членів  Ревізійної комісії ПАТ "Вінницяобленерго".

Слово для доповіді надано Кущу Олександру Сергійовичу – директору Департаменту корпоративного управління НАК "ЕКУ".
Голова зборів повідомив, що акціонером НАК "ЕКУ" внесена пропозиція  відкликати наступних членів ревізійної комісії ВАТ "АК Вінницяобленерго":
- Палійчук Наталію Олексіївну 
- Пустовіт Олену Анатоліївну
- Каніщеву Ганну Василівну
- Кулагіну Вікторію Дмитрівну
- Іонову Оксану Борисівну

Інших пропозицій або заперечень від акціонерів Компанії не надійшло.
За запропоновану пропозицію голосували бюлетенем №18
Результати голосування:

Голосували: “ЗА” - 3041144 голосів, 99,9976  %
“Проти” - немає
“Утримались”  немає
“Зіпсовано бюлетенів” - немає
"Не приймали участь у голосуванні" - 73 голоси, 0,0042%

    За результатами голосування з частини першої тринадцятого  питання порядку денного  прийнято рішення: 
"Відкликати наступних членів ревізійної комісії ВАТ "АК Вінницяобленерго":
1. Палійчук Наталію Олексіївну 
2. Пустовіт Олену Анатоліївну
3. Каніщеву Ганну Василівну
4. Кулагіну Вікторію Дмитрівну
5. Іонову Оксану Борисівну"

    Далі збори перейшли до частини другої тринадцятого питання

     Відповідно до статті 38 Закону України "Про акціонерні товариства"   про внесення пропозицій  щодо кандидатів до органів управління  до Товариства, надійшов лист  від 02.03.2011 року № 749-07\1 від акціонера  НАК "ЕКУ" , який  володіє 75 % акцій статутного капіталу з пропозицією щодо кандидатів для обрання  до складу Ревізійної комісії  Товариства, а саме:

- Палійчук Наталію Миколаївну;
- Іонову Оксану Борисівну;;
- Пустовіт Олену Анатоліївну;
- Каніщеву Ганну Василівну;
- Кулагіну Віту  Дмитрівну.

     До  Товариства  ще   надійшов лист  від 22.02.2011 року № 19  від акціонера  "ГАРЕНСІЯ  ЕНТЕРПРАЙЗІЗ  ЛІМІТЕД" , який  володіє більше 5 % акцій статутного капіталу з  пропозицією щодо кандидатів для обрання  до складу Ревізійної комісії  Товариства:

- Овденко Галину Володимирівну;
- Горелика Леоніда Михайловича.

    Дані кандидатури  згідно чинного законодавства включені Товариством в списки для голосування. 
Голова зборів наголосив, що по даному питанню  проводиться кумулятивне голосування , і проводитися воно наступним чином: Ревізійна комісія, відповідно до Статуту Товариства складається з 5 (п’яти) осіб. Під час кумулятивного голосування кількість  голосів, що належать акціонеру, помножується на кількість осіб,  які мають право бути обраними  до Ревізійної комісії. Акціонер має право віддати підраховані  таким   чином  голоси повністю за одного кандидата або розподілити їх  між кількома кандидатами. Кількість розподілених голосів не може перевищувати  кількості голосів, вказаних на бюлетені для  кумулятивного голосування .В такому разі бюлетень вважається недійсним.

За запропоновану пропозицію голосували бюлетенем №19
Результати голосування:
- Горелика Леоніда Михайловича: "ЗА" – 3160835 голосів, 20.78665%
- Палійчук Наталію Миколаївну: "ЗА" – 2920665 голосів, 19,20721%
- Іонову Оксану Борисівну: "ЗА" – 2920642 голосів, 19,20706%
- Каніщеву Ганну Василівну: "ЗА" – 2920640 голосів, 19,20705%
- Кулагіну Віту  Дмитрівну: "ЗА" – 2920640 голосів, 19,20705%
- Пустовіт Олену Анатоліївну: "ЗА" – 16883 голосів, 0,11102%
- Овденко Галину Володимирівну: "ЗА" – 16815 голосів, 0,11058%

    За результатами голосування з частини другої тринадцятого  питання порядку денного  прийнято рішення:
"Обрати наступних членів ревізійної комісії ПАТ "Вінницяобленерго":
- Горелика Леоніда Михайловича;
- Палійчук Наталію Миколаївну; 
- Іонову Оксану Борисівну; 
- Каніщеву Ганну Василівну;
- Кулагіну Віту  Дмитрівну".

     Голова зборів запропонував перейти до розгляду останнього чотирнадцятого питання порядку денного: "Про затвердження  умов цивільно-правових договорів (контрактів), що  укладатимуться з посадовими особами органів ПАТ "Вінницяобленерго", в тому числі, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання даних договорів.

    Слово для доповіді надано Кущу Олександру Сергійовичу – директору Департаменту корпоративного управління НАК "ЕКУ"
    Голова зборів повідомив, що акціонером НАК "ЕКУ" внесена пропозиція  затвердити умови цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з посадовими особами органів ПАТ "Вінницяобленерго", в тому числі, встановити розмір їх винагороди (додаються).
    Обрати особу, яка уповноважується на підписання цивільно-правових, трудових договорів (контрактів) з посадовими особами органів ПАТ "Вінницяобленерго" – голову загальних зборів  акціонерів товариства.

Інших пропозицій або заперечень від акціонерів Компанії не надійшло.
За запропоновану пропозицію голосували бюлетенем №20.
Результати голосування:

Голосували: “ЗА” - 2412344  голосів, 79,32167 %
“Проти” - немає
“Утримались” -  628803 голосів,  20,67603%
“Зіпсовано бюлетенів” - немає
"Не приймали участі в голосування" - 70 голосів, 0,00236%

    За результатами голосування з чотирнадцятого  питання порядку денного прийнято  рішення:
"Затвердити умови цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що  укладатимуться з посадовими особами органів ПАТ "Вінницяобленерго", в тому числі, встановити розмір їх винагороди (додаються).
Обрати особу, яка уповноважується на підписання цивільно-правових, трудових договорів (контрактів) з посадовими особами органів ПАТ "Вінницяобленерго" – голову загальних зборів акціонерів товариства."

     Із заключним словом виступив Голова зборів, який повідомив, що порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів вичерпано та подякував усім акціонерам, представникам акціонерів, іншим учасникам зборів та всім, кого було залучено до підготовки та проведення зборів за плідну працю.

      Зауважень до ведення зборів не надходило.

Голова зборів оголосив позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ "Вінницяобленерго" закритими.

            Голова зборiв                        Марценюк  О.А.

      Секретар зборiв                        Кущ О.С.

Поділитись: