Акціонерам

Протокол чергових загальних зборiв акцiонерiв

18 квітня 2012

Протокол № 1/2012

річних Загальних зборів акціонерів

(надалі – Збори; Загальні Збори)

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»

(надалі – Товариство або ПАТ «Вінницяобленерго»)

 

м. Вінниця                                                                                                      18 квітня 2012 року

Дата проведення Загальних Зборів: 18 квітня 2012 року.

Час проведення Загальних Зборів: 11:00 за київським часом.

Місце проведення Загальних Зборів: м. Вінниця, вул. 1-го Травня, буд.2, приміщення актового залу ПАТ «Вінницяобленерго».

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах: 11 квітня 2012 року

Відкрив Загальні збори Генеральний директор ПАТ «Вінницяобленерго» Ніцак М.Г., який проінформував учасників Зборів, що у відповідності до ст.32 Закону України «Про акціонерні  товариства» та Статуту Товариства, Наглядовою радою ПАТ «Вінницяобленерго», було прийнято рішення про проведення  річних загальних зборів акціонерів  Публічного акціонерного товариства «Вінницяобленерго».

 

Склад реєстраційної комісії:

На підставі рішення Наглядової ради Товариства (протокол № 14 від 02 березня 2012 року), прийнятого з урахуванням норми абзацу 4 частини 3 статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства», повноваження реєстраційної комісії були передані зберігачу – ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЄСТР» (надалі – Зберігач) на підставі договору про виконання повноважень реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ «Вінницяобленерго» між ПАТ «Вінницяобленерго» та ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР» від 07 березня 2012 року.

Відповідно до наказу Зберігача № 17 від 09.04.2012 року сформовано склад реєстраційної комісії у кількості 4 осіб (члени комісії):

1. Бойко Сергій Вікторович;

2. Новоторов Олександр Леонідович;

3. Лагодюк Євгеній Степанович;

4. Авраменко Галина Мирославівна.

Відповідно до протоколу засідання Реєстраційної комісії № 1 від 18 квітня 2012 року Головою реєстраційної комісії обрано Бойко С.В.

Далі слово для оголошення результатів реєстрації було надано Голові реєстраційної комісії Бойко С.В., який доповів, що відповідно до протоколу комісії (додається):

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах: 380 (триста вісімдесят)

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, згідно переліку акціонерів які мають право на участь у Загальних Зборах: 3 097 366 (три мільйони дев’яносто сім тисяч триста шістдесят шість).

Кворум Загальних Зборів: загальна кількість осіб (акціонери, представники акціонерів), які зареєструвалися для участі на Зборах, складає 24 особи, яким у сукупності належить 3 018 523  (три мільйони вісімнадцять тисяч п’ятсот двадцять три). простих іменних акцій Товариства, що відповідає 3 018 523  (трьом мільйонам вісімнадцяти тисячам п’ятистам двадцяти трьом) голосам і складає 97,45 (дев’яносто сім цілих сорок п’ять сотих) % від загальної кількості простих іменних акцій, емітованих ПАТ «Вінницяобленерго».

Відповідно до частини 2 статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» Загальні Збори визнаються правомочними, оскільки у них беруть участь акціонери (у тому числі через своїх представників), які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій. (Протокол № 2 від 18.04.2012 р. засідання Реєстраційної комісії про результати реєстрації акціонерів (їх представників) на загальних зборів акціонерів та наявність кворуму додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Перед тим як перейти до розгляду питань порядку денного Генеральний директор Товариства Ніцак М.Г. оголосив, що голосування та підрахунок голосів на Зборах буде відбуватися наступним чином:

З частини першої питання першого порядку денного щодо обрання лічильної комісії підрахунок голосів буде проводитись Реєстраційною комісією;

З процедурних  питань та питань, що буде необхідно вирішити для належного розгляду питань порядку денного Зборів голосування проводиться мандатами шляхом їх підняття.

З питань порядку денного голосування проводиться відкрито із застосуванням бюлетенів для голосування, які отримали під час реєстрації. При цьому Голова Зборів формулює питання і вказує номер бюлетеня, що використовується при даному голосуванні.

На бюлетенях необхідно поставити підпис акціонера. У разі відсутності на бюлетені підпису акціонера,  бюлетень вважається недійсним.

Підрахунок голосів буде проводитись за принципом  одна акція – один голос.

Підрахунок голосів з питань порядку денного щодо обрання членів Наглядової ради та членів Ревізійної комісії, по яким проводиться кумулятивне голосування, буде проводитись наступним чином:  під час кумулятивного голосування кількість голосів, що належать акціонеру, помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються. Акціонер має право віддати підраховані таким чином голоси повністю за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При обранні членів органу кумулятивним голосуванням, голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу вважаються обраними, а орган вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу шляхом кумулятивного голосування.

Далі Генеральний директор Ніцак М.Г. оголосив, що відповідно до пункту 2 частини 2 статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядовою радою Товариства було прийнято рішення (протокол № 14 від 02 березня 2012 року) про затвердження порядку денного (переліку питань), що виносяться на розгляд Зборів.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ) (надалі – порядок денний):

1) Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Вінницяобленерго» та прийняття рішення про припинення їх повноважень. Затвердження умов договору про передачу повноважень лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Вінницяобленерго» зберігачу або депозитарію.

2) Обрання голови і секретаря річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Вінницяобленерго».

3) Затвердження порядку (регламенту) проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Вінницяобленерго» та зміна послідовності розгляду питань, винесених на розгляд річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Вінницяобленерго».

4) Внесення змін до статуту ПАТ «Вінницяобленерго».

5) Затвердження та внесення змін до положень, що регламентують діяльність органів управління і контролю ПАТ «Вінницяобленерго».

6) Звіт Виконавчого органу ПАТ «Вінницяобленерго» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Вінницяобленерго» у 2011 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.

7) Звіт Наглядової ради ПАТ «Вінницяобленерго» про роботу у 2011 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.

8) Звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ «Вінницяобленерго» за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і висновків.

9) Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту)  ПАТ «Вінницяобленерго» за 2011 рік.

10) Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) Голови і членів Наглядової ради ПАТ «Вінницяобленерго».

11) Обрання членів Наглядової ради ПАТ «Вінницяобленерго».

12) Обрання Голови Наглядової ради ПАТ «Вінницяобленерго».

13) Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «Вінницяобленерго». Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «Вінницяобленерго».

14) Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) Голови і членів Ревізійної комісії ПАТ «Вінницяобленерго».

15) Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «Вінницяобленерго».

16) Обрання Голови Ревізійної комісії ПАТ «Вінницяобленерго».

17) Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії ПАТ «Вінницяобленерго». Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії ПАТ «Вінницяобленерго».

18) Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) Голови і членів Виконавчого органу ПАТ «Вінницяобленерго».

19) Обрання членів Виконавчого органу ПАТ «Вінницяобленерго».

20) Обрання Голови Виконавчого органу ПАТ «Вінницяобленерго».

21) Визначення основних напрямів діяльності ПАТ «Вінницяобленерго» на 2012 рік.

22) Розподіл чистого прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками роботи ПАТ «Вінницяобленерго» у 2011 році та затвердження нормативів розподілу прибутку ПАТ «Вінницяобленерго» на 2012 рік.

23) Про нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи ПАТ «Вінницяобленерго» у 2011 році.

24) Затвердження розміру, порядку та строку виплати дивідендів за простими акціями ПАТ «Вінницяобленерго», а також встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.

25) Затвердження результатів роботи ДП «Готель «Енергетик» за 2011 рік.

26) Внесення змін та доповнень до статуту «Готель «Енергетик».

27) Про затвердження вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів ПАТ «Вінницяобленерго» за даними річної фінансової звітності товариства за 2011 рік.

28) Про затвердження вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є їх предметом, перевищує 50 відсотків вартості активів ПАТ «Вінницяобленерго» за даними річної фінансової звітності товариства за 2011 рік.

29) Про попереднє схвалення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів ПАТ «Вінницяобленерго» за даними річної фінансової звітності товариства за 2011 рік, які можуть вчинятись товариством у період з 18 квітня 2012 року по 18 квітня 2013 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

30) Про попереднє схвалення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 50 відсотків вартості активів ПАТ «Вінницяобленерго» за даними річної фінансової звітності товариства за 2011 рік, які можуть вчинятись товариством у період з 18 квітня 2012 року по 18 квітня 2013 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

31) Про обрання нового зберігача для укладення з ним договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам дематеріалізованого випуску акцій ПАТ «Вінницяобленерго» та затвердження умов відповідного договору. Про розірвання договору № 003 про відкриття рахунків у цінних паперах власникам іменних цінних паперів, що укладений 18.08.2010 р. між ПАТ «Вінницяобленерго» (ВАТ “Акціонерна компанія «Вінницяобленерго») та зберігачем - ТОВ “УПР-ФІНАНС”. Про визначення дати обліку, на яку ТОВ «УПР-ФІНАНС» має скласти обліковий реєстр акціонерів ПАТ «Вінницяобленерго», рахунки в цінних паперах яких обслуговуються ТОВ «УПР-ФІНАНС» відповідно до договору № 003 про відкриття рахунків у цінних паперах власникам іменних цінних паперів, що укладений 18.08.2010 р. між ПАТ «Вінницяобленерго» (ВАТ “Акціонерна компанія «Вінницяобленерго») та ТОВ «УПР-ФІНАНС». Про передання облікового реєстру від ТОВ «УПР-ФІНАНС» до нового зберігача та переказ акцій з рахунків у цінних паперах власників, що були відкриті у ТОВ «УПР-ФІНАНС», на рахунки у цінних паперах таких власників у нового зберігача.

32) Про забезпечення виконання зобов'язань покупця пакету акцій ПАТ «Вінницяобленерго» передбачених договором купівлі-продажу акцій, укладеного покупцем з Фондом державного майна України за результатами конкурсу з продажу пакету акцій ПАТ «Вінницяобленерго».

Протягом строку, встановленого Законом України «Про акціонерні товариства», пропозицій щодо зміни чи доповнення порядку денного (переліку питань винесених на голосування) від акціонерів не надходило.

 

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ПРИПИНЕННЯ ЇХ ПОВНОВАЖЕНЬ. ЗАТВЕРДЖЕННЯ УМОВ ДОГОВОРУ ПРО ПЕРЕДАЧУ ПОВНОВАЖЕНЬ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» ЗБЕРІГАЧУ АБО ДЕПОЗИТАРІЮ».

СЛУХАЛИ: Генерального директора Ніцака М.Г., який повідомив, що у відповідності до вимог частини 1 статті 44 Закону України «Про акціонерні товариства» для забезпечення роботи Зборів необхідно обрати Лічильну комісію.

Для голосування Зборам був запропонований бюлетень з проектом рішення, затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол № 18 від 06 квітня 2012 року).

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

1.1. Передати зберігачу Товариству з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР» (ідентифікаційний код 21656006) повноваження лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Вінницяобленерго», що скликані на 18.04.2012 року, та обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Вінницяобленерго» у складі наступних представників зберігача Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР»:

- Бойко С.В. - Голова лічильної комісії;

- Новоторов О.Л. - Секретар лічильної комісії;

- Лагодюк Є.С. - член лічильної комісії;

- Авраменко Г.М. - член лічильної комісії.

1.2. Затвердити умови договору про передачу Товариству з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР» (ідентифікаційний код 21656006) повноважень лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Вінницяобленерго», що скликані на 18.04.2012 року .

1.3. Доручити Генеральному директору ПАТ «Вінницяобленерго» підписати договір про передачу Товариству з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР» (ідентифікаційний код 21656006) повноважень лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Вінницяобленерго», що скликані на 18.04.2012 року.

1.4. Припинити повноваження обраної лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Вінницяобленерго», що скликані на 18.04.2012 року, з моменту завершення таких річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Вінницяобленерго».

 

Підрахунок голосів (складення протоколу про підсумки голосування) з цього питання порядку денного здійснено Реєстраційною комісією Зборів (протокол засідання реєстраційної комісії № 3 від 18 квітня 2012 року).

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками  голосуючих з цього питання акцій.

За запропоновану пропозицію акціонери голосували бюлетенем №1.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАЛИСЬ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

 

 

Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

«ЗА»

20

2 244 150

74,346

«ПРОТИ»

0

0

0,000

«УТРИМАЛИСЬ»

1

774 343

25,653

 

Реєстраційною комісією було встановлено, що:

 

 

Кількість учасників Зборів

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»

 

3

30

0,001

 

Рішення, прийняте з цього питання порядку денного, оголошено Генеральним директором Ніцаком М.Г. безпосередньо після оголошення результатів голосування з питання порядку денного та після складення протоколу Реєстраційної комісії про підсумки голосування з питання порядку денного (протокол засідання реєстраційної комісії № 3 від 18 квітня 2012 року).

 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

1.1. Передати зберігачу Товариству з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР» (ідентифікаційний код 21656006) повноваження лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Вінницяобленерго», що скликані на 18.04.2012 року, та обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Вінницяобленерго» у складі наступних представників зберігача Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР»:

- Бойко С.В. - Голова лічильної комісії;

- Новоторов О.Л. - Секретар лічильної комісії;

- Лагодюк Є.С. - член лічильної комісії;

- Авраменко Г.М. - член лічильної комісії.

1.2. Затвердити умови договору про передачу Товариству з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР» (ідентифікаційний код 21656006) повноважень лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Вінницяобленерго», що скликані на 18.04.2012 року .

1.3. Доручити Генеральному директору ПАТ «Вінницяобленерго» підписати договір про передачу Товариству з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР» (ідентифікаційний код 21656006) повноважень лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Вінницяобленерго», що скликані на 18.04.2012 року.

1.4. Припинити повноваження обраної лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Вінницяобленерго», що скликані на 18.04.2012 року, з моменту завершення таких річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Вінницяобленерго».

 

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «ОБРАННЯ ГОЛОВИ І СЕКРЕТАРЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

СЛУХАЛИ: Генерального директора Ніцака М.Г., який запропонував голосувати окремо (бюлетенями) за обрання голови річних загальних зборів та окремо за обрання секретаря річних загальних зборів акціонерів.

Для голосування Зборам були запропоновані бюлетені з проектами рішень, затверджені Наглядовою радою Товариства (протокол № 18 від 06 квітня 2012 року).

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

Обрати головою річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Вінницяобленерго» Терещука Олександра Олександровича.

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками  голосуючих з цього питання акцій.

За запропоновану пропозицію акціонери голосували бюлетенем №2-1.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАЛИСЬ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

 

 

Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

«ЗА»

19

2 244 075

74.343

«ПРОТИ»

0

0

0,000

«УТРИМАЛИСЬ»

1

774 343

25,653

 

Лічильною комісією було встановлено, що:

 

 

Кількість учасників Зборів

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»

 

4

105

0.004

 

Відповідно до норми частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення з питання порядку денного є прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Рішення, прийняте з цього питання порядку денного, оголошено Генеральним директором Ніцаком М.Г. безпосередньо після оголошення результатів голосування з питання порядку денного та після складення протоколу Лічильної комісії про підсумки голосування з питання порядку денного (протокол засідання Лічильної комісії № 2-1 від 18 квітня 2012 року).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Обрати головою річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Вінницяобленерго» Терещука Олександра Олександровича.

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Терещука О.О., який запропонував перейти до розгляду частини другої питання другого «ОБРАННЯ СЕКРЕТАРЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ».

Голова зборів зазначив, що з даного питання було надано дві пропозиції від акціонерів тому голосувати необхідно окремо за кожну надану пропозицію.

Для голосування Зборам був запропонований бюлетень з проектом рішення, затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол № 18 від 06 квітня 2012 року).

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ (За пропозицію ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання»):

Обрати секретарем річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Вінницяобленерго» Уманську Олену Петрівну.

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками  голосуючих з цього питання акцій.

За запропоновану пропозицію акціонери голосували бюлетенем №2-2.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАЛИСЬ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

 

 

Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

«ЗА»

15

2 243 984

74,340

«ПРОТИ»

3

31

0,001

«УТРИМАЛИСЬ»

2

774 418

25,656

 

Лічильною комісією було встановлено, що:

 

 

Кількість учасників Зборів

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»

 

4

90

0,003

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ (За пропозицію НАК «Енергетична компанія України»):

Обрати секретарем річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Вінницяобленерго» Куща Олександра Сергійовича.

 

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками  голосуючих з цього питання акцій.

За запропоновану пропозицію акціонери голосували бюлетенем №2-3.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАЛИСЬ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

 

 

Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

«ЗА»

7

774 425

25,656

«ПРОТИ»

8

2 243 939

74.339

«УТРИМАЛИСЬ»

4

89

0,003

 

Лічильною комісією було встановлено, що:

 

 

Кількість учасників Зборів

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»

 

5

70

0,002

 

Відповідно до норми частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення з питання порядку денного є прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Рішення, прийняте з цього питання порядку денного, оголошено Головою Зборів безпосередньо після оголошення результатів голосування з питання порядку денного та після складення протоколу Лічильної комісії про підсумки голосування з питання порядку денного (протокол засідання Лічильної комісії № 2-3 від 18 квітня 2012 року).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Обрати секретарем річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Вінницяобленерго» Уманську Олену Петрівну.

 

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ (РЕГЛАМЕНТУ) ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» ТА ЗМІНА ПОСЛІДОВНОСТІ РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ, ВИНЕСЕНИХ НА РОЗГЛЯД РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

СЛУХАЛИ: Голову зборів Терещука О.О., який повідомив, що від акціонера Товариства ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» надійшов проект рішення з цього питання порядку денного, який був врахований і викладений в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол № 18 від 06 квітня 2012 року).

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

 

3.1. Затвердити наступний порядок (регламент) проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Вінницяобленерго»:

 - голосування на Загальних зборах здійснювати наступним чином: (і) з процедурних питань голосувати підняттям бюлетенів для голосування; (іі) з питань порядку денного Загальних зборів голосувати бюлетенем для голосування;

 - для доповідей з питань порядку денного надавати до 10 хвилин;

 - прийняття рішень здійснюється шляхом голосування за запропоновану пропозицію в цілому; у разі якщо жодна із запропонованих пропозицій не набере необхідної кількості голосів, рішення з питання порядку денного вважається неприйнятим (голосування по частинам пропозиції не допускається);

 - питання від учасників Загальних зборів передаються секретарю Загальних зборів виключно у письмовій формі із зазначенням прізвища, імені та по- батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання;

 - питання в усній формі, а також анонімні питання не розглядаються;

 - направлені секретарю Загальних зборів питання передаються голові загальних зборів та розглядаються у заключній частині Загальних зборів товариства після розгляду всіх питань порядку денного Загальних зборів;

 - для відповідей на питання, отримані від учасників Загальних зборів, надавати до 20 хвилин;

 - для підрахунку лічильною комісією результатів голосування з питань порядку денного Загальних зборів надавати до 20 хвилин.

3.2. Послідовність розгляду питань порядку денного, винесених на розгляд річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Вінницяобленерго», залишити без змін.

 

 

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками  голосуючих з цього питання акцій.

За запропоновану пропозицію акціонери голосували бюлетенем №3.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАЛИСЬ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

 

 

Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

«ЗА»

21

2 244 104

74,344

«ПРОТИ»

0

0

0,000

«УТРИМАЛИСЬ»

3

774 419

25,656

 

Лічильною комісією було встановлено, що:

 

 

Кількість учасників Зборів

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»

 

0

0

0,000

 

Відповідно до норми частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення з питання порядку денного є прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Рішення, прийняте з цього питання порядку денного, оголошено Головою Зборів безпосередньо після оголошення результатів голосування з питання порядку денного та після складення протоколу Лічильної комісії про підсумки голосування з питання порядку денного (протокол засідання Лічильної комісії № 3 від 18 квітня 2012 року).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

 

3.1. Затвердити наступний порядок (регламент) проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Вінницяобленерго»:

 - голосування на Загальних зборах здійснювати наступним чином: (і) з процедурних питань голосувати підняттям бюлетенів для голосування; (іі) з питань порядку денного Загальних зборів голосувати бюлетенем для голосування;

 - для доповідей з питань порядку денного надавати до 10 хвилин;

 - прийняття рішень здійснюється шляхом голосування за запропоновану пропозицію в цілому; у разі якщо жодна із запропонованих пропозицій не набере необхідної кількості голосів, рішення з питання порядку денного вважається неприйнятим (голосування по частинам пропозиції не допускається);

 - питання від учасників Загальних зборів передаються секретарю Загальних зборів виключно у письмовій формі із зазначенням прізвища, імені та по- батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання;

 - питання в усній формі, а також анонімні питання не розглядаються;

 - направлені секретарю Загальних зборів питання передаються голові Загальних зборів та розглядаються у заключній частині Загальних зборів товариства після розгляду всіх питань порядку денного Загальних зборів;

 - для відповідей на питання, отримані від учасників Загальних зборів, надавати до 20 хвилин;

 - для підрахунку лічильною комісією результатів голосування з питань порядку денного Загальних зборів надавати до 20 хвилин.

3.2. Послідовність розгляду питань порядку денного, винесених на розгляд річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Вінницяобленерго», залишити без змін.

 

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

СЛУХАЛИ: Голову зборів Терещука О.О., який повідомив, що від акціонера Товариства ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» надійшов проект рішення з цього питання порядку денного, який був врахований і викладений в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол № 18 від 06 квітня 2012 року).

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

Залишити без розгляду питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПАТ«ВІННИЦЯОБЛЕНРГО» – «Внесення змін до Статуту ПАТ «Вінницяобленерго».

За запропоновану пропозицію акціонери голосували бюлетенем №4.

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками  голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАЛИСЬ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

 

 

Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

«ЗА»

17

2 243 999

74,341

«ПРОТИ»

3

31

0,001

«УТРИМАЛИСЬ»

3

774 443

25,656

 

Лічильною комісією було встановлено, що:

 

 

Кількість учасників Зборів

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»

 

1

50

0,002

 

Відповідно до норми частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення з питання порядку денного є прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Рішення, прийняте з цього питання порядку денного, оголошено Головою Зборів безпосередньо після оголошення результатів голосування з питання порядку денного та після складення протоколу Лічильної комісії про підсумки голосування з питання порядку денного (протокол засідання Лічильної комісії № 4 від 18 квітня 2012 року).

З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, 

Залишити без розгляду питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНРГО» – «Внесення змін до Статуту ПАТ «Вінницяобленерго».

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО.

 

З П’ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТА ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОЛОЖЕНЬ, ЩО РЕГЛАМЕНТУЮТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ І КОНТРОЛЮ ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

СЛУХАЛИ: Голову зборів Терещука О.О., який повідомив, що від акціонера Товариства ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» надійшов проект рішення з цього питання порядку денного, який був врахований і викладений в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол № 18 від 06 квітня 2012 року).

                                                              

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

5.1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду та до Положення про Ревізійну комісію ПАТ «Вінницяобленерго» шляхом викладення їх у вигляді окремих додатків до Положення про Наглядову раду та до Положення про Ревізійну комісію ПАТ «Вінницяобленерго» відповідно.

5.2.Затвердити зміни до Положення про Наглядову раду ПАТ «Вінницяобленерго» та до Положення про Ревізійну комісію ПАТ «Вінницяобленерго».

5.3.Уповноважити голову річних Загальних зборів акціонерів ПАТ „Вінницяобленерго”  та секретаря  річних  Загальних зборів ПАТ „Вінницяобленерго” підписати зміни до Положення про Наглядову раду ПАТ „Вінницяобленерго” та до Положення про Ревізійну комісію ПАТ «Вінницяобленерго».

 

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками  голосуючих з цього питання акцій.

За запропоновану пропозицію акціонери голосували бюлетенем №5.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАЛИСЬ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

 

 

Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

«ЗА»

19

2 244 029

74,342

«ПРОТИ»

2

51

0,002

«УТРИМАЛИСЬ»

3

774 443

25,656

 

Лічильною комісією було встановлено, що:

 

 

Кількість учасників Зборів

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»

 

0

0

0,000

 

Відповідно до норми частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення з питання порядку денного є прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Рішення, прийняте з цього питання порядку денного, оголошено Головою Зборів безпосередньо після оголошення результатів голосування з питання порядку денного та після складення протоколу Лічильної комісії про підсумки голосування з питання порядку денного (протокол засідання Лічильної комісії № 5 від 18 квітня 2012 року).

 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

5.1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду та до Положення про Ревізійну комісію ПАТ «Вінницяобленерго» шляхом викладення їх у вигляді окремих додатків до Положення про Наглядову раду та до Положення про Ревізійну комісію ПАТ «Вінницяобленерго» відповідно.

5.2.Затвердити зміни до Положення про Наглядову раду ПАТ «Вінницяобленерго» та до Положення про Ревізійну комісію ПАТ «Вінницяобленерго».

5.3.Уповноважити голову річних Загальних зборів акціонерів ПАТ „Вінницяобленерго”  та секретаря  річних  Загальних зборів ПАТ „Вінницяобленерго” підписати зміни до Положення про Наглядову раду ПАТ „Вінницяобленерго” та до Положення про Ревізійну комісію ПАТ «Вінницяобленерго».

 

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «ЗВІТ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» У 2011 РОЦІ ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА НАСЛІДКАМИ РОЗГЛЯДУ ВІДПОВІДНОГО ЗВІТУ».

СЛУХАЛИ: Генерального директора Товариства Ніцака Миколу Григоровича.

Голова Зборів повідомив, що з даного питання було надано дві пропозиції від акціонерів, тому голосувати необхідно окремо за кожну надану пропозицію.

Для голосування Зборам був запропонований бюлетень з проектом рішення, затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол № 18 від 06 квітня 2012 року).

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ (За пропозицію ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання»):

Прийняти до відома звіт Виконавчого органу ПАТ «Вінницяобленерго» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Вінницяобленерго» у 2011 році.

 

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками  голосуючих з цього питання акцій.

За запропоновану пропозицію акціонери голосували бюлетенем №6-1.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАЛИСЬ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

 

 

Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

«ЗА»

14

2 244 038

74,342

«ПРОТИ»

2

6

0,001

«УТРИМАЛИСЬ»

5

774 439

25,656

 

Лічильною комісією було встановлено, що:

 

 

Кількість учасників Зборів

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»

 

3

40

0,001

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ (За пропозицію НАК «Енергетична компанія України»):

Затвердити звіт Виконавчого органу ПАТ «Вінницяобленерго» про результати фінансово- господарської діяльності ПАТ «Вінницяобленерго» у 2011 році.

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками  голосуючих з цього питання акцій.

За запропоновану пропозицію акціонери голосували бюлетенем №6-2.

 

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАЛИСЬ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

 

 

Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

«ЗА»

12

774 502

25,658

«ПРОТИ»

6

2 243 683

74,337

«УТРИМАЛИСЬ»

3

128

0,004

 

Лічильною комісією було встановлено, що:

 

 

Кількість учасників Зборів

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»

 

3

30

0,001

 

Відповідно до норми частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення з питання порядку денного є прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Рішення, прийняте з цього питання порядку денного, оголошено Головою Зборів безпосередньо після оголошення результатів голосування з питання порядку денного та після складення протоколу Лічильної комісії про підсумки голосування з питання порядку денного (протокол засідання Лічильної комісії № 6-1 від 18 квітня 2012 року).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Прийняти до відома звіт Виконавчого органу ПАТ «Вінницяобленерго» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Вінницяобленерго» у 2011 році.

 

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «ЗВІТ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» ПРО РОБОТУ У 2011 РОЦІ ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА НАСЛІДКАМИ РОЗГЛЯДУ ВІДПОВІДНОГО ЗВІТУ».

СЛУХАЛИ: виступ члена Наглядової ради - Гайдамаки Наталії Володимирівни.

Голова Зборів повідомив, що з даного питання було надано дві пропозиції від акціонерів тому голосувати необхідно окремо за кожну надану пропозицію.

Для голосування Зборам був запропонований бюлетень з проектом рішення, затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол № 18 від 06 квітня 2012 року).

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ (За пропозицію ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання»):

Прийняти до відома звіт Наглядової ради ПАТ «Вінницяобленерго» про роботу у 2011 році.

 

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками  голосуючих з цього питання акцій.

За запропоновану пропозицію акціонери голосували бюлетенем №7-1.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАЛИСЬ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

 

 

Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

«ЗА»

14

2 243 998

74,340

«ПРОТИ»

2

6

0,001

«УТРИМАЛИСЬ»

6

774 480

25,658

 

Лічильною комісією було встановлено, що:

 

 

Кількість учасників Зборів

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»

 

2

39

0,001

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ (За пропозицію НАК «Енергетична компанія України»):

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками  голосуючих з цього питання акцій.

За запропоновану пропозицію акціонери голосували бюлетенем №7-2.

Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «Вінницяобленерго» про проведену роботу у 2011 році.

 

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАЛИСЬ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

 

 

Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

«ЗА»

11

774

25,658

«ПРОТИ»

5

2 243 838

74,336

«УТРИМАЛИСЬ»

5

163

0,005

 

Лічильною комісією було встановлено, що:

 

 

Кількість учасників Зборів

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»

 

3

30

0,001

 

Відповідно до норми частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення з питання порядку денного є прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Рішення, прийняте з цього питання порядку денного, оголошено Головою Зборів безпосередньо після оголошення результатів голосування з питання порядку денного та після складення протоколу Лічильної комісії про підсумки голосування з питання порядку денного (протокол засідання Лічильної комісії № 7-1 від 18 квітня 2012 року).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Прийняти до відома звіт Наглядової ради ПАТ «Вінницяобленерго» про роботу у 2011 році.

 

З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «ЗВІТ І ВИСНОВКИ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» ЗА 2011 РІК ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА НАСЛІДКАМИ РОЗГЛЯДУ ЗВІТУ І ВИСНОВКІВ».

СЛУХАЛИ: виступ Гайдамаки Наталії Володимирівни –за дорученням НАК «ЕКУ»

Голова зборів повідомив, з даного питання було надано дві пропозиції від акціонерів тому голосувати необхідно окремо за кожну надану пропозицію.

Для голосування Зборам був запропонований бюлетень з проектом рішення, затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол № 18 від 06 квітня 2012 року).

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ (За пропозицію ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання»):

Прийняти до відома звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ «Вінницяобленерго» за 2011 рік.

 

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками  голосуючих з цього питання акцій.

За запропоновану пропозицію акціонери голосували бюлетенем №8-1.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАЛИСЬ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

 

 

Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

«ЗА»

14

2 243 998

74,341

«ПРОТИ»

1

1

0,000

«УТРИМАЛИСЬ»

5

774 479

25,658

 

Лічильною комісією було встановлено, що:

 

 

Кількість учасників Зборів

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»

 

4

45

0,001

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ (За пропозицію НАК «Енергетична компанія України»):

Затвердити звіт Ревізійної комісії ПАТ «Вінницяобленерго» про проведену роботу у 2011 році та висновки Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік.

 

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками  голосуючих з цього питання акцій.

За запропоновану пропозицію акціонери голосували бюлетенем №8-2.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАЛИСЬ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

 

 

Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

«ЗА»

10

774 426

25,656

«ПРОТИ»

5

2 243 838

74,335

«УТРИМАЛИСЬ»

6

229

0,008

 

Лічильною комісією було встановлено, що:

 

 

Кількість учасників Зборів

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»

 

3

30

0,001

 

Відповідно до норми частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення з питання порядку денного є прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Рішення, прийняте з цього питання порядку денного, оголошено Головою Зборів безпосередньо після оголошення результатів голосування з питання порядку денного та після складення протоколу Лічильної комісії про підсумки голосування з питання порядку денного (протокол засідання Лічильної комісії № 8-1 від 18 квітня 2012 року).

 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Прийняти до відома звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ «Вінницяобленерго» за 2011 рік.

 

З ДЕВ’ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «ЗАТВЕРДЖЕННЯ РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ (РІЧНОГО ЗВІТУ) ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» ЗА 2011 РІК»

СЛУХАЛИ: виступ головного бухгалтера ПАТ «Вінницяобленерго» Зінюк А.М.

Для голосування Зборам був запропонований бюлетень з проектом рішення, затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол № 18 від 06 квітня 2012 року).

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт) ПАТ «Вінницяобленерго» за 2011 рік.

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками  голосуючих з цього питання акцій.

За запропоновану пропозицію акціонери голосували бюлетенем №9.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАЛИСЬ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

 

 

Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

«ЗА»

20

3 018 363

99,995

«ПРОТИ»

0

0

0,000

«УТРИМАЛИСЬ»

2

125

0,004

 

Лічильною комісією було встановлено, що:

 

 

Кількість учасників Зборів

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»

 

2

35

0,001

 

Відповідно до норми частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення з питання порядку денного є прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Рішення, прийняте з цього питання порядку денного, оголошено Головою Зборів безпосередньо після оголошення результатів голосування з питання порядку денного та після складення протоколу Лічильної комісії про підсумки голосування з питання порядку денного (протокол засідання Лічильної комісії № 9 від 18 квітня 2012 року).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт) ПАТ «Вінницяобленерго» за 2011 рік.

З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ (ВІДКЛИКАННЯ) ГОЛОВИ І ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Терещука О.О., який повідомив, що від акціонера Товариства ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» надійшов проект рішення з цього питання порядку денного, який був врахований і викладений в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол № 18 від 06 квітня 2012 року).

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

Припинити 18.04.2012 р. повноваження Голови і членів Наглядової ради ПАТ «Вінницяобленерго» та відкликати з 18.04.2012р. Голову і членів Наглядової ради ПАТ «Вінницяобленерго», а саме;

1.КАТРЕНКА Григорія Миколайовича;

2. Юридичну особу НАК «Енергетична компанія України»;

3. ГАЙДАМАКУ Наталію Володимирівну;

4. КОМАРЕНКА Олександра Івановича;

5. ТОКАРЕВУ Людмилу Михайлівну;

6. КОЗАКОВУ Аліну Володимирівну;

7. Юридичну особу Компанія ГАРЕНСІА ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД (GARENSIA ENTERPRISES LIMITED).

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками  голосуючих з цього питання акцій.

За запропоновану пропозицію акціонери голосували бюлетенем №10.

 

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАЛИСЬ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

 

 

Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

«ЗА»

16

2 244 004

74,341

«ПРОТИ»

0

0

0,000

«УТРИМАЛИСЬ»

3

774 419

25,656

 

Лічильною комісією було встановлено, що:

 

 

Кількість учасників Зборів

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»

 

5

100

0,003

 

Відповідно до норми частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення з питання порядку денного є прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Рішення, прийняте з цього питання порядку денного, оголошено Головою Зборів безпосередньо після оголошення результатів голосування з питання порядку денного та після складення протоколу Лічильної комісії про підсумки голосування з питання порядку денного (протокол засідання Лічильної комісії № 10 від 18 квітня 2012 року).

 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Припинити 18.04.2012 р. повноваження Голови і членів Наглядової ради ПАТ «Вінницяобленерго» та відкликати з 18.04.2012р. Голову і членів Наглядової ради ПАТ «Вінницяобленерго», а саме;

1.КАТРЕНКА Григорія Миколайовича;

2. Юридичну особу НАК «Енергетична компанія України»;

3. ГАЙДАМАКУ Наталію Володимирівну;

4. КОМАРЕНКА Олександра Івановича;

5. ТОКАРЕВУ Людмилу Михайлівну;

6. КОЗАКОВУ Аліну Володимирівну;

7. Юридичну особу Компанія ГАРЕНСІА ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД (GARENSIA ENTERPRISES LIMITED).

З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Терещука О.О., який повідомив, що від акціонерів Товариства надійшли пропозиції, щодо кандидатур, які пропонуються для обрання до складу Наглядової ради.

Дані кандидатури згідно чинного законодавства включені Товариством в бюлетені для голосування.

Голова Зборів нагадав що по даному питанню проводиться кумулятивне голосування, і проводитися воно наступним чином:  Наглядова рада, відповідно до Статуту Товариства  складається з 7 (семи) осіб. Під час кумулятивного голосування кількість голосів, що належать акціонеру, помножується на кількість членів органу акціонерного товариства (на 7), що обираються до Наглядової ради Товариства. Акціонер має право віддати підраховані таким чином голоси повністю за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Кількість розподілених голосів не може перевищувати кількості голосів, вказаних на бюлетені для кумулятивного голосування. В такому разі бюлетень вважається недійсним.

Річним Загальним зборам акціонерів ПАТ «Вінницяобленерго» пропонується наступний перелік кандидатів до складу Наглядової ради Товариства:

1) Компанія ГАРЕНСІА ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД (GARENSIA ENTERPRISES LIMITED);

2) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ»;

3) Компанія ЕНЕРДЖІ СТАНДАРД ПАУЕР ЛІМІТЕД (ENERGY STANDARD POWER LIMITED);

4) Громадянин України Івахно Віталій Валерійович;

5) Громадянин Російської Федерації Малинін Максим Юрійович;

6) Громадянин України Коваль Володимир Ярославович;

7) Громадянка України Овденко Галина Володимирівна;

8) Громадянин України Дегтярьов Юрій Вікторович;

9) Комаренко Олександр Іванович;

10) Катренко Григорій Миколайович;

11) Попов Сергій Андрійович.

При обранні членів Наглядової ради кумулятивним голосуванням, голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени Наглядової ради вважаються обраними, а Наглядова рада вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування.

За запропонованих кандидатів  акціонери голосували бюлетенем для кумулятивного голосування №11

Кількість голосів, що віддані за кандидатів до складу Наглядової ради Товариства:

 

Загальна кількість голосів, що віддані за кандидата

 

Громадянка України Овденко Галина Володимирівна

«ЗА»

3 141 527

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ»

«ЗА»

3 141 432

 

Компанія ГАРЕНСІА ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД (GARENSIA ENTERPRISES LIMITED)

«ЗА»

3 141 399

 

Компанія ЕНЕРДЖІ СТАНДАРД ПАУЕР ЛІМІТЕД (ENERGY STANDARD POWER LIMITED)

«ЗА»

3 141 362

 

Громадянин Російської Федерації  Малинін Максим Юрійович

«ЗА»

3 141 362

 

Попов Сергій Андрійович

«ЗА»

2 710 212

 

Комаренко Олександр Іванович

«ЗА»

2 710 211

 

Катренко Григорій Миколайович

«ЗА»

183

 

Громадянин України Коваль Володимир Ярославович

«ЗА»

111

 

Громадянин України Івахно Віталій Валерійович

«ЗА»

106

 

Громадянин України Дегтярьов Юрій Вікторович

«ЗА»

104

 

 

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що :

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»

1 652

 

Відповідно до норми частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення з питання порядку денного є прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Рішення, прийняте з цього питання порядку денного, оголошено Головою Зборів безпосередньо після оголошення результатів голосування з питання порядку денного та після складення протоколу Лічильної комісії про підсумки голосування з питання порядку денного (протокол засідання Лічильної комісії № 11 від 18 квітня 2012 року).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Обраними до складу Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Вінницяобленерго» є:

1) Громадянка України Овденко Галина Володимирівна;

2) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ»;

3) Компанія ГАРЕНСІА ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД (GARENSIA ENTERPRISES LIMITED);

4) Компанія ЕНЕРДЖІ СТАНДАРД ПАУЕР ЛІМІТЕД (ENERGY STANDARD POWER LIMITED);

5) Громадянин Російської Федерації Малинін Максим Юрійович ;

6) Попов Сергій Андрійович;

7) Комаренко Олександр Іванович.

 

З ДВАНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «ОБРАННЯ ГОЛОВИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

СЛУХАЛИ: Голову зборів Терещука О.О., який повідомив, що від акціонера Товариства ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» надійшов проект рішення з цього питання порядку денного,  який був врахований і викладений в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол № 18 від 06 квітня 2012 року).

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

Обрати Компанію ГАРЕНСІА ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД (GARENSIA ENTERPRISES LIMITED)  Головою Наглядової ради ПАТ «Вінницяобленерго».

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками  голосуючих з цього питання акцій.

За запропоновану пропозицію акціонери голосували бюлетенем №12.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАЛИСЬ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

 

 

Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

«ЗА»

14

2 243 922

74.338

«ПРОТИ»

1

66

0,002

«УТРИМАЛИСЬ»

2

774 418

25.656

 

Лічильною комісією було встановлено, що:

 

 

Кількість учасників Зборів

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»

 

7

117

0,004

 

Відповідно до норми частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення з питання порядку денного є прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Рішення, прийняте з цього питання порядку денного, оголошено Головою Зборів безпосередньо після оголошення результатів голосування з питання порядку денного та після складення протоколу Лічильної комісії про підсумки голосування з питання порядку денного (протокол засідання Лічильної комісії № 12 від 18 квітня 2012 року).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Обрати Компанію ГАРЕНСІА ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД (GARENSIA ENTERPRISES LIMITED)  Головою Наглядової ради ПАТ «Вінницяобленерго».

З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «ЗАТВЕРДЖЕННЯ УМОВ ДОГОВОРІВ (ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ АБО ТРУДОВИХ), ЩО УКЛАДАТИМУТЬСЯ З ГОЛОВОЮ ТА ЧЛЕНАМИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО». ОБРАННЯ ОСОБИ, ЯКА УПОВНОВАЖУЄТЬСЯ НА ПІДПИСАННЯ ДОГОВОРІВ З ГОЛОВОЮ ТА ЧЛЕНАМИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Терещука О.О., який повідомив, що від акціонера Товариства ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» надійшов проект рішення з цього питання порядку денного, який був врахований і викладений в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол № 18 від 06 квітня 2012 року).

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

13.1. Затвердити умови договору, що укладатиметься з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «Вінницяобленерго».

13.2. Уповноважити Генерального директора ПАТ «Вінницяобленерго» підписати від імені ПАТ «Вінницяобленерго» договори з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «Вінницяобленерго».

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками  голосуючих з цього питання акцій.

За запропоновану пропозицію акціонери голосували бюлетенем №13.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАЛИСЬ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

 

 

Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

«ЗА»

15

2 243 924

74.338

«ПРОТИ»

0

0

0.000

«УТРИМАЛИСЬ»

3

774 422

25.656

 

Лічильною комісією було встановлено, що:

 

 

Кількість учасників Зборів

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»

 

6

177

0.006

 

Відповідно до норми частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення з питання порядку денного є прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Рішення, прийняте з цього питання порядку денного, оголошено Головою Зборів безпосередньо після оголошення результатів голосування з питання порядку денного та після складення протоколу Лічильної комісії про підсумки голосування з питання порядку денного (протокол засідання Лічильної комісії № 13 від 18 квітня 2012 року).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

13.1. Затвердити умови договору, що укладатиметься з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «Вінницяобленерго».

13.2. Уповноважити Генерального директора ПАТ «Вінницяобленерго» підписати від імені ПАТ «Вінницяобленерго» договори з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «Вінницяобленерго».

З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ (ВІДКЛИКАННЯ) ГОЛОВИ І ЧЛЕНІВ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Терещука О.О., який повідомив, що від акціонера Товариства ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» надійшов проект рішення з цього питання порядку денного, який був врахований і викладений в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол № 18 від 06 квітня 2012 року).

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

14.1 Припинити повноваження Голови і членів Ревізійної комісії ПАТ «Вінницяобленерго» та відкликати з 18.04.2012р. Голову та членів Ревізійної комісії ПАТ «Вінницяобленерго», а саме:

1. ПАЛІЙЧУК Наталію Олексіївну;

2. КАНІЩЕВУ Ганну Василівну;

3. КУЛАГІНУ Віту  Дмитрівну;

4. ІОНОВУ Оксану Борисівну;

5. ГОРЕЛИКА Леоніда  Михайловича.

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками  голосуючих з цього питання акцій.

За запропоновану пропозицію акціонери голосували бюлетенем №14.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАЛИСЬ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

 

 

Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

«ЗА»

17

2 243 994

74,340

«ПРОТИ»

0

0

0.000

«УТРИМАЛИСЬ»

2

774 418

25.656

 

Лічильною комісією було встановлено, що:

 

 

Кількість учасників Зборів

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»

 

5

111

0.004

 

Відповідно до норми частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення з питання порядку денного є прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Рішення, прийняте з цього питання порядку денного, оголошено Головою Зборів безпосередньо після оголошення результатів голосування з питання порядку денного та після складення протоколу Лічильної комісії про підсумки голосування з питання порядку денного (протокол засідання Лічильної комісії № 14 від 18 квітня 2012 року).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

14.1 Припинити повноваження Голови і членів Ревізійної комісії ПАТ «Вінницяобленерго» та відкликати з 18.04.2012р. Голову та членів Ревізійної комісії ПАТ «Вінницяобленерго», а саме:

1. ПАЛІЙЧУК Наталію Олексіївну;

2. КАНІЩЕВУ  Ганну Василівну;

3. КУЛАГІНУ  Віту  Дмитрівну;

4. ІОНОВУ Оксану Борисівну;

5. ГОРЕЛИКА  Леоніда  Михайловича.

 

З П’ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Терещука О.О., який повідомив, що від акціонерів Товариства надійшли пропозиції, щодо кандидатур, які пропонуються для обрання до складу Ревізійної комісії.

Дані кандидатури згідно чинного законодавства включені Товариством в списки для голосування.

Голова Зборів наголосив, що по даному питанню проводиться кумулятивне голосування наступним чином: Ревізійна комісія, відповідно до Статуту Товариства складається з 5 (п’яти) осіб. Під час кумулятивного голосування кількість голосів, що належать акціонеру, помножується на кількість членів органу акціонерного товариства (на 5), що обираються до Ревізійної комісії.  Акціонер має право віддати підраховані таким чином голоси повністю за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Кількість розподілених голосів не може перевищувати  кількості голосів, вказаних на бюлетені для  кумулятивного голосування. В такому разі бюлетень вважається недійсним.

Річним Загальним зборам акціонерів ПАТ «Вінницяобленерго» пропонується наступний перелік кандидатів до складу Ревізійної комісії Товариства:

1) Національна акціонерна компанія «Енергетична компанія України»;

2) Громадянка України Петрикова Олена Анатоліївна;

3) Громадянка України Романенко Ольга Олегівна;

4) Громадянин України Івахно Віталій Валерійович;

5) Громадянин України Дегтярьов Юрій Вікторович;

6) Громадянка України Новоторова Світлана Олександрівна;

7) Громадянин України Коваль Володимир Ярославович.

При обранні членів Ревізійної комісії кумулятивним голосуванням, голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени Ревізійної комісії вважаються обраними, а Ревізійна комісія вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Ревізійної комісії шляхом кумулятивного голосування.

За запропонованих кандидатів акціонери голосували бюлетенем для кумулятивного голосування №15

Кількість голосів, що віддані за кандидатів до складу Ревізійної комісії Товариства:

Загальна кількість голосів, що віддані за кандидата

Національна акціонерна компанія «Енергетична компанія України»

«ЗА»

3 871 861

 

Громадянка України Петрикова Олена Анатоліївна

«ЗА»

2 804 922

 

Громадянин України Івахно Віталій Валерійович

«ЗА»

2 804 882

 

Громадянка України Романенко Ольга Олегівна

«ЗА»

2 804 852

 

Громадянка України Новоторова Світлана Олександрівна

«ЗА»

2 804 842

 

Громадянин України Дегтярьов Юрій Вікторович

«ЗА»

115

 

Громадянин України Коваль Володимир Ярославович

«ЗА»

11

 

 

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що :

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»

1 130

 

Відповідно до норми частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення з питання порядку денного є прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Рішення, прийняте з цього питання порядку денного, оголошено Головою Зборів безпосередньо після оголошення результатів голосування з питання порядку денного та після складення протоколу Лічильної комісії про підсумки голосування з питання порядку денного (протокол засідання Лічильної комісії № 15 від 18 квітня 2012 року).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Обраними до складу Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Вінницяобленерго» є:

1) Національна акціонерна компанія «Енергетична компанія України»;

2) Громадянка України Петрикова Олена Анатоліївна;

3) Громадянин України Івахно Віталій Валерійович;

4) Громадянка України Романенко Ольга Олегівна;

5) Громадянка України Новоторова Світлана Олександрівна.

З ШІСТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «ОБРАННЯ ГОЛОВИ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Терещука О.О., який повідомив, що від акціонера Товариства ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» надійшов проект рішення з цього питання порядку денного, який був врахований і викладений в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол № 18 від 06 квітня 2012 року).

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

16.1. Обрати Івахно Віталія Валерійовича Головою Ревізійної комісії ПАТ «Вінницяобленерго».

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками  голосуючих з цього питання акцій.

За запропоновану пропозицію акціонери голосували бюлетенем №16.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАЛИСЬ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

 

 

Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

«ЗА»

16

2 234 980

74 340

«ПРОТИ»

0

0

0,000

«УТРИМАЛИСЬ»

2

774 418

25,656

 

Лічильною комісією було встановлено, що:

 

 

Кількість учасників Зборів

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»

 

6

125

0,004

Відповідно до норми частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення з питання порядку денного є прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Рішення, прийняте з цього питання порядку денного, оголошено Головою Зборів безпосередньо після оголошення результатів голосування з питання порядку денного та після складення протоколу Лічильної комісії про підсумки голосування з питання порядку денного (протокол засідання Лічильної комісії № 16 від 18 квітня 2012 року).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

16.1. Обрати Івахно Віталія Валерійовича Головою Ревізійної комісії ПАТ «Вінницяобленерго».

З СІМНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «ЗАТВЕРДЖЕННЯ УМОВ ДОГОВОРІВ (ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ АБО ТРУДОВИХ), ЩО УКЛАДАТИМУТЬСЯ З ГОЛОВОЮ ТА ЧЛЕНАМИ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО». ОБРАННЯ ОСОБИ, ЯКА УПОВНОВАЖУЄТЬСЯ НА ПІДПИСАННЯ ДОГОВОРІВ З ГОЛОВОЮ ТА ЧЛЕНАМИ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Терещука О.О., який повідомив, що від акціонера Товариства ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» надійшов проект рішення з цього питання порядку денного, який був врахований і викладений в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол № 18 від 06 квітня 2012 року).

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

17.1. Залишити без розгляду питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів - «Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії ПАТ «Вінницяобленерго». Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії ПАТ «Вінницяобленерго».

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками  голосуючих з цього питання акцій.

За запропоновану пропозицію акціонери голосували бюлетенем №17.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАЛИСЬ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

 

 

Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

«ЗА»

15

2 243 955

74,340

«ПРОТИ»

0

0

0,000

«УТРИМАЛИСЬ»

3

774 443

25,656

 

Лічильною комісією було встановлено, що:

 

 

Кількість учасників Зборів

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»

 

6

125

0.004

 

Відповідно до норми частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення з питання порядку денного є прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Рішення, прийняте з цього питання порядку денного, оголошено Головою Зборів безпосередньо після оголошення результатів голосування з питання порядку денного та після складення протоколу Лічильної комісії про підсумки голосування з питання порядку денного (протокол засідання Лічильної комісії № 17 від 18 квітня 2012 року).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

17.1. Залишити без розгляду питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів - «Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії ПАТ «Вінницяобленерго». Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії ПАТ «Вінницяобленерго».

З ВІСІМНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ (ВІДКЛИКАННЯ) ГОЛОВИ І ЧЛЕНІВ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

СЛУХАЛИ: Голову зборів Терещука О.О., який повідомив, що від акціонера Товариства ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» надійшов проект рішення з цього питання порядку денного, який був врахований і викладений в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол № 18 від 06 квітня 2012 року).

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

18.1. Залишити без розгляду питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів - «Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) Голови і членів Виконавчого органу ПАТ «Вінницяобленерго».

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками  голосуючих з цього питання акцій.

За запропоновану пропозицію акціонери голосували бюлетенем №18.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАЛИСЬ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

 

 

Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

«ЗА»

15

2 243 955

74,340

«ПРОТИ»

0

0

0,000

«УТРИМАЛИСЬ»

3

774 443

25.656

 

Лічильною комісією було встановлено, що:

 

 

Кількість учасників Зборів

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»

 

6

125

0.004

 

Відповідно до норми частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення з питання порядку денного є прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Рішення, прийняте з цього питання порядку денного, оголошено Головою Зборів безпосередньо після оголошення результатів голосування з питання порядку денного та після складення протоколу Лічильної комісії про підсумки голосування з питання порядку денного (протокол засідання Лічильної комісії № 18 від 18 квітня 2012 року).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

18.1. Залишити без розгляду питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів - «Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) Голови і членів Виконавчого органу ПАТ «Вінницяобленерго».

З ДЕВ’ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Терещука О.О., який повідомив, що від акціонера Товариства ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» надійшов проект рішення з цього питання порядку денного, який був врахований і викладений в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол № 18 від 06 квітня 2012 року).

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

19.1. Залишити без розгляду питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів «Обрання членів Виконавчого органу ПАТ   «Вінницяобленерго».

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками  голосуючих з цього питання акцій.

За запропоновану пропозицію акціонери голосували бюлетенем №19.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАЛИСЬ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

 

 

Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

«ЗА»

15

2 243 955

74,340

«ПРОТИ»

0

0

0,000

«УТРИМАЛИСЬ»

3

774 443

25.656

 

Лічильною комісією було встановлено, що:

 

 

Кількість учасників Зборів

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»

 

6

125

0.004

 

Відповідно до норми частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення з питання порядку денного є прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Рішення, прийняте з цього питання порядку денного, оголошено Головою Зборів безпосередньо після оголошення результатів голосування з питання порядку денного та після складення протоколу Лічильної комісії про підсумки голосування з питання порядку денного (протокол засідання Лічильної комісії № 19 від 18 квітня 2012 року).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

19.1. Залишити без розгляду питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів «Обрання членів Виконавчого органу ПАТ   «Вінницяобленерго».

З ДВАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «ОБРАННЯ ГОЛОВИ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Терещука О.О., який повідомив, що від акціонера Товариства ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» надійшов проект рішення з цього питання порядку денного, який був врахований і викладений в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол № 18 від 06 квітня 2012 року).

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

20.1. Залишити без розгляду питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів «Обрання Голови Виконавчого органу ПАТ «Вінницяобленерго».

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками  голосуючих з цього питання акцій.

За запропоновану пропозицію акціонери голосували бюлетенем №20.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАЛИСЬ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

 

 

Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

«ЗА»

16

2 243 980

74,340

«ПРОТИ»

0

0

0,000

«УТРИМАЛИСЬ»

2

774 418

25.656

 

Лічильною комісією було встановлено, що:

 

 

Кількість учасників Зборів

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»

 

6

125

0.004

 

Відповідно до норми частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення з питання порядку денного є прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Рішення, прийняте з цього питання порядку денного, оголошено Головою Зборів безпосередньо після оголошення результатів голосування з питання порядку денного та після складення протоколу Лічильної комісії про підсумки голосування з питання порядку денного (протокол засідання Лічильної комісії № 20 від 18 квітня 2012 року).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

20.1. Залишити без розгляду питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів «Обрання Голови Виконавчого органу ПАТ «Вінницяобленерго».

З ДВАДЦЯТЬ ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» НА 2012 РІК».

СЛУХАЛИ: Генерального директора Товариства Ніцака Миколу Григоровича.

Голова Зборів Терещук О.О. повідомив, що від акціонера Товариства ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» надійшов проект рішення з цього питання порядку денного, який був врахований і викладений в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол № 18 від 06 квітня 2012 року).

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

21.1. Здійснювати діяльність у 2012 році відповідно до напрямків діяльності, визначених у статуті ПАТ «Вінницяобленерго».

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками  голосуючих з цього питання акцій.

За запропоновану пропозицію акціонери голосували бюлетенем №21.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАЛИСЬ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

 

 

Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

«ЗА»

17

2 244 055

74,343

«ПРОТИ»

0

0

0,000

«УТРИМАЛИСЬ»

1

774 343

25,653

 

Лічильною комісією було встановлено, що:

 

 

Кількість учасників Зборів

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»

 

6

125

0.004

 

Відповідно до норми частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення з питання порядку денного є прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Рішення, прийняте з цього питання порядку денного, оголошено Головою Зборів безпосередньо після оголошення результатів голосування з питання порядку денного та після складення протоколу Лічильної комісії про підсумки голосування з питання порядку денного (протокол засідання Лічильної комісії № 21 від 18 квітня 2012 року).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

21.1. Здійснювати діяльність у 2012 році відповідно до напрямків діяльності, визначених у статуті ПАТ «Вінницяобленерго».

З ДВАДЦАТЬ ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «РОЗПОДІЛ ЧИСТОГО ПРИБУТКУ (ВИЗНАЧЕННЯ ПОРЯДКУ ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ) ЗА ПІДСУМКАМИ РОБОТИ ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» У 2011 РОЦІ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ НОРМАТИВІВ РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» НА 2012 РІК».

СЛУХАЛИ: виступ Пентюк І. К. – заступника фінансового директора ПАТ «Вінницяобленерго».

Голова Зборів повідомив, що з даного питання було надано дві пропозиції від акціонерів тому голосувати необхідно окремо за кожну надану пропозицію.

Для голосування Зборам був запропонований бюлетень з проектом рішення, затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол № 18 від 06 квітня 2012 року).

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ (За пропозицію ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання»):

22.1. Затвердити чистий прибуток у розмірі 34 774 904,70 грн. (тридцять чотири мільйони сімсот сімдесят чотири тисячі дев'ятсот чотири гривні 70 копійок), отриманий ПАТ «Вінницяобленерго» у 2011 році.

22.2. Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку, отриманого ПАТ «Вінницяобленерго» у 2011 році:

- до фонду виплати дивідендів відрахувати 10 438 123,42 грн. (десять мільйонів чотириста тридцять вісім тисяч сто двадцять три гривні 42 копійки); частину чистого прибутку, отриманого ПАТ «Вінницяобленерго» у 2011 році, у сумі 24 336 781,28 грн. (двадцять чотири мільйони триста тридцять шість тисяч сімсот вісімдесят одна гривня 28 копійок) залишити нерозподіленим.

22.3. Затвердити наступні нормативи розподілу чистого прибутку, який буде отриманий ПАТ «Вінницяобленерго» у 2012 році:

30% - на виплату дивідендів;

5% - поповнення резервного капіталу ПАТ «Вінницяобленерго»;

65% - відповідно до рішення загальних зборів акціонерів ПАТ «Вінницяобленерго».

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками  голосуючих з цього питання акцій.

За запропоновану пропозицію акціонери голосували бюлетенем №22-1.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАЛИСЬ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

 

 

Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

«ЗА»

13

2 244 021

74,342

«ПРОТИ»

1

25

0,001

«УТРИМАЛИСЬ»

1

774 343

25,653

 

Лічильною комісією було встановлено, що:

 

 

Кількість учасників Зборів

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»

 

9

134

0.004

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ (За пропозицію НАК «Енергетична компанія України»):

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками  голосуючих з цього питання акцій.

За запропоновану пропозицію акціонери голосували бюлетенем №22-2.

22.1. Чистий прибуток, отриманий ПАТ «Вінницяобленерго» за підсумками  роботи  у 2011 році, спрямувати:

30% - на виплату дивідендів;

5% - до резервного фонду;

65% - до фонду розвитку виробництва».

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАЛИСЬ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

 

 

Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

«ЗА»

7

774 539

25,660

«ПРОТИ»

6

2 243 839

74,335

«УТРИМАЛИСЬ»

2

11

0,001

 

Лічильною комісією було встановлено, що:

 

 

 

Кількість учасників Зборів

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»

 

9

134

0,004

 

Відповідно до норми частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення з питання порядку денного є прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Рішення, прийняте з цього питання порядку денного, оголошено Головою Зборів безпосередньо після оголошення результатів голосування з питання порядку денного та після складення протоколу Лічильної комісії про підсумки голосування з питання порядку денного (протокол засідання Лічильної комісії № 22-1 від 18 квітня 2012 року).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

22.1. Затвердити чистий прибуток у розмірі 34 774 904,70 грн. (тридцять чотири мільйони сімсот сімдесят чотири тисячі дев'ятсот чотири гривні 70 копійок), отриманий ПАТ «Вінницяобленерго» у 2011 році.

22.2. Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку, отриманого ПАТ «Вінницяобленерго» у 2011 році:

- до фонду виплати дивідендів відрахувати 10 438 123,42 грн. (десять мільйонів чотириста тридцять вісім тисяч сто двадцять три гривні 42 копійки); частину чистого прибутку, отриманого ПАТ «Вінницяобленерго» у 2011 році, у сумі 24 336 781,28 грн. (двадцять чотири мільйони триста тридцять шість тисяч сімсот вісімдесят одна гривня 28 копійок) залишити нерозподіленим.

22.3. Затвердити наступні нормативи розподілу чистого прибутку, який буде отриманий ПАТ «Вінницяобленерго» у 2012 році:

30% - на виплату дивідендів;

5% - поповнення резервного капіталу ПАТ «Вінницяобленерго»;

65% - відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ «Вінницяобленерго».

 

З ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «ПРО НАРАХУВАННЯ ТА ВИПЛАТУ ЧАСТИНИ ПРИБУТКУ (ДИВІДЕНДІВ) ЗА ПІДСУМКАМИ РОБОТИ ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» У 2011 РОЦІ».

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Терещука О.О., який повідомив, що з даного питання було надано дві пропозиції від акціонерів, тому голосувати необхідно окремо за кожну надану пропозицію.

Для голосування Зборам був запропонований бюлетень з проектом рішення, затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол № 18 від 06 квітня 2012 року).

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ (За пропозицію ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання»):

23.1. Нарахувати та виплатити акціонерам ПАТ «Вінницяобленерго» дивіденди за результатами діяльності ПАТ «Вінницяобленерго» у 2011 році на загальну суму 10 438 123,42 грн. (десять мільйонів чотириста тридцять вісім тисяч сто двадцять три гривні 42 копійки).

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками  голосуючих з цього питання акцій.

За запропоновану пропозицію акціонери голосували бюлетенем №23-1.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАЛИСЬ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

 

 

Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

«ЗА»

14

2 243 972

74.340

«ПРОТИ»

0

0

0.000

«УТРИМАЛИСЬ»

2

774 418

25.656

 

Лічильною комісією було встановлено, що:

 

 

Кількість учасників Зборів

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»

 

8

133

0.004

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ (За пропозицію НАК «Енергетична компанія України»):

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками  голосуючих з цього питання акцій.

За запропоновану пропозицію акціонери голосували бюлетенем №23-2.

23.2. Здійснити нарахування та виплату дивідендів за підсумками роботи ПАТ «Вінницяобленерго» у 2011 році у розмірі 30% від чистого прибутку.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАЛИСЬ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

 

 

Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

«ЗА»

5

774 460

25.657

«ПРОТИ»

6

2 243 839

74.336

«УТРИМАЛИСЬ»

4

90

0,003

Лічильною комісією було встановлено, що:

 

 

Кількість учасників Зборів

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»

 

9

134

0,004

 

Відповідно до норми частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення з питання порядку денного є прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Рішення, прийняте з цього питання порядку денного, оголошено Головою Зборів безпосередньо після оголошення результатів голосування з питання порядку денного та після складення протоколу Лічильної комісії про підсумки голосування з питання порядку денного (протокол засідання Лічильної комісії № 23-1 від 18 квітня 2012 року).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

23.1. Нарахувати та виплатити акціонерам ПАТ «Вінницяобленерго» дивіденди за результатами діяльності ПАТ «Вінницяобленерго» у 2011 році на загальну суму 10 438 123,42 грн. (десять мільйонів чотириста тридцять вісім тисяч сто двадцять три гривні 42 копійки).

З ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «ЗАТВЕРДЖЕННЯ РОЗМІРУ, ПОРЯДКУ ТА СТРОКУ ВИПЛАТИ ДИВІДЕНДІВ ЗА ПРОСТИМИ АКЦІЯМИ ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», А ТАКОЖ ВСТАНОВЛЕННЯ ДАТИ СКЛАДЕННЯ ПЕРЕЛІКУ ОСІБ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА ОТРИМАННЯ ДИВІДЕНДІВ».

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Терещука О.О., який повідомив, що з даного питання було надано дві пропозиції від акціонерів, тому голосувати необхідно окремо за кожну надану пропозицію.

Для голосування Зборам був запропонований бюлетень з проектом рішення, затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол № 18 від 06 квітня 2012 року).

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ (За пропозицію ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання»):

24.1. Розмір нарахованих за результатами роботи ПАТ «Вінницяобленерго» у 2011 році дивідендів, що припадає на одну акцію, становить 3,37 грн.

24.2. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів за результатами діяльності ПАТ «Вінницяобленерго» у 2011 році, скласти станом на 20.04.2012 р.

24.3. Затвердити наступний строк виплати дивідендів за результатами діяльності ПАТ «Вінницяобленерго» у 2011 році:

- дата початку строку виплати дивідендів - 23 квітня 2012 року;

- дивіденди виплачуються протягом 6 (шести) місяців з дня прийняття Загальними зборами акціонерів ПАТ «Вінницяобленерго» рішення про виплату дивідендів.

24.4. Дивіденди за результатами діяльності ПАТ «Вінницяобленерго» у 2011 році виплачувати у готівковій формі (шляхом виплати готівкою через касу товариства) та/або у безготівковій формі (шляхом перерахуванням коштів на рахунок акціонера). Для проведення виплати дивідендів акціонер, що одержує дивіденди, надає товариству письмову заяву про форму виплати дивідендів з інформацією про реквізити банківського рахунку акціонера (при заяві про безготівкову форму виплати) та з ідентифікаційним (податковим) номером акціонера-одержувача дивідендів. Обов'язок товариства виплатити дивіденди акціонеру виникає не раніше дня отримання товариством від акціонера письмової заяви, підписаної таким акціонером чи його представником, відповідні повноваження якого мають бути підтверджені довіреністю, засвідченою у відповідності до чинного законодавства України, та документом, що посвідчує особу такого представника акціонера, про форму виплати дивідендів з інформацією про реквізити банківського рахунку акціонера (при заяві про безготівкову форму виплати) та з ідентифікаційним (податковим) номером акціонера-одержувача дивідендів. Витрати по оплаті товариством переказу дивідендів на банківський рахунок акціонера несе акціонер (отримувач дивідендів). Відповідальність за своєчасність, достовірність та повноту наданих банківських реквізитів покладається на акціонера.

24.5. Надати згоду на виплату дивідендів, нарахованих за результатами діяльності ПАТ «Вінницяобленерго» у 2011 році, нерезидентам в іноземній валюті. Дивіденди, нараховані в українській гривні, виплачувати у валютному еквіваленті, а саме у доларах США за комерційним курсом на дату придбання валюти для цілей виплати дивідендів.

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками  голосуючих з цього питання акцій.

За запропоновану пропозицію акціонери голосували бюлетенем №24-1.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАЛИСЬ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

 

 

Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

«ЗА»

14

2 243 974

74.340

«ПРОТИ»

0

0

0,000

«УТРИМАЛИСЬ»

2

774 418

25,656

 

Лічильною комісією було встановлено, що:

 

 

Кількість учасників Зборів

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»

 

8

131

0,004

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ (За пропозицію НАК «Енергетична компанія України»):

24.1. Затвердити розмір річних дивідендів за простими акціями ПАТ «Вінницяобленерго» - 30% від чистого прибутку, що становить - 10 433 тис. грн.

24.2. Виплату дивідендів здійснити у термін до 1 липня 2012 року в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства.

24.3. Доручити Наглядовій раді ПАТ «Вінницяобленерго» визначити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання, дивідендів.

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками  голосуючих з цього питання акцій.

За запропоновану пропозицію акціонери голосували бюлетенем №24-2.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАЛИСЬ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

 

 

Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

«ЗА»

4

774 435

25,656

«ПРОТИ»

7

2 243 864

74,337

«УТРИМАЛИСЬ»

4

89

0,003

 

Лічильною комісією було встановлено, що:

 

 

Кількість учасників Зборів

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»

 

9

135

0,004

 

Відповідно до норми частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення з питання порядку денного є прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Рішення, прийняте з цього питання порядку денного, оголошено Головою Зборів безпосередньо після оголошення результатів голосування з питання порядку денного та після складення протоколу Лічильної комісії про підсумки голосування з питання порядку денного (протокол засідання Лічильної комісії № 24-1 від 18 квітня 2012 року).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

24.1. Розмір нарахованих за результатами роботи ПАТ «Вінницяобленерго» у 2011 році дивідендів, що припадає на одну акцію, становить 3,37 грн.

24.2. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів за результатами діяльності ПАТ «Вінницяобленерго» у 2011 році, скласти станом на 20.04.2012 р.

24.3. Затвердити наступний строк виплати дивідендів за результатами діяльності ПАТ «Вінницяобленерго» у 2011 році:

- дата початку строку виплати дивідендів - 23 квітня 2012 року;

- дивіденди виплачуються протягом 6 (шести) місяців з дня прийняття Загальними зборами акціонерів ПАТ «Вінницяобленерго» рішення про виплату дивідендів.

24.4. Дивіденди за результатами діяльності ПАТ «Вінницяобленерго» у 2011 році виплачувати у готівковій формі (шляхом виплати готівкою через касу товариства) та/або у безготівковій формі (шляхом перерахуванням коштів на рахунок акціонера). Для проведення виплати дивідендів акціонер, що одержує дивіденди, надає товариству письмову заяву про форму виплати дивідендів з інформацією про реквізити банківського рахунку акціонера (при заяві про безготівкову форму виплати) та з ідентифікаційним (податковим) номером акціонера-одержувача дивідендів. Обов'язок товариства виплатити дивіденди акціонеру виникає не раніше дня отримання товариством від акціонера письмової заяви, підписаної таким акціонером чи його представником, відповідні повноваження якого мають бути підтверджені довіреністю, засвідченою у відповідності до чинного законодавства України, та документом, що посвідчує особу такого представника акціонера, про форму виплати дивідендів з інформацією про реквізити банківського рахунку акціонера (при заяві про безготівкову форму виплати) та з ідентифікаційним (податковим) номером акціонера-одержувача дивідендів. Витрати по оплаті товариством переказу дивідендів на банківський рахунок акціонера несе акціонер (отримувач дивідендів). Відповідальність за своєчасність, достовірність та повноту наданих банківських реквізитів покладається на акціонера.

24.5. Надати згоду на виплату дивідендів, нарахованих за результатами діяльності ПАТ «Вінницяобленерго» у 2011 році, нерезидентам в іноземній валюті. Дивіденди, нараховані в українській гривні, виплачувати у валютному еквіваленті, а саме у доларах США за комерційним курсом на дату придбання валюти для цілей виплати дивідендів.

 

З ДВАДЦЯТЬ П’ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «ЗАТВЕРДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ РОБОТИ ДП «ГОТЕЛЬ «ЕНЕРГЕТИК» ЗА 2011 РІК».

СЛУХАЛИ: Директора ДП «Готель «Енергетик»  Кухар Л.А.

Голова Зборів Терещук О.О. повідомив, що від акціонера Товариства ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» надійшов проект рішення з цього питання порядку денного, який був врахований і викладений в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол № 18 від 06 квітня 2012 року).

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

25.1. Прийняти до відома результати роботи ДП «Готель «Енергетик» за 2011 рік.

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками  голосуючих з цього питання акцій.

За запропоновану пропозицію акціонери голосували бюлетенем №25.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАЛИСЬ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

 

 

Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

«ЗА»

17

2 244 055

74,343

«ПРОТИ»

0

0

0,000

«УТРИМАЛИСЬ»

1

774 343

25,653

 

Лічильною комісією було встановлено, що:

 

 

Кількість учасників Зборів

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»

 

6

125

0,004

Відповідно до норми частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення з питання порядку денного є прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Рішення, прийняте з цього питання порядку денного, оголошено Головою Зборів безпосередньо після оголошення результатів голосування з питання порядку денного та після складення протоколу Лічильної комісії про підсумки голосування з питання порядку денного (протокол засідання Лічильної комісії № 25 від 18 квітня 2012 року).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

25.1. Прийняти до відома результати роботи ДП «Готель «Енергетик» за 2011 рік.

З ДВАДЦЯТЬ ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ДП «ГОТЕЛЬ «ЕНЕРГЕТИК».

СЛУХАЛИ: Директора ДП «Готель „Енергетик”  Кухар Л.А.

Голова зборів Терещук О.О. повідомив, що від акціонера Товариства ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» надійшов проект рішення з цього питання порядку денного, який був врахований і викладений в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол № 18 від 06 квітня 2012 року).

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

26.1. Внести зміни до статуту ДП «Готель «Енергетик» шляхом викладення їх у вигляді окремого додатку до статуту ДП «Готель «Енергетик».

26.2. Затвердити зміни до статуту ДП «Готель «Енергетик» (проект змін додається).

26.3. Делегувати право підпису змін до статуту ДП «Готель «Енергетик» в редакції, затвердженій рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Вінницяобленерго» від 18.04.2012 року, голові річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Вінницяобленерго» та секретарю річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Вінницяобленерго».

26.4. Доручити з правом передоручення Виконавчому органу ПАТ «Вінницяобленерго» забезпечити здійснення державної реєстрації зміни до статуту ДП «Готель «Енергетик».

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками  голосуючих з цього питання акцій.

За запропоновану пропозицію акціонери голосували бюлетенем №26.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАЛИСЬ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

 

 

Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

«ЗА»

17

2 244 055

74.343

«ПРОТИ»

0

0

0,000

«УТРИМАЛИСЬ»

1

774 343

25,653

 

Лічильною комісією було встановлено, що:

 

 

Кількість учасників Зборів

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»

 

6

125

0,004

 

Відповідно до норми частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення з питання порядку денного є прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Рішення, прийняте з цього питання порядку денного, оголошено Головою Зборів безпосередньо після оголошення результатів голосування з питання порядку денного та після складення протоколу Лічильної комісії про підсумки голосування з питання порядку денного (протокол засідання Лічильної комісії № 26 від 18 квітня 2012 року).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

26.1. Внести зміни до статуту ДП «Готель «Енергетик» шляхом викладення їх у вигляді окремого додатку до статуту ДП «Готель «Енергетик».

26.2. Затвердити зміни до статуту ДП «Готель «Енергетик» (проект змін додається).

26.3. Делегувати право підпису змін до статуту ДП «Готель «Енергетик» в редакції, затвердженій рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Вінницяобленерго» від 18.04.2012 року, голові річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Вінницяобленерго» та секретарю річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Вінницяобленерго».

26.4. Доручити з правом передоручення Виконавчому органу ПАТ «Вінницяобленерго» забезпечити здійснення державної реєстрації зміни до статуту ДП «Готель «Енергетик».

З ДВАДЦЯТЬ СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ВЧИНЕННЯ ЗНАЧНИХ ПРАВОЧИНІВ, РИНКОВА ВАРТІСТЬ МАЙНА, РОБІТ АБО ПОСЛУГ, ЩО Є ЇХ ПРЕДМЕТОМ, ПЕРЕВИЩУЄ 25 ВІДСОТКІВ ВАРТОСТІ АКТИВІВ ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» ЗА ДАНИМИ РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТОВАРИСТВА ЗА 2011 РІК».

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Терещука О.О., який повідомив, що від акціонера Товариства ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» надійшов проект рішення з цього питання порядку денного, який був врахований і викладений в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол № 18 від 06 квітня 2012 року).

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

27.1. Залишити без розгляду питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПАТ«Вінницяобленерго» «Про затвердження вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів ПАТ «Вінницяобленерго» за даними річної фінансової звітності товариства за 2011 рік».

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками  голосуючих з цього питання акцій.

За запропоновану пропозицію акціонери голосували бюлетенем №27.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАЛИСЬ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

 

 

Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

«ЗА»

16

2 243 980

74,340

«ПРОТИ»

0

0

0,000

«УТРИМАЛИСЬ»

2

774 418

25,656

 

Лічильною комісією було встановлено, що:

 

 

Кількість учасників Зборів

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»

 

6

125

0,004

 

Відповідно до норми частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення з питання порядку денного є прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Рішення, прийняте з цього питання порядку денного, оголошено Головою Зборів безпосередньо після оголошення результатів голосування з питання порядку денного та після складення протоколу Лічильної комісії про підсумки голосування з питання порядку денного (протокол засідання Лічильної комісії № 27 від 18 квітня 2012 року).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

27.1. Залишити без розгляду питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Вінницяобленерго» «Про затвердження вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів ПАТ «Вінницяобленерго» за даними річної фінансової звітності товариства за 2011 рік».

З ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ВЧИНЕННЯ ЗНАЧНИХ ПРАВОЧИНІВ, РИНКОВА ВАРТІСТЬ МАЙНА, РОБІТ АБО ПОСЛУГ, ЩО Є ЇХ ПРЕДМЕТОМ, ПЕРЕВИЩУЄ 50 ВІДСОТКІВ ВАРТОСТІ АКТИВІВ ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» ЗА ДАНИМИ РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТОВАРИСТВА ЗА 2011 РІК».

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Терещука О.О., який повідомив, що від акціонера Товариства ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» надійшов проект рішення з цього питання порядку денного, який був врахований і викладений в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол № 18 від 06 квітня 2012 року).

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

28.1. Залишити без розгляду питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПАТ«Вінницяобленерго» «Про затвердження вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є їх предметом, перевищує 50 відсотків вартості активів ПАТ «Вінницяобленерго» за даними річної фінансової звітності товариства за 2011 рік».

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками  голосуючих з цього питання акцій.

За запропоновану пропозицію акціонери голосували бюлетенем №28.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАЛИСЬ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

 

 

Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

«ЗА»

16

2 243 980

74,340

«ПРОТИ»

0

0

0,000

«УТРИМАЛИСЬ»

2

774 418

25,656

 

Лічильною комісією було встановлено, що:

 

 

Кількість учасників Зборів

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»

 

6

125

0.004

 

Відповідно до норми частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення з питання порядку денного є прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Рішення, прийняте з цього питання порядку денного, оголошено Головою Зборів безпосередньо після оголошення результатів голосування з питання порядку денного та після складення протоколу Лічильної комісії про підсумки голосування з питання порядку денного (протокол засідання Лічильної комісії № 28 від 18 квітня 2012 року).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

 

28.1. Залишити без розгляду питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Вінницяобленерго» «Про затвердження вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є їх предметом, перевищує 50 відсотків вартості активів ПАТ»Вінницяобленерго» за даними річної фінансової звітності товариства за 2011 рік».

З ДВАДЦЯТЬ ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «ПРО ПОПЕРЕДНЄ СХВАЛЕННЯ ЗНАЧНИХ ПРАВОЧИНІВ, ЯКЩО РИНКОВА ВАРТІСТЬ МАЙНА, РОБІТ АБО ПОСЛУГ, ЩО МОЖЕ БУТИ ЇХ ПРЕДМЕТОМ, ПЕРЕВИЩУЄ 25 ВІДСОТКІВ ВАРТОСТІ АКТИВІВ ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» ЗА ДАНИМИ РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТОВАРИСТВА ЗА 2011 РІК, ЯКІ МОЖУТЬ ВЧИНЯТИСЬ ТОВАРИСТВОМ У ПЕРІОД З 18 КВІТНЯ 2012 РОКУ  ПО 18 КВІТНЯ 2013 РОКУ (ВКЛЮЧНО), ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ ХАРАКТЕРУ ПРАВОЧИНІВ ТА ЇХ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОЇ ВАРТОСТІ».

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Терещука О.О., який повідомив, що від акціонера Товариства ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» надійшов проект рішення з цього питання порядку денного, який був врахований і викладений в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол № 18 від 06 квітня 2012 року).

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

29.1. Залишити без розгляду питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів  ПАТ «Вінницяобленерго» - «Про попереднє схвалення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів ПАТ «Вінницяобленерго» за даними річної фінансової звітності товариства за 2011 рік, які можуть вчинятись товариством у період з 18 квітня 2012 року  по 18 квітня 2013 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості».

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками  голосуючих з цього питання акцій.

За запропоновану пропозицію акціонери голосували бюлетенем №29.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАЛИСЬ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

 

 

Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

«ЗА»

16

2 243 980

74,340

«ПРОТИ»

0

0

0,000

«УТРИМАЛИСЬ»

2

774 418

25,656

 

Лічильною комісією було встановлено, що:

 

 

Кількість учасників Зборів

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»

 

6

125

0.004

 

Відповідно до норми частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення з питання порядку денного є прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Рішення, прийняте з цього питання порядку денного, оголошено Головою Зборів безпосередньо після оголошення результатів голосування з питання порядку денного та після складення протоколу Лічильної комісії про підсумки голосування з питання порядку денного (протокол засідання Лічильної комісії № 29 від 18 квітня 2012 року).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

 

29.1. Залишити без розгляду питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів  ПАТ «Вінницяобленерго» - «Про попереднє схвалення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів ПАТ «Вінницяобленерго» за даними річної фінансової звітності товариства за 2011 рік, які можуть вчинятись товариством у період з 18 квітня 2012 року по 18 квітня 2013 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості».

 

З ТРИДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «ПРО ПОПЕРЕДНЄ СХВАЛЕННЯ ЗНАЧНИХ ПРАВОЧИНІВ, ЯКЩО РИНКОВА ВАРТІСТЬ МАЙНА, РОБІТ АБО ПОСЛУГ, ЩО МОЖЕ БУТИ ЇХ ПРЕДМЕТОМ, ПЕРЕВИЩУЄ 50 ВІДСОТКІВ ВАРТОСТІ АКТИВІВ ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» ЗА ДАНИМИ РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТОВАРИСТВА ЗА 2011 РІК, ЯКІ МОЖУТЬ ВЧИНЯТИСЬ ТОВАРИСТВОМ У ПЕРІОД З 18 КВІТНЯ 2012 РОКУ ПО  18 КВІТНЯ 2013 РОКУ (ВКЛЮЧНО), ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ ХАРАКТЕРУ ПРАВОЧИНІВ ТА ЇХ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОЇ ВАРТОСТІ».

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Терещука О.О., який повідомив, що від акціонера Товариства ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» надійшов проект рішення з цього питання порядку денного, який був врахований і викладений в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол № 18 від 06 квітня 2012 року).

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

30.1. Залишити без розгляду питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Вінницяобленерго» «Про попереднє схвалення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 50 відсотків вартості активів ПАТ «Вінницяобленерго» за даними річної фінансової звітності товариства за 2011 рік, які можуть вчинятись товариством у період з 18 квітня 2012 року по  18 квітня 2013 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості».

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками  голосуючих з цього питання акцій.

За запропоновану пропозицію акціонери голосували бюлетенем №30.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАЛИСЬ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

 

 

Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

«ЗА»

16

2 243 980

74,340

«ПРОТИ»

0

0

0,000

«УТРИМАЛИСЬ»

2

774 418

25,656

 

Лічильною комісією було встановлено, що:

 

 

Кількість учасників Зборів

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»

 

6

125

0,004

 

Відповідно до норми частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення з питання порядку денного є прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Рішення, прийняте з цього питання порядку денного, оголошено Головою Зборів безпосередньо після оголошення результатів голосування з питання порядку денного та після складення протоколу Лічильної комісії про підсумки голосування з питання порядку денного (протокол засідання Лічильної комісії № 30 від 18 квітня 2012 року).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

30.1. Залишити без розгляду питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Вінницяобленерго» «Про попереднє схвалення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 50 відсотків вартості активів ПАТ «Вінницяобленерго» за даними річної фінансової звітності товариства за 2011 рік, які можуть вчинятись товариством у період з 18 квітня 2012 року по 18 квітня 2013 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості».

З ТРИДЦЯТЬ ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «ПРО ОБРАННЯ НОВОГО ЗБЕРІГАЧА ДЛЯ УКЛАДЕННЯ З НИМ ДОГОВОРУ ПРО ВІДКРИТТЯ РАХУНКІВ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ ВЛАСНИКАМ ДЕМАТЕРІАЛІЗОВАНОГО ВИПУСКУ АКЦІЙ ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ УМОВ ВІДПОВІДНОГО ДОГОВОРУ. ПРО РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ № 003 ПРО ВІДКРИТТЯ РАХУНКІВ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ ВЛАСНИКАМ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ, ЩО УКЛАДЕНИЙ 18.08.2010 Р. МІЖ ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» (ВАТ «АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО») ТА ЗБЕРІГАЧЕМ - ТОВ «УПР-ФІНАНС». ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ДАТИ ОБЛІКУ, НА ЯКУ ТОВ «УПР-ФІНАНС» МАЄ СКЛАСТИ ОБЛІКОВИЙ РЕЄСТР АКЦІОНЕРІВ   ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», РАХУНКИ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ ЯКИХ ОБСЛУГОВУЮТЬСЯ ТОВ «УПР-ФІНАНС» ВІДПОВІДНО ДО ДОГОВОРУ № 003 ПРО ВІДКРИТТЯ РАХУНКІВ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ ВЛАСНИКАМ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ, ЩО УКЛАДЕНИЙ 18.08.2010 Р. МІЖ ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» (ВАТ «АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО») ТА ТОВ «УПР-ФІНАНС». ПРО ПЕРЕДАННЯ ОБЛІКОВОГО РЕЄСТРУ ВІД ТОВ «УПР-ФІНАНС» ДО НОВОГО ЗБЕРІГАЧА ТА ПЕРЕКАЗ АКЦІЙ З РАХУНКІВ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ ВЛАСНИКІВ, ЩО БУЛИ ВІДКРИТІ У ТОВ «УПР-ФІНАНС», НА РАХУНКИ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ ТАКИХ ВЛАСНИКІВ У НОВОГО ЗБЕРІГАЧА».

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Терещука О.О., який повідомив, що від акціонера Товариства ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» надійшов проект рішення з цього питання порядку денного, який був врахований і викладений в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол № 18 від 06 квітня 2012 року).

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

31.1. Обрати Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР» (ідентифікаційний код 21656006, ліцензія Серія АГ №399289 на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів) новим зберігачем для укладення з ним договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам дематеріалізованого випуску акцій ПАТ «Вінницяобленерго».

31.2. Затвердити умови договору про відкриття Товариством з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР» (ідентифікаційний код 21656006) рахунків у цінних паперах власникам дематеріалізованого випуску акцій ПАТ «Вінницяобленерго».

31.3. Доручити Генеральному директору ПАТ «Вінницяобленерго» підписати від імені ПАТ «Вінницяобленерго» з Товариством з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР» (ідентифікаційний код 21656006) договір про відкриття рахунків у цінних паперах власникам дематеріалізованого випуску акцій ПАТ «Вінницяобленерго».

31.4. Розірвати договір № 003 про відкриття рахунків у цінних паперах власникам іменних цінних паперів, що укладений 18.08.2010 р. між ПАТ «Вінницяобленерго» (ВАТ «Акціонерна компанія «Вінницяобленерго») та зберігачем ТОВ «УПР-ФІНАНС». Уповноважити Генерального директора ПАТ «Вінницяобленерго» визначити дату розірвання (припинення дії) договору № 003 про відкриття рахунків у цінних паперах власникам іменних цінних паперів, що укладений 18.08.2010 р. між ПАТ «Вінницяобленерго» (ВАТ «Акціонерна компанія «Вінницяобленерго») та зберігачем ТОВ «УПР-ФІНАНС».

31.5. Уповноважити Генерального директора ПАТ «Вінницяобленерго» підписати всі необхідні документи (у т.ч. визначати зміст таких документів на власний розсуд) та здійснити всі необхідні дії для розірвання договору № 003 про відкриття рахунків у цінних паперах власникам іменних цінних паперів, що укладений 18.08.2010 р. між ПАТ «Вінницяобленерго» (ВАТ «Акціонерна компанія «Вінницяобленерго») та зберігачем ТОВ «УПР-ФІНАНС».

31.6. Визначити 15 травня 2012 року датою обліку, на яку ТОВ «УПР-ФІНАНС» має скласти обліковий реєстр акціонерів ПАТ «Вінницяобленерго», рахунки в цінних  паперах яких обслуговуються ТОВ «УПР-ФІНАНС» відповідно до договору № 003 про відкриття рахунків у цінних паперах власникам іменних цінних паперів, що укладений 18.08,2010 р. між ПАТ «Вінницяобленерго» (ВАТ «Акціонерна компанія «Вінницяобленерго») та ТОВ «УПР-ФІНАНС».

31.7. Доручити Генеральному директору ПАТ «Вінницяобленерго» забезпечити та здійснити всі необхідні дії (у т.ч. підписати всі необхідні документи) для передання відповідно до законодавства України облікового реєстру від ТОВ «УПР- ФІНАНС» до Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР» (ідентифікаційний код 21656006), а також для переказу акцій з рахунків у цінних паперах власників, що були відкриті у ТОВ «УПР-ФІНАНС», на рахунки у цінних паперах таких власників у Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР» (ідентифікаційний код 21656006).

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками  голосуючих з цього питання акцій.

За запропоновану пропозицію акціонери голосували бюлетенем №31.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАЛИСЬ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

 

 

Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

«ЗА»

16

2 243 980

74,340

«ПРОТИ»

0

0

0,000

«УТРИМАЛИСЬ»

2

774 418

25,656

 

Лічильною комісією було встановлено, що:

 

 

Кількість учасників Зборів

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»

 

6

125

0,004

 

Відповідно до норми частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення з питання порядку денного є прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Рішення, прийняте з цього питання порядку денного, оголошено Головою Зборів безпосередньо після оголошення результатів голосування з питання порядку денного та після складення протоколу Лічильної комісії про підсумки голосування з питання порядку денного (протокол засідання Лічильної комісії № 31 від 18 квітня 2012 року).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

31.1. Обрати Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР» (ідентифікаційний код 21656006, ліцензія Серія АГ №399289 на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів) новим зберігачем для укладення з ним договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам дематеріалізованого випуску акцій ПАТ «Вінницяобленерго».

31.2. Затвердити умови договору про відкриття Товариством з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР» (ідентифікаційний код 21656006) рахунків у цінних паперах власникам дематеріалізованого випуску акцій ПАТ «Вінницяобленерго».

31.3. Доручити Генеральному директору ПАТ «Вінницяобленерго» підписати від імені ПАТ «Вінницяобленерго» з Товариством з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР» (ідентифікаційний код 21656006) договір про відкриття рахунків у цінних паперах власникам дематеріалізованого випуску акцій ПАТ «Вінницяобленерго».

31.4. Розірвати договір № 003 про відкриття рахунків у цінних паперах власникам іменних цінних паперів, що укладений 18.08.2010 р. між ПАТ «Вінницяобленерго» (ВАТ «Акціонерна компанія «Вінницяобленерго») та зберігачем ТОВ «УПР-ФІНАНС». Уповноважити Генерального директора ПАТ «Вінницяобленерго» визначити дату розірвання (припинення дії) договору № 003 про відкриття рахунків у цінних паперах власникам іменних цінних паперів, що укладений 18.08.2010 р. між ПАТ «Вінницяобленерго» (ВАТ «Акціонерна компанія «Вінницяобленерго») та зберігачем ТОВ «УПР-ФІНАНС».

31.5. Уповноважити Генерального директора ПАТ «Вінницяобленерго» підписати всі необхідні документи (у т.ч. визначати зміст таких документів на власний розсуд) та здійснити всі необхідні дії для розірвання договору № 003 про відкриття рахунків у цінних паперах власникам іменних цінних паперів, що укладений 18.08.2010 р. між ПАТ «Вінницяобленерго» (ВАТ «Акціонерна компанія «Вінницяобленерго») та зберігачем ТОВ «УПР-ФІНАНС».

31.6. Визначити 15 травня 2012 року датою обліку, на яку ТОВ «УПР-ФІНАНС» має скласти обліковий реєстр акціонерів ПАТ «Вінницяобленерго», рахунки в цінних  паперах яких обслуговуються ТОВ «УПР-ФІНАНС» відповідно до договору № 003 про відкриття рахунків у цінних паперах власникам іменних цінних паперів, що укладений 18.08,2010 р. між ПАТ «Вінницяобленерго» (ВАТ «Акціонерна компанія «Вінницяобленерго») та ТОВ «УПР-ФІНАНС».

31.7. Доручити Генеральному директору ПАТ «Вінницяобленерго» забезпечити та здійснити всі необхідні дії (у т.ч. підписати всі необхідні документи) для передання відповідно до законодавства України облікового реєстру від ТОВ «УПР- ФІНАНС» до Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР» (ідентифікаційний код 21656006), а також для переказу акцій з рахунків у цінних паперах власників, що були відкриті у ТОВ «УПР-ФІНАНС», на рахунки у цінних паперах таких власників у Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР» (ідентифікаційний код 21656006).

З ТРИДЦЯТЬ ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПОКУПЦЯ ПАКЕТУ АКЦІЙ ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», ПЕРЕДБАЧЕНИХ ДОГОВОРОМ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ АКЦІЙ, УКЛАДЕНОГО ПОКУПЦЕМ З ФОНДОМ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ КОНКУРСУ З ПРОДАЖУ ПАКЕТУ АКЦІЙ ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Терещука О.О., який повідомив, що від акціонера Товариства ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» надійшов проект рішення з цього питання порядку денного, який був врахований і викладений в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол № 18 від 06 квітня 2012 року).

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

Залишити без розгляду питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Вінницяобленерго» - «Про забезпечення виконання зобов’язань покупця пакету акцій ПАТ «Вінницяобленерго», передбачених договором купівлі-продажу акцій, укладеного покупцем з Фондом державного майна України за результатами за результатами конкурсу з продажу пакету акцій ПАТ «Вінницяобленерго».

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками  голосуючих з цього питання акцій.

За запропоновану пропозицію акціонери голосували бюлетенем №32.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАЛИСЬ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

 

 

Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

«ЗА»

15

2 243 965

74,340

«ПРОТИ»

0

0

0,000

«УТРИМАЛИСЬ»

3

774 443

25,656

 

Лічильною комісією було встановлено, що:

 

 

Кількість учасників Зборів

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»

 

6

125

0,004

 

Відповідно до норми частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення з питання порядку денного є прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Рішення, прийняте з цього питання порядку денного, оголошено Головою Зборів безпосередньо після оголошення результатів голосування з питання порядку денного та після складення протоколу Лічильної комісії про підсумки голосування з питання порядку денного (протокол засідання Лічильної комісії № 32 від 18 квітня 2012 року).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Залишити без розгляду питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Вінницяобленерго» - «Про забезпечення виконання зобов’язань покупця пакету акцій ПАТ «Вінницяобленерго», передбачених договором купівлі-продажу акцій, укладеного покупцем з Фондом державного майна України за результатами за результатами конкурсу з продажу пакету акцій ПАТ «Вінницяобленерго».

Голова Загальних зборів акціонерів ПАТ «Вінницяобленерго» пан Терещук Олександр Олександрович повідомив, що всі питання по порядку денному розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення.

Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Вінницяобленерго» оголошено закритими.

На підставі прийнятого 18.04.2012 р. Загальними зборами акціонерів рішення, повноваження обраної Лічильної комісії з моменту завершення Загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних на 18.04.2012 р. припинені.

Голова Зборів          ___________________ /О.О. Терещук/

 

Секретар Зборів      ___________________ /О.П. Уманська/

 

Генеральний директор ________________ /М.Г.Ніцак/

 

18 квітня 2012 року

Україна, м. Вінниця, вул. 1-го Травня, 2,

приміщення актового залу ПАТ «Вінницяобленерго»

закінчення загальних зборів акціонерів о 15. 40 год.

Поділитись: