Акціонерам

Протокол чергових загальних зборiв акцiонерiв

19 квітня 2013

Протокол № 1/2013

річних Загальних зборів акціонерів

(надалі – Збори; Загальні Збори)

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»

(надалі – Товариство або ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»)

 

м. Вінниця                                                                                                                      19 квітня 2013 року

 

Дата проведення Загальних Зборів: 19 квітня 2013 року.

Час проведення Загальних Зборів: 11:00 за київським часом.

Місце проведення Загальних Зборів: м. Вінниця, вул. 1-го Травня, буд.2, приміщення актового залу ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах: 15 квітня 2013 року.

Відкрив Загальні збори Генеральний директор ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» пан Касіч Юрій Петрович, який проінформував учасників Зборів, що у відповідності до ст.32 Закону України «Про акціонерні  товариства» та Статуту Товариства, Наглядовою радою ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» було прийнято рішення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО». Генеральний директор ПАТ«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» пан Касіч Юрій Петрович доповів про заходи щодо підготовки та проведення загальних зборів акціонерів.

Для перевірки повноважень акціонерів та їх представників, що прибули для участі у загальних зборах акціонерів, на підставі укладеної додаткової угоди  № 2 від 04 березня 2013 року до Договору від 18.04.2012р. № 108/2012 про відкриття рахунків у цінних паперах власникам іменних цінних паперів, повноваження реєстраційної комісії у відповідності до Статуту Товариства та рішення Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» (протокол засідання Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» № 30 від 08 квітня 2013 року) передані зберігачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР» (надалі – «Зберігач», або «ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР»).

Відповідно до наказу Зберігача № 20 від 09.04.2013 року було призначено Реєстраційну комісію загальних зборів акціонерів з числа працівників ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР» (надалі – «Реєстраційна комісія») у кількості 3 осіб (члени комісії):

1. Бойко Сергій Вікторович;

2. Новоторов Олександр Леонідович;

3. Лагодюк Євгеній Степанович;

До початку проведення реєстрації, рішенням засідання Реєстраційної комісії Головою реєстраційної комісії в порядку, передбаченому ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства», одноголосно обрано пана Бойко Сергія Вікторовича.

(Протокол № 1 від 19.04.2013 р. засідання Реєстраційної комісії про обрання Голови реєстраційної комісії додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Місце проведення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів - Україна, м. Вінниця, вул. 1-го Травня, буд. 2, к.506.

Початок реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів – 09.30 годин 19.04.2013 р.

Закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів – 10.30 год. 19.04.2013 р.

Слово надано Голові Реєстраційної комісії пану Бойко Сергію Вікторовичу, який повідомив наступне:

Реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у загальних зборах акціонерів, проведено на підставі зведеного облікового реєстру власників іменних цінних паперів станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 15.04.2013 року в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

Згідно зі зведеним обліковим реєстром власників іменних цінних паперів станом на 24.00 год. 15.04.2013 року (переліком акціонерів), загальна чисельність акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», включених до переліку акціонерів та які мають право на участь у загальних зборах акціонерів становить            385 (триста вісімдесят  п’ять) осіб.

На дату складання зведеного облікового реєстру власників іменних цінних паперів на 24.00 год. 15.04.2013 року, станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, на особовому рахунку емітента не обліковується жодної штуки викуплених емітентом власних простих іменних акцій.

Статутний капітал ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» становить 30 973 660 (тридцять мільйонів дев’ятсот сімдесят три тисячі шістсот шістдесят) гривень, статутний капітал розподілено на 3 097 366 (три мільйони дев’яносто сім тисяч триста шістдесят шість) штук простих іменних акції, номінальною вартістю 10,00 грн. (десять гривень нуль копійок) кожна.

Згідно зі складеним Реєстраційною комісією протоколом № 2 засідання Реєстраційної комісії від 19.04.2013 року, для участі у загальних зборах акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» зареєструвалось 6 (шість) акціонерів (їх представників), яким належить 3 018 356 (три мільйони вісімнадцять тисяч триста п’ятдесят шість) штук простих іменних акцій (голосів).

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі 19.04.2013 р. у загальних зборах акціонерів, підписано Головою Реєстраційної комісії.

(Перелік акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів, додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Під час реєстрації, Реєстраційна комісія перевірила та підтвердила повноваження кожного учасника загальних зборів акціонерів.

На момент закінчення реєстрації акціонерів - 10.30 год. 19.04.2013 р. Реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками 97,45 % голосуючих акцій ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» (від загальної кількості голосів, які мають право приймати участь у голосуванні). Враховуючи, що привілейованих акцій ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» не емітовано, а для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками більш як 60 відсотків голосуючих акцій ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» Реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму загальних зборів акціонерів 19.04.2013 р.

(Протокол № 2 від 19.04.2013 р. засідання Реєстраційної комісії про результати реєстрації акціонерів (їх представників) на загальних зборів акціонерів та наявність кворуму додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Генеральний директор ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» пан Касіч Юрій Петрович ознайомив присутніх із порядком денним загальних зборів акціонерів, який було доведено до кожного акціонера ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» в порядку, передбаченому законодавством України та Статутом ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»:

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ)

(надалі – порядок денний):

1.       Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" та прийняття рішення про припинення їх повноважень. Затвердження умов договору про передачу повноважень лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" зберігачу або депозитарію.

2.       Обрання голови і секретаря річних загальних зборів акціонерів ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО".

3.       Затвердження порядку (регламенту) проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" та зміна послідовності розгляду питань, винесених на розгляд річних загальних зборів акціонерів ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО".

4.       Звіт Виконавчого органу ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2012 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.

5.       Звіт Наглядової ради  ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" про роботу у 2012 році та прийняття рішення за  наслідками розгляду відповідного звіту.

6.       Звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і висновків.

7.       Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" за 2012 рік.

8.       Розподіл чистого прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками роботи ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" у 2012 році та затвердження нормативів розподілу прибутку ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" на 2013 рік.

9.       Про нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи ПАТ "ВІННИЦЯ-ОБЛЕНЕРГО" у 2012 році.

10.   Затвердження розміру, порядку та строку виплати дивідендів за простими акціями ПАТ "ВІННИЦЯ-ОБЛЕНЕРГО", а також встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.

11.   Затвердження результатів роботи ДП "Готель "Енергетик" за 2012 рік.

12.   Внесення змін до статуту ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО".

13.   Затвердження та внесення змін до положень, що регламентують діяльність органів управління і

контролю ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО".

14.   Про забезпечення виконання зобов'язань покупця акцій ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО", передбачених договором купівлі-продажу, що укладений покупцем з Фондом державного майна України за результатами конкурсу з продажу пакету акцій ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО".

15.   Погодження рішення Дирекції ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" щодо відчуження ПАТ "ВІННИЦЯОБЛ-ЕНЕРГО" акцій ПАТ "ЕНЕРГОБАНК".

На вимогу акціонера ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання», який є власником більше 5 відсотків простих акцій ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО", порядок  денний річних загальних зборів акціонерів доповнено питанням :

16. Прийняття рішення про вчинення та/або затвердження вчинення ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" значних правочинів.

До обрання складу лічильної комісії (надалі – «Лічильна комісія»), Генеральним директором ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» паном Касічем Юрієм Петровичем запропоновано підрахунок голосів проводити Реєстраційній комісії з оформленням відповідних протоколів про підсумки голосування.

Зауважень щодо пропозиції від акціонерів (їх представників) не надійшло.

Оскільки загальні збори акціонерів є правомочними, Генеральним директором ПАТ «ВІННИЦЯ-ОБЛЕНЕРГО» паном Касічем Юрієм Петровичем оголошено загальні збори акціонерів відкритими, загальні збори акціонерівперейшли до розгляду першого питання порядку денного.

 

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ПРИПИНЕННЯ ЇХ ПОВНОВАЖЕНЬ. ЗАТВЕРДЖЕННЯ УМОВ ДОГОВОРУ  ПРО ПЕРЕДАЧУ ПОВНОВАЖЕНЬ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» ЗБЕРІГАЧУ АБО ДЕПОЗИТАРІЮ».

СЛУХАЛИ: Генерального директора ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» пана Касіча Юрія Петровича, яким для надання акціонерам роз’яснень щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань на загальних зборах акціонерів, оформлення результатів голосування відповідними протоколами, а також для вирішення інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, запропоновано обрати Лічильну комісію та затвердити її склад.

Лічильну комісію запропоновано обрати з числа працівників ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР», якими виконувались повноваження реєстраційної комісії загальних зборів, з відповідним затвердженням умов Договору про передачу ТОВ “УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР” повноважень лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», що скликані на 19.04.2013 року.

Враховуючи, що кількість власників простих акцій ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» складає понад 100 осіб, склад Лічильної комісії, у відповідності до ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства»,  запропоновано затвердити у кількості 3-х осіб.

Проект рішення з цього питання порядку денного надійшов від акціонера Товариства ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання», який був врахований і викладений в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол № 30 від 08 квітня 2013 року).

На підставі доповіді, Генеральним Директором ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» паном Касічем Юрієм Петровичем запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 1.

Проект рішення оголошено на загальних зборах акціонерів.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 1. Підрахунок голосів, відповідно до підтриманої пропозиції, здійснено Реєстраційною комісією.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 30 від 08 квітня 2013 року).

Підрахунок голосів здійснено Реєстраційною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАЛИСЬ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

 

 

Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

«ЗА»

5

3 018 281

99,99752

«ПРОТИ»

0

0

0

«УТРИМАЛИСЬ»

0

0

0

 

Реєстраційною комісією було встановлено, що:

 

 

Кількість учасників Зборів

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»

 

1

75

0,00248

 

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 3 від 19.04.2013 року засідання Реєстраційної комісії про підсумки голосування з питання обрання складу Лічильної комісії додається до протоколу загальних зборів акціонерів. Протокол підписано членами Реєстраційної комісії).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

1. Передати зберігачу - Товариству з обмеженою відповідальністю “УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР” (ідентифікаційний код 21656006) - повноваження лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», що скликані на 19.04.2013 року, та обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у складі наступних представників зберігача - Товариства з обмеженою відповідальністю “УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР”:

- Бойко С.В. - Голова лічильної комісії;

- Новоторов О.Л. - Секретар лічильної комісії;

- Лагодюк Є.С. - член лічильної комісії.

2. Затвердити умови договору про передачу Товариству з обмеженою відповідальністю “УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР” (ідентифікаційний код 21656006) повноважень лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», що скликані на 19.04.2013 року (проект договору додається).

3. Доручити Генеральному директору ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» підписати договір про передачу Товариству з обмеженою відповідальністю “УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР” (ідентифікаційний код 21656006) повноважень лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», що скликані на 19.04.2013 року.

4. Припинити повноваження обраної лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», що скликані на 19.04.2013 року, з моменту завершення таких річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

Лічильній комісії запропоновано приступити до роботи.

Подальший підрахунок голосів під час голосувань з пропозицій по питаннях порядку денного здійснює Лічильна комісія.

Голова Лічильної комісії пан Бойко Сергій Вікторович, у порядку, передбаченому ст. 42, 43 Закону України «Про акціонерні товариства», роз’яснив присутнім акціонерам (їх представникам) порядок проведення голосування на загальних зборах акціонерів, а саме:

- голосування з усіх питань на загальних зборах акціонерів проходить з використанням наданих кожному акціонеру під час проведення реєстрації бюлетенів для голосування, форма і текст яких відповідає вимогам ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» та затверджена рішенням Наглядової ради;

- одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерів акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування;

- визнання бюлетеня недійсним та не врахування його під час підрахунку голосів можливо лише з підстав, визначених ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства», а саме у разі, якщо бюлетень відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка або у разі відсутності на бюлетені підпису акціонера (представника). Недійсні бюлетені не враховуються під час підрахунку голосів;

- проголосований бюлетень, засвідчений підписом акціонера (представника) надається Лічильній комісії по закінченні обговорення та винесення на голосування пропозиції з відповідного питання порядку денного;

підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія. За підсумками кожного голосування складається окремий протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії;

- рішення загальних зборів акціонерів з питань порядку денного № 1–11, 13-16, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів;

- рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного № 12 (в разі затвердження змін до статуту товариства) приймається більш як ¾ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

- підсумки голосування оголошуються на загальних зборах акціонерів після складання Лічильною комісією відповідного протоколу. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів акціонерів;

- рішення загальних зборів акціонерного товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколів про підсумки голосування.

 

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «ОБРАННЯ ГОЛОВИ І СЕКРЕТАРЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

СЛУХАЛИ: Генерального директора ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» пана Касіча Юрія Петровича, яким для проведення загальних зборів акціонерів та оформлення протоколу запропоновано обрати Голову та секретаря загальнихзборів акціонерів, а саме:

-          Обрати головою річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» пані Уманську Олену Петрівну;

-          Обрати секретарем річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» пані Овденко Галину Володимирівну.

Проект рішення з цього питання порядку денного надійшов від акціонера Товариства ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання», який був врахований і викладений в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол № 30 від 08 квітня 2013 року).

На підставі доповіді, Генеральним директором ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» паном Касічем Юрієм Петровичем запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 2.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 2.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 30 від 08 квітня 2013 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАЛИСЬ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

 

 

Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

«ЗА»

5

3 018 281

99,99752

«ПРОТИ»

0

0

0

«УТРИМАЛИСЬ»

0

0

0

 

Лічильною комісією було встановлено, що:

 

 

Кількість учасників Зборів

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»

 

1

75

0,00248

 

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 1 від 19.04.2013 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

2.1. Обрати головою річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» Уманську Олену Петрівну.

2.2. Обрати секретарем річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»Овденко Галину Володимирівну.

На підставі прийнятого рішення, далі загальні збори акціонерів веде Головуючий на загальних зборах - пані Уманська Олена Петрівна.

 

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ (РЕГЛАМЕНТУ) ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» ТА ЗМІНА ПОСЛІДОВНОСТІ РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ, ВИНЕСЕНИХ НА РОЗГЛЯД РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

СЛУХАЛИ: Голову зборів пані Уманську Олену Петрівну, яка повідомила, що від акціонера Товариства ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» надійшов проект рішення з цього питання порядку денного, який був врахований і викладений в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол № 30 від 08 квітня 2013 року).

На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах акціонерів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 3.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 3.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 30 від 08 квітня 2013 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАЛИСЬ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

 

 

Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

«ЗА»

5

3 018 306

99,99834

«ПРОТИ»

0

0

0

«УТРИМАЛИСЬ»

1

50

0,00166

 

Лічильною комісією було встановлено, що:

 

 

Кількість учасників Зборів

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»

 

0

0

0

 

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 2 від 19.04.2013 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

1. Затвердити наступний порядок (регламент) проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»:

·              голосування на загальних зборах здійснювати наступним чином: (і) з процедурних питань голосувати підняттям бюлетенів для голосування; (іі) з питань порядку денного загальних зборів голосувати бюлетенем для голосування;

·              для доповідей з питань порядку денного надавати до 10 хвилин;

·              прийняття рішень здійснюється шляхом голосування за запропоновану пропозицію в цілому; у разі якщо жодна із запропонованих пропозицій не набере необхідної кількості голосів, рішення з питання порядку денного вважається неприйнятим (голосування по частинам пропозиції не допускається);

·              питання від учасників загальних зборів передаються секретарю загальних зборів виключно у письмовій формі із зазначенням прізвища, імені та по-батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання;

·              питання в усній формі, а також анонімні питання не розглядаються;

·              направлені секретарю загальних зборів питання передаються голові загальних зборів та розглядаються у заключній частині загальних зборів товариства після розгляду всіх питань порядку денного загальних зборів;

·              для відповідей на питання, отримані від учасників загальних зборів, надавати до 20 хвилин;

·              для підрахунку лічильною комісією результатів голосування з питань порядку денного загальних зборів надавати до 20 хвилин.

2. Послідовність розгляду питань порядку денного, винесених на розгляд річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», залишити без змін.

 

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «ЗВІТ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» У 2012 РОЦІ ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА НАСЛІДКАМИ РОЗГЛЯДУ ВІДПОВІДНОГО ЗВІТУ».

СЛУХАЛИ: Генерального директора Товариства пана Касіча Юрія Петровича, який доповів про те, що у 2012 році Виконавчим органом Товариства проводилась робота по підвищенню ефективності діяльності Товариства, збільшенню прибутку Товариства.

Обсяг реалізованої продукції (без ПДВ) за 2012 рік склав 1 млрд. 175.5 млн. грн. В порівнянні з 2011 роком він збільшився на 161 млн. грн., що становить 16,0%.

Основним напрямком роботи Товариства протягом 2012 року було якісне забезпечення споживачів Вінницької області електричною енергією. Забезпечення необхідного обсягу передачі електроенергії, підтримання якісних параметрів роботи електромереж на належному рівні є основою для налагодження тривалих та взаємовигідних стосунків зі споживачами, визначальний фактор подальшого зростання технічного та економічного потенціалу підприємства.

Чистий прибуток Товариства склав 66 603 017,03 грн. (шістдесят шість мільйонів шістсот три тисячі сімнадцять гривень 03 копійки), а фактичний рівень рентабельності електроенергії – 3,48%.

У 2012 році керівництво компанії проводило зважену політику в організації оплати праці і матеріального заохочення працівників у межах коштів на оплату праці в тарифах на електро- та теплоенергію, затверджених НКРЕ, відповідно до Законів України «Про оплату праці», «Про оподаткування прибутку підприємств».

В 2012 році фонд заробітної плати штатних працівників склав 209,7 млн. грн., що на 32 млн. грн. більше аналогічного показника за 2011 рік. Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за 2012 рік збільшилась порівняно з 2011 роком  на 18,5%,з 3138 грн. до 3717 грн.

Заборгованість з виплати заробітної плати працівникам товариства відсутня.

На закінчення, Генеральний директор ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» запропонував затвердити звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2012 році.

Проект рішення з цього питання порядку денного надійшов від акціонера Товариства ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання», який був врахований і викладений в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол № 30 від 08 квітня 2013 року).

На підставі доповіді Генерального директора, головуючим на загальних зборах акціонерів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 4.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 4.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 30 від 08 квітня 2013 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАЛИСЬ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

 

 

Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

«ЗА»

5

2 244 013

74,34554

«ПРОТИ»

0

0

0

«УТРИМАЛИСЬ»

1

774 343

25,65446

 

Лічильною комісією було встановлено, що:

 

 

Кількість учасників Зборів

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»

 

0

0

0

 

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 3 від 19.04.2013 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

4.1. Роботу Виконавчого органу ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2012 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» і положенням його установчих документів.

4.2. Затвердити звіт Виконавчого органу ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” у 2012 році.

 

З П’ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «ЗВІТ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» ПРО РОБОТУ У 2012 РОЦІ ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА НАСЛІДКАМИ РОЗГЛЯДУ ВІДПОВІДНОГО ЗВІТУ».

СЛУХАЛИ: виступ заступника Голови Наглядової ради – Овденко Галини Володимирівни, яка ознайомила присутніх на Загальних зборах акціонерів із звітом Наглядової ради Товариства за 2012 рік.

Пані Овденко Галина Володимирівна повідомила, що у 2012 році Наглядова рада Товариства, відповідно до визначених Статутом Товариством здійснювала контроль за роботою Виконавчого органу і Товариства в цілому.

Були розглянуті підсумкові показники Товариства в 2012 році, які винесені на затвердження Загальним зборам акціонерів. Робота всього колективу Товариства, на думку Наглядової Ради, заслуговує і гідна високої оцінки.

Проект рішення з цього питання порядку денного надійшов від акціонера Товариства ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання», який був врахований і викладений в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол № 30 від 08 квітня 2013 року).

На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах акціонерів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 5.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 5.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 30 від 08 квітня 2013 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАЛИСЬ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

 

 

Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

«ЗА»

4

2 243 953

74,34355

«ПРОТИ»

0

0

0

«УТРИМАЛИСЬ»

1

774 343

25,65446

 

Лічильною комісією було встановлено, що:

 

 

Кількість учасників Зборів

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»

 

1

60

0,00199

 

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 4 від 19.04.2013 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

5.1. Роботу Наглядової ради ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” у 2012 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” і положенням його установчих документів.

5.2. Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” про роботу у 2012 році.

 

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «ЗВІТ І ВИСНОВКИ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» ЗА 2012 РІК ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА НАСЛІДКАМИ РОЗГЛЯДУ ЗВІТУ І ВИСНОВКІВ».

СЛУХАЛИ: представника акціонера ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», Голову загальних зборів акціонерів пані Уманську Олену Петрівну, яка ознайомила присутніх на Загальних зборах акціонерів та їх представників із звітом та висновками Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.

Уманська Олена Петрівна зазначила, що Ревізійна комісія відповідно до наданих повноважень, визначених Статутом Товариства і Положенням про ревізійну комісію, провела перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік, за результатами якої були зроблені відповідні висновки.

Фінансова звітність Товариства за 2012 рік складена своєчасно у відповідності до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні із змінами та доповненнями» на підставі фактичних облікових даних, і в цілому, дає правдиве і неупереджене відображення фінансового стану Товариства на 31.12.2012 року.

За результатами опрацювання фінансової звітності ПАТ «Вінницяобленерго» за 2012 рік, Ревізійною комісією було запропоновано Загальним зборам акціонерів ПАТ «Вінницяобленерго» затвердити річну фінансову звітність (річний звіт) ПАТ «Вінницяобленерго» за 2012 рік.

Проект рішення з цього питання порядку денного надійшов від акціонера Товариства ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання», який був врахований і викладений в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол № 30 від 08 квітня 2013 року).

На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах акціонерів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 6.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 6.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 30 від 08 квітня 2013 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАЛИСЬ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

 

 

Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

«ЗА»

3

2 243 878

74,34107

«ПРОТИ»

0

0

0

«УТРИМАЛИСЬ»

1

774 343

25,65446

 

Лічильною комісією було встановлено, що:

 

 

Кількість учасників Зборів

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»

 

2

135

0,00447

 

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 5 від 19.04.2013 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

6.1. Роботу Ревізійної комісії ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” у 2012 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” і положенням його установчих документів.

6.2. Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” у 2012 році.

 

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «ЗАТВЕРДЖЕННЯ РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ (РІЧНОГО ЗВІТУ) ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» ЗА 2012 РІК»

СЛУХАЛИ: виступ головного бухгалтера ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» пані Зінюк Алли Михайлівни, яка ознайомила присутніх на Загальних зборах акціонерів та їх представників із річною фінансовою звітністю за 2012 рік. та проінформувала про основні показники за звітними даними.

Проект рішення з цього питання порядку денного надійшов від акціонера Товариства ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання», який був врахований і викладений в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол № 30 від 08 квітня 2013 року).

На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах акціонерів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 7.  

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 7.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 30 від 08 квітня 2013 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАЛИСЬ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

 

 

Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

«ЗА»

4

3 018 221

99,99553

«ПРОТИ»

0

0

0

«УТРИМАЛИСЬ»

0

0

0

 

Лічильною комісією було встановлено, що:

 

 

Кількість учасників Зборів

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»

 

2

135

0,00447

 

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 6 від 19.04.2013 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

7.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт) ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» за 2012 рік.

 

З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «РОЗПОДІЛ ЧИСТОГО ПРИБУТКУ (ВИЗНАЧЕННЯ ПОРЯДКУ ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ) ЗА ПІДСУМКАМИ РОБОТИ ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» У 2012 РОЦІ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ НОРМАТИВІВ РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» НА 2013 РІК».

СЛУХАЛИ: виступ головного бухгалтера ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» пані Зінюк Алли Михайлівни, яка доповіла, що за результатами роботи Товариства в 2012 році отримано прибуток у розмірі 66 603 017,03 грн. (шістдесят шість мільйонів шістсот три тисячі сімнадцять гривень 03 копійки). Акціонерам запропоновано порядок розподілу прибутку та нормативи розподілу прибутку на 2013 рік.

Голова Зборів повідомила, що з даного питання було надано дві пропозиції від акціонерів тому голосувати необхідно окремо за кожну надану пропозицію.

Перший проект рішення з цього питання порядку денного надійшов від акціонера Товариства ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання», який був врахований і викладений в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол № 30 від 08 квітня 2013 року).

На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах акціонерів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 8.1.

Проект рішення винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 8.1.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 30 від 08 квітня 2013 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАЛИСЬ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

 

 

Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

«ЗА»

3

2 243 903

74,34190

«ПРОТИ»

0

0

0

«УТРИМАЛИСЬ»

1

774 343

25,65446

 

Лічильною комісією було встановлено, що:

 

 

Кількість учасників Зборів

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»

 

2

110

0,00364

 

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 7.1. від 19.04.2013 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Другий проект рішення з цього питання порядку денного надійшов від акціонера Товариства НАК «Енергетична компанія України», який був врахований і викладений в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол № 30 від 08 квітня 2013 року).

На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах акціонерів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 8.2.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 8.2.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 30 від 08 квітня 2013 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАЛИСЬ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

 

 

Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

«ЗА»

1

774 343

25,65446

«ПРОТИ»

2

2 243 828

74,33941

«УТРИМАЛИСЬ»

0

0

0

 

Лічильною комісією було встановлено, що:

 

 

Кількість учасників Зборів

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»

 

3

185

0,00613

 

Рішення не прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 7.2. від 19.04.2013 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

8.1. Затвердити чистий прибуток у розмірі 66 603 017,03 грн. (шістдесят шість мільйонів шістсот три тисячі сімнадцять гривень 03 копійки), отриманий ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2012 році.

8.2. Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку, отриманого ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2012 році:

-             до фонду виплати дивідендів відрахувати 20 008 984,36 грн. (двадцять мільйонів вісім тисяч дев’ятсот вісімдесят чотири гривні 36 копійок);

-             частину чистого прибутку, отриманого ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2012 році, у сумі 46 594 032,67 грн. (сорок шість мільйонів п’ятсот дев’яносто чотири тисячі тридцять дві гривні 67 копійок) залишити нерозподіленим.

8.3. Затвердити наступні нормативи розподілу чистого прибутку, який буде отриманий ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2013 році:

- 30% - на виплату дивідендів;

- 70% - відповідно до рішення загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»

 

З ДЕВ’ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «ПРО НАРАХУВАННЯ ТА ВИПЛАТУ ЧАСТИНИ ПРИБУТКУ (ДИВІДЕНДІВ) ЗА ПІДСУМКАМИ РОБОТИ ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» У 2012 РОЦІ».

СЛУХАЛИ: Голову Зборів пані Уманську Олену Петрівну, яка доповіла присутнім акціонерам (представникам) про пропозицію виплатити акціонерам ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» дивіденди за результатами діяльності у 2012 році на загальну суму 20 008 984,36 грн. (двадцять мільйонів вісім тисяч дев’ятсот вісімдесят чотири гривні 36 копійок).

Голова Зборів повідомила, що з даного питання було надано дві пропозиції від акціонерів тому голосувати необхідно окремо за кожну надану пропозицію.

Перший проект рішення з цього питання порядку денного надійшов від акціонера Товариства ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання», який був врахований і викладений в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол № 30 від 08 квітня 2013 року).

На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах акціонерів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 9.1.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 9.1.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 30 від 08 квітня 2013 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАЛИСЬ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

 

 

Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

«ЗА»

3

2 243 903

74,34190

«ПРОТИ»

0

0

0

«УТРИМАЛИСЬ»

1

774 343

25,65446

 

Лічильною комісією було встановлено, що:

 

 

Кількість учасників Зборів

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»

 

2

110

0,00364

 

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 8.1. від 19.04.2013 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Другий проект рішення з цього питання порядку денного надійшов від акціонера Товариства НАК «Енергетична компанія України», який був врахований і викладений в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол № 30 від 08 квітня 2013 року).

На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах акціонерів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 9.2.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 9.2.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 30 від 08 квітня 2013 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАЛИСЬ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

 

 

Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

«ЗА»

1

774 343

25,65446

«ПРОТИ»

2

2 243 828

74,33941

«УТРИМАЛИСЬ»

0

0

0

 

Лічильною комісією було встановлено, що:

 

 

Кількість учасників Зборів

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»

 

3

185

0,00613

 

Рішення не прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 8.2. від 19.04.2013 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

9.1. Нарахувати та виплатити акціонерам ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» дивіденди за результатами діяльності ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2012 році на загальну суму 20 008 984,36 грн. (двадцять мільйонів вісім тисяч дев’ятсот вісімдесят чотири гривні 36 копійок).

 

З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «ЗАТВЕРДЖЕННЯ РОЗМІРУ, ПОРЯДКУ ТА СТРОКУ ВИПЛАТИ ДИВІДЕНДІВ ЗА ПРОСТИМИ АКЦІЯМИ ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», А ТАКОЖ ВСТАНОВЛЕННЯ ДАТИ СКЛАДЕННЯ ПЕРЕЛІКУ ОСІБ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА ОТРИМАННЯ ДИВІДЕНДІВ».

СЛУХАЛИ: Голову Зборів пані Уманську Олену Петрівну, яка доповіла, що частиною 4 ст. 30 Закону України «Про акціонерні товариства» встановлено, для кожної виплати дивідендів Наглядова рада акціонерного товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дана компетенція Наглядової ради, в порядку ст. 52 Закону, віднесена до виключної, при цьому ч. 3 ст. 52 Закону передбачено, що питання, які належать до виключної компетенції Наглядової ради акціонерного товариства, не можуть вирішуватись іншими органами товариства, крім загальних зборів.  Враховуючи, що ч. 1 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» передбачає, що загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності акціонерного товариства, акціонерам запропоновано встановити розмір дивідендів, а також вирішити питання встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати.

Проект рішення з цього питання порядку денного надійшов від акціонера Товариства ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання», який був врахований і викладений в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол № 30 від 08 квітня 2013 року).

На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах акціонерів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 10.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 10.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 30 від 08 квітня 2013 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАЛИСЬ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

 

 

Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

«ЗА»

3

2 243 903

74,34190

«ПРОТИ»

0

0

0

«УТРИМАЛИСЬ»

1

774 343

25,65446

 

Лічильною комісією було встановлено, що:

 

 

Кількість учасників Зборів

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»

 

2

110

0,00364

 

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 9 від 19.04.2013 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

10.1. Розмір нарахованих за результатами роботи ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2012 році дивідендів, що припадає на одну акцію, становить 6,46 грн.

10.2. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів за результатами діяльності ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2012 році, скласти станом на 19.04.2013 р.

10.3. Затвердити наступний строк виплати дивідендів за результатами діяльності ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2012 році:

- дата початку строку виплати дивідендів – 26 квітня 2013 року;

- дивіденди виплачуються протягом 6 (шести) місяців з дня прийняття загальними зборами акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» рішення про виплату дивідендів.

10.4. Дивіденди за результатами діяльності ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2012 році виплачувати у готівковій формі (шляхом виплати готівкою через касу товариства) та/або у безготівковій формі (шляхом перерахуванням коштів на рахунок акціонера). Для проведення виплати дивідендів акціонер, що одержує дивіденди, надає товариству письмову заяву про форму виплати дивідендів з інформацією про реквізити банківського рахунку акціонера (при заяві про безготівкову форму виплати) та з ідентифікаційним (податковим) номером акціонера-одержувача дивідендів. Обов’язок товариства виплатити дивіденди акціонеру виникає не раніше дня отримання товариством від акціонера письмової заяви, підписаної таким акціонером чи його представником, відповідні повноваження якого мають бути підтверджені довіреністю, засвідченою у відповідності до чинного законодавства України, та документом, що посвідчує особу такого представника акціонера, про форму виплати дивідендів з інформацією про реквізити банківського рахунку акціонера (при заяві про безготівкову форму виплати) та з ідентифікаційним (податковим) номером акціонера-одержувача дивідендів. Витрати по оплаті товариством переказу дивідендів на банківський рахунок акціонера несе акціонер (отримувач дивідендів). Відповідальність за своєчасність, достовірність та повноту наданих банківських реквізитів покладається на акціонера.

10.5. Надати згоду на виплату дивідендів, нарахованих за результатами діяльності ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2012 році, нерезидентам в іноземній валюті. Дивіденди, нараховані в українській гривні, виплачувати у валютному еквіваленті, а саме у доларах США за комерційним курсом на дату придбання валюти для цілей виплати дивідендів.

 

З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «ЗАТВЕРДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ РОБОТИ ДП «ГОТЕЛЬ «ЕНЕРГЕТИК» ЗА 2012 РІК».

СЛУХАЛИ: Директора ДП «Готель «Енергетик»  пана Нечитайло Володимира Вікторовича, який доповів , що на протязі 2012 року послугами готелю скористалося  7 107 чоловік, із них 97 іноземці. Виручка від реалізації наданих послуг склала 804,2 тис. грн., в т.ч. податок на додану вартість – 160,8 тис.грн. Кількість штатних працівників складала 11 працівників, нещасних випадків на підприємстві не було. За 2012 рік підприємство отримало прибуток  в сумі 99 тис. грн. Адміністрацією підприємства проводилась робота по забезпеченню якісного обслуговування споживачів.

Проект рішення з цього питання порядку денного надійшов від акціонера Товариства ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання», який був врахований і викладений в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол № 30 від 08 квітня 2013 року).

На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах акціонерів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 11.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 11.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 30 від 08 квітня 2013 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАЛИСЬ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

 

 

Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

«ЗА»

3

2 243 903

74,34190

«ПРОТИ»

0

0

0

«УТРИМАЛИСЬ»

1

774 343

25,65446

 

Лічильною комісією було встановлено, що:

 

 

Кількість учасників Зборів

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»

 

2

110

0,00364

 

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 10 від 19.04.2013 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

11.1. Затвердити результати роботи ДП “Готель “Енергетик” за 2012 рік.

 

З ДВАНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

СЛУХАЛИ: Голову зборів пані Уманську Олену Петрівну, яка повідомила, що від акціонера Товариства ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» надійшов проект рішення з цього питання порядку денного, який був врахований і викладений в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол № 30 від 08 квітня 2013 року), а саме:

1. Виключити останнє речення пункту 11.7. статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» (надалі – ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»), а саме: «Форма бюлетеня для голосування з питання обрання членів Наглядової ради Товариства встановлюється у Положенні про Наглядову раду Товариства.».

2. Останнє речення абзацу 1 пункту 11.10. статуту ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» викласти в наступній редакції:

«Такий договір або контракт є безоплатним.».

3. Пункт 12.6. статуту ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» викласти в наступній редакції:

«12.6. Кількісний склад Виконавчого органу Товариства становить 5 (п’ять) осіб, у т.ч. Генеральний директор Товариства.».

4. Виключити останнє речення пункту 13.11. статуту ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», а саме: «Форма бюлетеня для голосування з питання обрання членів Ревізійної комісії Товариства встановлюється у Положенні про Ревізійну комісію Товариства.».

5. Пункт 13.15. статуту ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» викласти в наступній редакції:

«13.15. Будь-який член Ревізійної комісії може в будь-який час достроково припинити свої повноваження з власної ініціативи, повідомивши письмово про таке рішення Ревізійної комісії Товариства не менш ніж за 14 днів до дати складання повноважень. Повноваження члена Ревізійної комісії припиняються у випадках фізичної неможливості виконання обов'язків, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, померлим, безвісно відсутнім, а також набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає виконання обов’язків члена Ревізійної комісії Товариства. У вказаних випадках повноваження члена Ревізійної комісії припиняються без рішення Загальних зборів акціонерів.».

На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах акціонерів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 12.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 12.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 30 від 08 квітня 2013 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАЛИСЬ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

 

 

Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

«ЗА»

3

2 243 903

74,34190

«ПРОТИ»

0

0

0

«УТРИМАЛИСЬ»

1

774 343

25,65446

 

Лічильною комісією було встановлено, що:

 

 

Кількість учасників Зборів

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»

 

2

110

0,00364

 

Рішення не прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів.

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками  голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 11 від 19.04.2013 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

 

З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТА ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОЛОЖЕНЬ, ЩО РЕГЛАМЕНТУЮТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ І КОНТРОЛЮ ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

СЛУХАЛИ: Голову зборів пані Уманську Олену Петрівну, яка повідомила, що від акціонера Товариства ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» надійшли два варіанта змін до Положення про Наглядову раду ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», до Положення про Ревізійну комісію ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» та до Положення про Виконавчий орган ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО». Акціонери Товариства (їх представники) мали змогу до початку зборів ознайомитись з наданими варіантами змін до Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.

На підставі доповіді, враховуючи прийняте рішення річних загальних зборів акціонерів щодо внесення змін до Статуту, головуючим на загальних зборах акціонерів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 13.1. (ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТА ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОЛОЖЕНЬ, ЩО РЕГЛАМЕНТУЮТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ І КОНТРОЛЮ ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», ЗГІДНО ВАРІАНТА № 1).                                          

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 13.1.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 30 від 08 квітня 2013 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАЛИСЬ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

 

 

Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

«ЗА»

0

0

0

«ПРОТИ»

0

0

0

«УТРИМАЛИСЬ»

3

3 018 171

99,99387

 

Лічильною комісією було встановлено, що:

 

 

Кількість учасників Зборів

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»

 

3

185

0,00613

 

Рішення не прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 12.1. від 19.04.2013 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

На підставі доповіді, та враховуючи, що зміни  до Статуту ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» не були прийняті, а є необхідність внесення змін до Положення про Наглядову раду ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», до Положення про Ревізійну комісію ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» та до Положення про Виконавчий орган ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», головуючим на загальних зборах акціонерів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 13.2. (ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТА ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОЛОЖЕНЬ, ЩО РЕГЛАМЕНТУЮТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ І КОНТРОЛЮ ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», ЗГІДНО ВАРІАНТА № 2).

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 13.2.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 30 від 08 квітня 2013 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАЛИСЬ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

 

 

Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

«ЗА»

3

2 243 903

74,34190

«ПРОТИ»

0

0

0

«УТРИМАЛИСЬ»

1

774 343

25,65446

 

Лічильною комісією було встановлено, що:

 

 

Кількість учасників Зборів

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»

 

2

110

0,00364

 

Рішення  прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 12.2. від 19.04.2013 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

13.1. Внести та затвердити зміни до Положення про Наглядову раду ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», до Положення про Ревізійну комісію ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» та до Положення про Виконавчий орган ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення відповідних положень у новій редакції (проекти змін до положень додаються).

13.2. Уповноважити голову річних загальних зборів акціонерів ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” та секретаря річних загальних зборів акціонерів ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” підписати та скріпити печаткою ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» Положення про Наглядову раду ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», Положення про Ревізійну комісію ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» та Положення про Виконавчий орган ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» в новій редакції, затвердженій рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» від 19.04.2013 року.

 

З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПОКУПЦЯ ПАКЕТУ АКЦІЙ ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», ПЕРЕДБАЧЕНИХ ДОГОВОРОМ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ АКЦІЙ, УКЛАДЕНОГО ПОКУПЦЕМ З ФОНДОМ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ КОНКУРСУ З ПРОДАЖУ ПАКЕТУ АКЦІЙ ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

СЛУХАЛИ: Голову Зборів пані Уманську Олену Петрівну, яка повідомила, що від акціонера Товариства ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» надійшов проект рішення з цього питання порядку денного, який був врахований і викладений в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол № 30 від 08 квітня 2013 року).

На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах акціонерів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 14.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 14.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 30 від 08 квітня 2013 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАЛИСЬ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

 

 

Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

«ЗА»

2

2 243 828

74,33941

«ПРОТИ»

0

0

0

«УТРИМАЛИСЬ»

2

774 418

25,65695

 

Лічильною комісією було встановлено, що:

 

 

Кількість учасників Зборів

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»

 

2

110

0,00364

 

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 13 від 19.04.2013 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

14.1. Дирекції ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” забезпечити виконання зобов’язань покупця акцій ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” - ТОВ «ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ», передбачених договором купівлі-продажу, що укладений покупцем з Фондом державного майна України за результатами конкурсу з продажу пакету акцій ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”.

 

З П’ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «ПОГОДЖЕННЯ РІШЕННЯ ДИРЕКЦІЇ ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” ЩОДО ВІДЧУЖЕННЯ ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” АКЦІЙ ПАТ “ЕНЕРГОБАНК”».

СЛУХАЛИ: Голову Зборів пані Уманську Олену Петрівну, яка повідомила, що від акціонера Товариства ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» надійшов проект рішення з цього питання порядку денного, який був врахований і викладений в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол № 30 від 08 квітня 2013 року).

На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах акціонерів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 15.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 15.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 30 від 08 квітня 2013 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАЛИСЬ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

 

 

Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

«ЗА»

2

2 243 828

74,33941

«ПРОТИ»

0

0

0

«УТРИМАЛИСЬ»

2

774 418

25,65695

 

Лічильною комісією було встановлено, що:

 

 

Кількість учасників Зборів

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»

 

2

110

0,00364

 

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 14 від 19.04.2013 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

15.1. Погодити рішення Дирекції ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» від 29.03.2013 року (протокол №19) щодо продажу належних ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» 80 000 (вісімдесят тисяч) штук простих іменних акцій ПАТ “Енергобанк” за ціною, що не нижче номінальної вартості відповідних акцій.

 

З ШІСТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

 Найменування питання порядку денного: ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ВЧИНЕННЯ ТА/АБО ЗАТВЕРДЖЕННЯ  ВЧИНЕННЯ ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»  ЗНАЧНИХ  ПРАВОЧИНІВ.

СЛУХАЛИ: Голову Зборів пані Уманську Олену Петрівну, яка повідомила, що вартість активів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» за даними річної фінансової звітності за 2012 рік складає 730 368,00 тис. грн.

Правочини, вартість яких перевищує 25% вартості активів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» за даними річної фінансової звітності за 2012 рік потребують затвердження рішенням загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства»,.

Акціонери були ознайомлені з правочинами, винесеними на затвердження загальних зборів.

Оскільки зборами затверджуються правочини, ринкова вартість майна, що є предметом цього правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Проект рішення з цього питання порядку денного надійшов від акціонера Товариства ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання», який був врахований і викладений в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол № 30 від 08 квітня 2013 року).

На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах акціонерів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 16. 

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 16.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 30 від 08 квітня 2013 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАЛИСЬ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

 

 

Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

«ЗА»

2

2 243 828

74,33941

«ПРОТИ»

0

0

0

«УТРИМАЛИСЬ»

1

774 343

25,65446

 

Лічильною комісією було встановлено, що:

 

 

Кількість учасників Зборів

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»

 

3

185

0,00613

 

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 15 від 19.04.2013 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

16.1. Затвердити вчинення ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» наступних значних правочинів:

- додаткову угоду від 18.03.2013р. №7Р/04 до договору про реструктуризацію заборгованості від 21.12.2007р. №4323/03, укладена між ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» (боржник) та ДП «Енергоринок» (кредитор), щодо реструктуризації заборгованості ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» перед ДП «Енергоринок» у сумі 171 825 084,03 грн. (у т.ч. ПДВ);

- договір №9Р/04 про реструктуризацію заборгованості, укладений 18 березня 2013 року між ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» (боржник) та ДП «Енергоринок» (кредитор), щодо розстрочення погашення заборгованості ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» перед ДП «Енергоринок» у сумі 187 478 268,54 грн. (у т.ч. ПДВ).

Голова Загальних зборів акціонерів ПАТ «Вінницяобленерго» пані Уманська Олена Петрівна повідомила, що всі питання по порядку денному розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення.

Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» оголошено закритими.

На підставі рішення, прийнятого 19.04.2013 р. Загальними зборами акціонерів, повноваження обраної Лічильної комісії припинені з моменту завершення Загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних на 19.04.2013 р.

 

Голова Зборів          ___________________ /О.П.Уманська/

 

Секретар Зборів      ___________________ /Г.В. Овденко/

 

Генеральний директор ________________ /Ю.П.Касіч/

 

19 квітня 2013 року

Україна, м. Вінниця, вул. 1-го Травня, 2,

приміщення актового залу ПАТ «Вінницяобленерго»

закінчення загальних зборів акціонерів о 13 год. 35 хв.

Поділитись: