Акціонерам

Протокол позачергових загальних зборiв акцiонерiв

27 липня 2012

Протокол № 2/2012

позачергових Загальних зборів акціонерів

(надалі – Збори; Загальні Збори)

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»

(надалі – Товариство або ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»)

 

            м. Вінниця                                                                                                      25 липня 2012 року

 

Дата проведення Загальних Зборів:  25 липня 2012 року.

Місце проведення Загальних Зборів: м. Вінниця, вул. 1-го Травня, буд.2, приміщення актового залу ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

Початок Загальних Зборів: 11:00 за київським часом.

Позачергові Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» відкрив Генеральний директор ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» Ніцак Микола Григорович, який проінформував учасників Зборів, що у відповідності до ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства, Наглядовою радою ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», було прийнято рішення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів  ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», та доповів про заходи щодо підготовки та проведення Загальних зборів акціонерів.

Рішення про скликання на 25.07.2012 р. Загальних зборів було прийняте Наглядовою радою (протокол засідання Наглядової ради № 4 від 19 червня 2012 року). Даним рішенням Наглядової ради встановлено дату складання переліку акціонерів (реєстру) для повідомлення акціонерів про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» – 19 червня 2012 року., та дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» – станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», тобто на 24.00 год. 20.07.2012 року.

 

Склад реєстраційної комісії:

Для перевірки повноважень акціонерів та їх представників, що прибули для участі у Загальних зборах акціонерів, на підставі рішення Наглядової ради Товариства (протокол № 4 від 19 червня 2012 року), прийнятого з урахуванням норми абзацу 4 частини 3 статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства», повноваження реєстраційної комісії були передані зберігачу – ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЄСТР» (надалі – Зберігач) на підставі договору про виконання повноважень реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» між ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» та ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР» від 20 червня 2012 року №207.

Відповідно до наказу Зберігача № 21 від 05.07.2012 року сформовано склад реєстраційної комісії у кількості 3 осіб (члени комісії):

1. Бойко Сергій Вікторович;

2. Новоторов Олександр Леонідович;

3. Лагодюк Євгеній Степанович;

До початку проведення реєстрації, рішенням засідання Реєстраційної комісії Головою реєстраційної комісії в порядку, передбаченому ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства», одноголосно обрано Бойка Сергія Вікторовича.

(Протокол засідання Реєстраційної комісії № 1 від 25 липня 2012 року про обрання Голови реєстраційної комісії додається до протоколу Загальних зборів акціонерів).

Початок реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів – 09.30 годин 25.07.2012 р.

Закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів – 10.30 годин 25.07.2012 р.

Місце проведення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів - Україна, м. Вінниця, вул. 1-го Травня, буд. 2, кімн.506.

 

Загальні збори акціонерів заслухали доповідь Голови реєстраційної комісії про результати проведеної реєстрації акціонерів.

Реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Загальних зборах акціонерів, проведено на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерного товариства складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення Загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 20.07.2012 року в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерного товариства складеному станом на 24.00 год. 20.07.2012 року, загальна чисельність акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», включених до переліку акціонерів та які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів становить 380 (триста вісімдесят) осіб. Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, згідно переліку акціонерів які мають право на участь у Загальних Зборах: 3 097 366 (три мільйони дев’яносто сім тисяч триста шістдесят шість)голосів.

На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерного товариства станом на 24.00 год. 20.07.2012 року, на особовому рахунку емітента не обліковується жодної штуки викуплених емітентом власних простих іменних акцій.

Статутний капітал ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» сформований у розмірі – 30 973 660 (тридцять мільйонів дев’ятсот сімдесят три тисячі шістсот шістдесят) гривень, статутний капітал розподілено на 3 097 366 (три мільйони дев’яносто сім тисяч триста шістдесят шість) простих іменних акцій, номінальною вартістю 10,00 грн. (десять гривень нуль копійок) кожна.

Згідно зі складеним Реєстраційною комісією переліком акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів, для участі у Загальних зборах акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» зареєструвалось 9 (дев’ять акціонерів (їх представників), яким належить 3 018 293 (три мільйони вісімнадцять тисяч двісті дев’яносто три) штуки простих іменних акцій (голосів). Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі 25.07.2012 р. у Загальних зборах акціонерів, підписано Головою Реєстраційної комісії.

(Перелік акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів, додається до протоколу Загальних зборівакціонерів.

Під час реєстрації, Реєстраційна комісія перевірила та підтвердила повноваження кожного учасника Загальних зборів акціонерів, під час проведення реєстрації не винесено жодного рішення про відмову в реєстрації акціонерів (представників акціонерів).

На момент закінчення реєстрації акціонерів - 10.30 год. 25.07.2012 р. -  Реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі у Загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками 97,45сотих відсотка (дев’яносто сім цілих сорок п’ять сотих відсотка)  голосуючих акцій ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» (від загальної кількості голосів, які мають право приймати участь у голосуванні).

Кворум Загальних Зборів: загальна кількість осіб (акціонери, представники акціонерів), які зареєструвалися для участі на Зборах, складає 9 осіб, яким у сукупності належить 3 018 293 (три мільйони вісімнадцять тисяч двісті дев’яносто три) простих іменних акції Товариства, що відповідає 3 018 293 (трьом мільйонамвісімнадцяти тисячам двомстам дев’яносто трьом) голосам і складає 97,45 (дев’яносто сім цілих сорок п’ять сотих) відсотка від загальної кількості простих іменних акцій, емітованих ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

Враховуючи, що привілейованих акцій ПАТ  «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» не емітовано, а для участі у Загальних зборах акціонерів зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками більш як 60 відсотків голосуючих акцій ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» Реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму Загальних зборів акціонерів 25.07.2012 р.

(Протокол № 2 від 25.07.2012 р. засідання Реєстраційної комісії про результати реєстрації акціонерів (їх представників) Загальних зборів акціонерів та наявність кворуму додається до протоколу Загальних зборів акціонерів).

Оскільки Загальні збори акціонерів є правомочними, Генеральним директором ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» паном Ніцаком М.Г. оголошено Загальні збори акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» 25.07.2012 р. відкритими.

Далі Генеральний директор Ніцак М.Г. оголосив, що відповідно до пункту 2 частини 2 статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядовою радою Товариствабуло прийнято рішення (протокол № 4 від 19 червня 2012 року) про затвердження порядку денного (переліку питань), що виносяться на розгляд Зборів.

Протягом строку, встановленого Законом України «Про акціонерні товариства», від акціонера Товариства НАК «Енергетична компанія України» надійшла пропозиція про доповнення порядку денного (переліку питань винесених на голосування) питанням «Про внесення та затвердження змін до договору з членами Наглядової ради ПАТ «Вінницяобленерго», затвердженого рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Вінницяобленерго» від 18.04.2012р. (протокол №1/2012)». Затвердження щорічного кошторису граничних витрат на утримання Наглядової ради ПАТ «Вінницяобленерго».

Згідно Ст.38 Закону України «Про акціонерні  товариства» ця пропозиція була включена до порядку денного Загальних зборів акціонерів.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗБОРІВ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ) (надалі – порядок денний):

1) Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» та прийняття рішення про припинення їх повноважень. Затвердження умов договору про передачу повноважень лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» зберігачу або депозитарію.

2) Обрання голови і секретаря позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

3) Затвердження порядку (регламенту) проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» та зміна послідовності розгляду питань, винесених на розгляд позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

4) Внесення змін до статуту ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

5) Затвердження та внесення змін до положень, що регламентують діяльність органів управління і контролю ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

6) Про ліквідацію структурної одиниці «Матеріально-технічне забезпечення та автотранспорт»

7) Про внесення та затвердження змін до договору з членами Наглядової ради ПАТ «Вінницяобленерго», затвердженого рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Вінницяобленерго» від 18.04.2012р. (протокол №1/2012)». Затвердження щорічного кошторису граничних витрат на утримання Наглядової ради ПАТ «Вінницяобленерго».

Перед тим як перейти до розгляду питань порядку денного Генеральний директор Товариства Ніцак М.Г. оголосив, що голосування та підрахунок голосів з питання першого порядку денного буде проводитись Реєстраційною комісією.

 

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ПРИПИНЕННЯ ЇХ ПОВНОВАЖЕНЬ. ЗАТВЕРДЖЕННЯ УМОВ ДОГОВОРУ ПРО ПЕРЕДАЧУ ПОВНОВАЖЕНЬ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» ЗБЕРІГАЧУ АБО ДЕПОЗИТАРІЮ».

СЛУХАЛИ: Генерального директора Ніцака М.Г., який повідомив, що у відповідності до вимог частини 1 статті 44 Закону України «Про акціонерні товариства» для надання акціонерам роз’яснень щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань на Загальних зборах акціонерів, оформлення результатів голосування відповідними протоколами, а також для вирішення інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах акціонерів, необхідно обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів (надалі – «Лічильна комісія») та затвердити її склад.

Для голосування Зборам був запропонований бюлетень з проектом рішення, затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 6 від 13 липня 2012 року).

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

1.1. Передати зберігачу Товариству з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР» (ідентифікаційний код 21656006) повноваження лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», що скликані на 25.07.2012 року, та обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у складі наступних представників зберігача Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР»:

- Бойко С.В. - голова лічильної комісії;

- Новоторов О.Л. - секретар лічильної комісії;

- Лагодюк Є.С. - член лічильної комісії;

1.2. Затвердити умови договору про передачу Товариству з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР» (ідентифікаційний код 21656006) повноважень лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», що скликані на 25.07.2012 року .

1.3. Доручити Генеральному директору ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» підписати договір про передачу Товариству з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР» (ідентифікаційний код 21656006) повноважень лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», що скликані на 25.07.2012 року.

1.4. Припинити повноваження обраної лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», що скликані на 25.07.2012 року, з моменту завершення таких позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

Підрахунок голосів (складення протоколу про підсумки голосування) з цього питання порядку денного здійснено Реєстраційною комісією Зборів (протокол засідання реєстраційної комісії № 3 від 25 липня 2012 року).

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками  голосуючих з цього питання акцій.

За запропоновану пропозицію акціонери голосували бюлетенем №1.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАЛИСЬ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

 

 

Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

«ЗА»

8

2 243 950

74,345

«ПРОТИ»

0

0

0,000

«УТРИМАЛИСЬ»

1

774 343

25,655

 

Реєстраційною комісією було встановлено, що:

 

 

Кількість учасників Зборів

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»

 

0

0

0,000

 

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах акціонерів.

Рішення, прийняте з цього питання порядку денного, оголошено Генеральним директором Ніцаком М.Г. безпосередньо після оголошення результатів голосування з питання порядку денного та після складення протоколу Реєстраційної комісії про підсумки голосування з питання порядку денного (протокол засідання реєстраційної комісії № 3 від 25 липня 2012 року. Протокол підписано членами реєстраційної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів акціонерів).

Рішення прийняте.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

1.1. Передати зберігачу Товариству з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР» (ідентифікаційний код 21656006) повноваження лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», що скликані на 25.07.2012 року, та обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у складі наступних представників зберігача Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР»:

- Бойко С.В. - голова лічильної комісії;

- Новоторов О.Л. - секретар лічильної комісії;

- Лагодюк Є.С. - член лічильної комісії;

1.2. Затвердити умови договору про передачу Товариству з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР» (ідентифікаційний код 21656006) повноважень лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», що скликані на 25.07.2012 року .

1.3. Доручити Генеральному директору ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» підписати договір про передачу Товариству з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР» (ідентифікаційний код 21656006) повноважень лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», що скликані на 25.07.2012 року.

1.4. Припинити повноваження обраної лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», що скликані на 25.07.2012 року, з моменту завершення таких позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

Лічильній комісії запропоновано приступити до роботи.

Подальший підрахунок голосів під час голосувань з пропозицій по питаннях порядку денного здійснює Лічильна комісія.

Голова Лічильної комісії пан Бойко Сергій Вікторович, у порядку, передбаченому ст. 42, 43 Закону України «Про акціонерні товариства», роз’яснив присутнім акціонерам (їх представникам) порядок проведення голосування на Загальних зборах акціонерів, а саме:

- голосування з усіх питань на зборах проходить з використанням наданих кожному акціонеру під час проведення реєстрації бюлетенів для голосування, форма і текст яких відповідає вимогам ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» та затверджена рішенням Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»;

- одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах акціонерів акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування;

- визнання бюлетеня недійсним та не врахування його під час підрахунку голосів можливо лише з підстав, визначених ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» - у разі, якщо бюлетень відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка або у разі відсутності на бюлетені підпису акціонера (представника). Недійсні бюлетені не враховуються під час підрахунку голосів;

- проголосований бюлетень, засвідчений підписом акціонера (представника) надається Лічильній комісії по закінченні обговорення та винесення на голосування пропозиції з відповідного питання порядку денного;

- підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія. За підсумками кожного голосування складається окремий протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії;

- рішення Загальних зборів акціонерів з питань та пропозицій порядку денного № 1-3  та 5-7 приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів;

- рішення Загальних зборів акціонерів з питання 4 порядку денного приймається  більш як ¾ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах;

- кумулятивне голосування на Загальних зборах акціонерів 25.07.2012 р. не проводиться;

- підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах акціонерів після складання Лічильною комісією відповідного протоколу. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів акціонерів;

- рішення Загальних зборів акціонерного товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

 

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «ОБРАННЯ ГОЛОВИ І СЕКРЕТАРЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

СЛУХАЛИ: Генерального директора Ніцака М.Г., яким з метою проведення Загальних зборів акціонерів та оформлення протоколу запропоновано обрати голову та секретаря Загальних зборів акціонерів.

Генеральний директор Ніцак М.Г. повідомив, що відповідно до бюлетенів, голосування буде проводитись окремо (бюлетенями) за обрання Голови позачергових загальних зборів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» та окремо за обрання секретаря позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

Для голосування Зборам були запропоновані бюлетені з проектами рішень, затверджені Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 6 від 13 липня 2012 року).

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

Обрати головою позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» Уманську Олену Петрівну.

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками  голосуючих з цього питання акцій.

За запропоновану пропозицію акціонери голосували бюлетенем №2.1.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАЛИСЬ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

 

 

Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

«ЗА»

8

2 243 950

74,345

«ПРОТИ»

0

0

0,000

«УТРИМАЛИСЬ»

1

774 343

25,655

 

Лічильною комісією було встановлено, що:

 

 

Кількість учасників Зборів

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»

 

0

0

0,000

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах акціонерів.

Відповідно до норми частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення з питання порядку денного є прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Рішення, прийняте з цього питання порядку денного, оголошено Генеральним директором Ніцаком М.Г. безпосередньо після оголошення результатів голосування з питання порядку денного та після складення протоколу Лічильної комісії про підсумки голосування з питання порядку денного (протокол засідання Лічильної комісії № 1 від 25 липня 2012 року. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів акціонерів).

Рішення прийняте.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Обрати головою позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» Уманську Олену Петрівну.

Далі Загальні збори акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» очолила обрана Голова Загальних зборів – Уманська Олена Петрівна.

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Уманську О.П., яка запропонувала перейти до розгляду частини другої питання другого «ОБРАННЯ СЕКРЕТАРЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

Голова зборів зазначила, що з даного питання було надано дві пропозиції від акціонерів тому голосувати необхідно окремо за кожну надану пропозицію.

Для голосування Зборам був запропонований бюлетень з проектом рішення, затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 6 від 13 липня 2012 року).

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ (За пропозицію ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання»):

Обрати секретарем позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» Овденко Галину Володимирівну.

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками  голосуючих з цього питання акцій.

За запропоновану пропозицію акціонери голосували бюлетенем №2.2.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАЛИСЬ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

 

 

Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

«ЗА»

7

2 243 946

74,3449

«ПРОТИ»

1

4

0,0001

«УТРИМАЛИСЬ»

1

774 343

25,6550

 

Лічильною комісією було встановлено, що:

 

 

Кількість учасників Зборів

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»

 

0

0

0,0000

 

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах акціонерів.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ (За пропозицію НАК «Енергетична компанія України»):

Обрати секретарем позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» кандидатуру, запропоновану НАК «Енергетична компанія України».

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками  голосуючих з цього питання акцій.

За запропоновану пропозицію акціонери голосували бюлетенем №2.3.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАЛИСЬ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

 

 

Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

«ЗА»

2

774 393

25,6567

«ПРОТИ»

6

2 243 895

74,3432

«УТРИМАЛИСЬ»

1

5

0,0001

 

Лічильною комісією було встановлено, що:

 

 

Кількість учасників Зборів

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»

 

0

0

0,0000

 

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах акціонерів.

Відповідно до норми частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення з питання порядку денного є прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Рішення, прийняте з цього питання порядку денного, оголошено Головою Зборів безпосередньо після оголошення результатів голосування з питання порядку денного та після складення протоколу Лічильної комісії про підсумки голосування з питання порядку денного (протоколи засідань Лічильної комісії № 2 та № 3 від 25 липня 2012 року. Протоколи підписано членами Лічильної комісії. Протоколи додаються до протоколу Загальних зборів акціонерів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Обрати секретарем позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» Овденко Галину Володимирівну

 

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ (РЕГЛАМЕНТУ) ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» ТА ЗМІНА ПОСЛІДОВНОСТІ РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ, ВИНЕСЕНИХ НА РОЗГЛЯД ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

СЛУХАЛИ: Голову зборів Уманську О.П., для проведення Загальних зборів акціонерів запропоновано затвердити Регламент проведення Загальних зборів.

Голова зборів Уманська О.П. повідомила, що від акціонера Товариства ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» надійшов проект рішення з цього питання порядку денного, який був врахований і викладений в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 6 від 13 липня 2012 року).

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

3.1. Затвердити наступний порядок (регламент) проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»:

 - голосування на загальних зборах здійснювати наступним чином: (і) з процедурних питань голосувати підняттям бюлетенів для голосування; (іі) з питань порядку денного загальних зборів голосувати бюлетенем для голосування;

 - для доповідей з питань порядку денного надавати до 10 хвилин;

 - прийняття рішень здійснюється шляхом голосування за запропоновану пропозицію в цілому; у разі якщо жодна із запропонованих пропозицій не набере необхідної кількості голосів, рішення з питання порядку денного вважається неприйнятим (голосування по частинам пропозиції не допускається);

 - питання від учасників загальних зборів передаються секретарю загальних зборів виключно у письмовій формі із зазначенням прізвища, імені та по - батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання;

 - питання в усній формі, а також анонімні питання не розглядаються;

 - направлені секретарю загальних зборів питання передаються голові загальних зборів та розглядаються у заключній частині загальних зборів товариства після розгляду всіх питань порядку денного загальних зборів;

 - для відповідей на питання, отримані від учасників загальних зборів, надавати до 20 хвилин;

 - для підрахунку лічильною комісією результатів голосування з питань порядку денного загальних зборів надавати до 20 хвилин.

3.2. Послідовність розгляду питань порядку денного, винесених на розгляд позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», залишити без змін.

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками  голосуючих з цього питання акцій.

За запропоновану пропозицію акціонери голосували бюлетенем №3.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАЛИСЬ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

 

 

Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

«ЗА»

7

2 243 900

74,343

«ПРОТИ»

1

50

0,002

«УТРИМАЛИСЬ»

1

774 343

25,655

 

Лічильною комісією було встановлено, що:

 

 

Кількість учасників Зборів

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»

 

0

0

0,000

 

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах акціонерів.

Відповідно до норми частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення з питання порядку денного є прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Рішення, прийняте з цього питання порядку денного, оголошено Головою Зборів безпосередньо після оголошення результатів голосування з питання порядку денного та після складення протоколу Лічильної комісії про підсумки голосування з питання порядку денного (протокол засідання Лічильної комісії № 4 від 25 липня 2012 року. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів акціонерів).

Рішення прийняте.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

3.1. Затвердити наступний порядок (регламент) проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»:

 - голосування на загальних зборах здійснювати наступним чином: (і) з процедурних питань голосувати підняттям бюлетенів для голосування; (іі) з питань порядку денного загальних зборів голосувати бюлетенем для голосування;

 - для доповідей з питань порядку денного надавати до 10 хвилин;

 - прийняття рішень здійснюється шляхом голосування за запропоновану пропозицію в цілому; у разі якщо жодна із запропонованих пропозицій не набере необхідної кількості голосів, рішення з питання порядку денного вважається неприйнятим (голосування по частинам пропозиції не допускається);

 - питання від учасників загальних зборів передаються секретарю загальних зборів виключно у письмовій формі із зазначенням прізвища, імені та по - батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання;

 - питання в усній формі, а також анонімні питання не розглядаються;

 - направлені секретарю загальних зборів питання передаються голові загальних зборів та розглядаються у заключній частині загальних зборів товариства після розгляду всіх питань порядку денного загальних зборів;

 - для відповідей на питання, отримані від учасників загальних зборів, надавати до 20 хвилин;

 - для підрахунку лічильною комісією результатів голосування з питань порядку денного загальних зборів надавати до 20 хвилин.

3.2. Послідовність розгляду питань порядку денного, винесених на розгляд позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», залишити без змін.

 

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

СЛУХАЛИ: Голову зборів Уманську О.П., яка повідомила, що від акціонера Товариства ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» надійшов проект рішення з цього питання порядку денного, який був врахований і викладений в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 6 від 13 липня 2012 року).

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

4.1. Внести зміни до статуту ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення їх у вигляді окремого додатку до статуту ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

4.2. Затвердити зміни до статуту ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

4.3. Уповноважити голову позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» та секретаря  позачергових  загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»  підписати та скріпити печаткою ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» зміни до статуту ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» в редакції, затвердженій рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» від 25.07.2012 року.

4.4. Доручити з правом передоручення Генеральному директору ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» забезпечити здійснення в установленому законодавством порядку державної реєстрації змін до статуту ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

За запропоновану пропозицію акціонери голосували бюлетенем №4.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками  голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАЛИСЬ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

 

 

Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

«ЗА»

8

2 243 950

74,345

«ПРОТИ»

0

0

0,000

«УТРИМАЛИСЬ»

1

774 343

25,655

 

Лічильною комісією було встановлено, що:

 

 

Кількість учасників Зборів

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»

 

0

0

0,000

 

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах акціонерів.

Відповідно до норми частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення з питання порядку денного є прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Рішення, прийняте з цього питання порядку денного, оголошено Головою Зборів безпосередньо після оголошення результатів голосування з питання порядку денного та після складення протоколу Лічильної комісії про підсумки голосування з питання порядку денного (протокол засідання Лічильної комісії № 5 від 25 липня 2012 року. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів акціонерів).

 

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ: НЕ ПРИЙНЯТО

З П’ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТА ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОЛОЖЕНЬ, ЩО РЕГЛАМЕНТУЮТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ І КОНТРОЛЮ ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

СЛУХАЛИ: Голову зборів Уманську О.П., яка повідомила, що від акціонера Товариства ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» надійшов проект рішення з цього питання порядку денного, який був врахований і викладений в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 6 від 13 липня 2012 року).                                                 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

5.1. Внести та затвердити зміни до Положення про Наглядову раду ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», до Положення про Ревізійну комісію ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» та до Положення про Виконавчий орган ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення відповідних положень у новій редакції.

5.2. Уповноважити голову  позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» підписати та скріпити печаткою ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» Положення про Наглядову раду ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», Положення про Ревізійну комісію ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» та Положення про Виконавчий орган ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» в новій редакції, затвердженій рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» від 25.07.2012 року.

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками  голосуючих з цього питання акцій.

За запропоновану пропозицію акціонери голосували бюлетенем №5.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАЛИСЬ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

 

 

Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

«ЗА»

5

62

0,002

«ПРОТИ»

2

2 243 828

74,341

«УТРИМАЛИСЬ»

1

774 343

25,655

 

Лічильною комісією було встановлено, що:

 

 

Кількість учасників Зборів

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»

 

1

60

0,002

 

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах акціонерів.

Відповідно до норми частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення з питання порядку денного є прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Рішення, прийняте з цього питання порядку денного, оголошено Головою Зборів безпосередньо після оголошення результатів голосування з питання порядку денного та після складення протоколу Лічильної комісії про підсумки голосування з питання порядку денного (протокол засідання Лічильної комісії № 6 від 25 липня 2012 року. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів акціонерів).

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ: НЕ ПРИЙНЯТО

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «ПРО ЛІКВІДАЦІЮ СТРУКТУРНОЇ ОДИНИЦІ „МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА  АВТОТРАНСПОРТ».

СЛУХАЛИ: Директора з правових питань Бузько А.І., яка повідомила, що у зв’язку з необхідністю приведення фактичної структури ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» до Організаційної структури ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», погодженої Наглядовою радою ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» (рішення Наглядової ради у протоколі засідання Наглядової ради №2 від 14.05.12 року), яка вводиться в дію з 01 жовтня 2012року, у відповідності до  пункту 10.5.27 Статуту Товариства та ст. 41 Закону України «Про господарські товариства» рішення про ліквідацію структурної одиниці «Матеріально-технічне забезпечення та автотранспорт» має бути прийняте загальними зборами акціонерів. Загальні збори акціонерів мають право доручити Виконавчому органу Товариства – Дирекції Товариства - уповноважити особу, яка буде зобов’язана здійснити заходи, які передбачені законодавством у разі ліквідації структурної одиниці. Уповноважена особа повинна вчинити дії щодо подання державному реєстратору відповідних реєстраційних карток, повідомлення про ліквідацію структурної одиниці тощо.Питання щодо персоналу структурної одиниці вирішується відповідно до трудового законодавства України.

Для голосування Зборам був запропонований бюлетень з проектом рішення, затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 6 від 13 липня 2012 року).

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

6.1. Ліквідувати (припинити, закрити) у порядку, встановленому законодавством України, структурну одиницю ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» «Матеріально-технічне забезпечення та автотранспорт».

6.2. Уповноважити Дирекцію ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» здійснити всі необхідні організаційні заходи, що передбачені чинним законодавством для ліквідації (припинення, закриття) структурної одиниці «Матеріально-технічне забезпечення та автотранспорт», у т.ч.:

- визначити та уповноважити особу (осіб) на вчинення дій з подання документів (відповідних реєстраційних карток та повідомлення про закриття відокремленого підрозділу)  державному реєстратору;

- забезпечити зняття ліквідованої структурної  одиниці «Матеріально-технічне забезпечення та автотранспорт» з обліку в органах державної податкової служби, органах Пенсійного фонду України, у фондах соціального страхування та установах дозвільної системи.

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками  голосуючих з цього питання акцій.

За запропоновану пропозицію акціонери голосували бюлетенем №6.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАЛИСЬ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

 

 

Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

«ЗА»

4

2 243 833

74,341

«ПРОТИ»

3

57

0,002

«УТРИМАЛИСЬ»

1

774 343

25,655

 

Лічильною комісією було встановлено, що:

 

 

Кількість учасників Зборів

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»

 

1

60

0,002

 

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах акціонерів.

Відповідно до норми частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення з питання порядку денного є прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Рішення, прийняте з цього питання порядку денного, оголошено Головою Зборів безпосередньо після оголошення результатів голосування з питання порядку денного та після складення протоколу Лічильної комісії про підсумки голосування з питання порядку денного (протокол засідання Лічильної комісії № 7 від 25 липня 2012 року. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів акціонерів).

Рішення прийняте.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

6.1. Ліквідувати (припинити, закрити) у порядку, встановленому законодавством України, структурну одиницю ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» «Матеріально-технічне забезпечення та автотранспорт».

6.2. Уповноважити Дирекцію ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» здійснити всі необхідні організаційні заходи, що передбачені чинним законодавством для ліквідації (припинення, закриття) структурної одиниці «Матеріально-технічне забезпечення та автотранспорт», у т.ч.:

- визначити та уповноважити особу (осіб) на вчинення дій з подання документів (відповідних реєстраційних карток та повідомлення про закриття відокремленого підрозділу)  державному реєстратору;

- забезпечити зняття ліквідованої структурної  одиниці «Матеріально-технічне забезпечення та автотранспорт» з обліку в органах державної податкової служби, органах Пенсійного фонду України, у фондах соціального страхування та установах дозвільної системи.

 

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «ПРО ВНЕСЕННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ З ЧЛЕНАМИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», ЗАТВЕРДЖЕНОГО РІШЕННЯМ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» ВІД 18.04.2012р. (ПРОТОКОЛ №1/2012)». ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЩОРІЧНОГО КОШТОРИСУ ГРАНИЧНИХ ВИТРАТ НА УТРИМАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

СЛУХАЛИ: Голову зборів Уманську О.П., яка повідомила, що від акціонера Товариства НАК «Енергетична компанія України» надійшов проект рішення з цього питання порядку денного, який був врахований і викладений в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 6 від 13 липня 2012 року).

Голова зборів Уманську О.П. пояснила, що до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів, у відповідності до ч. 2 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» віднесено затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Враховуючи, що у відповідності до ч. 9 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» член Наглядової ради здійснює свої повноваження дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з товариством, Головуючою на Загальних зборах запропоновано проголосувати за зміни до договору з членами Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», затвердженого рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» від 18.04.2012р. (протокол №1/2012)», у відповідності із внесеними змінами до Положення про Наглядову раду ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

1. Внести та затвердити зміни до договору з членами Наглядової ради ПАТ «Вінницяобленерго», затвердженого рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Вінницяобленерго» від 18.04.2012р. (протокол №1/2012)», у відповідності із внесеними змінами до Положення про Наглядову раду ПАТ «Вінницяобленерго».

2. Затвердити щорічний кошторис граничних витрат на утримання Наглядової ради ПАТ «Вінницяобленерго» у розмірі 450 тис.грн.

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками  голосуючих з цього питання акцій.

За запропоновану пропозицію акціонери голосували бюлетенем №7.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАЛИСЬ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

 

 

Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

«ЗА»

2

774 345

25,655

«ПРОТИ»

6

2 243 888

74,343

«УТРИМАЛИСЬ»

0

0

0,000

 

Лічильною комісією було встановлено, що:

 

 

Кількість учасників Зборів

Сукупна кількість акцій

Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів

 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»

 

1

60

0,002

 

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах акціонерів.

Відповідно до норми частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення з питання порядку денного є прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Рішення, прийняте з цього питання порядку денного, оголошено Головою Зборів безпосередньо після оголошення результатів голосування з питання порядку денного та після складення протоколу Лічильної комісії про підсумки голосування з питання порядку денного (протокол засідання Лічильної комісії № 8 від 25 липня 2012 року. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів акціонерів).

 

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ: НЕ ПРИЙНЯТО

Голова позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» пані Уманська Олена Петрівна повідомила, що всі питання по порядку денному розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення.

Позачергові загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» оголошено закритими.

На підставі прийнятого 25.07.2012 р. позачерговим загальними зборами акціонерів рішення, повноваження обраної Лічильної комісії з моменту завершення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних на 25.07.2012 р. припинені.

 

Голова Зборів          ___________________ /О.П. Уманська/

 

Секретар Зборів      ___________________ /Г.В. Овденко/

 

Генеральний директор ________________ /М.Г.Ніцак/

 

25 липня 2012 року

Україна, м. Вінниця, вул. 1-го Травня, буд. 2,

приміщення актового залу ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»

закінчення Загальних зборів акціонерів о 12. 00 год.

Поділитись: