Акціонерам

Протокол річних загальних зборiв акцiонерiв

08 травня 2015

Протокол № 2/2015

річних загальних зборів акціонерів

(надалі – Збори; Загальні збори)

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»

(надалі – Товариство або ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»)

м. Вінниця                                                                                          30 квітня 2015 року

Дата проведення Загальних зборів: 30 квітня 2015 року.

Час проведення Загальних зборів: 11:00 за київським часом.

Місце проведення Загальних зборів: м. Вінниця, вул. 1-го Травня, буд.2, приміщення актового залу ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 24 квітня 2015 року.

Річні загальні збори акціонерів  ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» відкрив Генеральний директор ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» пан Поліщук Андрій Леонідович, який проінформував учасників Зборів, що у відповідності до ст.32 Закону України «Про акціонерні  товариства» та Статуту Товариства, Наглядовою радою ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» (протокол засідання Наглядової ради № 20/03/2015 від 20 березня 2015 року) було прийнято рішення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

Генеральний директор ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» пан Поліщук Андрій Леонідович доповів про заходи щодо підготовки та проведення річних загальних зборів акціонерів.

Для перевірки повноважень акціонерів та їх представників, що прибули для участі у Загальних зборах, на підставі укладеної додаткової угоди № 5 від 20 квітня 2015р. до Договору від 18.04.2012р. № 108/2012 про відкриття рахунків у цінних паперах власникам іменних цінних паперів, у відповідності до Статуту Товариства та рішення Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» (протокол засідання Наглядової ради № 17/04/2015 від 17 квітня 2015 року) з метою здійснення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у річних загальних зборах акціонерів
ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», що скликані на 30.04.2015 року, долучили депозитарну установу Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР» (надалі – Депозитарна установа) (ідентифікаційний код 21656006) та  призначили (обрали) реєстраційну комісію річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у наступному складі:

- Овденко Галина Володимирівна - член реєстраційної комісії (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР»);

- Лагодюк Євгеній Степанович - член реєстраційної комісії (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР»);

- Дрозденко Ольга Іванівна - член реєстраційної комісії (представник ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»).

До початку проведення реєстрації, рішенням засідання Реєстраційної комісії Головою Реєстраційної комісії в порядку, передбаченому ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства», одноголосно обрано пані Овденко Галину Володимирівну.

(Протокол № 1 від 30.04.2015 р. засідання Реєстраційної комісії про обрання Голови та секретаря Реєстраційної комісії додається до протоколу Загальних зборів).

Місце проведення реєстрації акціонерів для участі у річних загальних зборах - Україна, м. Вінниця, вул. 1-го Травня, буд. 2, к.506.

Початок реєстрації акціонерів, які прибули для участі у річних загальних зборах - 09.30 год. 30.04.2015 р.

Закінчення реєстрації акціонерів, які прибули для участі у річних загальних зборах– 10.30 год. 30.04.2015 р.

Слово надано Голові Реєстраційної комісії пані Овденко Галині Володимирівні, яка повідомила наступне:

Статутний капітал Товариства сформований у розмірі – 30 973 660 (тридцять мільйонів дев’ятсот сімдесят три тисячі шістсот шістдесят) гривень.

Статутний капітал Товариства поділений на 3 097 366 (три мільйони дев’яносто сім тисяч триста шістдесят шість) простих іменних акцій, номінальною вартістю 10,00 грн. (десять гривень нуль копійок) кожна.

Реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Загальних зборах, проведено на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах (надалі – перелік акціонерів), складеному на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення Загальних зборів, тобто на 24.00 год. 24.04.2015 року в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, з зазначенням загальної кількості цінних паперів кожного акціонера та кількості належних йому голосуючих цінних паперів.

Згідно переліку акціонерів станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення Загальних зборів, тобто на 24.00 год. 24.04.2015 року, загальна чисельність акціонерів Товариства становить  – 382 ( триста вісмдесят дві) особи.

На дату складання переліку акціонерів станом на 24.00 год. 24.04.2015 року, на особовому рахунку емітента не обліковується жодної штуки викуплених емітентом власних простих іменних акцій.

На дату складання переліку акціонерів станом на 24.00 год. 24.04.2015 року, кількість голосуючих цінних паперів, відносно якої визначається кворум, становить – 3 085 699 шт.

Необхідна для кворуму кількість акцій (голосів) – 1 542 850 шт. (більш як 50 % голосуючих акцій).

Під час реєстрації, Реєстраційна комісія перевірила та підтвердила повноваження кожного учасника Загальних зборів.

Згідно складеного Реєстраційною комісією переліку акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, для участі у Загальних зборах зареєструвались 9 акціонерів (їх представників), яким у сукупності належить 3 019 210  (три мільйона дев`ятнадцять тисяч двісті десять ) шт. простих іменних акцій,  в тому числі кількість цінних паперів, які враховуються при визначенні кворуму становить 3 019 135 (Три мільйони дев’ятнадцять тисяч сто тридцять п`ять) шт. простих іменних акцій.

Згідно складеного Реєстраційною комісією переліку акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, кількість цінних паперів (голосів), що не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента у відповідності до абзацу другого пункту 10 Розділу VI ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ Закону України «Про депозитарну систему України» становить – 75 шт., що відповідає – 0,6428% (від загальної кількості голосів, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента).

Перелік акціонерів, які зареєструвались для участі 30.04.2015 року у Загальних зборах, підписано Головою Реєстраційної комісії.

(Перелік акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, додається до протоколу Загальних зборів).

На момент закінчення реєстрації -10:30 год. 30.04.2015 року – Реєстраційною комісією для участі у Загальних зборах зареєстровано акціонерів (представників акціонерів), які сукупно є власниками 97,8428 відсотка (дев’яносто сім цілих, 8428 десятитисячних відсотка) голосуючих акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» (від загальної кількості голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента).

Загальна кількість довіреностей отриманих (зареєстрованих) під час проведення реєстрації 5 штук.

Кількість прийнятих рішень про відмову від реєстрації акціонерів (представників акціонерів) - 0 штук.

Враховуючи, що привілейованих акцій ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» не емітовано, а для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери (представники акціонерів), які сукупно є власниками 97,8428% голосуючих акцій Товариства, у відповідності до частини 1 статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» Реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму Загальних зборів 30.04.2015 року.

(Протокол № 2 від 30.04.2015 р. засідання Реєстраційної комісії про результати реєстрації акціонерів (їх представників) на Загальних зборах та наявність кворуму додається до протоколу Загальних зборів).

Відповідно до частини 2 статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» чергові (річні) загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» визнаються правомочними (мають кворум), оскільки у них беруть участь акціонери (у тому числі через своїх представників), які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Відповідно до пункту 2 частини 2 статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядовою радою Товариства було прийнято рішення (протокол засідання Наглядової ради № 20/03/2015 від 20 березня 2015 року) про затвердження порядку денного (переліку питань), що виносяться на розгляд Зборів.

Генеральний директор ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» пан Поліщук Андрій Леонідович ознайомив присутніх із порядком денним Загальних зборів, який було доведено до кожного акціонера ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» в порядку, передбаченому законодавством України та Статутом ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ)

                                      (надалі – порядок денний):

 1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів
  ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» та прийняття рішення про припинення їх повноважень. Затвердження умов договору про передачу повноважень лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів
  ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
 2. Обрання голови річних загальних зборів акціонерів
  ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
 3. Обрання секретаря річних загальних зборів акціонерів
  ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
 4. Затвердження порядку (регламенту) проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» та зміна послідовності розгляду питань, винесених на розгляд річних загальних зборів акціонерів
  ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
 5. Звіт Виконавчого органу ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2014 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.
 6. Звіт Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» про роботу у 2014 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.
 7. Звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і висновків.
 8. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту)
  ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» за 2014 рік.
 9. Розподіл чистого прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками роботи ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2014 році.
 10. Про нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2014 році.
 11. Затвердження розміру, порядку та строку виплати дивідендів за простими акціями ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», а також встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.
 12. Затвердження результатів роботи ДП «Готель “Енергетик» за 2014 рік.
 13. Внесення змін до статуту ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
 14. Внесення змін до положень, що регламентують діяльність органів управління і контролю ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»”.
 15. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради
  ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
 16. Про обрання членів Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
 17. Про обрання Голови Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
 18.  Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради
  ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО». Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради
  ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
 19. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії
  ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
 20. Про обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
 21. Про обрання Голови Ревізійної комісії ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
 22. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії
  ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО». Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії
  ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
 23. Про ліквідацію відокремлених підрозділів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

Оскільки Загальні збори акціонерів є правомочними, Генеральним директором ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» паном Поліщуком Андрієм Леонідовичем оголошено Загальні збори відкритими, Загальні збори перейшли до розгляду першого питання порядку денного.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» та прийняття рішення про припинення їх повноважень. Затвердження умов договору про передачу повноважень лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів

ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»

СЛУХАЛИ: Генерального директора ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» пана Поліщука Андрія Леонідовича, яким для надання акціонерам роз’яснень щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань на Загальних зборах, оформлення результатів голосування відповідними протоколами, а також для вирішення інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, запропоновано обрати Лічильну комісію та затвердити її склад.

Лічильну комісію запропоновано обрати з числа представників ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР» та ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», якими виконувались повноваження Реєстраційної комісії Загальних зборів, що скликані на 30.04.2015 року.

Враховуючи, що кількість власників простих іменних акцій ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» складає понад 100 осіб, склад Лічильної комісії, у відповідності до ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства»,  запропоновано затвердити у кількості 3-х осіб.

Проект рішення з цього питання порядку денного надійшов від акціонера Товариства ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання», який був врахований і викладений в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол №17/04/2015 від 17 квітня 2015 року).

Генеральним директором ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» паном Поліщуком Андрієм Леонідовичем запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 1.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

На підставі рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 17/04/2015 від 17 квітня 2015 року) здійснення підрахунку голосів (складення протоколу про підсумки голосування) з цього питання порядку денного забезпечується Реєстраційною комісією Зборів.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 1.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 17/04/2015 від 17 квітня 2015 року).

Підрахунок голосів здійснено Реєстраційною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

 

 

Кількість голосів

Відсоток від кворуму

«ЗА»

3 019 135

100,0000

«ПРОТИ»

0

0,0000

«УТРИМАЛИСЬ»

0

0,0000

 

При цьому Реєстраційною комісією було встановлено, що:

 

 

Кількість голосів

Відсоток від кворуму

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»

0

0,0000

Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями

0

0,0000

 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, що голосується приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися  для участі у Загальних зборах та є власниками  голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

 (Протокол № 3 від 30.04.2015 року засідання Реєстраційної комісії про підсумки голосування з питання обрання складу Лічильної комісії додається до протоколу Загальних зборів. Протокол підписано членами Реєстраційної комісії).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

1.1. Для роз’яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на річних загальних зборах акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», призначених на 30.04.2015р., долучити до участі у роботі лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» депозитарну установу Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР» (ідентифікаційний код 21656006) та затвердити умови договору щодо надання Товариством з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР» (ідентифікаційний код 21656006) депозитарних послуг з виконання функцій лічильної комісії під час проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», призначених на 30.04.2015р.

1.2. Обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів
ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у наступному складі:

- Овденко Галина Володимирівна (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР») - Голова лічильної комісії;

- Лагодюк Євгеній Степанович (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР») - Секретар лічильної комісії;

- Дрозденко Ольга Іванівна (представник ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО») - член лічильної комісії.

1.3. Доручити Генеральному директору ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» підписати договір щодо надання Товариством з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР» (ідентифікаційний код 21656006) депозитарних послуг з виконання функцій лічильної комісії під час проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», призначених на 30.04.2015 р.

1.4. Припинити повноваження обраної лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», що скликані на 30.04.2015 року, з моменту завершення таких річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

Лічильній комісії запропоновано приступити до роботи.

Подальший підрахунок голосів під час голосувань з пропозицій по питаннях порядку денного здійснює Лічильна комісія.

Голова Лічильної комісії пані Овденко Галина Володимирівна, у порядку, передбаченому ст. 42-44 Закону України «Про акціонерні товариства», роз’яснила присутнім акціонерам (їх представникам) порядок проведення голосування на Загальних зборах, а саме:

- голосування з усіх питань на Загальних зборах проходить з використанням наданих кожному акціонеру під час проведення реєстрації бюлетенів для голосування, форма і текст яких відповідають вимогам ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» та затверджені рішенням Наглядової ради;

- одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування;

- визнання бюлетеня недійсним та не врахування його під час підрахунку голосів можливо лише з підстав, визначених ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства», а саме у разі, якщо бюлетень відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка або у разі відсутності на бюлетені підпису акціонера (представника). Недійсні бюлетені не враховуються під час підрахунку голосів;

- проголосований бюлетень, засвідчений підписом акціонера (представника) надається Лічильній комісії по закінченні обговорення та винесення на голосування пропозиції з відповідного питання порядку денного;

- підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія. За підсумками кожного голосування складається окремий протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії;

- рішення Загальних зборів з питань порядку денного №№ 1–12, 14-15,17-19,21-23 приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах;

- рішення Загальних зборів з питання порядку денного №13 приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах;

- рішення Загальних зборів з питання порядку денного №№ 16,20 приймаються кумулятивним голосуванням.

Кумулятивне голосування - це голосування під час обрання органів товариства, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Акціонер при кумулятивному голосуванні заповнює бюлетень шляхом зазначення кількості голосів, яку акціонер віддає за кандидата (кандидатів, між якими він розподіляє свої голоси).

Відповідно до абзацу другого статті 6 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" акція є неподільною. Враховуючи зазначене, голос, який надає акціонеру голосуюча акція, є неподільним, тому якщо акціонер під час обрання органу товариства шляхом кумулятивного голосування розподіляє свої голоси між кількома кандидатами, він може віддати за кожного з кандидатів тільки цілу кількість голосів.

Якщо кількість голосів, яку акціонер (його представник) віддав за кандидата (кандидатів), перевищує загальну кількість голосів, яку такий акціонер має під час кумулятивного голосування, то голоси акціонера не враховуються Лічильною комісією при підрахунку голосів.

Якщо кількість голосів, яку акціонер (його представник) віддав за кандидата (кандидатів), є меншою загальної кількості голосів, яку такий акціонер має під час кумулятивного голосування, то Лічильною комісією враховуються голоси акціонера віддані за кандидата (кандидатів)

- підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах після складання Лічильною комісією відповідного протоколу. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів;

- рішення Загальних зборів акціонерного товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколів про підсумки голосування.

Також, Голова Лічильної комісії пані Овденко Галина Володимирівна, звернула  увагу акціонерів, що відповідно до п.10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» у разі якщо власник цінних паперів до 12 жовтня 2014 року не уклав з обраною емітентом депозитарною установою (ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЄСТР») договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента встановлені Депозитарною установою в системі депозитарного обліку 13 жовтня 2014 року. Скасування таких обмежень здійснюється Депозитарною установою протягом одного робочого дня після укладення власником цінних паперів з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «Обрання голови річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

СЛУХАЛИ: Генерального директора ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» пана Поліщука Андрія Леонідовича, яким для проведення Загальних зборів та оформлення протоколу запропоновано обрати Голову Зборів, а саме:

 • Обрати головою річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» Уманську Олену Петрівну.

Проект рішення з цього питання порядку денного надійшов від акціонера ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання», який був врахований і викладений в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол № 17/04/2015 від 17 квітня 2015 року).

Генеральним директором ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» паном Поліщуком Андрієм Леонідовичем запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 2.

Проект рішення винесено на голосування, Лічильнголосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 2.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 17/04/2015 від 17 квітня 2015 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

 

 

Кількість голосів

Відсоток від кворуму

«ЗА»

3 019 135

100,0000

«ПРОТИ»

0

0,0000

«УТРИМАЛИСЬ»

0

0,0000

 

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що :

 

 

Кількість голосів

Відсоток від кворуму

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»

0

0,0000

Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями

0

0,0000

 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, що голосується приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися  для участі у Загальних зборах та є власниками  голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 1 від 30.04.2015 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

2.1. Обрати головою річних загальних зборів акціонерів
ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» Уманську Олену Петрівну.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На підставі прийнятого рішення, далі Загальні збори акціонерів веде Головуюча на Загальних зборах - пані Уманська Олена Петрівна.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «Обрання секретаря річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

СЛУХАЛИ: Голову Зборів пані Уманську Олену Петрівну, яка повідомила, що від акціонера ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» надійшов проект рішення з цього питання порядку денного, який був врахований і викладений в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол № 17/04/2015 від 17квітня 2015 року).

Головуючою на Загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 3.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 3.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 17/04/2015 від 17 квітня 2015 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

 

 

Кількість голосів

Відсоток від кворуму

«ЗА»

3 019 135

100,0000

«ПРОТИ»

0

0,0000

«УТРИМАЛИСЬ»

0

0,0000

 

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що :

 

 

Кількість голосів

Відсоток від кворуму

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»

0

0,0000

Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями

0

0,0000

 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, що голосується приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися  для участі у Загальних зборах та є власниками  голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 2 від 30.04.2015 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

3.1. Обрати секретарем річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» Марценюка Анатолія Олександровича.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «Затвердження порядку (регламенту) проведення річних загальних зборів акціонерів

ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» та зміна послідовності розгляду питань, винесених на розгляд річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

СЛУХАЛИ: Голова Зборів пані Уманська Олена Петрівна повідомила, що від акціонера Товариства  ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» надійшов проект рішення з цього питання порядку денного, який був врахований і викладений в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол № 17/04/2015 від 17 квітня 2015 року).

Головуючою на Загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 4.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 4.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 17/04/2015 від 17 квітня 2015 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

 

 

 

Кількість голосів

Відсоток від кворуму

«ЗА»

3 019 135

100,0000

«ПРОТИ»

0

0,0000

«УТРИМАЛИСЬ»

0

0,0000

 

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що :

 

 

Кількість голосів

Відсоток від кворуму

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»

0

0,0000

Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями

0

0,0000

 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, що голосується приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися  для участі у Загальних зборах та є власниками  голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 3 від 30.04.2015 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

4.1. Затвердити наступний порядок (регламент) проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»:

 • голосування на загальних зборах здійснювати наступним чином: (і) з процедурних питань голосувати підняттям бюлетенів для голосування; (іі) з питань порядку денного загальних зборів голосувати бюлетенем для голосування;
 • для доповідей з питань порядку денного надавати до 10 хвилин;
 • прийняття рішень здійснюється шляхом голосування за запропоновану пропозицію в цілому; у разі якщо жодна із запропонованих пропозицій не набере необхідної кількості голосів, рішення з питання порядку денного вважається неприйнятим (голосування по частинам пропозиції не допускається);
 • питання від учасників загальних зборів передаються секретарю загальних зборів виключно у письмовій формі із зазначенням прізвища, імені та по-батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання;
 • питання в усній формі, а також анонімні питання не розглядаються;
 • направлені секретарю загальних зборів питання передаються голові загальних зборів та розглядаються у заключній частині загальних зборів товариства після розгляду всіх питань порядку денного загальних зборів;
 • для відповідей на питання, отримані від учасників загальних зборів, надавати до 20 хвилин;
 • для підрахунку лічильною комісією результатів голосування з питань порядку денного загальних зборів надавати до 20 хвилин;
 • у ході загальних зборів може бути оголошено, в порядку ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства», перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Пропозиція про оголошення перерви вважається процедурною пропозицією та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування.

4.2. Послідовність розгляду питань порядку денного, винесених на розгляд річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», залишити без змін.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

З П’ЯТОГО  ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «Звіт Виконавчого органу

ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2014 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту».

 

СЛУХАЛИ: Генерального директора Товариства пана Поліщука Андрія Леонідовича, який доповів про те, що у 2014 році Виконавчим органом Товариства проводилась робота по підвищенню ефективності діяльності Товариства, збільшенню прибутку Товариства.

Обсяг реалізованої продукції (без ПДВ) за 2014 рік склав 1 млрд. 340,6 млн. грн. В порівнянні з 2013 роком він збільшився на 96,8 млн. грн., що становить 7,8%.

Основним напрямком роботи Товариства протягом 2014 року було якісне забезпечення споживачів Вінницької області електричною енергією. Забезпечення необхідного обсягу передачі електроенергії, підтримання якісних параметрів роботи електромереж на належному рівні є основою для налагодження тривалих та взаємовигідних стосунків зі споживачами, визначальний фактор подальшого зростання технічного та економічного потенціалу підприємства.

Чистий прибуток Товариства склав 24 098 455,34 грн. (двадцять чотири мільйони дев’яносто вісім тисяч чотириста п’ятдесят п’ять гривень 34 копійки) грн., а фактичний рівень рентабельності електроенергії – 0,85%.

У 2014 році керівництво компанії проводило зважену політику в організації оплати праці і матеріального заохочення працівників у межах коштів на оплату праці в тарифах на електро- та теплоенергію, затверджених НКРЕ, відповідно до Законів України «Про оплату праці», «Про оподаткування прибутку підприємств».

В 2014 році фонд заробітної плати штатних працівників склав 234,6 млн. грн., при цьому середньомісячна заробітна плата штатних працівників за 2014 рік збільшилась порівняно з 2013 роком  на 0,3%, з 4184 грн. до 4196 грн.

Заборгованість з виплати заробітної плати працівникам Товариства відсутня.

На закінчення, Генеральний директор ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» запропонував затвердити звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2014 році.

Голова Зборів пані Уманська Олена Петрівна повідомила, що від акціонера Товариства ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» надійшла пропозиція щодо визнання роботи Виконавчого органу ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2014 році  задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності

ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», а також затвердити звіт Виконавчого органу
ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» про результати фінансово-господарської діяльності
ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2014 році.

Головуючою на Загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 5.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 5.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 17/04/2015 від 17 квітня 2015 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

 

 

Кількість голосів

Відсоток від кворуму

«ЗА»

3 019 135

100,0000

«ПРОТИ»

0

0,0000

«УТРИМАЛИСЬ»

0

0,0000

 

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що :

 

 

Кількість голосів

Відсоток від кворуму

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»

0

0,0000

Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями

0

0,0000

 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, що голосується приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися  для участі у Загальних зборах та є власниками  голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 4 від 30.04.2015 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

5.1. Роботу Виконавчого органу ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2014 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» і положенням його установчих документів.

5.2. Затвердити звіт Виконавчого органу ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2014 році.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

З ШОСТОГО  ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

 

Найменування питання порядку денного: «Звіт Наглядової ради
ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» про роботу у 2014 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту».

 

СЛУХАЛИ: заступника Голови Наглядової ради Товариства пані Уманську Олену Петрівну, яка доповіла що у період виконання Наглядовою радою Товариства покладених на неї повноважень, останньою здійснювався постійний моніторинг діяльності Виконавчого органу Товариства в частині контролю за виконанням фінансового плану, Інвестиційної програми та техніко-економічних показників діяльності Товариства, аналіз стану аварійності в електричних мережах 6-110 кВ та виконання плану ремонтів об'єктів електричних мереж, досліджувався стан охорони праці та виробничого травматизму на обладнанні Товариства.

 

Голова Зборів пані Уманська Олена Петрівна повідомила, що від акціонера Товариства ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» надійшла пропозиція щодо визнання роботи Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2014 році  задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності
ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» і затвердити звіт Наглядової ради
ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» про роботу у 2014 році.

Головуючою на Загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 6.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

 

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 6.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 17/04/2015 від 17 квітня 2015 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

 

 

Кількість голосів

Відсоток від кворуму

«ЗА»

3 019 135

100,0000

«ПРОТИ»

0

0,0000

«УТРИМАЛИСЬ»

0

0,0000

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що :

 

 

Кількість голосів

Відсоток від кворуму

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»

0

0,0000

Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями

0

0,0000

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, що голосується приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися  для участі у Загальних зборах та є власниками  голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 5 від 30.04.2015 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

6.1.  Роботу Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2014 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності

ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» і положенням його установчих документів.

6.2. Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» про роботу у 2014 році.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

З СЬОМОГО  ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «Звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і висновків». 

СЛУХАЛИ: Голову Зборів пані Уманську Олену Петрівну, яка повідомила, що Ревізійна комісія, відповідно до наданих повноважень, визначених Статутом Товариства і Положенням про ревізійну комісію, провела перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік, за результатами якої були зроблені відповідні висновки.

Фінансова звітність Товариства за 2014 рік складена своєчасно у відповідності до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні із змінами та доповненнями» на підставі фактичних облікових даних, і в цілому, дає правдиве і неупереджене відображення фінансового стану Товариства на 31.12.2014 року.

Проект рішення з цього питання порядку денного надійшов від акціонера Товариства ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання», який був врахований і викладений в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол № 17/04/2015 від 17 квітня 2015 року).

Головуючою на Загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 7.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 7.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 17/04/2015 від 17 квітня 2015 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

 

 

Кількість голосів

Відсоток від кворуму

«ЗА»

3 019 135

100,0000

«ПРОТИ»

0

0,0000

«УТРИМАЛИСЬ»

0

0,0000

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що :

 

 

Кількість голосів

Відсоток від кворуму

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»

0

0,0000

Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями

0

0,0000

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, що голосується приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися  для участі у Загальних зборах та є власниками  голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 6 від 30.04.2015 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

7.1. Роботу Ревізійної комісії ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2014 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності
ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» і положенням його установчих документів.

7.2. Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності
ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2014 році.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

З ВОСЬМОГО  ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» за 2014 рік».

СЛУХАЛИ: головного бухгалтера ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» пані Зінюк Аллу Михайлівну, яка ознайомила присутніх на Загальних зборах та їх представників із річною фінансовою звітністю за 2014 рік та проінформувала про основні показники за звітними даними.

Голова Зборів пані Уманська Олена Петрівна повідомила, що проект рішення з цього питання порядку денного надійшов від акціонера Товариства ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання», який був врахований і викладений в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол № 17/04/2015 від 17 квітня 2015 року).

Головуючою на Загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 8.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 8.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 17/04/2015 від 17 квітня 2015 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

 

 

Кількість голосів

Відсоток від кворуму

«ЗА»

3 019 135

100,0000

«ПРОТИ»

0

0,0000

«УТРИМАЛИСЬ»

0

0,0000

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що:

 

 

Кількість голосів

Відсоток від кворуму

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»

0

0,0000

Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями

0

0,0000

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, що голосується приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися  для участі у Загальних зборах та є власниками  голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 7 від 30.04.2015 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

8.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт)
ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» за 2014 рік.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

З ДЕВ’ЯТОГО  ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «Розподіл чистого прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками роботи

ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2014 році».

СЛУХАЛИ: Голову Зборів пані Уманську Олену Петрівну, яка повідомила, що проект рішення з цього питання порядку денного надійшов від акціонера Товариства ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання», який був врахований і викладений в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол № 17/04/2015 від 17 квітня 2015 року).

Головуючою на Загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 9. 

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 9.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 17/04/2015 від 17 квітня 2015 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

 

 

Кількість голосів

Відсоток від кворуму

«ЗА»

3 019 135

100,0000

«ПРОТИ»

0

0,0000

«УТРИМАЛИСЬ»

0

0,0000

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що :

 

 

Кількість голосів

Відсоток від кворуму

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»

0

0,0000

Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями

0

0,0000

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, що голосується приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися  для участі у Загальних зборах та є власниками  голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 8 від 30.04.2015 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

9.1. Затвердити чистий прибуток у розмірі 24 098 455,34 грн. (двадцять чотири мільйони дев’яносто вісім тисяч чотириста п’ятдесят п’ять гривень 34 копійки), отриманий ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2014 році.

9.2. Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку, отриманого
ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2014 році:

 • до фонду виплати дивідендів відрахувати 12 761 147,92 грн. (дванадцять мільйонів сімсот шістдесят одна тисяча сто сорок сім гривень 92 копійки);
 • частину чистого прибутку, отриманого ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2014 році, у сумі 11 337 307,42 грн. (одинадцять мільйонів триста тридцять сім тисяч триста сім гривень 42 копійки) залишити нерозподіленою.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

З ДЕСЯТОГО  ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:  «Про нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи 

ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2014 році».

СЛУХАЛИ: Голову Зборів пані Уманську Олену Петрівну, яка повідомила, що проект рішення з цього питання порядку денного надійшов від акціонера Товариства ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання», який був врахований і викладений в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол № 17/04/2015 від 17 квітня 2015 року).

Головуючою на Загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 10. 

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 10.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 17/04/2015 від 17 квітня 2015 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

 

 

Кількість голосів

Відсоток від кворуму

«ЗА»

3 019 135

100,0000

«ПРОТИ»

0

0,0000

«УТРИМАЛИСЬ»

0

0,0000

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що :

 

 

Кількість голосів

Відсоток від кворуму

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»

0

0,0000

Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями

0

0,0000

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, що голосується приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися  для участі у Загальних зборах та є власниками  голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 9 від 30.04.2015 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

10.1. Нарахувати та виплатити акціонерам ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» дивіденди за результатами діяльності ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2014 році на загальну суму 12 761 147,92 грн. (дванадцять мільйонів сімсот шістдесят одна тисяча сто сорок сім гривень 92 копійки).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

З ОДИНАДЦЯТОГО  ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «Затвердження розміру, порядку та строку виплати дивідендів за простими акціями ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», а також встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів».

СЛУХАЛИ: Голову Зборів пані Уманську Олену Петрівну, яка повідомила, що частиною 4 ст. 30 Закону України «Про акціонерні товариства» встановлено, для кожної виплати дивідендів Наглядова рада акціонерного товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дана компетенція Наглядової ради, в порядку ст. 52 Закону, віднесена до виключної, при цьому ч. 3 ст. 52 Закону передбачено, що питання, які належать до виключної компетенції Наглядової ради акціонерного товариства, не можуть вирішуватись іншими органами Товариства, крім Загальних зборів.

Проект рішення з цього питання порядку денного надійшов від акціонера Товариства ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання», який був врахований і викладений в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол № 17/04/2015 від 17 квітня 2015 року).

Головуючою на Загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 11. 

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 11.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 17/04/2015 від 17 квітня 2015 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

 

 

Кількість голосів

Відсоток від кворуму

«ЗА»

3 019 135

100,0000

«ПРОТИ»

0

0,0000

«УТРИМАЛИСЬ»

0

0,0000

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що :

 

 

Кількість голосів

Відсоток від кворуму

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»

0

0,0000

Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями

0

0,0000

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, що голосується приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися  для участі у Загальних зборах та є власниками  голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 10 від 30.04.2015 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

11.1. Розмір нарахованих за результатами роботи ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2014 році дивідендів, що припадає на одну акцію, становить 4,12 грн.

11.2. У відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. (№ 514–VI), доручити Наглядовій раді ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за результатами роботи ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2014 році, а також порядок і строк їх виплати.

11.3. Доручити Дирекції ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» забезпечити нарахування та виплату дивідендів в порядку та строки, визначені Наглядовою радою
ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

З ДВАНАДЦЯТОГО  ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «Затвердження результатів роботи ДП “Готель “Енергетик” за 2014 рік».

СЛУХАЛИ: Директора ДП «Готель «Енергетик» пана Нечитайло Володимира Вікторовича, який доповів, що на протязі 2014 року послугами готелю скористалося  8147 чоловік, із них 106 іноземці. Виручка від реалізації наданих послуг склала 1 237,9 тис.грн., в т.ч. податок на додану вартість – 206,3 тис.грн. За 2014 рік підприємство   отримало прибуток в сумі 44,8 тис.грн. Адміністрацією підприємства проводилась робота по забезпеченню якісного обслуговування споживачів.

Голова Зборів пані Уманська Олена Петрівна повідомила, що проект рішення з цього питання порядку денного надійшов від акціонера Товариства ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання», який був врахований і викладений в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол № 17/04/2015 від 17 квітня 2015 року).

На підставі доповіді, головуючою на Загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 12. 

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 12.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 17/04/2015 від 17 квітня 2015 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

 

 

Кількість голосів

Відсоток від кворуму

 

«ЗА»

3 018 222

99,9698

«ПРОТИ»

913

0,0302

«УТРИМАЛИСЬ»

0

0,0000

           
При цьому Лічильною комісією було встановлено, що :

 

 

Кількість голосів

Відсоток від кворуму

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»

0

0,0000

Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями

0

0,0000

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, що голосується приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися  для участі у Загальних зборах та є власниками  голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 11 від 30.04.2015 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

12.1. Затвердити результати роботи ДП «Готель “Енергетик» за 2014 рік.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

З ТРИНАДЦЯТОГО  ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «Внесення змін до статуту

ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»:

СЛУХАЛИ: Голову Зборів пані Уманську Олену Петрівну, яка повідомила, що від акціонера Товариства ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» надійшла пропозиція щодо змін до Статуту ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», шляхом викладення його у новій редакції, а також проект рішення з цього питання порядку денного, який був врахований і викладений в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 17/04/2015 від 17 квітня 2015 року).

Акціонери Товариства (їх представники) мали змогу до початку Зборів ознайомитись з наданим проектом Статуту ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

Головуючою на Загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 11.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 13.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 17/04/2015 від 17 квітня 2015 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

 

 

Кількість голосів

Відсоток від кворуму

«ЗА»

3 019 135

100,0000

«ПРОТИ»

0

0,0000

«УТРИМАЛИСЬ»

0

0,0000

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що :

 

 

Кількість голосів

Відсоток від кворуму

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»

0

0,0000

Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями

0

0,0000

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, що голосується приймається трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися  для участі у загальних зборах та є власниками  голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 12 від 30.04.2015 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

13.1. Внести зміни до статуту ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його у новій редакції.

13.2. Затвердити нову редакцію статуту ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

13.3. Делегувати голові річних загальних зборів акціонерів
ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» та секретарю річних загальних зборів акціонерів
ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» право підпису статуту ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» в новій редакції, затвердженій рішенням річних загальних зборів акціонерів
ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» від 30.04.2015 року.

13.4. Доручити з правом передоручення Генеральному директору
ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» забезпечити здійснення державної реєстрації нової редакції статуту ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

З ЧОТИРНАДЦЯТОГО  ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «Внесення змін до положень, що регламентують діяльність органів управління і контролю

ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

  СЛУХАЛИ: Голову Зборів пані Уманську Олену Петрівну, яка повідомила, що від акціонера Товариства ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» надійшли зміни до Положення про Наглядову раду ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», до Положення про Ревізійну комісію ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», до Положення про Виконавчий орган ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», до Положення про Загальні збори акціонерів

ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення їх у новій редакції, а також проект рішення з цього питання порядку денного, який був врахований і викладений в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол № 17/04/2015 від 17 квітня 2015 року).

Акціонери Товариства (їх представники) мали змогу до початку Зборів ознайомитись з наданими варіантами змін до Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.

Головуючою на Загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 14. 

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 14.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 17/04/2015 від 17 квітня 2015 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

 

 

Кількість голосів

Відсоток від кворуму

«ЗА»

3 019 135

100,0000

«ПРОТИ»

0

0,0000

«УТРИМАЛИСЬ»

0

0,0000

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що :

 

 

Кількість голосів

Відсоток від кворуму

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»

0

0,0000

Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями

0

0,0000

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, що голосується приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися  для участі у Загальних зборах та є власниками  голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 13 від 30.04.2015 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

14.1. Внести та затвердити зміни до:

- Положення про Наглядову раду ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його у новій редакції;

- Положення про Ревізійну комісію ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його у новій редакції;

- Положення про Виконавчий орган ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його у новій редакції;

- Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його у новій редакції.

14.2. Делегувати право підпису нових редакцій Положення про Наглядову раду ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», Положення про Ревізійну комісію
ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», Положення про Виконавчий орган
ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» та Положення про Загальні збори акціонерів
ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», затверджених рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» від 30.04.2015 року, голові річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» та секретарю річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

З П’ЯТНАДЦЯТОГО  ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

СЛУХАЛИ: Голову Зборів пані Уманську Олену Петрівну, яка повідомила, що склад Наглядової ради Товариства був обраний рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів від 03.03.2015 року шляхом кумулятивного голосування, а відповідно до ч.2 ст.57 Закону України «Про акціонерні товариства» у разі, якщо обрання членів Наглядової ради здійснювалось шляхом кумулятивного голосування, рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

Враховуючи, що з метою обрання нового складу Наглядової ради необхідно прийняти рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради (всіх членів Наглядової ради), що у відповідності до ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» це питання віднесено до виключної компетенції Загальних зборів, акціонерам запропоновано прийняти рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з цього питання порядку денного надійшов від акціонера Товариства ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання», який був врахований і викладений в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол № 17/04/2015 від 17 квітня 2015 року).

Головуючою на Загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 15.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 15.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 17/04/2015 від 17 квітня 2015 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

 

 

Кількість голосів

Відсоток від кворуму

 

«ЗА»

3 019 131

99,99987

«ПРОТИ»

4

0,00013

«УТРИМАЛИСЬ»

0

0,0000

           
При цьому Лічильною комісією було встановлено, що :

 

 

Кількість голосів

Відсоток від кворуму

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»

0

0,0000

Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями

0

0,0000

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, що голосується приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися  для участі у Загальних зборах та є власниками  голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 14 від 30.04.2015 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

15.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення 30.04.2015р. річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО») Голови та членів Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»:

- Компанії ГАРЕНСІА ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД (GARENSIA ENTERPRISES LIMITED) – Голови Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»;

- Компанії ЕНЕРДЖІ СТАНДАРД ПАУЕР ЛІМІТЕД (ENERGY STANDARD POWER LIMITED) – члена Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»;

- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ» - члена Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»;

- Терещука Олександра Олександровича - члена Наглядової ради
ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»;

- Куликової Людмили Олексіївни - члена Наглядової ради
ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»;

- Машковцева Сергія Вячеславовича - члена Наглядової ради
ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»;

- Уманської Олени Петрівни - члена Наглядової ради
ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»;

та вважати повноваження діючих (на момент проведення 30.04.2015р. річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО») Голови та членів Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів
ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

З ШІСТНАДЦЯТОГО  ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «Про обрання членів Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

СЛУХАЛИ: Голову Зборів пані Уманську Олену Петрівну, яка пояснила, що оскільки рішення про припинення повноважень складу Наглядової ради Товариства прийнято, можливе обрання членів Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування, згідно кандидатур, які представлені та рекомендовані акціонерами Товариства.

Враховуючи, що до Статуту Товариства були внесені зміни щодо кількісного складу Наглядової ради, станом на 30.04.2015 р. є встановлений у відповідності до ч. 7 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства», кількісний склад Наглядової ради у кількості 3 (трьох) осіб.

Головуюча на Загальних зборах повідомила, що акціонерами під час підготовки до проведення Зборів було внесено пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової ради та запропоновано до обрання 9 (дев’ять) кандидатур. Пропозиції акціонерів щодо кандидатур на посади членів Наглядової ради було враховано шляхом включення запропонованих кандидатів до загального переліку кандидатів до складу Наглядової ради.

Загальний перелік кандидатів відображено у бюлетені для голосування № 16, та у відповідності до с.3 ст.43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 24/04/2015 від 24 квітня 2015 року).

Голосування з питання порядку денного здійснюється з використанням бюлетеня для голосування № 16, на виконання положень пунктів 1, 2 Вимог до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1377 від 29 вересня 2011 року, до бюлетенів додано інформацію щодо юридичних осіб та фізичних осіб – кандидатів до складу Наглядової ради Товариства.

Акціонерам запропоновано прийняти рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.

З кандидатурами до обрання, акціонерів було ознайомлено.

До складу Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» запропоновано обрати наступних фізичних та юридичних осіб-акціонерів:

№ з/п

Найменування

Посада

1

Компанія ГАРЕНСІА ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД (GARENSIA ENTERPRISES LIMITED)

Член Наглядової ради

2

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ»

Член Наглядової ради

3

Компанія ЕНЕРДЖІ СТАНДАРД ПАУЕР ЛІМІТЕД (ENERGY STANDARD POWER LIMITED)

Член Наглядової ради

4

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»

Член Наглядової ради

5

Терещук Олександр Олександрович

Член Наглядової ради

6

Куликова Людмила Олексіївна

Член Наглядової ради

7

Машковцев Сергій Вячеславович

Член Наглядової ради

8

Коваль Володимир Ярославович

Член Наглядової ради

9

Уманська Олена Петрівна

Член Наглядової ради

У зв’язку із проведенням кумулятивного голосування, Головуюча на Загальних зборах доповіла наступну інформацію.

Кворум зборів (присутні голоси)

3 019 135

Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які приймають участь у Загальних зборах (кворум Х кількість членів органу, що обирається)

 

9 057 405

 

З урахуванням ч. 4 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонерів повідомлено, що обраними до складу Наглядової ради вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

В бюлетені для голосування зазначено загальний перелік кандидатів до складу Наглядової ради. Кумулятивне голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Акціонер при кумулятивному голосуванні заповнює бюлетень шляхом зазначення кількості голосів, яку акціонер віддає за кандидата (кандидатів, між якими він розподіляє свої голоси).

Головуючою на Загальних зборах, запропоновано віддати наявні у акціонерів голоси для кумулятивного голосування за кандидатів, зазначених у бюлетені для голосування № 16.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради №24/04/2015 від 24 квітня 2015 р.).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування:

№ з/п

Найменування / ПІБ кандидата

кількість набраних голосів

результат проведеного голосування

1

Компанія ГАРЕНСІА ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД (GARENSIA ENTERPRISES LIMITED)

3 365 503

обрання до складу

2

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ»

111

не обрання до складу

3

Компанія ЕНЕРДЖІ СТАНДАРД ПАУЕР ЛІМІТЕД

(ENERGY STANDARD POWER LIMITED)

3 365 212

обрання до складу

4

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ Україна»

2 325 819

обрання до складу

5

Терещук Олександр Олександрович

210

не обрання до складу

6

Куликова Людмила Олексіївна

210

не обрання до складу

7

Машковцев Сергій Вячеславович

110

не обрання до складу

8

Коваль Володимир Ярославович

115

не обрання до складу

9

Уманська Олена Петрівна

115

не обрання до складу

 

Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні

9 057 405

Голоси, що не враховані при підрахунку голосів

0

Кількість голосів, що не брали участь у голосуванні

0

Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які приймають участь у Загальних зборах (кворум Х кількість членів органу, що обирається)

9 057 405

 

Підсумки голосування оголошено на  Загальних зборах.

Оскільки обрано повний кількісний склад Наглядової ради, члени Наглядової ради вважаються обраними. Рішення прийняте.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

 (Протокол № 15 від 30.04.2015 року Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ТАКИМ ЧИНОМ, ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Обраними членами Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» є:

№ з/п

Найменування

1

Компанія ГАРЕНСІА ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД (GARENSIA ENTERPRISES LIMITED)

2

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»

3

Компанія ЕНЕРДЖІ СТАНДАРД ПАУЕР ЛІМІТЕД (ENERGY STANDARD POWER LIMITED)

У відповідності до ч. 2 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства», повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами товариства. Повноваження представника акціонера - члена Наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером - членом Наглядової ради та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення представника.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

З СІМНАДЦЯТОГО  ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «Про обрання голови Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

СЛУХАЛИ: Голову Зборів пані Уманську Олену Петрівну, яка доповіла, що частиною 1 ст. 54 Закону України «Про акціонерні товариства» встановлено, що Голова Наглядової ради акціонерного товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради, якщо інше не передбачено Статутом товариства. Враховуючи, що ч. 1 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» передбачає, що Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності акціонерного товариства, акціонерам запропоновано обрати Голову Наглядової  ради.

Голова Зборів пані Уманська Олена Петрівна повідомила, що від акціонера Товариства ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» надійшов проект рішення з цього питання порядку денного, який був врахований і викладений в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол № 17/04/2015 від 17 квітня 2015 року).

Головуючою на Загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 17.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 17.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 17/04/2015 від 17 квітня 2015 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

 

 

Кількість голосів

Відсоток від кворуму

 

«ЗА»

3 018 162

99,9678

«ПРОТИ»

0

0,0000

«УТРИМАЛИСЬ»

973

0,0322

           
 

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що :

 

 

Кількість голосів

Відсоток від кворуму

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»

0

0,0000

Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями

0

0,0000

 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, що голосується приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися  для участі у Загальних зборах та є власниками  голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 16 від 30.04.2015 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

17.1. Обрати Компанію ГАРЕНСІА ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД (GARENSIA ENTERPRISES LIMITED) Головою Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

17.2. Вважати повноваження Компанії ГАРЕНСІА ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД (GARENSIA ENTERPRISES LIMITED) на посаді Голови Наглядової ради
ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» дійсними з моменту прийняття загальними зборами акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» рішення про її обрання.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

З ВІСІМНАДЦЯТОГО  ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

СЛУХАЛИ: Голову Зборів пані Уманську Олену Петрівну, яка пояснила, що до виключної компетенції Загальних зборів, у відповідності до ч. 2 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» віднесено затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Враховуючи, що у відповідності до ч. 9 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» член Наглядової ради здійснює свої повноваження дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з товариством. Головуючою на Загальних зборах запропоновано проголосувати за затвердження умов цивільно-правових договорів між Товариством та обраними членами Наглядової ради Товариства.

Голова Зборів пані Уманська Олена Петрівна повідомила, що від акціонера Товариства ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» надійшов проект рішення з цього питання порядку денного, який був врахований і викладений в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол № 17/04/2015 від 17 квітня 2015 року).

Головуючою на Загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 18.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 18.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 17/04/2015 від 17 квітня 2015 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

 

 

Кількість голосів

Відсоток від кворуму

«ЗА»

3 019 135

100,0000

«ПРОТИ»

0

0,0000

«УТРИМАЛИСЬ»

0

0,0000

 

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що :

 

 

Кількість голосів

Відсоток від кворуму

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»

0

0,0000

Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями

0

0,0000

 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, що голосується приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися  для участі у Загальних зборах та є власниками  голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 17 від 30.04.2015 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

18.1. Затвердити умови договору, що укладатиметься з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» (проект договору додається).

18.2. Уповноважити Генерального директора ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» підписати від імені ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» договори з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

З ДЕВ’ЯТНАДЦЯТОГО  ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

СЛУХАЛИ: Голову Зборів пані Уманську Олену Петрівну, яка повідомила, що склад Ревізійної комісії Товариства був обраний рішенням Загальних зборів від 18.04.2012 року шляхом кумулятивного голосування, а відповідно до ч.1 ст.73 Закону України «Про акціонерні товариства» у разі, якщо обрання членів Ревізійної комісії здійснювалось шляхом кумулятивного голосування, рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Ревізійної комісії.

Враховуючи, що з метою обрання нового складу Ревізійної косімії необхідно прийняти рішення про припинення повноважень діючого складу Ревізійної косімії (всіх членів Ревізійної косімії), що у відповідності до ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» це питання віднесено до виключної компетенції Загальних зборів, акціонерам запропоновано прийняти рішення про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення з цього питання порядку денного надійшов від акціонера Товариства ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання», який був врахований і викладений в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол № 17/04/2015 від 17 квітня 2015 року).

Головуючою на Загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 19.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 19.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 17/04/2015 від 17 квітня 2015 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

 

 

 

Кількість голосів

Відсоток від кворуму

«ЗА»

3 019 135

100,0000

«ПРОТИ»

0

0,0000

«УТРИМАЛИСЬ»

0

0,0000

 

 

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що :

 

 

 

Кількість голосів

Відсоток від кворуму

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»

0

0,0000

Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями

0

0,0000

 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, що голосується приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися  для участі у Загальних зборах та є власниками  голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 18 від 30.04.2015 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

19.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення 30.04.2015р. річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО») Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»:

- Івахно Віталія Валерійовича – Голови Ревізійної комісії
ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»;

- Петрикової Олени Анатоліївни – члена Ревізійної комісії
ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»;

- Новоторової Світлани Олександрівни - члена Ревізійної комісії
ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»;

- Романенко Ольги Олегівни - члена Ревізійної комісії
ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»;

- Національної акціонерної компанії “Енергетична компанія України” - члена Ревізійної комісії ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»;

та вважати повноваження діючих (на момент проведення 30.04.2015р. річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО») Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів
ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

З ДВАДЦЯТОГО  ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «Про обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

СЛУХАЛИ: Голову Зборів пані Уманську Олену Петрівну, яка пояснила, що оскільки рішення про припинення повноважень складу Ревізійної комісії Товариства прийнято, можливе обрання членів Ревізійної комісії Товариства шляхом кумулятивного голосування, згідно кандидатур, які представлені та рекомендовані акціонерами Товариства.

Враховуючи, що до Статуту Товариства були внесені зміни щодо кількісного складу Ревізійної комісії, станом на 30.04.2015 р. є встановлений кількісний склад Ревізійної комісії у кількості 3 (трьох) осіб.

Головуюча на Загальних зборах повідомила, що акціонерами під час підготовки до проведення Зборів було внесено пропозиції щодо кандидатів до складу Ревізійної комісії та запропоновано до обрання 5 (п’ять) кандидатур. Пропозиції акціонерів щодо кандидатур на посади членів Ревізійної комісії було враховано шляхом включення запропонованих кандидатів до загального переліку кандидатів до складу Ревізійної комісії.

Загальний перелік кандидатів відображено у бюлетені для голосування № 20, та у відповідності до с.3 ст.43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 24/04/2015 від 24 квітня 2015 року).

Голосування з питання порядку денного здійснюється з використанням бюлетеня для голосування № 20, на виконання положень пунктів 1, 2 Вимог до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1377 від 29 вересня 2011 року, до бюлетенів додано інформацію щодо юридичних осіб та фізичних осіб – кандидатів до складу Ревізійної комісії Товариства.

Акціонерам запропоновано прийняти рішення про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

З кандидатурами до обрання, акціонерів було ознайомлено.

До складу Ревізійної комісії ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» запропоновано обрати наступних фізичних та юридичних осіб-акціонерів:

№ з/п

Найменування

Посада

1

Колобродов Сергій Валентинович

Член Ревізійної комісії

2

Герасименко Ганна Станіславівна

Член Ревізійної комісії

3

Новоторова Світлана Олександрівна

Член Ревізійної комісії

4

Сакішева Айнур Тореханівна

Член Ревізійної комісії

5

Камарицький Юрій Сергійович

Член Ревізійної комісії

У зв’язку із проведенням кумулятивного голосування, Головуюча на Загальних зборах доповіла наступну інформацію.

Кворум зборів (присутні голоси)

3 019 135

Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які приймають участь у Загальних зборах (кворум Х кількість членів органу, що обирається)

 

9 057 405

 

 

З урахуванням ч. 4 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонерів повідомлено, що обраними до складу Ревізійної комісії вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

В бюлетені для голосування зазначено загальний перелік кандидатів до складу Ревізійної комісії. Кумулятивне голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Акціонер при кумулятивному голосуванні заповнює бюлетень шляхом зазначення кількості голосів, яку акціонер віддає за кандидата (кандидатів, між якими він розподіляє свої голоси).

Головуючою на Загальних зборах, запропоновано віддати наявні у акціонерів голоси для кумулятивного голосування за кандидатів, зазначених у бюлетені для голосування № 20.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 24/04/2015 від 24 квітня 2015 р.).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування:

№ з/п

Найменування / ПІБ кандидата

кількість набраних голосів

результат проведеного голосування

1

Герасименко Ганна Станіславівна

3 365 632

обрання до складу

1

Новоторова Світлана Олександрівна

3 365 543

обрання до складу

2

Камарицький Юрій Сергійович

2 325 819

обрання до складу

4

Колобродов Сергій Валентинович

211

не обрання до складу

5

Сакішева Айнур Тореханівна

200

не обрання до складу

 

Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні

9 057 405

Голоси, що не враховані при підрахунку голосів

0

Кількість голосів, що не брали участь у голосуванні

0

Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які приймають участь у Загальних зборах (кворум Х кількість членів органу, що обирається)

9 057 405

 

Підсумки голосування оголошено на  Загальних зборах.

Оскільки обрано повний кількісний склад Ревізійної комісії, члени Ревізійної комісії вважаються обраними. Рішення прийняте.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

 (Протокол № 19 від 30.04.2015 року Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ТАКИМ ЧИНОМ, ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Обраними членами Ревізійної комісії ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» є:

№ з/п

Найменування

1

Герасименко Ганна Станіславівна

2

Новоторова Світлана Олександрівна

3

Камарицький Юрій Сергійович

Строк повноважень складу Ревізійної комісії ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» встановлено п. 13.3 Статуту ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

З ДВАДЦЯТЬ ПЕРШОГО  ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «Про обрання Голови Ревізійної комісії ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

СЛУХАЛИ: Голову Зборів пані Уманську Олену Петрівну, яка доповіла, що ч. 1 ст. 73 Закону України «Про акціонерні товариства» встановлено, що голова Ревізійної комісії акціонерного товариства обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії, якщо інше не передбачено Статутом Товариства. Пунктом 13.4 Статуту Товариства встановлено, що Голова Ревізійної комісії Товариства обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу. Ревізійної комісії

Враховуючи, що ч. 1 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» передбачає, що Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності акціонерного товариства, акціонерам запропоновано обрати Голову Ревізійної комісії.

Голова Зборів пані Уманська Олена Петрівна повідомила, що від акціонера ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» надійшов проект рішення з цього питання порядку денного, який був врахований і викладений в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол № 17/04/2015 від 17 квітня 2015 року).

Головуючою на Загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 21.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 21.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 17/04/2015 від 17 квітня 2015 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

 

 

Кількість голосів

Відсоток від кворуму

 

«ЗА»

3 018 222

99,9698

«ПРОТИ»

13

0,0004

«УТРИМАЛИСЬ»

900

0,0298

           
При цьому Лічильною комісією було встановлено, що :

 

 

Кількість голосів

Відсоток від кворуму

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»

0

0,0000

Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями

0

0,0000

 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, що голосується приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися  для участі у Загальних зборах та є власниками  голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 20 від 30.04.2015 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

21.1. Обрати Герасименко Ганну Станіславівну Головою Ревізійної комісії
ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

21.2. Вважати повноваження Герасименко Ганни Станіславівни на посаді Голови Ревізійної комісії ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» дійсними з моменту прийняття загальними зборами акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» рішення про її обрання.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

З ДВАДЦЯТЬ ДУГОГО  ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО». Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

СЛУХАЛИ: Голову Зборів пані Уманську Олену Петрівну, яка пояснила, що у відповідності до п. 13.21 Статуту Товариства права та обов'язки членів Ревізійної комісії, порядок прийняття нею рішень визначаються Положенням про Ревізійну комісію та договором, що укладається Головою Наглядової ради товариства з кожним членом Ревізійної комісії. Враховуючи, що у відповідності до ч. 3 ст. 73 Закону України «Про акціонерні товариства» права та обов’язки членів Ревізійної комісії визначаються також договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісіїю.

Враховуючи, що ч. 1 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» передбачає, що Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності акціонерного Товариства, головуючою на Загальних зборах запропоновано проголосувати за затвердження умов цивільно-правових договорів між Товариством та обраними членами Ревізійної комісії Товариства.

Голова Зборів пані Уманська Олена Петрівна повідомила, що від акціонера ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» надійшов проект рішення з цього питання порядку денного, який був врахований і викладений в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол № 17/04/2015 від 17 квітня 2015 року).

Головуючою на Загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 22.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 22.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 17/04/2015 від 17 квітня 2015 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

 

 

Кількість голосів

Відсоток від кворуму

«ЗА»

3 019 135

100,0000

«ПРОТИ»

0

0,0000

«УТРИМАЛИСЬ»

0

0,0000

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що :

 

 

Кількість голосів

Відсоток від кворуму

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»

0

0,0000

Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями

0

0,0000

 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, що голосується приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися  для участі у Загальних зборах та є власниками  голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 21 від 30.04.2015 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

22.1. Затвердити умови договору, що укладатиметься з Головою та членами Ревізійної комісії ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» (проект договору додається).

22.2. Уповноважити Генерального директора ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» підписати від імені ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» договори з Головою та членами Ревізійної комісії ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

З ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЬОГО  ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «Про ліквідацію відокремлених підрозділів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

СЛУХАЛИ: Голову Зборів пані Уманську Олену Петрівну, яка повідомила, що проект рішення з цього питання порядку денного надійшов від акціонера Товариства ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання», який був врахований і викладений в бюлетені, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол № 17/04/2015 від 17 квітня 2015 року).

Головуючою на Загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 23.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 23.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 17/04/2015 від 17 квітня 2015 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

 

 

Кількість голосів

Відсоток від кворуму

 

«ЗА»

3 018 158

99,9677

«ПРОТИ»

4

0,0001

«УТРИМАЛИСЬ»

973

0,0322

           
 

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що :

 

 

Кількість голосів

Відсоток від кворуму

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»

0

0,0000

Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями

0

0,0000

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, що голосується приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками  голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 22 від 30.04.2015 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

23.1. Припинити СО «Вінницькі високовольтні електричні мережі»
ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» шляхом його ліквідації (закриття) у порядку, встановленому законодавством України.

23.2. Припинити СО «Вінницяенергоналадка» ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» шляхом його ліквідації (закриття) у порядку, встановленому законодавством України.

23.3. Доручити та уповноважити Наглядову раду ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» прийняти всі необхідні рішення стосовно ліквідації (закриття) СО «Вінницькі високовольтні електричні мережі» ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» та
СО «Вінницяенергоналадка» ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» (у т.ч., але не виключно, стосовно призначення (створення) ліквідаційної комісії (комісії з припинення) відповідних відокремлених підрозділів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»).

23.4. Доручити з правом передоручення Генеральному директору
ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» забезпечити здійснення всіх дій та заходів, необхідних для ліквідації (закриття) СО «Вінницькі високовольтні електричні мережі»
ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» та СО «Вінницяенергоналадка»
ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Голова Загальних зборів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» пані Уманська Олена Петрівна повідомила, що всі питання по порядку денному розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення.

Річні загальні збори акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» оголошено закритими.

На підставі рішення, прийнятого 30.04.2015 р. річними загальними зборами акціонерів, повноваження обраної Лічильної комісії припинені з моменту завершення річних загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних на 30.04.2015 р.

ГОЛОВА ЗБОРІВ                     ___________________ /О.П.УМАНСЬКА/

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ                  ___________________ /А.О.МАРЦЕНЮК/

30 квітня  2015 року

Україна, м. Вінниця, вул. 1-го Травня, 2,

приміщення актового залу ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»

закінчення річних загальних зборів акціонерів о 13 год. 05 хв.

Поділитись: