Акціонерам

Протокол річних загальних зборiв акцiонерiв

04 травня 2017
Протокол № 1/2017
(надалі – Збори; Загальні збори)
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»
(надалі – Товариство або ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»)
 
м. Вінниця                                                                                          28 квітня 2017 року
 
Дата проведення Загальних зборів: 28 квітня 2017 року.
 
Час проведення Загальних зборів: 11:00 за київським часом.
 
Місце проведення Загальних зборів: м. Вінниця, вул. Магістратська, буд.2, приміщення актового залу ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
 
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 24 квітня 2017 року.
 
Річні загальні збори акціонерів  ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» відкрив Генеральний директор ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» пан Поліщук Андрій Леонідович, який проінформував учасників Зборів, що у відповідності до ст.32 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства, Наглядовою радою ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» (протокол засідання Наглядової ради № 15/03/2017 від 15 березня 2017 року) було прийнято рішення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
Генеральний директор ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» пан Поліщук Андрій Леонідович доповів про заходи щодо підготовки та проведення річних загальних зборів акціонерів.
Для перевірки повноважень акціонерів та їх представників, що прибули для участі у Загальних зборах, на підставі Договору № 5-Е-2016 від 02.03.2016 року про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», у відповідності до Статуту Товариства та рішення Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» (протокол засідання Наглядової ради № 27/04/2017 від 27 квітня 2017 року) з метою здійснення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у річних загальних зборах акціонерів
ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», що скликані на 28.04.2017 року, долучили депозитарну установу Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР» (надалі – Депозитарна установа) (ідентифікаційний код 21656006) та  призначили (обрали) реєстраційну комісію річних загальних зборів акціонерів
ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у наступному складі:
- Овденко Галина Володимирівна - член реєстраційної комісії (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР»);
- Лагодюк Євгеній Степанович - член реєстраційної комісії (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР»);
- Новоторов Олександр Леонідович - член реєстраційної комісії (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР»).
 
До початку проведення реєстрації, рішенням засідання Реєстраційної комісії Головою Реєстраційної комісії в порядку, передбаченому ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства», одноголосно обрано Новоторова Олександра Леонідовича.
(Протокол № 1 від 28.04.2017 р. засідання Реєстраційної комісії про обрання Голови та секретаря Реєстраційної комісії додається до протоколу Загальних зборів).
 
Місце проведення реєстрації акціонерів для участі у річних загальних зборах - Україна, м. Вінниця, вул. Магістратська, буд. 2, к. 506.
Початок реєстрації акціонерів, які прибули для участі у річних загальних зборах - 09.30 год. 28.04.2017 р.
Закінчення реєстрації акціонерів, які прибули для участі у річних загальних зборах– 10.30 год. 28.04.2017 р.
 
Слово надано Голові Реєстраційної комісії Новоторову Олександру Леонідовичу, якмий повідомив наступне:
 • статутний капітал Товариства сформований у розмірі – 30 973 660 (тридцять мільйонів дев’ятсот сімдесят три тисячі шістсот шістдесят) гривень;
 • статутний капітал Товариства поділений на 3 097 366 (три мільйони дев’яносто сім тисяч триста шістдесят шість) простих іменних акцій, номінальною вартістю 10,00 грн. (десять гривень нуль копійок) кожна.
Реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Загальних зборах, проведено на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах , складеному на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 24.04.2017 року в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, з зазначенням загальної кількості цінних паперів кожного акціонера та кількості належних йому голосуючих цінних паперів.
Згідно переліку акціонерів станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення Загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 24.04.2017 року, загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах становить – 385 ( триста вісімдесят п’ять) осіб.
На дату складання переліку акціонерів станом на 24.00 год. 24.04.2017 року, на особовому рахунку емітента не обліковується жодної штуки викуплених емітентом власних простих іменних акцій.
На дату складання переліку акціонерів станом на 24.00 год. 24.04.2017 року, кількість голосуючих цінних паперів, відносно якої визначається кворум, становить – 3 089 458 шт., оскільки у відповідності до абзацу другого пункту 10 Розділу VI ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ Закону України «Про депозитарну систему України» власники 7 908 шт. акцій не уклали з депозитарною установою договорів про обслуговування рахунка в цінних паперах.
Необхідна для кворуму кількість акцій (голосів) – 1 544 730 шт.  шт. (більш як 50 % голосуючих акцій).
Під час реєстрації, Реєстраційна комісія перевірила та підтвердила повноваження кожного учасника Загальних зборів.
Згідно складеного Реєстраційною комісією переліку акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, для участі у Загальних зборах зареєструвались 5 акціонерів (їх представників), яким у сукупності належить 3 025 662 (три мільйони двадцять п’ять тисяч шістсот шістдесят дві) шт. простих іменних акцій,  в тому числі кількість цінних паперів, які враховуються при визначенні кворуму становить 3 025 662 (три мільйони двадцять п’ять тисяч шістсот шістдесят дві) шт. простих іменних акцій.
Згідно складеного Реєстраційною комісією переліку акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах становить 3 025 662 (три мільйони двадцять п’ять тисяч шістсот шістдесят два) голоси.
Згідно складеного Реєстраційною комісією переліку акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, кількість цінних паперів (голосів), що не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента у відповідності до абзацу другого пункту 10 Розділу VI ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ Закону України «Про депозитарну систему України» становить – 0 шт., що відповідає – 0,0000% (від загальної цінних паперів, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента).
Перелік акціонерів, які зареєструвались для участі 28.04.2017 року у Загальних зборах, підписано Головою Реєстраційної комісії.
(Перелік акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, додається до протоколу Загальних зборів).
На момент закінчення реєстрації -10:30 год. 28.04.2017 року – Реєстраційною комісією для участі у Загальних зборах акціонерів зареєстровано акціонерів (представників акціонерів), які сукупно є власниками 97,9350 відсотка (дев’яносто сім цілих, 9350 десятитисячних відсотка) голосуючих акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» (від загальної кількості голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента).
Загальна кількість довіреностей, отриманих (зареєстрованих) під час проведення реєстрації 4 штуки.
Кількість прийнятих рішень про відмову від реєстрації акціонерів (представників акціонерів) - 0 штук.
 
Враховуючи, що привілейованих акцій ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» не емітовано, а для участі у Загальних зборах акціонерів зареєструвались акціонери (представники акціонерів), які сукупно є власниками 97,9350 голосуючих акцій Товариства, у відповідності до частини 1 статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» Реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму Загальних зборів акціонерів 28.04.2017 року.
 
Загальна кількість голосуючих акцій з питань порядку денного (кворум Загальних зборів) - 3 025 662 (три мільйони двадцять п’ять тисяч шістсот шістдесят два) голоси.
 
Відповідно до частини 2 статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» річні загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» визнаються правомочними (мають кворум), оскільки у них беруть участь акціонери (у тому числі через своїх представників), які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.
(Протокол № 2 від 28.04.2017 р. засідання Реєстраційної комісії про результати реєстрації акціонерів (їх представників) на Загальних зборах та наявність кворуму додається до протоколу Загальних зборів).
 
Відповідно до пункту 2 частини 2 статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядовою радою Товариства було прийнято рішення (протокол засідання Наглядової ради № 12/04/2017 від 12 квітня 2017 року) про затвердження порядку денного (переліку питань), що виносяться на розгляд Зборів.
 
Генеральний директор ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» пан Поліщук Андрій Леонідович ознайомив присутніх із порядком денним Загальних зборів, який було доведено до кожного акціонера ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» в порядку, передбаченому законодавством України та Статутом ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»:
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ)
                                      (надалі – порядок денний):
 1. Прийняття рішення про обрання складу і членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» та про припинення їх повноважень.
 2. Обрання голови річних загальних зборів акціонерів
  ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
 3. Обрання секретаря річних загальних зборів акціонерів
  ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
 4. Затвердження порядку (регламенту) проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» та зміна послідовності розгляду питань, винесених на розгляд річних загальних зборів акціонерів
  ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
 5. Звіт Виконавчого органу ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2016 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.
 6. Звіт Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» про роботу у 2016 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.
 7. Звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і висновків.
 8. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту)
  ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» за 2016 рік.
 9. Розподіл чистого прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками роботи ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2016 році.
 10. Про нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2016 році.
 11. Затвердження розміру, порядку, способу та строку виплати дивідендів за простими акціями ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», а також встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.
 12. Затвердження результатів роботи ДП «Готель «Енергетик» за 2016 рік.
 13. Внесення змін до статуту ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
 14. Внесення змін до положень, що регламентують діяльність органів управління і контролю ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
 15. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради
  ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
 16. Про обрання членів Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
 17. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради
  ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО». Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради
  ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
 18.  Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії
  ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
 19. Про обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
 20. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії
  ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО». Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії
  ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
Оскільки Загальні збори акціонерів є правомочними, Генеральним директором ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» паном Поліщуком Андрієм Леонідовичем оголошено Загальні збори відкритими, Загальні збори перейшли до розгляду першого питання порядку денного.
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
 
З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
 
Найменування питання порядку денного: «Прийняття рішення про обрання складу і членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів
ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» та про припинення їх повноважень».
 
СЛУХАЛИ: Генерального директора ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» пана Поліщука Андрія Леонідовича, яким для надання акціонерам роз’яснень щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань на Загальних зборах, оформлення результатів голосування відповідними протоколами, а також для вирішення інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, запропоновано обрати Лічильну комісію та затвердити її склад.
Лічильну комісію запропоновано обрати з числа представників
ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР», якими виконувались повноваження Реєстраційної комісії Загальних зборів, що скликані на 28.04.2017 року.
Враховуючи, що кількість власників простих іменних акцій
ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» складає понад 100 осіб, склад Лічильної комісії, у відповідності до ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства»,  запропоновано затвердити у кількості 3-х осіб.
Проект рішення з цього питання порядку денного був затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 15/03/2017 від 15 березня 2017 року) і викладений у бюлетені для голосування, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 14/04/2017 від 14 квітня 2017 року).
Генеральним директором ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» паном Поліщуком Андрієм Леонідовичем запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 1.
Проект рішення оголошено на Загальних зборах.
 
На підставі рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 27/04/2017 від 27 квітня 2017 року) на період до обрання лічильної комісії Загальних зборів, здійснення підрахунку голосів (складення протоколу про підсумки голосування), роз’яснення щодо порядку голосування та вирішення інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах забезпечується тимчасовою лічильною комісією Зборів, при цьому її склад сформовано з членів реєстраційної комісії Загальних зборів, а саме:
- Овденко Галина Володимирівна – член реєстраційної комісії (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР»;
- Лагодюк Євгеній Степанович – член реєстраційної комісії (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР»);
- Новоторов Олександр Леонідович – член реєстраційної комісії (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР»).
 
Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 1.
Підрахунок голосів здійснено тимчасовою лічильною комісією Зборів.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:
Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:
 
 
 
Кількість голосів
Відсоток від кворуму
«ЗА»
3 025 662
100,0000
«ПРОТИ»
0
0,0000
«УТРИМАЛИСЬ»
0
0,0000
 
 
При цьому тимчасовою лічильною комісією було встановлено, що:
 
 
 
Кількість голосів
Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»
0
0,0000
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними
0
0,0000
 
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.
 
Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.
Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, що голосується приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками  голосуючих з цього питання акцій.
Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.
(Протокол № 1 від 28.04.2017 року засідання тимчасової лічильної комісії про підсумки голосування з питання обрання складу Лічильної комісії додається до протоколу Загальних зборів. Протокол підписано членами тимчасової лічильної комісії).
 
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:
 
1.1. Для роз’яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на річних загальних зборах акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», призначених на 28.04.2017р., долучити до участі у роботі лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» депозитарну установу Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР» (ідентифікаційний код 21656006).
1.2. Обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у наступному складі:
- Овденко Галина Володимирівна (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР») - Голова лічильної комісії;
- Лагодюк Євгеній Степанович (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР») - Секретар лічильної комісії;
- Новоторов Олександр Леонідович (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР») - член лічильної комісії.
1.3. Припинити повноваження обраної лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», що скликані на 28.04.2017р., з моменту завершення таких річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
 
Лічильній комісії запропоновано приступити до роботи.
Подальший підрахунок голосів під час голосувань з пропозицій по питаннях порядку денного здійснює Лічильна комісія.
 
Голова Лічильної комісії пані Овденко Галина Володимирівна, у порядку, передбаченому ст. 42-44 Закону України «Про акціонерні товариства», роз’яснила присутнім акціонерам (їх представникам) порядок проведення голосування на Загальних зборах, а саме:
- голосування з усіх питань на Загальних зборах проходить з використанням наданих кожному акціонеру під час проведення реєстрації бюлетенів для голосування, форма і текст яких відповідає вимогам ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» та затверджена рішенням Наглядової ради;
- одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах акціонерів акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування;
- визнання бюлетеня недійсним та не врахування його під час підрахунку голосів можливо лише з підстав, визначених ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства», а саме:
1) він відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка;
2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
3) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
4) акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.
Бюлетені для голосування, визнані недійсними з цих підстав, не враховуються під час підрахунку голосів.;
- проголосований бюлетень, засвідчений підписом акціонера (представника) надається Лічильній комісії по закінченні обговорення та винесення на голосування пропозиції з відповідного питання порядку денного;
- підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія. За підсумками кожного голосування складається окремий протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії;
- рішення Загальних зборів з питань порядку денного № 1-12, № 14, 15, № 17, 18, № 20 приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- рішення Загальних зборів з питання порядку денного № 13 приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- рішення Загальних зборів з питання порядку денного № 16 та № 19 приймаються кумулятивним голосуванням.
Кумулятивне голосування - це голосування під час обрання органів товариства, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Акціонер при кумулятивному голосуванні заповнює бюлетень шляхом зазначення кількості голосів, яку акціонер віддає за кандидата (кандидатів, між якими він розподіляє свої голоси).
Відповідно до абзацу другого статті 6 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» акція є неподільною. Враховуючи зазначене, голос, який надає акціонеру голосуюча акція, є неподільним, тому якщо акціонер під час обрання органу товариства шляхом кумулятивного голосування розподіляє свої голоси між кількома кандидатами, він може віддати за кожного з кандидатів тільки цілу кількість голосів.
Якщо кількість голосів, яку акціонер (його представник) віддав за кандидата (кандидатів), перевищує загальну кількість голосів, яку такий акціонер має під час кумулятивного голосування, то голоси акціонера не враховуються лічильною комісією при підрахунку голосів.
Якщо кількість голосів, яку акціонер (його представник) віддав за кандидата (кандидатів), є меншою загальної кількості голосів, яку такий акціонер має під час кумулятивного голосування, то лічильною комісією враховуються голоси акціонера віддані за кандидата (кандидатів)
- підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах після складання Лічильною комісією відповідного протоколу. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів;
- рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколів про підсумки голосування.
Також, Голова Лічильної комісії Овденко Галина Володимирівна, звернула увагу акціонерів, що відповідно до п. 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» у разі якщо власник цінних паперів до 12 жовтня 2014 року не уклав з обраною емітентом депозитарною установою (ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЄСТР») договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.
Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента встановлюються депозитарною установою в системі депозитарного обліку 13 жовтня 2014 року. Скасування таких обмежень здійснюється депозитарною установою протягом одного робочого дня після укладення власником цінних паперів з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
 
Найменування питання порядку денного: «Обрання голови річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
 
СЛУХАЛИ: Генерального директора ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» пана Поліщука Андрія Леонідовича, яким для проведення Загальних зборів та оформлення протоколу запропоновано обрати Голову Зборів, а саме:
 • Обрати Головою річних загальних зборів акціонерів
  ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» Уманську Олену Петрівну.
Проект рішення з цього питання порядку денного був затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 15/03/2017 від 15 березня 2017 року) і викладений у бюлетені для голосування, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 14/04/2017 від 14 квітня 2017 року).
Генеральним директором ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» паном Поліщуком Андрієм Леонідовичем запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 2.
 
Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 2.
Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:
Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:
 
 
Кількість голосів
Відсоток від кворуму
«ЗА»
3 025 662
100,0000
«ПРОТИ»
0
0,0000
«УТРИМАЛИСЬ»
0
0,0000
 
 
При цьому Лічильною комісією було встановлено, що :
 
 
 
Кількість голосів
Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»
0
0,0000
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними
0
0,0000
 
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.
 
Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.
Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, що голосується приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися  для участі у Загальних зборах та є власниками  голосуючих з цього питання акцій.
Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.
(Протокол № 1 від 28.04.2017 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).
 
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:
 
 
2.1. Обрати головою річних загальних зборів акціонерів
ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» Уманську Олену Петрівну.
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
На підставі прийнятого рішення, далі Загальні збори акціонерів веде Головуюча на Загальних зборах - пані Уманська Олена Петрівна.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
 
Найменування питання порядку денного: «Обрання секретаря річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
 
СЛУХАЛИ: Голову Зборів пані Уманську Олену Петрівну, якою для оформлення протоколу Загальних зборів запропоновано обрати Секретаря Зборів, а саме:
 • Обрати секретарем річних загальних зборів акціонерів
  ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» Марценюка Анатолія Олександровича.
Проект рішення з цього питання порядку денного був затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 15/03/2017 від 15 березня 2017 року) і викладений у бюлетені для голосування, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 14/04/2017 від 14 квітня 2017 року).
Головуючою на Загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 3.
 
Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 3.
Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:
Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:
 
 
Кількість голосів
Відсоток від кворуму
«ЗА»
3 025 662
100,0000
«ПРОТИ»
0
0,0000
«УТРИМАЛИСЬ»
0
0,0000
 
 
При цьому Лічильною комісією було встановлено, що :
 
 
 
Кількість голосів
Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»
0
0,0000
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними
0
0,0000
 
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.
 
Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.
Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, що голосується приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися  для участі у Загальних зборах та є власниками  голосуючих з цього питання акцій.
Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.
(Протокол № 2 від 28.04.2017 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).
 
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:
 
 
3.1. Обрати секретарем річних загальних зборів акціонерів
ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» Марценюка Анатолія Олександровича.
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
 
Найменування питання порядку денного: «Затвердження порядку (регламенту) проведення річних загальних зборів акціонерів
ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» та зміна послідовності розгляду питань, винесених на розгляд річних загальних зборів акціонерів
ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»
.
 
СЛУХАЛИ: Голову Зборів Уманську Олену Петрівну, якою з метою організації проведення Загальних зборів акціонерів запропоновано затвердити Порядок (регламент) проведення Загальних зборів.
Проект рішення з цього питання порядку денного був затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 15/03/2017 від 15 березня 2017 року) і викладений у бюлетені для голосування, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 14/04/2017 від 14 квітня 2017 року).
Головуючою на Загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 4.
Проект рішення оголошено на Загальних зборах.
 
Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 4.
Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:
Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:
 
 
 
Кількість голосів
Відсоток від кворуму
«ЗА»
3 025 662
100,0000
«ПРОТИ»
0
0,0000
«УТРИМАЛИСЬ»
0
0,0000
 
 
При цьому Лічильною комісією було встановлено, що :
 
 
 
Кількість голосів
Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»
0
0,0000
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними
0
0,0000
 
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.
 
Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.
Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, що голосується приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками  голосуючих з цього питання акцій.
Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.
(Протокол № 3 від 28.04.2017 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).
 
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:
 
4.1. Затвердити наступний порядок (регламент) проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»:
 • голосування на загальних зборах здійснювати наступним чином: (і) з процедурних питань голосувати підняттям бюлетенів для голосування; (іі) з питань порядку денного загальних зборів голосувати бюлетенем для голосування;
 • для доповідей з питань порядку денного надавати до 10 хвилин;
 • бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів;
 • прийняття рішень здійснюється шляхом голосування за запропоновану пропозицію в цілому; у разі якщо жодна із запропонованих пропозицій не набере необхідної кількості голосів, рішення з питання порядку денного вважається неприйнятим (голосування по частинам пропозиції не допускається);
 • питання від учасників загальних зборів передаються секретарю загальних зборів виключно у письмовій формі із зазначенням прізвища, імені та по-батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання;
 • питання в усній формі, а також анонімні питання не розглядаються;
 • направлені секретарю загальних зборів питання передаються голові загальних зборів та розглядаються у заключній частині загальних зборів товариства після розгляду всіх питань порядку денного загальних зборів;
 • для відповідей на питання, отримані від учасників загальних зборів, надавати до 20 хвилин;
 • для підрахунку лічильною комісією результатів голосування з питань порядку денного загальних зборів надавати до 20 хвилин;
 • у ході загальних зборів може бути оголошено, в порядку ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства», перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Пропозиція про оголошення перерви вважається процедурною пропозицією та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування.
4.2. Послідовність розгляду питань порядку денного, винесених на розгляд річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», залишити без змін.
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
З П’ЯТОГО  ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
 
Найменування питання порядку денного: «Звіт Виконавчого органу
ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2016 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту
».
 
СЛУХАЛИ: Генерального директора Товариства пана Поліщука Андрія Леонідовича, який доповів про те, що у 2016 році Виконавчим органом Товариства проводилась робота по підвищенню ефективності діяльності Товариства, збільшенню прибутку Товариства.
Обсяг реалізованої продукції за 2016 рік склав 2 млрд. 384 млн. грн.
В порівнянні з 2015 роком він збільшився на 653 млн. грн., тобто на 37,7%.
Основним напрямком роботи Товариства протягом 2016 року було якісне забезпечення споживачів Вінницької області електричною енергією. Забезпечення необхідного обсягу передачі електроенергії, підтримання якісних параметрів роботи електромереж на належному рівні є основою для налагодження тривалих та взаємовигідних стосунків зі споживачами, визначальний фактор подальшого зростання технічного та економічного потенціалу підприємства.
В результаті діяльності Товариства чистий прибуток за 2016 рік склав
95,5 млн. грн., що в порівнянні з 2015 роком – 132,5 млн. грн., зменшився на 37,0 млн. грн., а фактичний рівень рентабельності електроенергії склав 3,22%.
У звітному році активна діяльність Дирекції ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» велася за декількома напрямками, а саме:
 • забезпечення стабільної 100-відсоткової оплати реалізованої електричної енергії, а також повернення боргів за спожиту електроенергію і недопущення накопичення нової заборгованості;
 • дотримання умов договору з ДП «Енергоринок» щодо повноти поточних розрахунків за куповану електроенергію та погашення заборгованості минулих років, згідно договорів реструктуризації боргу;
 • утримання на нормативному рівні втрат електричної енергії в мережах при її передачі споживачам;
 • виконання в повному обсязі запланованих заходів інвестиційної програми та ремонтів технологічного обладнання електромереж;
 • забезпечення одержання прибутку.
Виконання Інвестиційної програми за 2016 рік по фінансуванню становить
89,945 млн. грн., що складає 100,06% від запланованого. Із профінансованих заходів освоєно (введено в експлуатацію відповідно до вимог чинного законодавства) на суму 76,039 млн. грн., що становить 84,54% від фактично витрачених коштів.
У 2016 році керівництво компанії проводило зважену політику в організації оплати праці і матеріального заохочення працівників у межах коштів на оплату праці в тарифах на електроенергію, затверджених НКРЕ, відповідно до Законів України «Про оплату праці», «Про оподаткування прибутку підприємств».
В 2016 році фонд оплати праці штатних працівників ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» (без врахування дочірнього підприємства) виріс в порівнянні з минулим роком на 117,3 млн. грн. і становить 377,2 млн. грн.
При цьому середньомісячна заробітна плата штатних працівників за
2016 рік (без дочірнього підприємства) відповідно зросла в порівнянні з
2015 роком на 45,8%, з 4675 грн. до 6817 грн.
Заборгованість з виплати заробітної плати працівникам Товариства відсутня.
Генеральний директор ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» відмітив, що за підсумками результатів фінансово-господарської діяльності ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», минулий рік був досить напруженим по всім напрямкам діяльності. Не зважаючи на рецесію в українській економіці і проблеми енергетичної галузі, Дирекція змогла успішно реалізувати проекти з основних напрямків діяльності Товариства. Завдяки підвищенню ефективності фінансово-господарської діяльності,
ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» закінчило 2016 рік з позитивними результатами.
На закінчення, Генеральний директор ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» запропонував затвердити звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2016 році.
Голова Зборів пані Уманська Олена Петрівна повідомила, що Наглядовою радою був затверджений проект рішення щодо визнання роботи Виконавчого органу
ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2016 році  задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», а також щодо затвердження звіту Виконавчого органу ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2016 році.
Проект рішення з цього питання порядку денного був затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 15/03/2017 від 15 березня 2017 року) і викладений у бюлетені для голосування, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 14/04/2017 від 14 квітня 2017 року).
Головуючою на Загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 5.
Проект рішення оголошено на Загальних зборах.
 
Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 5.
Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:
Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:
 
 
Кількість голосів
Відсоток від кворуму
«ЗА»
3 025 662
100,0000
«ПРОТИ»
0
0,0000
«УТРИМАЛИСЬ»
0
0,0000
 
 
При цьому Лічильною комісією було встановлено, що :
 
 
 
Кількість голосів
Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»
0
0,0000
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними
0
0,0000
 
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.
 
Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.
Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, що голосується приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.
(Протокол № 4 від 28.04.2017 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).
 
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З П’ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:
 
5.1. Роботу Виконавчого органу ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності
ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» і положенням його установчих документів.
5.2. Затвердити звіт Виконавчого органу ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2016 році
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
З ШОСТОГО  ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
 
Найменування питання порядку денного: «Звіт Наглядової ради
ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» про роботу у 2016 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту».
 
СЛУХАЛИ: Голова Зборів пані Уманська Олена Петрівна ознайомила присутніх на Зборах акціонерів (їх) представників із Звітом Наглядової ради
ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» про роботу у 2016 році, який було схвалено Наглядовою радою Товариства на її засіданні, яке відбулося 27 квітня 2017 року.
Протягом 2016 року Наглядова рада працювала у складі 5 фізичних осіб, обраних річними Загальними зборами акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» 29 квітня 2016 року.
Наглядова рада Товариства у своїй діяльності керувалася законодавством України, Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства та іншими внутрішніми документами Товариства.
Діяльність Наглядової ради Товариства була спрямована, насамперед, на захист інтересів та прав акціонерів Товариства, а також на здійснення контролю за діяльністю Керівника Товариства та інших членів Виконавчого органу Товариства (Дирекції) в цілому.
Наглядовою радою Товариства протягом 2016 року було проведено 34 засідання, на яких було розглянуто 67 питань, які згідно зі Статутом та іншими внутрішніми нормативними документами Товариства відносяться до компетенції Наглядової ради Товариства.
У період виконання Наглядовою радою Товариства покладених на неї повноважень,  здійснювався постійний моніторинг діяльності Виконавчого органу Товариства в частині контролю за виконанням фінансового плану, інвестиційної програми та техніко-економічних показників діяльності Товариства, аналізу стану аварійності в електричних мережах 6-110 кВ та виконання плану ремонтів об'єктів електричних мереж, досліджувався стан охорони праці ти виробничого травматизму на обладнанні Товариства.
Відповідно до своєї компетенції, Наглядовою радою за зверненнями Дирекції Товариства, були прийняті рішення, які позитивно вплинули на роботу Товариства, зокрема:
 затверджено договори про організацію взаєморозрахунків відповідно до Постанови Кабінету Міністрів №375 від 04.06.2015 р. з наступним погашенням боргу Товариства перед ДП «Енергоринок» на суму понад 22 000 000 грн.;
 затверджено додаткову угоду з «Ернст енд Янг» до договору про проведення оцінки від 04.09.2015 року щодо проведення оціночних процедур з визначення вартості об’єктів оцінки, відповідно до вимог Методики оцінки активів суб’єктів природних монополій, суб’єктів господарювання на суміжних ринках у сфері комбінованого виробництва електричної та теплової енергії;
 погоджено здійснення ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» цільового членського внеску, як учасника Громадської спілки «Асоціація операторів розподільчих електричних мереж», який буде спрямований на проведення оцінки тарифного регулювання нормативної бази активів України у сфері передачі електричної енергії та надання рекомендацій для тарифної політики, адаптованої до конкретних обставин регулювання передачі електричної енергії в Україні;
 затверджені договори купівлі-продажу розподільчих підстанцій з обладнанням для розвитку електромереж;
 затверджено договір про внесення змін до договору оренди малих гідроелектростанцій № Е202/02 від 19 листопада 2002 року шляхом викладення його у новій редакції;
 погоджені зміни у організаційній структурі Товариства;
 прийняті рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів на 02.03.2016 року  та річних Загальних зборів акціонерів на 29.04.2016 року, затверджено порядки денні зборів, обрано Реєстраційні комісії та затверджено тексти і форми бюлетенів для голосування.
Рішення, прийняті Наглядовою радою Товариства, відповідають вимогам чинного законодавства України, Статуту та внутрішнім нормативним документам Товариства, забезпечують інтереси акціонерів та Товариства, жодне з рішень Наглядової ради Товариства не оскаржувалось, не було визнано незаконним та не було скасовано.
Проект рішення з цього питання порядку денного був затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 15/03/2017 від 15 березня 2017 року) і викладений у бюлетені для голосування, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 14/04/2017 від 14 квітня 2017 року).
Головуючою на Загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 6.
Проект рішення оголошено на Загальних зборах.
 
Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 6.
Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:
Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:
 
 
 
Кількість голосів
Відсоток від кворуму
«ЗА»
3 025 662
100,0000
«ПРОТИ»
0
0,0000
«УТРИМАЛИСЬ»
0
0,0000
 
 
При цьому Лічильною комісією було встановлено, що :
 
 
 
Кількість голосів
Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»
0
0,0000
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними
0
0,0000
 
 
Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.
Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, що голосується приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками  голосуючих з цього питання акцій.
Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.
(Протокол № 5 від 28.04.2017 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).
 
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:
 
 
6.1. Роботу Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності
ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» і положенням його установчих документів.
6.2. Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» про роботу у 2016 році.
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
З СЬОМОГО  ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
 
Найменування питання порядку денного: «Звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і висновків».
 
СЛУХАЛИ: Голову Зборів пані Уманську Олену Петрівну, яка повідомила, що Ревізійна комісія, відповідно до наданих повноважень, визначених Статутом Товариства і Положенням про ревізійну комісію, провела перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік, у результаті встановлено наступне:
 • фінансово-господарська діяльність товариства здійснювалася у відповідності з діючим законодавством;
 • інформація, що надана в затверджених Міністерством фінансів України формах річного бухгалтерського звіту, відповідає встановленому порядку ведення бухгалтерського обліку;
 • бухгалтерський облік ведеться у відповідності із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999р. №996-XIV.
 • інформація, яка надана у формах звітності враховує вимоги національних стандартів фінансової звітності, дає в цілому реальне і повне уявлення про стан активів і пасивів товариства.
Ревізійною комісією ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» були опрацьовані та перевірені наступні матеріали, отримані від Виконавчого органу ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», відповідальних посадових осіб та структурних підрозділів Товариства:
- фінансова звітність ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» за 2016 рік та  2015 рік, а саме баланс (звіт про фінансовий стан) (форма№1) та консолідований баланс (звіт про фінансовий стан) (форма №1-к) на 31.12.2016р. та на 31.12.2015 р., звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) (форма №2) та консолідований звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) (форма №2-к) за 2016 р. та за 2015 р., звіт про рух грошових коштів (форма №3) та консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) (форма №3-к) за 2016 р. та за 2015 р., звіт про власний капітал (форма №4) та консолідований звіт про власний капітал (форма № 4-к) за 2016 р. та за 2015 р., примітки до річної фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності за 2016 р. та за 2015 р.;
- аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності
ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» станом на 31.12.2016 р.;
- звіт Виконавчого органу ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2016 році, складених відповідно до вимог національних стандартів фінансової звітності.
За результатами опрацювання Ревізійною комісією фінансової звітності
ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» за 2016 рік, а також на підставі підготовленого
ТОВ «Аудиторська компанія «Аваль» аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) щодо фінансової звітності ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» станом на 31.12.2016 року, Ревізійною комісією ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» підготовлені висновки про результати перевірки фінансово-господарської діяльності
ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2016 році.
Аналіз показників фінансового стану ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» свідчить, що Товариство має ліквідний баланс і достатній рівень фінансової стійкості. Платоспроможність Товариства перебуває у задовільному стані.
За результатами опрацювання фінансової звітності ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» за 2016 рік, Ревізійною комісією було запропоновано Загальним зборам акціонерів Товариства затвердити річну фінансову звітність (річний звіт)
ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» за 2016 рік.
Проект рішення з цього питання порядку денного був затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 15/03/2017 від 15 березня 2017 року) і викладений у бюлетені для голосування, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 14/04/2017 від 14 квітня 2017 року).
Головуючою на Загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 7.
Проект рішення оголошено на Загальних зборах.
 
Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 7.
Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:
Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:
 
 
 
Кількість голосів
Відсоток від кворуму
«ЗА»
3 025 662
100,0000
«ПРОТИ»
0
0,0000
«УТРИМАЛИСЬ»
0
0,0000
 
 
При цьому Лічильною комісією було встановлено, що :
 
 
 
Кількість голосів
Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»
0
0,0000
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними
0
0,0000
 
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.
 
Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.
Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, що голосується приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.
(Протокол № 6 від 28.04.2017 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).
 
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:
 
 
7.1. Роботу Ревізійної комісії ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності
ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» і положенням його установчих документів.
7.2. Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності
ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2016 році.
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
З ВОСЬМОГО  ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
 
Найменування питання порядку денного: «Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» за 2016 рік».
 
СЛУХАЛИ: директора фінансового ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» пані Кісленко Людмилу Миколаївну, яка ознайомила присутніх на Загальних зборах та їх представників із річною фінансовою звітністю за 2016 рік та проінформувала про основні показники за звітними даними.
За звітний період загальна сума доходів Товариства складає 2 487 560 тис. грн. Чистий дохід від реалізації продукції за 2016 рік складає 2 375 623 тис. грн., у тому числі:
 • Дохід від реалізації електроенергії - 2 300 348 тис. грн.;
 • Дохід від реалізації реактивної електроенергії – 32 483 тис. грн.;
 • Дохід від транзиту електроенергії – 42 792 тис. грн.
За звітний період загальна сума витрат Товариства складає – 2 366 088 тис. грн.
У 2016 році  вартість купованої електричної енергії склала 1 589 926 тис. грн., що  на 510 655 тис. грн. більше, в порівнянні з 2015 роком.
Фінансовий результат до оподаткування за 2016 рік складає 121 472 тис. грн.
Чистий прибуток Товариства за 2016 рік склав 95 523 086,90 грн.
Голова Зборів пані Уманська Олена Петрівна повідомила, що проект рішення з цього питання порядку денного був затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 15/03/2017 від 15 березня 2017 року) і викладений у бюлетені для голосування, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 14/04/2017 від 14 квітня 2017 року).
Головуючою на Загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 8.
Проект рішення оголошено на Загальних зборах.
 
Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 8.
Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:
Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:
 
 
 
Кількість голосів
Відсоток від кворуму
«ЗА»
3 025 662
100,0000
«ПРОТИ»
0
0,0000
«УТРИМАЛИСЬ»
0
0,0000
 
 
При цьому Лічильною комісією було встановлено, що:
 
 
 
Кількість голосів
Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»
0
0,0000
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними
0
0,0000
 
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.
 
Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.
Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, що голосується приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.
(Протокол № 7 від 28.04.2017 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).
 
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:
 
 
8.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт)
ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» за 2016 рік.
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
З ДЕВ’ЯТОГО  ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
 
Найменування питання порядку денного: «Розподіл чистого прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками роботи
ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2016 році
».
 
СЛУХАЛИ: Голова Зборів пані Уманська Олена Петрівна доповіла,  що за результатами роботи Товариства в 2016 році отримано чистий прибуток у розмірі
95 523 086,90 грн. (дев’яносто п’ять мільйонів п’ятсот двадцять три тисячі вісімдесят шість гривень 90 копійок).
Акціонерам запропоновано порядок розподілу прибутку, отриманого
ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2016 році, який передбачає, що чистий прибуток, отриманий ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2016 році, залишити нерозподіленим.
Проект рішення з цього питання порядку денного був затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 15/03/2017 від 15 березня 2017 року) і викладений у бюлетені для голосування, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 14/04/2017 від 14 квітня 2017 року).
Головуючою на Загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 9.
Проект рішення оголошено на Загальних зборах.
 
Проект рішення винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 9.
Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:
Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:
 
 
 
Кількість голосів
Відсоток від кворуму
«ЗА»
2 243 832
74,1601
«ПРОТИ»
781 830
25,8399
«УТРИМАЛИСЬ»
0
0,0000
 
 
При цьому Лічильною комісією було встановлено, що :
 
 
 
Кількість голосів
Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»
0
0,0000
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними
0
0,0000
 
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.
 
Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.
Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, що голосується приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.
(Протокол № 8 від 28.04.2017 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).
 
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДЕВ’ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:
 
 
9.1. Затвердити чистий прибуток у розмірі 95 523 086,90 грн. (дев’яносто п’ять мільйонів п’ятсот двадцять три тисячі вісімдесят шість гривень 90 копійок), отриманий ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2016 році.
9.2. Чистий прибуток у розмірі 95 523 086,90 грн. (дев’яносто п’ять мільйонів п’ятсот двадцять три тисячі вісімдесят шість гривень 90 копійок), отриманий
ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2016 році, залишити нерозподіленим.
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
З ДЕСЯТОГО  ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
 
Найменування питання порядку денного:  «Про нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи
ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2016 році».
 
СЛУХАЛИ: Голову Зборів пані Уманську Олену Петрівну, яка повідомила, що проект рішення з цього питання порядку денного був запропонований Наглядовою радою Товариства, за яким пропонується це питання порядку денного залишити без розгляду.
Проект рішення з цього питання порядку денного був затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 15/03/2017 від 15 березня 2017 року) і викладений у бюлетені для голосування, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 14/04/2017 від 14 квітня 2017 року).
Головуючою на Загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 10.
Проект рішення оголошено на Загальних зборах.
 
Проект рішення винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 10.
Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:
Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:
 
 
 
Кількість голосів
Відсоток від кворуму
«ЗА»
2 243 832
74,1601
«ПРОТИ»
781 830
25,8399
«УТРИМАЛИСЬ»
0
0,0000
 
 
При цьому Лічильною комісією було встановлено, що :
 
 
 
Кількість голосів
Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»
0
0,0000
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними
0
0,0000
 
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.
 
Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.
Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, що голосується приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.
(Протокол № 9 від 28.04.2017 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).
 
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:
 
 
10.1. Залишити без розгляду питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» «Про нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2016 році.
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
З ОДИНАДЦЯТОГО  ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
 
Найменування питання порядку денного: «Затвердження розміру, порядку, способу та строку виплати дивідендів за простими акціями
ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», а також встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів
».
 
СЛУХАЛИ: Голову Зборів пані Уманську Олену Петрівну, яка повідомила, що частиною 4 ст. 30 Закону України «Про акціонерні товариства» встановлено, для кожної виплати дивідендів Наглядова рада акціонерного товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дана компетенція Наглядової ради, в порядку ст. 52 Закону, віднесена до виключної, при цьому ч. 3 ст. 52 Закону передбачено, що питання, які належать до виключної компетенції Наглядової ради акціонерного товариства, не можуть вирішуватись іншими органами Товариства, крім Загальних зборів.
Проект рішення з цього питання порядку денного був запропонований Наглядовою радою Товариства, за яким пропонується це питання порядку денного залишити без розгляду.
Проект рішення з цього питання порядку денного був затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 15/03/2017 від 15 березня 2017 року) і викладений у бюлетені для голосування, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 14/04/2017 від 14 квітня 2017 року).
Головуючою на Загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 11.
Проект рішення оголошено на Загальних зборах.
 
Проект рішення винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 11.
Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:
Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:
 
 
 
Кількість голосів
Відсоток від кворуму
«ЗА»
2 243 832
74,1601
«ПРОТИ»
781 830
25,8399
«УТРИМАЛИСЬ»
0
0,0000
 
 
При цьому Лічильною комісією було встановлено, що :
 
 
 
Кількість голосів
Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»
0
0,0000
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними
0
0,0000
 
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.
 
Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.
Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, що голосується приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.
(Протокол № 10 від 28.04.2017 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).
 
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:
 
 
11.1. Залишити без розгляду питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» «Затвердження розміру, порядку, способу та строку виплати дивідендів за простими акціями ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», а також встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів».
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
З ДВАНАДЦЯТОГО  ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
 
Найменування питання порядку денного: «Затвердження результатів роботи ДП «Готель «Енергетик» за 2016 рік».
 
СЛУХАЛИ: Директора ДП «Готель «Енергетик» пана Нечитайло Володимира Вікторовича, який доповів, що Дочірньому підприємству «Готель «Енергетик» було надано Товариством в оренду цілісний майновий комплекс, що розташований у м. Вінниці по провулку Ясному, будинок № 12.
На протязі 2016 року послугами готелю скористалося 8501 чоловік, із них 49 іноземці. За період 2016 року в готелі проживало 3 758 працівників Товариства, що по відношенню до всіх проживаючих становить 44,2 %.
Виручка від реалізації наданих послуг склала 1 179,5 тис. грн. в, т. ч. податок на додану вартість - 196,6 тис. грн.
За 2016 рік підприємство отримало чистий прибуток в сумі 8,9 тис грн.
Адміністрацією підприємства проводилась робота по забезпеченню якісного обслуговування споживачів. Адміністрація Дочірнього підприємства планує в 2017 році спрямувати роботу на підвищення рентабельності послуг та досягнення фінансової стійкості підприємства.
 
Голова Зборів пані Уманська Олена Петрівна повідомила, що проект рішення з цього питання порядку денного був запропонований Наглядовою радою Товариства, за яким пропонується Загальним зборам затвердити результати роботи ДП «Готель «Енергетик» за 2016 рік.
Проект рішення з цього питання порядку денного був затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 15/03/2017 від 15 березня 2017 року) і викладений у бюлетені для голосування, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 14/04/2017 від 14 квітня 2017 року).
На підставі доповіді, головуючою на Загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 12.
Проект рішення оголошено на Загальних зборах.
 
Проект рішення винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 12.
Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:
Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:
 
 
 
Кількість голосів
Відсоток від кворуму
 
«ЗА»
3 025 662
100,0000
«ПРОТИ»
0
0,0000
«УТРИМАЛИСЬ»
0
0,0000
 
 
 
 
 
 
 
 
При цьому Лічильною комісією було встановлено, що :
 
 
 
Кількість голосів
Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»
0
0,0000
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними
0
0,0000
 
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.
 
Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.
Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, що голосується приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.
(Протокол № 11 від 28.04.2017 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).
 
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДВАНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:
 
 
12.1. Затвердити результати роботи ДП «Готель «Енергетик» за 2016 рік.
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
З ТРИНАДЦЯТОГО  ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
 
Найменування питання порядку денного: «Внесення змін до статуту
ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»
.
 
СЛУХАЛИ: Голову Зборів пані Уманську Олену Петрівну, яка повідомила присутніх акціонерів (їх представників), що Наглядовою Радою Товариства були розроблені пропозиції, щодо змін до Статуту ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
Акціонери Товариства (їх представники) мали змогу до початку Зборів ознайомитись з наданим проектом Статуту ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
Проект рішення з цього питання порядку денного був затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 15/03/2017 від 15 березня 2017 року) і викладений у бюлетені для голосування, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 14/04/2017 від 14 квітня 2017 року).
Головуючою на Загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 13.
Проект рішення оголошено на Загальних зборах.
 
Проект рішення винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 13.
Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:
Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:
 
 
 
Кількість голосів
Відсоток від кворуму
«ЗА»
3 025 662
100,0000
«ПРОТИ»
0
0,0000
«УТРИМАЛИСЬ»
0
0,0000
 
 
При цьому Лічильною комісією було встановлено, що :
 
 
 
Кількість голосів
Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»
0
0,0000
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними
0
0,0000
 
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.
 
Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.
Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.
(Протокол № 12 від 28.04.2017 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).
 
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:
 
 
13.1. Внести зміни до статуту ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його у новій редакції.
13.2. Затвердити нову редакцію статуту ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
13.3. Відповідно до п.9 ч.1 ст.15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», уповноважити голову і секретаря річних загальних зборів акціонерів
ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», скликаних на 28.04.2017р., підписати нову редакцію статуту ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
13.4. Доручити з правом передоручення Генеральному директору
ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» забезпечити здійснення державної реєстрації нової редакції статуту ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
З ЧОТИРНАДЦЯТОГО  ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
 
Найменування питання порядку денного: «Внесення змін до положень, що регламентують діяльність органів управління і контролю
ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
 
СЛУХАЛИ: Голову Зборів пані Уманську Олену Петрівну, яка доповіла, що Наглядовою Радою Товариства були розроблені пропозиції, щодо змін до Положень, що регламентують діяльність органів управління і контролю
ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
Акціонери Товариства (їх представники) мали змогу до початку Зборів ознайомитись з наданими проектами :
 • Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
 • Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
 • Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
 • Положення про Дирекцію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
Проект рішення з цього питання порядку денного був затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 15/03/2017  від 15 березня 2017 року) і викладений у бюлетені для голосування, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 14/04/2017  від 14 квітня 2017 року).
Головуючою на Загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 14.
Проект рішення оголошено на Загальних зборах.
 
Проект рішення винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 14.
Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:
Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:
 
 
 
Кількість голосів
Відсоток від кворуму
«ЗА»
3 025 662
100,0000
«ПРОТИ»
0
0,0000
«УТРИМАЛИСЬ»
0
0,0000
 
 
При цьому Лічильною комісією було встановлено, що :
 
 
 
Кількість голосів
Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»
0
0,0000
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними
0
0,0000
 
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.
 
Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.
Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, що голосується приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.
(Протокол № 13 від 28.04.2017 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).
 
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:
 
 
14.1. Внести та затвердити зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його у новій редакції.
14.2. Внести та затвердити зміни до Положення про Наглядову раду
ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його у новій редакції.
14.3. Внести та затвердити зміни до Положення про Ревізійну комісію
ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його у новій редакції.
14.4. Внести та затвердити зміни до Положення про Дирекцію
ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його у новій редакції.
14.5. Уповноважити голову і секретаря річних загальних зборів акціонерів
ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», скликаних на 28.04.2017р., підписати нові редакції Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», Положення про Наглядову раду ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», Положення про Ревізійну комісію ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» та Положення про Дирекцію
ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», що затверджені рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» від 28.04.2017р.
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
З П’ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
 
Найменування питання порядку денного: «Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
 
СЛУХАЛИ: Голову Зборів пані Уманську Олену Петрівну, яка повідомила, що відповідно до частини 2 статті 32 Закону України «Про акціонерні товариства» до порядку денного річних загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства обов’язково вносяться питання про припинення повноважень членів Наглядової ради.
Склад Наглядової ради Товариства був обраний рішенням річних загальних зборів акціонерів від 29.04.2016 року шляхом кумулятивного голосування, а відповідно до ч.2 ст.57 Закону України «Про акціонерні товариства» у разі, якщо обрання членів Наглядової ради здійснювалось шляхом кумулятивного голосування, рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.
Враховуючи, що з метою обрання нового складу Наглядової ради необхідно прийняти рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради (всіх членів Наглядової ради), що у відповідності до ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» це питання віднесено до виключної компетенції Загальних зборів, акціонерам запропоновано прийняти рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з цього питання порядку денного був затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 15/03/2017  від 15 березня 2017 року) і викладений у бюлетені для голосування, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 14/04/2017  від 14 квітня 2017 року).
Головуючою на Загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 15.
Проект рішення оголошено на Загальних зборах.
 
Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 15.
Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:
Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:
 
 
 
Кількість голосів
Відсоток від кворуму
 
«ЗА»
3 025 662
100,0000
«ПРОТИ»
0
0,0000
«УТРИМАЛИСЬ»
0
0,0000
 
 
 
 
 
 
 
 
При цьому Лічильною комісією було встановлено, що :
 
 
 
Кількість голосів
Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»
0
0,0000
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними
0
0,0000
 
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.
 
Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.
Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, що голосується приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.
(Протокол № 14 від 28.04.2017 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).
 
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З П’ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:
 
 
15.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення 28.04.2017р. річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО») Голови та членів Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»:
- Бойко Ігоря Івановича – Голови Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»;
- Івахно Віталія Валерійовича – члена Наглядової ради
ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»;
- Маркова Максима Олександровича - члена Наглядової ради
ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»;
- Філіппова Ігоря Олеговича - члена Наглядової ради
ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»;
- Патлавського Руслана Анатолійовича - члена Наглядової ради
ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»;
та вважати повноваження діючих (на момент проведення 28.04.2017р. річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО») Голови та членів Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів
ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
З ШІСТНАДЦЯТОГО  ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
 
Найменування питання порядку денного: «Про обрання членів Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
 
СЛУХАЛИ: Голову Зборів пані Уманську Олену Петрівну, яка пояснила, що оскільки рішення про припинення повноважень складу Наглядової ради Товариства прийнято, можливе обрання членів Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування, згідно кандидатур, які представлені та рекомендовані акціонерами Товариства.
Враховуючи, що зміни до Статуту Товариства щодо кількісного складу Наглядової ради не вносились, станом на 28.04.2017 р. є встановлений у відповідності до ч. 7 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства», кількісний склад Наглядової ради у кількості 5 (п’яти) осіб.
Головуюча на Загальних зборах повідомила, що акціонерами під час підготовки до проведення Зборів було внесено пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової ради та запропоновано до обрання 6 (шість) кандидатур. Пропозиції акціонерів щодо кандидатур на посади членів Наглядової ради було враховано шляхом включення запропонованих кандидатів до загального переліку кандидатів до складу Наглядової ради.
Загальний перелік кандидатів відображено у бюлетені для голосування № 16, та у відповідності до с.3 ст.43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 21/04/2017 від 21 квітня 2017 року).
Голосування з питання порядку денного здійснюється з використанням бюлетеня для голосування № 16, на виконання положень пунктів 1, 2 Вимог до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1377 від 29 вересня 2011 року, до бюлетенів додано інформацію щодо фізичних осіб – кандидатів до складу Наглядової ради Товариства.
 
Акціонерам запропоновано прийняти рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.
З кандидатурами до обрання, акціонерів було ознайомлено.
 
До складу Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» запропоновано обрати наступних фізичних осіб-представників акціонерів:
 
№ з/п
ПІБ кандидата
Посада
1
Бойко Ігор Іванович (представник акціонера Компанії «ГАРЕНСІА ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД» (GARENSIA ENTERPRISES LIMITED)
Член Наглядової ради
2
Івахно Віталій Валерійович (представник акціонера Компанії «ГАРЕНСІА ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД» (GARENSIA ENTERPRISES LIMITED)
Член Наглядової ради
3
Марков Максим Олександрович (представник акціонера Компанії «ГАРЕНСІА ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД» (GARENSIA ENTERPRISES LIMITED)
Член Наглядової ради
4
Філіппов Ігор Олегович (представник акціонера Компанії «ГАРЕНСІА ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД» (GARENSIA ENTERPRISES LIMITED)
Член Наглядової ради
5
Уманська Олена Петрівна (представник акціонера Компанії «ГАРЕНСІА ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД» (GARENSIA ENTERPRISES LIMITED)
Член Наглядової ради
6
Патлавський Руслан Анатолійович (представник акціонера ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА», що діє від свого імені в інтересах ЗНПІФ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ- ФОНД АКЦІЙ»)
Член Наглядової ради
 
У зв’язку із проведенням кумулятивного голосування, Головуюча на Загальних зборах доповіла наступну інформацію.
 
Кворум зборів (присутні голоси)
3 025 662
Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які приймають участь у Загальних зборах (кворум Х кількість членів органу, що обирається)
 
15 128 310
 
 
З урахуванням ч. 4 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонерів повідомлено, що обраними до складу Наглядової ради вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.
В бюлетені для голосування зазначено загальний перелік кандидатів до складу Наглядової ради. Кумулятивне голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Акціонер при кумулятивному голосуванні заповнює бюлетень шляхом зазначення кількості голосів, яку акціонер віддає за кандидата (кандидатів, між якими він розподіляє свої голоси).
Головуючою на Загальних зборах, запропоновано віддати наявні у акціонерів голоси для кумулятивного голосування за кандидатів, зазначених у бюлетені для голосування № 16.
 
Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради №21/04/2017 від 21 квітня 2017 р.).
Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.
Підсумки голосування:
 
№ з/п
ПІБ кандидата
кількість набраних голосів
результат проведеного голосування
1
Патлавський Руслан Анатолійович (представник акціонера ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА», що діє від свого імені в інтересах ЗНПІФ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ- ФОНД АКЦІЙ»)
3 909 150
обрання до складу
2
Бойко Ігор Іванович (представник акціонера Компанії «ГАРЕНСІА ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД» (GARENSIA ENTERPRISES LIMITED)
2 804 784
обрання до складу
3
Івахно Віталій Валерійович (представник акціонера Компанії «ГАРЕНСІА ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД» (GARENSIA ENTERPRISES LIMITED)
2 804 784
обрання до складу
4
Марков Максим Олександрович (представник акціонера Компанії «ГАРЕНСІА ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД» (GARENSIA ENTERPRISES LIMITED)
2 804 784
обрання до складу
5
Філіппов Ігор Олегович (представник акціонера Компанії «ГАРЕНСІА ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД» (GARENSIA ENTERPRISES LIMITED)
2 804 784
обрання до складу
6
Уманська Олена Петрівна (представник акціонера Компанії «ГАРЕНСІА ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД» (GARENSIA ENTERPRISES LIMITED)
24
не обрання до складу
 
Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні
15 128 310
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними
0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні
0
Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які зареєструвалися  для участі у Загальних зборах та є власниками  голосуючих з цього питання акцій (кворум Х кількість членів органу, що обирається)
15 128 310
 
Підсумки голосування оголошено на  Загальних зборах.
Оскільки обрано повний кількісний склад Наглядової ради, члени Наглядової ради вважаються обраними. Рішення прийняте.
Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.
 (Протокол № 15 від 28.04.2017 року Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).
 
ТАКИМ ЧИНОМ, ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ОБРАЛИ ДО СКЛАДУ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»:
№ з/п
ПІБ члена Наглядової ради
1
Бойко Ігор Іванович (представник акціонера Компанії «ГАРЕНСІА ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД» (GARENSIA ENTERPRISES LIMITED)
2
Івахно Віталій Валерійович (представник акціонера Компанії «ГАРЕНСІА ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД» (GARENSIA ENTERPRISES LIMITED)
3
Марков Максим Олександрович (представник акціонера Компанії «ГАРЕНСІА ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД» (GARENSIA ENTERPRISES LIMITED)
4
Філіппов Ігор Олегович (представник акціонера Компанії «ГАРЕНСІА ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД» (GARENSIA ENTERPRISES LIMITED)
5
Патлавський Руслан Анатолійович (представник акціонера ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА», що діє від свого імені в інтересах ЗНПІФ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ- ФОНД АКЦІЙ»)
 
У відповідності до ч. 7 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства», повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами Товариства.
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
З СІМНАДЦЯТОГО  ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
 
Найменування питання порядку денного: «Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО». Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
 
СЛУХАЛИ: Голову Зборів пані Уманську Олену Петрівну, яка пояснила, що відповідно до частини 2 статті 32 Закону України «Про акціонерні товариства» до порядку денного річних загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства обов’язково вносяться питання про припинення повноважень членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. Також до виключної компетенції Загальних зборів, у відповідності до ч. 2 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» віднесено затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
Враховуючи, що у відповідності до ч. 3 ст. 51 Закону України «Про акціонерні товариства» член Наглядової ради здійснює свої повноваження дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з товариством. Головуючою на Загальних зборах запропоновано проголосувати за затвердження умов цивільно-правових договорів між Товариством та обраними членами Наглядової ради Товариства.
Голова Зборів пані Уманська Олена Петрівна повідомила, що Наглядовою радою Товариства був запропонований проект рішення з цього питання порядку денного, за яким Загальним зборам запропоновано затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою  та членами Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
Акціонери Товариства (їх представники) мали змогу до початку Зборів ознайомитись з наданими проектами договорів, що укладимуться з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
Проект рішення з цього питання порядку денного був затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 15/03/2017  від 15 березня 2017 року) і викладений у бюлетені для голосування, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 14/04/2017  від 14 квітня 2017 року).
Головуючою на Загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 17.
Проект рішення оголошено на Загальних зборах.
 
Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 17.
Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:
 
Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:
 
 
 
Кількість голосів
Відсоток від кворуму
«ЗА»
3 025 662
100,0000
«ПРОТИ»
0
0,0000
«УТРИМАЛИСЬ»
0
0,0000
 
 
При цьому Лічильною комісією було встановлено, що :
 
 
 
Кількість голосів
Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»
0
0,0000
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними
0
0,0000
 
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.
 
Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.
Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, що голосується приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися  для участі у Загальних зборах та є власниками  голосуючих з цього питання акцій.
Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.
(Протокол № 16 від 28.04.2017 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).
 
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З СІМНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:
 
 
17.1. Затвердити умови договору, що укладатиметься з Головою Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
17.2. Затвердити умови договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
17.3. Уповноважити Генерального директора ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» підписати від імені ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» договори з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
З ВІСІМНАДЦЯТОГО  ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
 
Найменування питання порядку денного: «Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
 
СЛУХАЛИ: Голову Зборів пані Уманську Олену Петрівну, яка повідомила, що склад Ревізійної комісії Товариства був обраний рішенням Загальних зборів від 29.04.2016 року шляхом кумулятивного голосування. У відповідності до п. 13.2 Статуту
ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», Ревізійна комісія складається з 3 осіб, які обираються Загальними зборами, а відповідно до пункту 19 ч. 2 ст.33 Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції Загальних зборів віднесено питання, щодо обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень.
Враховуючи, що з метою обрання нового складу Ревізійної комісії необхідно прийняти рішення про припинення повноважень (відкликання) діючого складу Ревізійної комісії (всіх членів Ревізійної комісії), акціонерам запропоновано прийняти рішення про припинення повноважень (відкликання) діючого складу Ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення з цього питання порядку денного був затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 15/03/2017  від 15 березня 2017 року) і викладений у бюлетені для голосування, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 14/04/2017  від 14 квітня 2017 року).
Головуючою на Загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 18.
Проект рішення оголошено на Загальних зборах.
 
Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 18.
Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:
 
Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:
 
 
 
Кількість голосів
Відсоток від кворуму
«ЗА»
3 025 662
100,0000
«ПРОТИ»
0
0,0000
«УТРИМАЛИСЬ»
0
0,0000
 
 
При цьому Лічильною комісією було встановлено, що :
 
 
 
Кількість голосів
Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»
0
0,0000
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними
0
0,0000
 
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.
 
Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.
Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, що голосується приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися  для участі у Загальних зборах та є власниками  голосуючих з цього питання акцій.
Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.
(Протокол № 17 від 28.04.2017 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).
 
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ВІСІМНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:
18.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення 28.04.2017р. річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО») Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»:
- Петрикової Олени Анатоліївни – Голови Ревізійної комісії
ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»;
- Дегтярьова Юрія Вікторовича - члена Ревізійної комісії
ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»;
- Камарицького Юрія Сергійовича - члена Ревізійної комісії
ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»;
та вважати повноваження діючих (на момент проведення 28.04.2017р. річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО») Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів
ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
З ДЕВ’ЯТНАДЦЯТОГО  ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
 
Найменування питання порядку денного: «Про обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
 
СЛУХАЛИ: Голову Зборів пані Уманську Олену Петрівну, яка пояснила, що оскільки рішення про припинення повноважень складу Ревізійної комісії Товариства прийнято, можливе обрання членів Ревізійної комісії Товариства шляхом кумулятивного голосування, згідно кандидатур, які представлені та рекомендовані акціонерами Товариства.
У відповідності до п. 13.2 Статуту ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», Ревізійна комісія складається з 3 осіб, які обираються Загальними зборами.
У відповідності до п. 13.3 Статуту ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», Члени Ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів терміном на три роки.
Головуюча на Загальних зборах повідомила, що акціонерами під час підготовки до проведення Зборів було внесено пропозиції щодо кандидатів до складу Ревізійної комісії та запропоновано до обрання 4 (чотири) кандидатури. Пропозиції акціонерів щодо кандидатур на посади членів Ревізійної комісії було враховано шляхом включення запропонованих кандидатів до загального переліку кандидатів до складу Ревізійної комісії.
Загальний перелік кандидатів відображено у бюлетені для голосування № 19, та у відповідності до с.3 ст.43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 21/04/2017 від 21 квітня 2017 року).
Голосування з питання порядку денного здійснюється з використанням бюлетеня для голосування № 19, на виконання положень пунктів 1, 2 Вимог до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1377 від 29 вересня 2011 року, до бюлетенів додано інформацію щодо фізичних осіб – кандидатів до складу Ревізійної комісії Товариства.
 
Акціонерам запропоновано прийняти рішення про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
З кандидатурами до обрання, акціонерів було ознайомлено.
 
До складу Ревізійної комісії ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» запропоновано обрати наступних фізичних осіб:
 
№ з/п
ПІБ кандидата
Посада
1
Новоторова Світлана Олександрівна
Член Ревізійної комісії
2
Петрикова Олена Анатоліївна
Член Ревізійної комісії
3
Дегтярьов Юрій Вікторович
Член Ревізійної комісії
4
Камарицький Юрій Сергійович
Член Ревізійної комісії
 
У зв’язку із проведенням кумулятивного голосування, Головуюча на Загальних зборах доповіла наступну інформацію.
 
Кворум зборів (присутні голоси)
3 025 662
Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які приймають участь у Загальних зборах (кворум Х кількість членів органу, що обирається)
 
9 076 986
 
 
З урахуванням ч. 4 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонерів повідомлено, що обраними до складу Ревізійної комісії вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.
В бюлетені для голосування зазначено загальний перелік кандидатів до складу Ревізійної комісії. Кумулятивне голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Акціонер при кумулятивному голосуванні заповнює бюлетень шляхом зазначення кількості голосів, яку акціонер віддає за кандидата (кандидатів, між якими він розподіляє свої голоси).
Головуючою на Загальних зборах, запропоновано віддати наявні у акціонерів голоси для кумулятивного голосування за кандидатів, зазначених у бюлетені для голосування № 19.
 
Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 27/04/2017 від 27 квітня 2016 р.).
Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.
Підсумки голосування:
 
№ з/п
ПІБ кандидата
кількість набраних голосів
результат проведеного голосування
1
Петрикова Олена Анатоліївна
3 365 741
обрання до складу
1
Дегтярьов Юрій Вікторович
3 365 741
обрання до складу
2
Камарицький Юрій Сергійович
2 345 490
обрання до складу
4
Новоторова Світлана Олександрівна
14
не обрання до складу
 
Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні
9 076 986
Голоси, що не враховані при підрахунку голосів
0
Кількість голосів, що не брали участь у голосуванні
0
Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які приймають участь у Загальних зборах (кворум Х кількість членів органу, що обирається)
9 076 986
 
Підсумки голосування оголошено на  Загальних зборах.
Оскільки обрано повний кількісний склад Ревізійної комісії, члени Ревізійної комісії вважаються обраними. Рішення прийняте.
Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.
 (Протокол № 18 від 28.04.2017 року Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).
 
ТАКИМ ЧИНОМ, ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ОБРАЛИ ДО СКЛАДУ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»:
№ з/п
ПІБ члена Ревізійної комісії
1
Петрикова Олена Анатоліївна
2
Дегтярьов Юрій Вікторович
3
Камарицький Юрій Сергійович
 
У відповідності до п. 13.4 Статуту ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», повноваження члена Ревізійної комісії Товариства дійсні з моменту обрання особи в члени Ревізійної комісії Товариства за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
З ДВАДЦЯТОГО  ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
 
Найменування питання порядку денного: «Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО». Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
 
СЛУХАЛИ: Голову Зборів пані Уманську Олену Петрівну, яка пояснила, що у відповідності до п. 13.21 Статуту Товариства права та обов'язки членів Ревізійної комісії, порядок прийняття нею рішень визначаються Положенням про Ревізійну комісію та договором, що укладається Головою Наглядової ради товариства з кожним членом Ревізійної комісії.
Враховуючи, що ч. 1 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» передбачає, що Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності акціонерного Товариства, головуючою на Загальних зборах запропоновано проголосувати за затвердження умов цивільно-правових договорів між Товариством та обраними членами Ревізійної комісії Товариства.
Голова Зборів пані Уманська Олена Петрівна повідомила, що Наглядовою радою Товариства був запропонований проект рішення з цього питання порядку денного, і були підготовлені проекти договорів, що будуть укладатимуться з Головою ча членами Ревізійної комісії ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
Акціонери Товариства (їх представники) мали змогу до початку Зборів ознайомитись з наданими проектами договорів, що укладимуться з Головою та членами Ревізійної комісії ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
 
Проект рішення з цього питання порядку денного був затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 15/03/2017  від 15 березня 2017 року) і викладений у бюлетені для голосування, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 14/04/2017 від 14 квітня 2017 року).
Головуючою на Загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 20.
Проект рішення оголошено на Загальних зборах.
 
Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 20.
Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:
Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:
 
 
 
Кількість голосів
Відсоток від кворуму
«ЗА»
3 025 662
100,0000
«ПРОТИ»
0
0,0000
«УТРИМАЛИСЬ»
0
0,0000
 
 
При цьому Лічильною комісією було встановлено, що :
 
 
 
Кількість голосів
Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»
0
0,0000
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними
0
0,0000
 
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.
 
Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.
Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, що голосується приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися  для участі у Загальних зборах та є власниками  голосуючих з цього питання акцій.
Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.
(Протокол № 19 від 28.04.2017 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).
 
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДВАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:
 
 
20.1. Затвердити умови договору, що укладатиметься з Головою Ревізійної комісії ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
20.2. Затвердити умови договору, що укладатиметься з членами Ревізійної комісії ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
20.3. Уповноважити Генерального директора ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» підписати від імені ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» договори з Головою та членами Ревізійної комісії ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Голова Загальних зборів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» пані Уманська Олена Петрівна повідомила, що всі питання по порядку денному розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення.
 
Річні загальні збори акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» оголошено закритими.
 
На підставі рішення, прийнятого 28.04.2017 р. річними загальними зборами акціонерів, повноваження обраної Лічильної комісії припинені з моменту завершення річних загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних на 28.04.2017 р.
 
 
ГОЛОВА ЗБОРІВ                     ___________________ /О.П.УМАНСЬКА/
 
 
СЕКРЕТАР ЗБОРІВ                  ___________________ /А.О.МАРЦЕНЮК/
 
28 квітня  2017 року
Україна, м. Вінниця, вул. Магістратська, буд. 2,
приміщення актового залу ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»
закінчення річних загальних зборів акціонерів о 13 год. 15 хв.
Поділитись: