Акціонерам

Аудиторський висновок за 2012 рік

30 квітня 2013

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

щодо фінансової звітності

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

„ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”

станом на 31 грудня 2012 року.

Адресат:
Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності призначається:
Власникам цінних паперів 
Керівництву ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО ”
Національній комісії з цінних паперів
Вступний параграф:
Основні відомості про емітента:
Повна назва: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» 
Скорочена назва: ПАТ « ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» 
Код за ЕДРПОУ: 00130694 
Місцезнаходження: 21050 м. Вінниця, вул. 1- го Травня, будинок 2 
КОАТУУ: 0510136600 
Юридична та фактична адреса:21050 м. Вінниця, 1- го Травня , будинок 2 
Дата реєстрації: 20.07.2004 року 
Дата внесення змін до установчих документів: 15.03.2011 року. 

Опис аудиторської перевірки та опис важливих аспектів облікової політики

Ми провели аудит фінансової звітності ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» за 2012 рік у відповідності з вимогами та положеннями Закону України “Про аудиторську діяльність”, інших законодавчих актів України та у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі – МСА) Міжнародної федерації бухгалтерів, вимог Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку (затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006 р. № 1528) та Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.09.2011 р. № 1360).

Фінансові звіти включають баланс станом на 31 грудня 2012 року, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал за рік, що завершився, і стислий основних принципів облікової політики, примітки та іншу пояснювальну інформацію, яка пояснює особливості переходу з попередньо застосованих П(С)БО на МСФЗ станом на 31.12.2013 року.
 

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за подання цієї фінансової звітності відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає необхідним для забезпечення складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність аудитора

Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні і прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки відносно фінансового звіту Товариства за 2012 р.

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки

Протягом звітного періоду Товариством не проводились дооцінки (уцінки) основних засобів відповідно до вимого МСФЗ. Відповідно до МСФЗ 16 «Основні засоби» справедливу вартість землі та будівель,як правило визначають за допомогою експертної оцінки. Справедливою вартістю машин та обладнання ,як правило є ринкова вартість, визначена за допомогою експертної оцінки.

Ми не мали можливості оцінити на скільки суттєвий вплив мали б переоцінки основних засобів на власний капітал Товариства.

Умовно-позитивна думка

На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфі “Підстава для висловлення умовно-позитивної думки”, фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Публічного Акціонерного Товариства „ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО ” станом на 31 грудня 2012 р. та її фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Фінансова звітність складена відповідно до концептуальної основи загального призначення.

В ході перевірки ми не отримали свідоцтв щодо існування загрози безперервності діяльності Товариства.

Пояснювальний параграф та обмеження щодо використання.

Ми звертаємо увагу на ймовірність внесення коригувань у вхідні залишки балансу на 01.01.2012 року та попередню фінансову звітність за 2012 рік під час складання першого повного пакету фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2013 року.

Також звертаємо увагу на те,що тільки повний пакет фінансової звітності за МСФЗ, який включає три Баланси (Звіти про фінансовий стан), по два Звіти про фінансові результати (Звіти про сукупний дохід), Звіти про рух грошових коштів, Звіти про власний капітал і відповідні примітки (в тому числі порівняльну інформацію до всіх приміток, що вимагається МСФЗ), може забезпечити достовірне відображення фінансового стану ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» , результатів його операційної діяльності та руху грошових коштів згідно з МСФЗ. Наша думка не модифікована щодо цього питання. Попередню фінансову звітність ПАТ«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» було складено в процесі зміни концептуальної основи з П(С)БО на МСФЗ .

Інші питання

Попередня фінансова звітність ПАТ«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» не може бути прийнятною для інших цілей. Цей аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) може бути надано відповідним органам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів

Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства

Вартість чистих активів на звітну дату 31.12.2012 року вище вартості статутного капіталу, передбаченого законодавством.

Розрахункова вартість чистих активів станом на 31.12.2012 року складає 169 366 тис.грн. Заявлений статутний капітал складає 30 974 тис. грн. Неоплаченого капіталу на кінець звітного періоду немає. Розрахункова вартість чистих активів більше суми статутного капіталу на 138 392 тис. грн., що відповідає вимогам ст.155 п.3 Цивільного кодексу України. 

Внески учасників в статутний капітал проведені у встановлений законодавством термін у повному обсязі. 

Розкриття інформації стосовно забезпечення випуску цінних паперів відсутнє, оскільки у звітному періоді Товариство не здійснювало випуск цінних паперів. 

Розкриття інформації стосовно відповідності іпотечного покриття іпотечних облігацій даним реєстру іпотечного покриття відсутнє, оскільки у звітному періоді Товариство не здійснювало господарських операцій по іпотечних облігаціях. 

Зобов'язань за борговими та іпотечними цінними паперами станом на 31.12.2012 року Товариство не має.
 

Розкриття особливої інформації про емітента стосовно статті 41 Закону України „Про цінні папери та фондовий ринок”

За даними зведеного облікового реєстру власників цінних паперів ПАТ «Вінницяобленерго», отриманого емітентом 13.04.2012 року, відбулися наступні зміни власників акцій ПАТ «Вінницяобленерго», яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, а саме:

Протягом 2012 року у складі посадових осіб відбулися такі зміни:

      На підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Вінницяобленерго» від 18.04.2012 р. (протокол №1/2012): 
 - звільнено Голову Наглядової ради ПАТ «Вінницяобленерго»- Катренка Григорія Миколайовича,паспорт серії СН номер 984943, виданий 15.12.1998 р.Харківським РУ ГУ МВС України в м. Києві, який був Головою Наглядової ради з 14.04.2011 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Частка в статутному капіталі емітента складає 0,00003%; 

 - звільнено члена Наглядової ради ПАТ «Вінницяобленерго»- Токареву Людмилу Михайлівну,паспорт серії СН номер 944564, виданий 19.01.1999 р. Старокиївським РУ ГУ МВС України в м. Києві, яка була членом Наглядової ради з 15.03.2011 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Частка в статутному капіталі емітента складає 0,00003%; 

 - звільнено члена Наглядової ради ПАТ «Вінницяобленерго»- Комаренка Олександра Івановича, який був членом Наглядової ради з 15.03.2011 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Частка в статутному капіталі емітента складає 0,00003%; Згоди на розкриття паспортних даних не отримано. 

 - звільнено члена Наглядової ради ПАТ «Вінницяобленерго»- Гайдамаку Наталію Володимирівну,паспорт серії СН номер 308428, виданий 03.10.1996 р. Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві, яка була членом Наглядової ради з 15.03.2011 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Частка в статутному капіталі емітента складає 0,0001%; 

 - звільнено члена Наглядової ради ПАТ «Вінницяобленерго» - Козакову Аліну Володимирівну, яка була членом Наглядової ради з 15.03.2011 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Частка в статутному капіталі емітента складає 0,00003%. Згоди особи на розкриття паспортних даних не отримано; 

 - звільнено члена Наглядової ради ПАТ «Вінницяобленерго»- юридичну особу Національну акціонерну компанію «Енергетична компанія України», код ЄДРПОУ 32984271, свідоцтво про державну реєстрацію серії АОО №012751 від 22.06.2004 року, видане Шевченківською районною в м. Києві державною адміністрацією, яка була членом Наглядової ради з 15.03.2011р.Частка в статутному капіталі емітента складає 25,00%; 

 - звільнено члена Наглядової ради ПАТ «Вінницяобленерго»- юридичну особу Компанію «ГАРЕНСІА ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД (GARENSIA ENTERPRISES LIMITED), Кіпр,реєстраційний номер НЕ 251633, виданий 26.06.2009 р. Реєстратором компаній, яка була членом Наглядової ради з 15.03.2011 р. Частка в статутному капіталі емітента складає 22,4431%; 

 - звільнено Голову Ревізійної комісії ПАТ «Вінницяобленерго»- Палійчук Наталію Олексіївну, паспорт серії СН номер 548524, виданий 19.08.1997 р.Залізничним РУ ГУ МВС України в м. Києві, яка була Головою Ревізійної комісії з 14.04.2011 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Частка в статутному капіталі емітента складає 0,00003%; 

 - звільнено члена Ревізійної комісії ПАТ «Вінницяобленерго» - Горелика Леоніда Михайловича, паспорт серія СН № 850817 виданий 14.07.1998 р. Дарницьким РУ ГУ МВС України в м.Києві, який був членом Ревізійної комісії з15.03.2011р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Частка в статутному капіталі емітента складає 0,00003%.; 

 - звільнено члена Ревізійної комісії ПАТ «Вінницяобленерго» - Каніщеву Ганну Василівну, яка була членом Ревізійної комісії з 15.03.2011 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Частка в статутному капіталі емітента складає 0,0001%. Згоди особи на розкриття паспортних даних не отримано; 

 - звільнено члена Ревізійної комісії ПАТ «Вінницяобленерго» - Кулагіну Віту Дмитрівну, яка була членом Ревізійної комісії з 15.03.2011 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Частка в статутному капіталі емітента складає 0,00003%. Згоди особи на розкриття паспортних даних не отримано; 

 - звільнено члена Ревізійної комісії ПАТ «Вінницяобленерго» - Іонову Оксану Борисівну, яка була членом Ревізійної комісії з 15.03.2011 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Частка в статутному капіталі емітента складає 0,00003%. Згоди особи на розкриття паспортних даних не отримано; 

 - призначено Головою Наглядової ради ПАТ «Вінницяобленерго»- юридичну особу Компанію «ГАРЕНСІА ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД» (GARENSIA TNTERPRISES LIMITED), Кіпр, реєстраційний номер НЕ 251633 виданий 26.06.2009 р. Реєстратором компаній. Строк, на який призначено особу – відповідно до Статуту Товариства та положення «Про Наглядову раду ПАТ «Вінницяобленерго» Частка в статутному капіталі емітента складає 22,4431%; 

 - призначено члена Наглядової ради ПАТ «Вінницяобленерго»- юридичну особу Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБЄДНАННЯ», код ЄДРПОУ 31443937 (Свідоцтво про державну реєстрацію серія АОО №713406 видане 02.04.2001 р. Виконавчим комітетом Луганської міської ради). Строк, на який призначено особу – до моменту відкликання її загальними зборами акціонерів. Частка в статутному капіталі емітента складає 50,00 %; 

 - призначено члена Наглядової ради ПАТ «Вінницяобленерго» - Комаренка Олександра Івановича. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Віце-президент НАК «Енергетична компанія України»,завідувач секретаріату коаліції ДФ у Верховній Раді України п’ятого скликання, заступник Головного управління ДСУ , Віце-президент НАК «ЕКУ». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк на який призначено особу – до моменту відкликання її загальними зборами акціонерів. Частка в статутному капіталі емітента складає 0,00003%. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано. 

 - призначено члена Наглядової ради ПАТ «Вінницяобленерго» - Малиніна Максима Юрійовича. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності:генеральний директор ЗАТ «Управляюча компанія АГ Капітал», начальник служби внутрішнього контролю представництва АТ «Енергетичний Стандарт» (Швейцарія) м. Москва, начальник служби внутрішнього контролю ТОВ «Енерджі Стандарт Фанд Менеджмент Лімітед (республіка Кіпр) м. Москва Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу – до моменту відкликання її загальними зборами акціонерів. Частка в статутному капіталі емітента не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.; 

 - призначено члена Наглядової ради ПАТ «Вінницяобленерго» - Овденко Галину Володимирівну. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: спеціаліст корпоративного відділу ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент», фахівець відділу контролю та внутрішнього аудиту ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЄСТР» Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк на який призначено особу – до моменту відкликання її загальними зборами акціонерів. Частка в статутному капіталі емітента складає 0,00003%; Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.; 

 - призначено члена Наглядової ради ПАТ «Вінницяобленерго» - Попова Сергія Андрійовича, паспорт серії СА номер138514, виданий 02.03.1996 р. Енергодарським МВУМВС України в Запорізькій області. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Генеральний директор ВАТ «Центренерго», Віце-президент НАК «Енергетична компанія України». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу – до моменту відкликання її загальними зборами акціонерів. Частка в статутному капіталі емітента не володіє; 

 - призначено членом Наглядової ради ПАТ «Вінницяобленерго» - юридичну особу Компанію ЕНЕРДЖІ СТАНДАРД ПАУЕР ЛІМІТЕД (ENERGY STANDARD POWER LIMITED) Кіпр, реєстраційний номер НЕ 240712. Виданий 27.10.2008 р. реєстратором компанії. Строк, на який призначено особу – до моменту відкликання її загальними зборами акціонерів. Частка в статутному капіталі емітента складає 0,00003%. 

 - призначено Головою Ревізійної комісії ПАТ «Вінницяобленерго» - Івахно Віталія Валерійовича., Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: заступник генерального директора ДП «Завод ім.. Малишева». Заступник генерального директораКП «Запорізький титано-магнієвий комбінат». Директор з економіки ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент»,директор департаменту економіки та фінансів дивізіону енергетики ТОВ «Енергетичний Стандарт (Україна)», директор департаменту економіки та фінансів Київського представництва ТОВ «ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ`ЄДНАННЯ». Непогашеної судимості за корисливі злочини не має. Строк, на який призначено особу – відповідно до Статуту Товариства та положення «Про Ревізійну комісію ПАТ «Винницяоблєнерго». Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Згоди особи на розкриття паспортних даних не отримано. 

 - призначено члена Ревізійної комісії ПАТ «Вінницяобленерго» - Петрикову Олену Анатоліївну. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: головний бухгалтер ТОВ ВКФ «Агроторгсервіс», фінансовий аналітик ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент». Провідний спеціаліст департаменту економіки та фінансів дивізіону енергетики ТОВ «Енергетичний Стандарт (Україна)»,провідний економіст департаменту економіки та фінансів Київського представництва ТОВ «ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ`ЄДНАННЯ». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу – до моменту відкликання її загальними зборами акціонерів. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Згоди особи на розкриття паспортних даних не отримано; 

 - призначено члена Ревізійної комісії ПАТ «Вінницяобленерго» - Романенко Ольгу Олегівну. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: бухгалтер ТОВ «Рітейл Партнерс Україна». Заступник головного бухгалтера ТОВ «Укрспецмед». Головний бухгалтер ТОВ «Профмедсервіс». Головний бухгалтер ТОВ «ЕНЕРДЖІ СЕРВІС». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу – до моменту відкликання її загальними зборами акціонерів. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Згоди особи на розкриття паспортних даних не отримано. 

 - призначено члена Ревізійної комісії ПАТ «Вінницяобленерго»- юридичну особу Національну акціонерну компанію «Енергетична компанія України», код ЕДРПОУ 32984271 (свідоцтво про державну реєстрацію серія АОО №012751 від 22.06.2004 року., видане Шевченківською районною в м. Києві державною адміністрацією Строк, на який призначено особу – до моменту відкликання її загальними зборами акціонерів. Частка в статутному капіталі емітента складає 25,00%.; 

 - призначено члена Ревізійної комісії ПАТ «Вінницяобленерго»- Новоторову Світлану Олександрівну. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: бухгалтер ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЄСТР». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу – до моменту відкликання її загальними зборами акціонерів. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Згоди особи на розкриття паспортних даних не отримано. 

      На підставі рішення Наглядової ради ПАТ «Вінницяобленерго» від 19.06.2012р. (протокол №4 від 19.06.2012р): 
 - звільнено члена Дирекції ПАТ «Вінницяобленерго» - Токаря Бориса Володимировича, паспорт серія АВ №138517, виданий 12.06.2000р. Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій обл.. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Термін перебування на посаді – з 07.02.2007 р. 

 - звільнено члена Дирекції ПАТ «Вінницяобленерго» - Ковальчука Віталія Семеновича, паспорт серія АА №358888, виданий 09.12.1996 р. Томашпільським РВ УМВС України у Вінницькій обл.. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Термін перебування на посаді – з 24.05.2005 р. 

 - призначено члена Дирекції ПАТ «Вінницяобленерго» - Мацолу Віталія Михайловича.Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: заступник директора – начальник району «Південний» АЕК «Київенерго» філіалу «Кабельні мережі «Київенерго». Заступник начальника ВП – начальник ВЕН ВП «Держенергонагляд у Центральному регіоні», заступник директора з виробництва ПП «Гарант-Енерго». Заступник генерального директора з перспективного розвитку та інформаційних технологій ТОВ «Луганське енергетичне обєднання», директор з інвестиційної політики ПАТ «Вінницяобленерго», заступник генерального директора - директор з питань забезпечення бізнесу ПАТ «Вінницяобленерго». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Термін призначення на посаду – відповідно Статуту та внутрішніх положень Товариства. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Згоди особи на розкриття паспортних даних не отримано. 

 - призначено члена Дирекції ПАТ «Вінницяобленерго» - Касіча Юрія Петровича Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: заступник начальника, начальник диспетчерської служби Центральної ЕС ДП НЕК «Укренерго», Головний диспетчер. Начальник оперативно-диспетчерського управління – заступник головного диспетчера ДП НЕК «Укренерго». Директор технічний ПАТ «Черкачиобленерго», технічний директор ПАТ «Вінницяобленерго». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Термін призначення на посаду – відповідно Статуту та внутрішніх положень Товариства. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Згоди особи на розкриття паспортних даних не отримано. 

       На підставі рішення Наглядової ради ПАТ «Вінницяобленерго» від 26.12.2012р. (протокол №24 від 26.12.2012р): 
 - звільнено члена Дирекції ПАТ «Вінницяобленерго» - Волкова Володимира Костянтиновича, паспорт серії АА №126642 виданий 18.01.1996р. Ленінським РВ УМВС України в Вінницькій обл. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Частка в статутному капіталі емітента становить 0,000129%. Термін перебування на посаді – з 24.05.2005 р. 

 - звільнено члена Дирекції ПАТ «Вінницяобленерго» - Марценюка Олександра Антоновича, паспорт серії АА №183276 виданий 07.05.1996 р. Ленінським РВ УМВС України в Вінницькій обл.. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Частка в статутному капіталі емітента становить 0,000258%. Термін перебування на посаді – з 24.05.2005 р. 

 - звільнено члена Дирекції ПАТ «Вінницяобленерго» - Ящука Віктора Павловича, паспорт серії АВ №446936 виданий 08.07.2002 р. Гніванським МВМ УМВС України в Вінницькій обл.. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Термін перебування на посаді – з 02.09.2005 р. 

 - звільнено члена Дирекції ПАТ «Вінницяобленерго» - Пентюк Ірину Костянтинівну, паспорт серії АА №235293 виданий 30.05.1996р. Ленінським РВ УМВС України в Вінницькій обл.. .. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Частка в статутному капіталі емітента становить 0,000097%. Термін перебування на посаді – з 24.05.2005 р. 

 - призначено з 27.12.2012р. члена Дирекції ПАТ «Вінницяобленерго» - Мягкова Антона Євгеновича. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: провідний економіст відділу аналізу господарської діяльності ВАТ «Запоріжтрансформатор», начальник відділу управлінського обліку ПАТ «Запорізький кабельний завод», заступник Генерального директора ПрАТ «Підприємство з експлуатації електричних мереж «Центральна енергетична компанія», фінансовий директор ПАТ «Вінницяобленерго». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Термін призначення на посаду – відповідно Статуту та внутрішніх положень Товариства. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано. 

 - призначено з 27.12.2012 р. члена Дирекції ПАТ «Вінницяобленерго» - Поліщук Андрія Леонідовича. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: заступник директора з енергозбутової роботи Вінницьких МЕМ ВАТ «АК Вінницяобленерго» (ПАТ «Вінницяобленерго»), комерційний директор ПАТ «Вінницяобленерго». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Термін призначення на посаду – відповідно Статуту та внутрішніх положень Товариства. Частка в статутному капіталі емітента становить 0,0006%. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано; 

      - призначено з 27.12.2012 р. члена Дирекції ПАТ «Вінницяобленерго» - Бузько Аллу Ігорівну, паспорт серії АА №956891 виданий 04.06.1999 р. Гайсинським РВ УМВС України у Вінницькій обл.. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: юрисконсульт Українського енергетичного консорціуму, ст..юрисконсульт зовнішньоекономічної асоціації «Новосвіт», начальник юридичного відділу ВАТ «АК Вінницяобленерго» (ПАТ «Вінницяобленерго»), директор з правової роботи ПАТ «Вінницяобленерго». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Термін призначення на посаду – відповідно Статуту та внутрішніх положень Товариства. Частка в статутному капіталі емітента становить 0,000032%; 

      - призначено з 27.12.2012р. члена Дирекції ПАТ «Вінницяобленерго» - Кравця Руслана Борисовича. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: заступник начальника юридичного відділу ВАТ «АК Вінницяобленерго» ( ПАТ «Вінницяобленерго»), директор з загальних питань ПАТ «Вінницяобленерго», заступник ДПЗБ з управління корпоративною власністю ПАТ «Вінницяобленерго». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Термін призначення на посаду – відповідно Статуту та внутрішніх положень Товариства. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано. 

       Наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю. 

Під час виконання завдання ми здійснили аудиторські процедури щодо виявлення наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом згідно Рішення від 20.10.2011 № 1482 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. У відповідності до МСА 720 “Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність” суттєвої невідповідності, ідентифікованої в іншій інформації , отриманій до дати аудиторського звіту не виявлено. 

На підставі наданих до аудиторської перевірки документів, ми можемо зробити висновок, що інформація про події, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до зміни вартості його цінних паперів і визначених частиною першою статті 41 Закону України „Про цінні папери та фондовий ринок” своєчасно оприлюднюється Товариством та надається користувачам звітності.

Виконання значних правочинів

Ми виконали процедури на відповідність законодавству у частині вимог ст.70 Закону України “Про акціонерні товариства”. Вартість активів станом на 31.12.2012 року складає 730 403 тис. грн. 

Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства приймаються Загальними зборами. 

Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення такого правочину передбачено приймати Загальними зборами Товариства. 

Протягом 2012 року правочинів, які становили 10 і більше відсотків вартості активів Товариства не відбувалося. 

На підставі наданих до аудиторської перевірки документів ми можемо зробити висновок, що Товариство дотримувалось вимог законодавства щодо виконання значних правочинів. 

Відповідність стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту вимогам законодавства

Згідно до Закону України “Про акціонерні товариства” Наглядова рада акціонерного товариства може прийняти рішення щодо запровадження в товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту). Формування складу органів корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” здійснюється відповідно до Статуту а також згідно прийнятих рішень загальних зборів ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО ”. 

В штатному розкладі Товариства передбачена служба внутрішнього аудиту в складі начальника служби внутрішнього аудиту та чотирьох аудиторів. 

Функціонування органів корпоративного управління регламентується Статутом. 

Щорічні загальні збори акціонерів проводились в термін, визначений Законом України “Про акціонерні товариства”. 

Фактична періодичність засідань наглядової ради відповідає термінам визначеним Законом України “Про акціонерні товариства” та вимогам Статуту. 

Перевірку фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року здійснював зовнішній аудит ТОВ “АК “Аваль ” договору № 5 від 30.01.2013 р. 

Ми виконали процедури оцінки стану внутрішнього контролю ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО ”. 

Система внутрішнього контролю спрямована на упередження, виявлення і виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту і збереження активів, повноти і точності облікової документації та включає адміністративний та бухгалтерський контроль. 

Бухгалтерський контроль забезпечує збереження активів ПАТ „ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО ”, достовірність звітності та включає попередній, первинний (поточний) і подальший контроль. 

Оцінюючи вищенаведене, нами зроблено висновок щодо адекватності процедур внутрішнього контролю у ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”. 

На нашу думку прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у Товаристві відповідає вимогам Закону України “Про акціонерні товариства”. 

Ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства

Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов’язаної з ними діяльності для отримання розуміння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 “Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб’єкта господарювання і його середовища”, ми виконали процедури необхідні для отримання інформації, яка використовуватиметься під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства у відповідності до МСА 240 “Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства при аудиті фінансової звітності”. Нами були подані запити до управлінського персоналу та інших працівників суб’єкта господарювання, які на нашу думку, можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки. Ми виконали аналітичні процедури, в тому числі по суті з використанням деталізованих даних, спостереження та інші. Ми отримали розуміння, зовнішніх чинників, діяльності суб’єкта господарювання, структуру його власності , структуру та спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов’язані з ними бізнес-ризики, оцінки та огляди фінансових результатів.

Загальну стратегію управління ризиками в ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО ” визначає Наглядова рада, а загальне керівництво управлінням ризиками здійснює Генеральний директор.

Ми вважаємо, що отримали достатні докази того, що ризик суттєвого викривлення фінансової звітності Товариства внаслідок шахрайства низький.

Основні відомості про аудиторську фірму:

Основні відомості про умови договору про проведення аудиту:

Поділитись: