Акціонерам

Аудиторський висновок за 2013 рік

29 квітня 2014

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

щодо фінансової звітності

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

„ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”

станом на 31 грудня 2013 року.

Адресат:
Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності призначається:
Власникам цінних паперів 
Керівництву ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО ”
Національній комісії з цінних паперів
 
Вступний параграф:
Основні відомості про емітента:

Повна назва: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» 
Скорочена назва: ПАТ « ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» 
Код за ЕДРПОУ: 00130694 
Місцезнаходження: 21050 м. Вінниця, вул. 1- го Травня, будинок 2 
КОАТУУ: 0510136600 
Юридична та фактична адреса:21050 м. Вінниця, 1- го Травня , будинок 2 
Дата реєстрації: 20.07.2004 року 
Дата внесення змін до установчих документів: 15.03.2011 року. 

Опис аудиторської перевірки та опис важливих аспектів облікової політики

      Ми провели аудит фінансової звітності ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» за 2013 рік у відповідності з вимогами та положеннями Закону України “Про аудиторську діяльність”, інших законодавчих актів України та у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі – МСА), етики Міжнародної федерації бухгалтерів, вимог Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку (затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006 р. № 1528) та Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.09.2011 р. № 1360).

      Товариством обрано дату переходу на МСФЗ 01.01.2012 рік
      Перша фінансова звітність Товариства складена за звітний період 2013 рік відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності.
      Для складання фінансової звітності за МСФЗ застосовуються Міжнародні стандарти, чинні на дату 31.12.2013 року.
      Фінансові звіти включають Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2013 року, Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), Консолідований звіт про власний капітал за рік, що завершився, і стислий виклад основних принципів облікової політики, примітки та іншу пояснювальну інформацію.

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

      Управлінський персонал несе відповідальність за подання цієї фінансової звітності відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає необхідним для забезпечення складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність аудитора

      Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.
      Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

      Ми вважаємо, що отримали достатні і прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки відносно фінансового звіту Товариства за 2013 р.

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки

      Відповідно до МСФЗ (IAS) 16 «Основні засоби» суб’єкт господарювання має обирати своєю обліковою політикою, яким чином оцінюються основні засоби після визнання, або модель собівартості, або модель переоцінки, і йому слід застосовувати цю політику до всього класу основних засобів. Переоцінки слід проводити з достатньою регулярністю, так щоб балансова вартість суттєво не відрізнялася від тієї, що була б визначена із застосуванням справедливої вартості на кінець звітного періоду.
      Товариство не визначає справедливу вартість основних засобів.
      Ми не мали можливості оцінити який вплив могли мати результати переоцінки на кінець звітного періоду.

Умовно-позитивна думка

      На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфі “Підстава для висловлення умовно-позитивної думки”, фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Публічного Акціонерного Товариства „ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО ” станом на 31 грудня 2013 р. та її фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.. Фінансова звітність складена відповідно до концептуальної основи загального призначення.
      В ході перевірки ми не отримали свідоцтв щодо існування загрози безперервності діяльності Товариства.

Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів

Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства

      Вартість чистих активів на звітну дату 31.12.2013 року вище вартості статутного капіталу, передбаченого законодавством.

      Загальна вартість чистих активів станом на 31.12.2013 року складає 400 618 тис. грн. Заявлений статутний капітал складає 30 974 тис. грн. Загальна вартість чистих активів більше суми статутного капіталу на 369 644 тис. грн., що відповідає вимогам ст.155 п.3 Цивільного кодексу України. 

      Капітал у дооцінках на кінець звітного періоду складає 361 905 тис. грн. 

      Додатковий капітал станом на 31.12.2013 р становить 98 773 тис. грн. 

      Неоплаченого капіталу на кінець звітного періоду немає. 

      Внески учасників в статутний капітал проведені у встановлений законодавством термін у повному обсязі. 

      Розкриття інформації стосовно забезпечення випуску цінних паперів відсутнє, оскільки у звітному періоді Товариство не здійснювало випуск цінних паперів. 

      Розкриття інформації стосовно відповідності іпотечного покриття іпотечних облігацій даним реєстру іпотечного покриття відсутнє, оскільки у звітному періоді Товариство не здійснювало господарських операцій по іпотечних облігаціях. 

      Зобов'язань за борговими та іпотечними цінними паперами станом на 31.12.2013 року Товариство не має. .

Розкриття особливої інформації про емітента стосовно статті 41 Закону України „Про цінні папери та фондовий ринок”

      В Товаристві в 2013 році зміна власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій не відбувалося

      Прийняття рішень про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу, рішення про викуп власних акцій, отримання позики, або кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активу емітента протягом 2013 року Товариством не приймались.

Протягом 2013 року у складі посадових осіб відбулися такі зміни:

      На підставі рішення Наглядової ради ПАТ «Вінницяобленерго» від 14.01.2013р. (протокол №25 від 14.01.2013р): 
      - звільнено 15.01.2013 р. Генерального директора ПАТ «Вінницяобленерго» - Ніцака Миколу Григоровича, паспорт серія НС №174220, виданий 11.09.1996 р. Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській обл. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Часткою в статутному капіталі емітента становить 0,000129%. Термін перебування на посаді – з 24.05.2005 ; 
      - призначено з 16.01.2013 р. Генерального директора ПАТ «Вінницяобленерго» - Касіча Юрія Петровича. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: заступник начальника, начальник диспетчерської служби Центральної ЕС ДП НЕК «Укренерго», Головний диспетчер, начальник оперативно-диспетчерського управління – заступник головного диспетчера ДП НЕК «Укренерго», директор технічний ПАТ «Черкасиобленерго», технічний директор ПАТ «Вінницяобленерго». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Термін призначення на посаду – відповідно Статуту та внутрішніх положень Товариства. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Згоди особи на розкриття паспортних даних не отримано;

      На підставі рішення Наглядової ради ПАТ «Вінницяобленерго» від 08.07.2013р. (протокол №38 від 08.07.2013р): 
      звільнено 08.07.2013 р. члена Дирекції ПАТ «Вінницяобленерго» - Ніцака Миколу Григоровича, паспорт серія НС №174220, виданий 11.09.1996 р. Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській обл. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Частка в статутному капіталі емітента становить 0,000129%. Термін перебування на посаді – з 16.01.2013 р. 
      - звільнено 08.07.2013 р. члена Дирекції ПАТ «Вінницяобленерго» - Бузько Аллу Ігорівну, паспорт: серія АА №956891, виданий 04.06.1999 р. Гайсинським РВ УМВС України у Вінницькій області. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Частка в статутному капіталі емітента становить 0,000032%. Термін перебування на посаді – з 27.12.2012р. 
      - звільнено 08.07.2013 р члена Дирекції ПАТ «Вінницяобленерго» - Вдовиченка Олександра Васильовича, Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Частка в статутному капіталі емітента становить 0,000032%. Термін перебування на посаді – з 07.02.2007р. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано. 
      - призначено з09.07.2013 р. члена Дирекції ПАТ «Вінницяобленерго» - Плюшко Юрія Петровича, паспорт:серія АА №195324 виданий 29.05.1996 р. Вінницьким РВ УМВС України у Вінницькій області. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: заступник начальника служби ремонту електрообладнання 330-750 кВ, начальник відділу модернізації і реконструкції енергооб’єктів ПЗЕС ДП НЕК «Укренерго», заступник начальника управління капітального будівництва ПАТ «Вінницяобленерго», директор з капітального будівництва та інвестицій ПАТ «Вінницяобленерго». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Термін призначення на посаду – відповідно Статуту та внутрішніх положень Товариства. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. 
      - призначено з 09.07.2013 р. члена Дирекції ПАТ «Вінницяобленерго» - Поляруша Олександра Васильовича. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: директор Тиврівських ЕМ ВАТ «АК Вінницяобленерго», директор з питань забезпечення бізнесу ПАТ «Вінницяобленерго». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Термін призначення на посаду – відповідно Статуту та внутрішніх положень Товариства. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано. 
      - призначено з 09.07.2013 р. члена Дирекції ПАТ «Вінницяобленерго» - Коломійця Олександра Ілліча, паспорт серії НК №388225 виданий 19.08.1997 р. Ріпкинським РВ УМВС України в Чернігівській обл. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: заступник технічного директора, директор технічний ПАТ «Чернігівобленерго», заступник технічного директора з високовольтних мереж ПАТ «Вінницяобленерго». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Термін призначення на посаду – відповідно Статуту та внутрішніх положень Товариства. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. 

      На підставі рішення Наглядової ради ПАТ «Вінницяобленерго» від 27.12.2013р. (протокол №49 від 27.12.2013р): 
      - звільнено члена Дирекції ПАТ «Вінницяобленерго» - Мацолу Віталія Михайловича, паспорт:серія СН № 160280, виданий 23.04.1996 р. Радянським РУГУ МВС України у місті Києві. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Термін перебування на посаді – з 19.06.2012 р. 
      - призначено з 30.12.2013р. члена Дирекції ПАТ «Вінницяобленерго» - Чеченєва Олександра Вікторовича. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: служба в органах державної безпеки, начальник відділу внутрішнього контролю ВП «Головдерженергонагляд» ДП «Національна енергетична компанія «Укренерго», директор з захисту активів ПАТ «Вінницяобленерго». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Термін призначення на посаду – відповідно Статуту та внутрішніх положень Товариства. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано. 

       Наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю. 

      Під час виконання завдання ми здійснили аудиторські процедури щодо виявлення наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом згідно Рішення від 20.10.2011 № 1482 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. У відповідності до МСА 720 “Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність” суттєвої невідповідності, ідентифікованої в іншій інформації , отриманій до дати аудиторського звіту не виявлено. 

      На підставі наданих до аудиторської перевірки документів, ми можемо зробити висновок, що інформація про події, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до зміни вартості його цінних паперів і визначених частиною першою статті 41 Закону України „Про цінні папери та фондовий ринок” своєчасно оприлюднюється Товариством та надається користувачам звітності.
 

Виконання значних правочинів

      Ми виконали процедури на відповідність законодавству у частині вимог ст.70 Закону України “Про акціонерні товариства”. Вартість активів станом на 31.12.2013 року складає 742 021 тис. грн. 

      Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства приймаються Загальними зборами. 

      Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення такого правочину передбачено приймати Загальними зборами Товариства. 

      Протягом 2013 року правочинів, які становили 10 і більше відсотків вартості активів Товариства не відбувалося. 

Відповідність стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту вимогам законодавства

      Згідно до Закону України “Про акціонерні товариства” Наглядова рада акціонерного товариства може прийняти рішення щодо запровадження в товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту). Формування складу органів корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” здійснюється відповідно до Статуту а також згідно прийнятих рішень загальних зборів ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО ”. 
      В штатному розкладі Товариства передбачена служба внутрішнього аудиту в складі начальника служби внутрішнього аудиту та чотирьох аудиторів. 
      Функціонування органів корпоративного управління регламентується Статутом. 
      Щорічні загальні збори акціонерів проводились в термін, визначений Законом України “Про акціонерні товариства”. 
      Фактична періодичність засідань наглядової ради відповідає термінам визначеним Законом України “Про акціонерні товариства” та вимогам Статуту. 
      Перевірку фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року здійснював зовнішній аудит ТОВ “АК “Аваль ”по договору № 19 від 14.02.2014 р. 
      Ми виконали процедури оцінки стану внутрішнього контролю ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО ”. 
      Система внутрішнього контролю спрямована на упередження, виявлення і виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту і збереження активів, повноти і точності облікової документації та включає адміністративний та бухгалтерський контроль. 
      Бухгалтерський контроль забезпечує збереження активів ПАТ „ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО ”, достовірність звітності та включає попередній, первинний (поточний) і подальший контроль. 
      Оцінюючи вищенаведене, нами зроблено висновок щодо адекватності процедур внутрішнього контролю у ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”. 

      На нашу думку прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у Товаристві відповідає вимогам Закону України “Про акціонерні товариства”. 

Ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства

      Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов’язаної з ними діяльності для отримання розуміння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 “Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб’єкта господарювання і його середовища”, ми виконали процедури необхідні для отримання інформації, яка використовуватиметься під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства у відповідності до МСА 240 “Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства при аудиті фінансової звітності”. Нами були подані запити до управлінського персоналу та інших працівників суб’єкта господарювання, які на нашу думку, можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки. Ми виконали аналітичні процедури, в тому числі по суті з використанням деталізованих даних, спостереження та інші. Ми отримали розуміння, зовнішніх чинників, діяльності суб’єкта господарювання, структуру його власності , структуру та спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов’язані з ними бізнес-ризики, оцінки та огляди фінансових результатів.

      Загальну стратегію управління ризиками в ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО ” визначає Наглядова рада, а загальне керівництво управлінням ризиками здійснює Генеральний директор.

      Ми вважаємо, що отримали достатні докази того, що ризик суттєвого викривлення фінансової звітності Товариства внаслідок шахрайства низький.

Основні відомості про аудиторську фірму:

Основні відомості про умови договору про проведення аудиту:

Поділитись: