Акціонерам

Аудиторський висновок за 2014 рік

30 квітня 2015

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(ЗВІТ  НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

щодо  фінансової звітності

ПУБЛІЧНОГО  АКЦІОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА

„ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”

 

станом на 31 грудня  2014 року.

 

 

Адресат:

Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності призначається:

Власникам цінних паперів

Керівництву ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО ”

Національній комісії з цінних паперів

 

Вступний параграф:

Основні відомості про  емітента:

Повна назва:  ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»

Скорочена назва:  ПАТ « ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»

Код за ЄДРПОУ: 00130694

Місцезнаходження: 21050 м. Вінниця,  вул. 1- го Травня, будинок 2 

КОАТУУ: 0510136600

Юридична та фактична адреса:21050 м. Вінниця, 1- го Травня , будинок 2 

Дата реєстрації: 20.07.2004 року

Дата внесення змін до установчих документів: 15.03.2011 року.

Опис аудиторської перевірки та опис важливих аспектів облікової політики

Ми провели аудит  фінансової звітності ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»    за 2014 рік у відповідності з вимогами та положеннями Закону України “Про аудиторську діяльність”, інших законодавчих актів України та у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі – МСА), етики Міжнародної федерації бухгалтерів.

Для складання фінансової звітності за МСФЗ застосовуються Міжнародні стандарти, чинні на дату 31.12.2014 року.

Облікова політика ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»  (наказ №11 від 11.01.2014 р.) «Про організацію бухгалтерського обліку та  облікову політику ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2014 році» відповідає вимогам Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Фінансові звіти  включають Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2014 року, Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), Консолідований звіт про власний капітал за рік, що завершився, і стислий виклад основних принципів облікової політики, примітки  та іншу пояснювальну інформацію.

    

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та  достовірне представлення цих фінансових звітів  у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності і за таку систему внутрішнього контролю, яка на думку управлінського персоналу, забезпечить підготовку фінансової звітності без суттєвих викривлень, які можуть виникнути  внаслідок шахрайства або помилок.

 

Відповідальність аудитора

Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів  аудиту.  Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні і прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої   думки відносно фінансового звіту Товариства за 2014 р.

 

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки 

 

 1. Відповідно до  МСФЗ (IAS) 16 «Основні засоби»   суб’єкт господарювання  має обирати своєю обліковою політикою, яким чином оцінюються основні засоби після визнання, або модель собівартості, або модель переоцінки, і йому слід застосовувати цю політику до всього класу основних засобів. Переоцінки слід проводити з достатньою регулярністю, так щоб балансова вартість суттєво не відрізнялася від тієї, що була б визначена із застосуванням справедливої вартості на кінець звітного періоду.

Товариство не визначає справедливу вартість основних засобів.

Ми не мали можливості оцінити  який вплив могли мати результати переоцінки на кінець звітного періоду.

 1. Відповідно до вимог п.17 МСФЗ 24 «Розкриття інформації про пов’язані  сторони»

Суб’єкт господарювання повинен розкривати інформацію  щодо компенсації провідному управлінському персоналу.

Товариство не надало інформацію відносно таких компенсацій.

 

Умовно - позитивна думка

На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфі “Підстава для висловлення умовно-позитивної думки”, фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Публічного Акціонерного Товариства „ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО ” станом на 31 грудня 2014 р. та її фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.. Фінансова звітність складена відповідно до концептуальної основи загального призначення.

В ході перевірки ми не отримали свідоцтв щодо існування загрози безперервності діяльності Товариства.

 

Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів

Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства 

Вартість чистих активів на звітну дату 31.12.2014 року вище вартості статутного капіталу, передбаченого законодавством.

Загальна вартість чистих активів станом на 31.12.2014 року складає
425 533 тис. грн. Заявлений статутний капітал складає 30 974 тис. грн. Загальна вартість чистих активів більше суми статутного капіталу на 394 559 тис. грн., що відповідає вимогам ст.155 п.3 Цивільного кодексу України.

Капітал у дооцінках на кінець звітного періоду складає 361 905 тис. грн.

Додатковий капітал станом на 31.12.2014 р. становить 100 215 тис. грн.

Нерозподілений збиток станом на 31.12.2014 р. становить 67 561 тис.грн.

Неоплаченого капіталу на кінець звітного періоду немає.

Внески учасників в статутний капітал проведені у встановлений законодавством термін у повному обсязі.

Розкриття інформації стосовно забезпечення випуску цінних паперів відсутнє, оскільки у звітному періоді Товариство не здійснювало випуск цінних паперів.

Розкриття інформації стосовно відповідності іпотечного покриття іпотечних облігацій даним реєстру іпотечного покриття відсутнє, оскільки у звітному періоді Товариство не здійснювало господарських операцій по іпотечних облігаціях.

 

Розкриття особливої інформації про емітента стосовно статті 41 Закону України

 „ Про цінні папери та фондовий ринок”

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

За даними реєстру власників іменних цінних паперів ПАТ «Вінницяобленерго», отриманого 30.12.2014 року, відбулися зміни власників акцій, яким належить 10  і більше відсотків голосуючих акцій, а саме:

 •  Пакет власника акцій – юридичної особи Національної акціонерної компанії «Енергетична компанія України» , місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул.. Хрещатик,34) становить 0 штук;
 •  Юридична особа ТОВ «ФОНДОВИЙ АКТИВ», місцезнаходження, 49000,м. Дніпропетровськ, вул. Леніна,30) є власником пакету акцій в кількості 774343 штуки, що становить 25,0% голосуючих акцій.

 

Перелік акціонерів ПАТ «Вінницяобленерго», які володіють 10% і більше акцій статутного капіталу Товариства станом на 31.12.2014 р. :

 • ТОВ «Фондовий актив»                                                           -  25,00%
 • Компанія  «GARENSIA ENTERPRISES LIMITED» (Кіпр) - 22,4431%
 • ТОВ «ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБЄДНАННЯ»        - 50,00%

 

Протягом  2014 року у складі посадових осіб Товариства відбулися такі зміни:

На підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ «Вінницяобленерго» від 23.04.2014 р.(протокол №1/2014 від 23.04.2014 р.):

 • припинено  повноваження Голови Наглядової ради ПАТ «Вінницяобленерго» -  юридичної особи Компанії «ГАРЕНСІА ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД (GARENSIA ENTERPRISES LIMITED) , Кіпр, реєстраційний номер НЕ 251633 виданий 26.06.2009 р. Реєстратором компаній, яка перебувала на цій посаді з 18.04.2012 року до моменту прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «Вінницяобленерго» від 23.04.2014 р. Частка в статутному капіталі емітента складає 22,4431%.
 • припинено  повноваження члена Наглядової ради ПАТ «Вінницяобленерго» -  юридичної особи Компанії «ЕНЕРДЖІ СТАНДАРТ ПАУЕР ЛІМІТЕД (ENERGI STANDART POWER LIMITED» - Кіпр, реєстраційний номер НЕ 240712 виданий 27.10.2008 р. Реєстратором компаній, яка перебувала на цій посаді з 18.04.2012 року до моменту прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «Вінницяобленерго» від 23.04.2014 р. Частка в статутному капіталі емітента складає 0,00003%.
 •  припинено  повноваження члена Наглядової ради ПАТ «Вінницяобленерго» -  юридичної особи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ» (Свідоцтво про державну реєстрацію серія АОО №713406 видане 02.04.2001 р. Виконавчим комітетом Луганської міської ради), яка перебувала на цій посаді з 18.04.2012 року до моменту прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «Вінницяобленерго» від 23.04.2014 р. Частка в статутному капіталі емітента складає 50,00%.
 • припинено  повноваження члена Наглядової ради ПАТ «Вінницяобленерго» - Овденко Галини Володимирівни, паспорт серія СН № 986148, виданий 29.12.1998 р.Харьківським РУ ГУ МВС України в м. Києві, яка перебувала на цій посаді з  18.04.2012 року до моменту прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «Вінницяобленерго» від 23.04.2014 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Частка в статутному капіталі емітента складає 0,00003%.
 • припинено  повноваження члена Наглядової ради ПАТ «Вінницяобленерго» - Малиніна Максима Юрійовича, паспорт № 4502 654787, виданий 19.03.2002 р. паспортним столом №2 ВВС Району «Теплий стан» м. Москви, Російської Федерації, який перебував на цій посаді з  18.04.2012 року до моменту прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «Вінницяобленерго» від 23.04.2014 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Часткою  в статутному капіталі емітента не володіє.
 • припинено  повноваження члена Наглядової ради ПАТ «Вінницяобленерго» - Комаренка Олександра Івановича,  який перебував на цій посаді з  18.04.2012 року до моменту прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «Вінницяобленерго» від 23.04.2014 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Частка  в статутному капіталі емітента складає 0,00003%. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано
 • припинено  повноваження члена Наглядової ради ПАТ «Вінницяобленерго» - Попова Сергія Андрійовича, паспорт серія СА №138514, виданий 02.03.1996 р. Енергодарським МВ УМВС України в Запорізькій області, який перебував на цій посаді з  18.04.2012 року до моменту прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «Вінницяобленерго» від 23.04.2014 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Часткою  в статутному капіталі емітента не володіє.
 • обрано Головою Наглядової ради ПАТ «Вінницяобленерго» - юридичну особу Компанію «ГАРЕНСІА ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД (GARENSIA ENTERPRISES LIMITED) , Кіпр, реєстраційний номер НЕ 251633 виданий 26.06.2009 р. Реєстратором компаній. Строк, на який призначено особу – відповідно до Статуту Товариства та положення «Про Наглядову раду ПАТ «Вінницяобленерго».  Частка в статутному капіталі емітента складає 22,4431%.
 • обрано членом  Наглядової ради ПАТ «Вінницяобленерго» - юридичну особу Компанію «ЕНЕРДЖІ СТАНДАРТ ПАУЕР ЛІМІТЕД (ENERGI STANDART POWER LIMITED» - Кіпр, реєстраційний номер НЕ 240712 виданий 27.10.2008 р. Реєстратором компаній. Строк, на який призначено особу - до моменту відкликання її загальними зборами акціонерів. Частка в статутному капіталі емітента складає 0,00003%.
 • обрано членом  Наглядової ради ПАТ «Вінницяобленерго» - юридичну особу ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ» (Свідоцтво про державну реєстрацію серія АОО №713406 видане 02.04.2001 р. Виконавчим комітетом Луганської міської ради). Строк, на який призначено особу - до моменту відкликання її загальними зборами акціонерів. Частка в статутному капіталі емітента складає 50,00%.
 • обрано членом  Наглядової ради ПАТ «Вінницяобленерго» - Овденко Галину Володимирівну, паспорт серія СН № 986148, виданий 29.12.1998 р. Харьківським  РУ ГУ МВС України в м. Києві. Посади, які обіймала особа протягом п’яти останніх років: спеціаліст корпоративного відділу ТОВ «КУА Сварог Ессет Менеджмент», фахівець відділу контролю та внутрішнього аудиту ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЄСТР». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. . Строк, на який призначено особу - до моменту відкликання її загальними зборами акціонерів. Частка в статутному капіталі емітента складає 0,00003%.
 • обрано членом  Наглядової ради ПАТ «Вінницяобленерго» - Малиніна Максима Юрійовича, паспорт № 4502 654787, виданий 19.03.2002 р. паспортним столом №2 ВВС Району «Теплий стан» м. Москви, Російської Федерації. Посади, які обіймала особа протягом п’яти останніх років: генеральний директор ЗАТ «Керуюча компанія АГ Капітал», начальник відділу внутрішнього контролю Представництва АТ «Енергетичний Стандарт» (Швейцарія) м. Москва, начальник служби внутрішнього обліку Представництва Компанії ТОВ «Енерджі Стандарт Фанд Менеджмент Лімітед (республіка Кіпр) м. Москва (Росія). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу - до моменту відкликання її загальними зборами акціонерів. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє.
 • обрано членом  Наглядової ради ПАТ «Вінницяобленерго» - Попова Сергія Андрійовича, паспорт серія СА №138514, виданий 02.03.1996 р. Енергодарським МВ УМВС України в Запорізькій області. Посади, які обіймала особа протягом п’яти останніх років: генеральний директор ВАТ «Центренерго»,Віце-президент НАК «Енергетична компанія України». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу - до моменту відкликання її загальними зборами акціонерів. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє.
 • обрано членом  Наглядової ради ПАТ «Вінницяобленерго» - Шкуру В’ячеслава Петровича. Посади, які обіймала особа протягом п’яти останніх років: заступник директора Департаменту генерації і дистриб’юції НАК «ЕКУ, заступник директора Департаменту НАК «ЕКУ», заступник начальника Управління економіки і фінансів  НАК «ЕКУ», начальник відділу економіки і фінансів НАК «ЕКУ». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу - до моменту відкликання її загальними зборами акціонерів. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.

 

На підставі рішення Наглядової ради ПАТ «Вінницяобленерго» від 11.09.2014 р.(протокол №11 від 11.09.2014 р.):

 • припинено повноваження 15.09.2014 р. Генерального директора ПАТ «Вінницяобленерго» - Касіча Юрія Петровича, паспорт серії СН номер 577353 виданий 29.07.1997 р. Ватутінським РУ ГУ МВС в м. Києві, який перебував на цій посаді з 16.01.2013 року по 15.09.2014 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє.
 • Обрано з 16.09.2014 р. Генеральним директором ПАТ «Вінницяобленерго» - Поліщука Андрія Леонідовича, паспорт серії  АА №001010 виданий 03.08.1995 р. Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області. Посади, які обіймала особа протягом п’яти останніх років: заступник директора з енергозбутової роботи Вінницьких міських ЕМ ПАТ «Вінницяобленерго», комерційний директор ПАТ «Вінницяобленерго», комерційний директор ТОВ «ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ», комерційний директор ПАТ «Вінницяобленерго». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу – з 16 вересня 2014 року по 15 вересня 2015 року. Частка в статутному капіталі емітента складає 0,0006%.

 

На підставі рішення Наглядової ради ПАТ «Вінницяобленерго» від 25.09.2014 р.(протокол №12 від 25.09.2014 р.):

 • припинено повноваження члена Дирекції ПАТ «Вінницяобленерго» - Касіча Юрія Петровича, паспорт серії СН номер 577353 виданий 29.07.1997 р. Ватутінським РУ ГУ МВС в м. Києві, який перебував на цій посаді з 19.06.2012 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє.
 • припинено повноваження члена Дирекції ПАТ «Вінницяобленерго»- Поляруша Олександра Васильовича, який перебував на посаді з 09.07.2013 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.
 • обрано з 26.09.2014 р. членом Дирекції ПАТ «Вінницяобленерго»- Пістружак Ганну Володимирівну. Посади, які обіймала особа протягом п’яти останніх років:заступник начальника району електрозбуту «Східний», комерційний директор ТОВ «Глобал Енерджі», начальник комерційного відділу ТОВ «Енерджі Консалтинг», комерційний директор ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання», комерційний директор ПАТ «Вінницяобленерго». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу – відповідно Статуту та внутрішніх положень Товариства. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.
 • обрано з 26.09.2014 р. членом Дирекції ПАТ «Вінницяобленерго» - Пашкуду Олександра Петровича, паспорт серії СН №453375,виданий 10.04.1997 р. Харьківським РУ ГУ МВС в м. Києві. Посади, які обіймала особа протягом п’яти останніх років: заступник директора – начальник району кабельних мереж «Східний», АЕК «Київенерго», начальник району кабельних мереж «Центральний» ПАТ «Київенерго», провідний спеціаліст виробничо-комерційного відділу ТОВ «Енерджі Сервіс», заступник директора технічного департаменту ТОВ «Глобал Енерджі», начальник відділу перспективного розвитку ТОВ «Енерджі Консалтинг», директор департаменту капітального будівництва ТОВ «Енерджі Консалтинг», заступник директора департаменту з продажів ТОВ «Енерджі Консалтинг», директор з питань забезпечення бізнесу ПАТ «Вінницяобленерго». ». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу – відповідно Статуту та внутрішніх положень Товариства. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє.

Наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю.

Під час виконання завдання ми здійснили аудиторські процедури щодо виявлення наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом згідно Рішення від 03.12.2013 р. № 2826 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. У відповідності до МСА 720 “Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність” суттєвої  невідповідності, ідентифікованої в іншій інформації , отриманій до дати аудиторського звіту не виявлено.

На підставі наданих до аудиторської перевірки документів, ми можемо зробити висновок, що інформація про події, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до зміни вартості його цінних паперів і визначених частиною першою статті 41 Закону України „Про цінні папери та фондовий ринок” своєчасно оприлюднюється Товариством та надається користувачам звітності.


Виконання значних правочинів 

Ми виконали процедури на відповідність законодавству у частині вимог ст.70 Закону України “Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р.№514 – VI.

Вартість активів станом на 31.12.2014 року складає 821 348 тис. грн.

Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства приймаються  Загальними зборами.

Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення такого правочину передбачено приймати Загальними зборами Товариства.

Протягом 2014 року правочинів, які становили 10 і більше відсотків вартості активів Товариства не  відбувалося.

 

Відповідність стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту вимогам законодавства

Згідно до Закону України “Про акціонерні товариства” Наглядова рада акціонерного товариства може прийняти рішення щодо запровадження в товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту). Формування складу органів корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” здійснюється відповідно до Статуту а також згідно прийнятих рішень загальних зборів ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО ”.

В штатному розкладі Товариства передбачена служба внутрішнього аудиту в складі  начальника служби внутрішнього аудиту та чотирьох аудиторів.

Функціонування органів корпоративного управління регламентується  Статутом.

Щорічні загальні збори акціонерів проводились в термін, визначений Законом України “Про акціонерні товариства”.

Фактична періодичність засідань наглядової ради відповідає термінам визначеним Законом України “Про акціонерні товариства” від 17.09.2008 р.№514 – VI та вимогам Статуту.

Перевірку фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року здійснював зовнішній аудит ТОВ “АК “Аваль ”по  договору № 12  від 20.02.2015 р.

Ми виконали процедури оцінки стану внутрішнього контролю ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО ”.

Система внутрішнього контролю спрямована на упередження, виявлення і виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту і збереження активів, повноти і точності облікової документації та включає адміністративний та бухгалтерський контроль.

Бухгалтерський контроль забезпечує збереження активів ПАТ „ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО ”, достовірність звітності та включає попередній, первинний (поточний) і подальший контроль.

Оцінюючи вищенаведене, нами зроблено висновок щодо адекватності процедур внутрішнього контролю у ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”.

На нашу думку прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у Товаристві відповідає вимогам Закону України “Про акціонерні товариства”від 17.09.2008 р.№514 – VI.

 

Ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства

Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов’язаної з ними діяльності для отримання розуміння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 “Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб’єкта господарювання і його середовища”, ми виконали процедури необхідні для отримання інформації, яка використовуватиметься під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства у відповідності до МСА 240 “Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства при аудиті фінансової звітності”. Нами були подані запити до управлінського персоналу та інших працівників суб’єкта господарювання, які на нашу думку, можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки. Ми виконали аналітичні процедури, в тому числі по суті з використанням деталізованих даних, спостереження та інші. Ми отримали розуміння, зовнішніх чинників, діяльності суб’єкта господарювання, структуру його власності , структуру та спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов’язані з ними бізнес-ризики, оцінки та огляди фінансових результатів.

Загальну стратегію управління ризиками в ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО ” визначає Наглядова  рада, а загальне керівництво управлінням ризиками здійснює  Генеральний директор.

Ми вважаємо, що отримали достатні докази того, що ризик суттєвого викривлення фінансової звітності Товариства внаслідок шахрайства низький.

 

Основні відомості про аудиторську фірму:

Назва аудиторської фірми

ТОВ «Аудиторська компанія «Аваль»

Ідентифікаційний код

юридичної особи

32440628

Юридична адреса

 

Україна,69032 м. Запоріжжя

вул.Рекордна,11/9

Номер, дата видачі Виписки з

Державного реєстру юридичних осіб

Серія ААВ №493819

29.08.2012 р.

Номер, дата видачі свідоцтва про                    

внесення до Реєстру суб’єктів, які     

можуть здійснювати Аудиторську діяльність                                                    

№ 3167 від 28.03.2003 р.,чинний до

28.02.2018 р.

Номер, дата видачі сертифіката аудитора

Серія А№ 005557  30 жовтня 2003 року,

чинний до 30.10.2018 р.

Телефон 

(061)284-90-84

 

 

 

Основні відомості про умови договору про проведення аудиту:

 

Дата та номер договору на

проведення аудиту:                                                                № 12  від 20.02.2015 р.

 

Дата початку і дата закінчення

проведення аудиту:                                                               02.03.2015 р. –20.03.2015 р.

 

Генеральний директор ТОВ «АК «Аваль»                          Педак В.Ф.

 

Дата складання аудиторського висновку                           23 березня  2015 року         

 

Поділитись: