Акціонерам

Аудиторський висновок за 2016 рік

03 травня 2017

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(ЗВІТ  НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

щодо  фінансової звітності

ПУБЛІЧНОГО  АКЦІОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА

„ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”

станом на 31 грудня  2016 року.

Адресат:

Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності призначається:

Власникам цінних паперів

Керівництву ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО ”

Національній комісії з цінних паперів

 

Вступний параграф:

Основні відомості про  емітента:

Повна назва:  ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»

Скорочена назва:  ПАТ « ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»

Код за ЄДРПОУ: 00130694

Місцезнаходження: 21050 м. Вінниця,  вул. Магістратська, будинок 2 

КОАТУУ: 0510100000

Юридична та фактична адреса:21050 м. Вінниця, Магістратська , будинок 2 

Дата реєстрації: 20.07.2004 року

Дата внесення змін до установчих документів: 04.03.2016 року.

 

Опис аудиторської перевірки та опис важливих аспектів облікової політики

Ми провели аудит  фінансової звітності ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»    за 2016 рік у відповідності з вимогами та положеннями Закону України “Про аудиторську діяльність”, інших законодавчих актів України та у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі – МСА), етики Міжнародної федерації бухгалтерів.

Для складання фінансової звітності за МСФЗ застосовуються Міжнародні стандарти, чинні на дату 31.12.2016 року.

Облікова політика ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»  (наказ №7 від 04.01.2016 р.) «Про організацію бухгалтерського обліку та  облікову політику ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у 2016 році відповідає вимогам Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Фінансові звіти  включають Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2016 року, Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), Консолідований звіт про власний капітал за рік, що завершився, і стислий виклад основних принципів облікової політики, примітки  та іншу пояснювальну інформацію.

      

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та  достовірне представлення цих фінансових звітів  у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності і за таку систему внутрішнього контролю, яка на думку управлінського персоналу, забезпечить підготовку фінансової звітності без суттєвих викривлень, які можуть виникнути  внаслідок шахрайства або помилок.

 

Відповідальність аудитора

Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів  аудиту.  Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні і прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої   думки відносно фінансового звіту Товариства за 2016 р.

 

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки 

Відповідно до  МСФЗ (IAS) 16 «Основні засоби»   якщо суб’єкт господарювання  обирає своєю обліковою політикою модель собівартості, тоді після визнання активом,об’єкт основних засобів слід обліковувати за його собівартістю мінус будь – яка  накопичена  амортизація та будь-які збитки  від зменшення корисності.

Товариство не визначає та не накопичує  збитки від зменшення корисності.

Ми не мали можливості оцінити  який вплив могли мати результати від зменшення  корисності основних засобів  на кінець звітного періоду.

 

Умовно - позитивна думка

На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфі “Підстава для висловлення умовно-позитивної думки”, фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Публічного Акціонерного Товариства „ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО ” станом на 31 грудня 2016 р. та її фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.. Фінансова звітність складена відповідно до концептуальної основи загального призначення.

В ході перевірки ми не отримали свідоцтв щодо існування загрози безперервності діяльності Товариства.

 

Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів

Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства 

Загальна вартість чистих активів станом на 31.12.2016 року складає
665 494 тис. грн. Заявлений статутний капітал складає 30 974 тис. грн. Загальна вартість чистих активів більше суми статутного капіталу на 634 520 тис. грн., що відповідає вимогам ст.155 п.3 Цивільного кодексу України.

Капітал у дооцінках на кінець звітного періоду складає 247 822 тис. грн.

Додатковий капітал станом на 31.12.2016 р. становить 99 235 тис. грн.

Резервний капітал на кінець звітного періоду складає 5 142 тис. грн.

Нерозподілений прибуток станом на 31.12.2016 р. становить 282 321 тис. грн.

Неоплаченого капіталу на кінець звітного періоду немає.

Внески учасників в статутний капітал проведені у встановлений законодавством термін у повному обсязі.

Розкриття інформації стосовно забезпечення випуску цінних паперів відсутнє, оскільки у звітному періоді Товариство не здійснювало випуск цінних паперів.

Розкриття інформації стосовно відповідності іпотечного покриття іпотечних облігацій даним реєстру іпотечного покриття відсутнє, оскільки у звітному періоді Товариство не здійснювало господарських операцій по іпотечних облігаціях.

 

 

Розкриття особливої інформації про емітента стосовно статті 41 Закону України

 „ Про цінні папери та фондовий ринок”

Інформація про емітента стосовно статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»:

  • Прийняття рішень про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу, про викуп власних акцій, отримання позики, або кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активу емітента протягом 2016 року Товариством не приймались;
  • Рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв не відбувалися;
  • Порушення справи про банкрутство емітента, винесення ухвали про його санацію не відбувалося;
  • Змін власників акцій, що становить 10 і більше відсотків голосуючих акцій, протягом 2016 року не відбувалось.

 

Протягом  2016 року у складі посадових осіб Товариства відбулися такі зміни:

На підставі рішення позачергових загальних зборів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» від 02.03.2016 р. (протокол №1/2016 від 02.03.2016р.):

- припинено повноваження Голови Наглядової ради ПАТ "Вінницяобленерго" -  Компанії „ГАРЕНСІА ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД” (GARENSIA ENTERPRISES LIMITED), Кіпр, реєстраційний номер НЕ 251633 виданий  26.06.2009 р. Реєстратором компаній, яка перебувала на цій посаді  з 30.04.2015 року  до моменту прийняття рішення позачерговими Загальними зборами акціонерів ПАТ «Вінницяобленерго» від 02.03.2016 року. Частка в статутному капіталі емітента складає 22,4431%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 22,4431%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає;

-  припинено повноваження члена  Наглядової ради ПАТ "Вінницяобленерго" -  Компанії ЕНЕРДЖІ СТАНДАРД  ПАУЕР ЛІМІТЕД ( ENERGY STANDARD  POWER  LIMITED) Кіпр , реєстраційний номер НЕ 240712 , виданий 27.10.2008 р. Реєстратором компаній, яка перебувала на цій посаді  з 30.04.2015 року  до моменту прийняття рішення позачерговими Загальними зборами акціонерів ПАТ „ Вінницяобленерго” від 02.03.2016 року. Володіє часткою  в статутному капіталі емітента складає 0,00001%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0,00001%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає;

-  припинено повноваження члена Наглядової ради ПАТ "Вінницяобленерго" -  Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ Україна» (код ЄДРПОУ 34486135-2321595), яка перебувала на цій посаді  з 30.04.2015 року до моменту прийняття рішення позачерговими Загальними зборами акціонерів ПАТ „ Вінницяобленерго” від 02.03.2016 року. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 24,9996%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 24,9996%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає;

-  обрано на посаду члена Наглядової ради ПАТ "Вінницяобленерго" -  Івахно Віталія Валерійовича (згоди на розкриття паспортних даних не отримано).  Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Строк, на який обрано особу: відповідно до Статуту Товариства та «Положення про Наглядову раду ПАТ «Вінницяобленерго». Інші  посади, які обіймала особа протягом п’яти останніх років: з 02.2011 р. по 06.2011 р. – ТОВ «Енергетичний стандарт (Україна), директор департаменту економіки та фінансів дивізіону енергетики; з 07.2011 р. по 12.2012 р. – Київське представництво ТОВ «ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ», директор департаменту економіки і фінансів; з 12.2015 р. по теперішній час – ТОВ «Енергетичний стандарт (Україна), радник Генерального директора з фінансово-економічних питань. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає;

-  обрано на посаду Голови Наглядової ради ПАТ "Вінницяобленерго" -  Бойко Ігоря Івановича (згоди на розкриття паспортних даних не отримано).  Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Строк, на який обрано особу: відповідно до Статуту Товариства та «Положення про Наглядову раду ПАТ «Вінницяобленерго». Інші  посади, які обіймала особа протягом п’яти останніх років: з 02.2004 р. по 2015р. – Представництво «Energy Standart Group S.A. - радник;з 2015 по теперішній час – ТОВ «Енергетичний стандарт (Україна) – радник Генерального Директора з енергетичних питань. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає;

- обрано на посаду члена Наглядової ради ПАТ "Вінницяобленерго" -  Філіппова Ігоря Олеговича (згоди на розкриття паспортних даних не отримано).  Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Строк, на який обрано особу: відповідно до Статуту Товариства та «Положення про Наглядову раду ПАТ «Вінницяобленерго». Інші  посади, які обіймала особа протягом п’яти останніх років: з 12.2008 р. по 08.2011 р. – ТОВ «Компанія з управління активами» Сварог Ессет Менеджмент» - Фінансовий директор; з 08.2011 р. по теперішній час – ТОВ «Енергетичний стандарт (Україна) – Директор департаменту – Фінансовий директор. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає;

- обрано на посаду члена Наглядової ради ПАТ "Вінницяобленерго" -  Коротку Ганну Луківну (згоди на розкриття паспортних даних не отримано).  Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Строк, на який обрано особу: відповідно до Статуту Товариства та «Положення про Наглядову раду ПАТ «Вінницяобленерго». Інші  посади, які обіймала особа протягом п’яти останніх років: з 12.2005 р. по 12.2007 р. – ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент» - начальник юридичного відділу; з 12.2007 р по 02.2010 р. - ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент» - Директор департаменту з юридичних питань; з 08.2011 р. по теперішній час – ТОВ «Енергетичний Стандарт (Україна) – Директор Департаменту з правових питань. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає;

- обрано на посаду члена Наглядової ради ПАТ "Вінницяобленерго" -  Патлавського Руслана Анатолійовича (згоди на розкриття паспортних даних не отримано).  Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Строк, на який обрано особу: відповідно до Статуту Товариства та «Положення про Наглядову раду ПАТ «Вінницяобленерго». Інші  посади, які обіймала особа протягом п’яти останніх років:з 2010 р. по 2012 р. ПАТ «ВТБ БАНК» - старший менеджер; з 2012 р. по 2013 р. ЗАТ «ВТБ КАПІТАЛ» - старший аналітик; з 2013 р. по 2014 р. ПАТ «ВТБ БАНК» - менеджер;з 2014 р. по теперішній час – ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ Україна» - заступник директора відділу інвестиційно - банківських послуг. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

На підставі рішення позачергових загальних зборів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» від 29.04.2016 р. (протокол №2/2016 від 29.04.2016р.):

- припинено повноваження  Голови Наглядової ради ПАТ "Вінницяобленерго" - Бойко Ігоря Івановича, який перебував на цій посаді з 02.03.2016 року до моменту прийняття рішення річними загальними зборами акціонерів ПАТ "Вінницяобленерго"  29.04.2016 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 0,00003%. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.

- припинено повноваження члена Наглядової ради ПАТ "Вінницяобленерго" -  Івахно Віталія Валерійовича, який перебував на цій посаді з 02.03.2016 року до моменту прийняття рішення  річними загальними зборами акціонерів ПАТ "Вінницяобленерго" 29.04.2016 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Володіє часткою в статутному капіталі емітента  у розмірі 0,00003%. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.

- припинено повноваження члена Наглядової ради ПАТ "Вінницяобленерго" -  Короткої Ганни Луківни, яка перебувала  на цій посаді з 02.03.2016 року до моменту прийняття рішення річними загальними зборами акціонерів ПАТ "Вінницяобленерго"  29.04.2016 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.

- припинено повноваження члена Наглядової ради ПАТ "Вінницяобленерго"- Філіппова Ігоря Олеговича, який перебував на цій посаді з 02.03.2016 року до моменту прийняття рішення річними загальними зборами акціонерів ПАТ "Вінницяобленерго"  29.04.2016 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Володіє часткою в статутному капіталі емітента  у розмірі 0,00003%. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.

- припинено повноваження члена Наглядової ради ПАТ "Вінницяобленерго" -  Патлавського Руслана Анатолійовича, який перебував на цій посаді з 02.03.2016 року до моменту прийняття рішення річними загальними зборами акціонерів ПАТ "Вінницяобленерго"  29.04.2016 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.

- припинено повноваження Голови Ревізійної комісії ПАТ "Вінницяобленерго" -  Герасименко Ганни Станіславівни, яка перебувала на цій посаді з 30.04.2015 року до моменту прийняття рішення річними загальними зборами акціонерів ПАТ "Вінницяобленерго"  29.04.2016 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.

- припинено повноваження члена  Ревізійної комісії ПАТ "Вінницяобленерго" -  Новоторової Світлани Олександрівни, яка перебувала на цій посаді з 30.04.2015 року до моменту прийняття рішення річними загальними зборами акціонерів ПАТ "Вінницяобленерго"  29.04.2016 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.

- припинено повноваження члена Ревізійної комісії ПАТ "Вінницяобленерго" -  Камарицького Юрія Сергійовича, який перебував на цій посаді з 30.04.2015 року до моменту прийняття рішення річними загальними зборами акціонерів ПАТ "Вінницяобленерго"  29.04.2016 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.

- обрано Голову Наглядової ради ПАТ "Вінницяобленерго" -  Бойко Ігоря Івановича. Строк на який обрано  особу - відповідно до Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду "ПАТ "Вінницяобленерго". Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 2004 року по 20.11.2015 року - Представництво "Energy Standard Group S.A.", радник; з 23.11.2015 року по теперішній час - ТОВ "Енергетичний стандарт (Україна)", радник Генерального директора з енергетичних питань. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Володіє часткою в статутному капіталі емітента  у розмірі 0,00003%. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.

- обрано члена Наглядової ради ПАТ "Вінницяобленерго" -  Івахно Віталія Валерійовича. Строк на який обрано  особу - відповідно до Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду "ПАТ "Вінницяобленерго". Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з вересня 2009 року по 31.01.2011 року - ТОВ "КУА "Сварог Ессет Менеджмент", директор  з економіки  департаменту з управління проектами в енергетичній галузі; з 01.02.2011 року по 30.06.2011 року - ТОВ "Енергетичний стандарт (Україна)" директор департаменту економіки та фінансів дивізіону енергетики; з 01.07.2011 року по 31.12.2012 року - Київське представництво ТОВ "ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ", директор департаменту економіки та фінансів; з 01.01.2013 року по 30.11.2015 року - ТОВ "ЕНЕРДЖІ КОНСАЛТІНГ", директор департаменту економіки та фінансів; з 01.12.2015 року по теперішній час - ТОВ "Енергетичний стандарт  (Україна)", радник Генерального директора з фінансово-економічних питань. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Володіє часткою в статутному капіталі емітента  у розмірі 0,00003%. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.

- обрано члена Наглядової ради ПАТ "Вінницяобленерго" -  Патлавського Руслана Анатолійовича. Строк на який обрано особу - відповідно до Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду "ПАТ "Вінницяобленерго". Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 01.12.2010 року по 31.08.2012 року - ПАТ "ВТБ БАНК", старший аналітик; з 05.09.2012 року по 04.10.2013 року - ЗАТ "ВТБ КАПІТАЛ", старший аналітик; з 08.10.2013 року по 12.09.2014 року - ПАТ "ВТБ БАНК", менеджер; з 15.09.2014 року по теперішній час - ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ  КАПІТАЛ  УКРАЇНА", заступник директора відділу інвестиційно-банківських послуг. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.

- обрано члена Наглядової ради ПАТ "Вінницяобленерго" -  Філіппова Ігоря Олеговича. Строк на який обрано  особу - відповідно до Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду "ПАТ "Вінницяобленерго". Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 01.12.2008 року по 23.08.2011 року - ТОВ "Компанія з управління активами  "Сварог Ессет Менеджмент", фінансовий директор; з 26.08.2011 року по теперішній час - ТОВ "Енергетичний стандарт "Україна", фінансовий  директор.  Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Володіє часткою в статутному капіталі емітента  у розмірі 0,00003%. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.

- обрано члена Наглядової ради ПАТ "Вінницяобленерго" - Маркова Максима Олександровича. Строк на який обрано особу - відповідно до Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду "ПАТ "Вінницяобленерго". Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 16.01.2006 року по 23.08.2011 року - ТОВ "КУА "Сварог Ессет Менеджмент", Генеральний  директор ; з 26.08.2011 року по теперішній час - ТОВ "Енергетичний стандарт (Україна)", Генеральний директор.  Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Володіє часткою в статутному капіталі емітента  у розмірі 0,00003%.  Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.

- обрано Голову Ревізійної комісії  ПАТ "Вінницяобленерго" - Петрикову Олену Анатоліївну. Строк на який обрано  особу - відповідно до Статуту Товариства та Положення про Ревізійну комісію "ПАТ "Вінницяобленерго". Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 01.10.2007 року по 31.01.2011 року - ТОВ "КУА "Сварог Ессет Менеджмент", фінансовий аналітик; з 01.02.2011 року по 30.06.2011 року - ТОВ "Енергетичний стандарт (Україна)" провідний спеціаліст департаменту економіки та фінансів дивізіону енергетики; з 01.07.2011 року по 31.12.2012 року - Київське представництво ТОВ "ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ", провідний економіст департаменту економіки та фінансів; з 02.01.2013 року по теперішній час  - ТОВ "ЕНЕРДЖІ  КОНСАЛТІНГ", начальник відділу фінансів, директор департаменту економіки та фінансів. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.

- обрано члена Ревізійної комісії  ПАТ "Вінницяобленерго" -  Камарицького Юрія Сергійовича. Строк на який обрано  особу - відповідно до Статуту Товариства та Положення про Ревізійну комісію "ПАТ "Вінницяобленерго". Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 01.10.2009 року по теперішній час - ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА", провідний спеціаліст з фінансової роботи. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.

- обрано члена Ревізійної комісії  ПАТ "Вінницяобленерго" -  Дегтярьова Юрія Вікторовича. Строк на який обрано  особу - відповідно до Статуту Товариства та Положення про Ревізійну комісію "ПАТ "Вінницяобленерго". Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 10.03.2007 року  по 27.12.2010 року - ТОВ "ТНК-ВР Коммерс", юрисконсульт Правового департаменту; з 11.01.2011 року по 30.06.2011 року - ТОВ "Енергетичний Стандарт (Україна)", провідний юрисконсульт правового департаменту дивізіону енергетики; з 01.07.2011 року по 31.12.2012 року - Київське представництво ТОВ "ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ", провідний юрисконсульт правового департаменту; з 02.01.2013 року по теперішній час - ТОВ "ЕНЕРДЖІ   КОНСАЛТІНГ", заступник директора правового департаменту. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.

 

В 2016 році відбулася зміна юридичної адреси Товариства:

Згідно Закону України від 09.04.2015 р. №317-VIII «Про затвердження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» перейменовано назву вулиць, які містять символіку комуністичного тоталітарного режиму:

Адресу 21050 м. Вінниця, вул.1-го Травня, будинок 2 змінено на адресу 21050, м. Вінниця, вул. Магістратська, будинок 2. Останню реєстрацію дії в Реєстраційній службі Вінницького міського управління юстиції  проведено 04.03.2016 р. за №117447770263000020.

 


Наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю.

Під час виконання завдання ми здійснили аудиторські процедури щодо виявлення наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом згідно Рішення від 03.12.2013 р. № 2826 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. У відповідності до МСА 720 “Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність” суттєвої  невідповідності, ідентифікованої в іншій інформації , отриманій до дати аудиторського звіту не виявлено.

На підставі наданих до аудиторської перевірки документів, ми можемо зробити висновок, що інформація про події, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до зміни вартості його цінних паперів і визначених частиною першою статті 41 Закону України „Про цінні папери та фондовий ринок” своєчасно оприлюднюється Товариством та надається користувачам звітності. 


 

Виконання значних правочинів 

Ми виконали процедури на відповідність законодавству у частині вимог ст.70 Закону України “Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р.№514 – VI.

Вартість активів Товариства станом на 31.12.2016 року складає 1 075 294 тис. грн.

Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства приймаються  Загальними зборами.

Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення такого правочину передбачено приймати Загальними зборами Товариства.

Протягом 2016 року правочинів, які становили 10 і більше відсотків вартості активів Товариства не  відбувалися.

 

Відповідність стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту вимогам законодавства

Згідно до Закону України “Про акціонерні товариства” Наглядова рада акціонерного товариства може прийняти рішення щодо запровадження в товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту). Формування складу органів корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” здійснюється відповідно до Статуту а також згідно прийнятих рішень загальних зборів ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО ”.

В штатному розкладі Товариства передбачений контрольно-ревізійний відділ в складі  начальника контрольно-ревізійного відділу та чотирьох працівників.

Функціонування органів корпоративного управління регламентується  Статутом.

Щорічні загальні збори акціонерів проводились в термін, визначений Законом України “Про акціонерні товариства”.

Фактична періодичність засідань наглядової ради відповідає термінам визначеним Законом України “Про акціонерні товариства” від 17.09.2008 р.№514 – VI та вимогам Статуту.

Перевірку фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року здійснював зовнішній аудит ТОВ “Аудиторська компанія “Аваль ”по  договору № 12  від 01.03.2017 р.

Ми виконали процедури оцінки стану внутрішнього контролю ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО ”.

Система внутрішнього контролю спрямована на упередження, виявлення і виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту і збереження активів, повноти і точності облікової документації та включає адміністративний та бухгалтерський контроль.

Бухгалтерський контроль забезпечує збереження активів ПАТ „ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО ”, достовірність звітності та включає попередній, первинний (поточний) і подальший контроль.

Оцінюючи вищенаведене, нами зроблено висновок щодо адекватності процедур внутрішнього контролю у ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”.

На нашу думку прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у Товаристві відповідає вимогам Закону України “Про акціонерні товариства”від 17.09.2008 р.№514 – VI.

Ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства

Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов’язаної з ними діяльності для отримання розуміння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 “Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб’єкта господарювання і його середовища”, ми виконали процедури необхідні для отримання інформації, яка використовуватиметься під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства у відповідності до МСА 240 “Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства при аудиті фінансової звітності”. Нами були подані запити до управлінського персоналу та інших працівників суб’єкта господарювання, які на нашу думку, можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки. Ми виконали аналітичні процедури, в тому числі по суті з використанням деталізованих даних, спостереження та інші. Ми отримали розуміння, зовнішніх чинників, діяльності суб’єкта господарювання, структуру його власності , структуру та спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов’язані з ними бізнес-ризики, оцінки та огляди фінансових результатів.

Загальну стратегію управління ризиками в ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО ” визначає Наглядова  рада, а загальне керівництво управлінням ризиками здійснює  Генеральний директор.

Ми вважаємо, що отримали достатні докази того, що ризик суттєвого викривлення фінансової звітності Товариства внаслідок шахрайства низький.

Основні відомості про аудиторську фірму:

Назва аудиторської фірми

ТОВ «Аудиторська компанія «Аваль»

Ідентифікаційний код юридичної особи

32440628

Юридична адреса

Україна,69032 м. Запоріжжя вул.Рекордна,11/9

Номер, дата видачі Виписки з Державного реєстру юридичних осіб

Серія ААВ №493819  29.08.2012 р.

Номер, дата видачі свідоцтва про внесення до Реєстру суб’єктів, які можуть здійснювати Аудиторську діяльність                                                    

№ 3167 від 28.03.2003 р.,чинний до 28.02.2018 р.

Номер, дата видачі сертифіката аудитора

Серія А№ 005557  30 жовтня 2003 року, чинний до 30.10.2018 р.

Телефон 

(061)284-90-84

 

Основні відомості про умови договору про проведення аудиту:

Дата та номер договору на проведення аудиту:         № 12 від 01.03.2017 р.

 

Дата початку і дата закінчення проведення аудиту:   01.03.2017 р. – 25.03.2017 р.

 

Дата складання аудиторського висновку                   25 березня  2017 року

 

Генеральний директор ТОВ  «Аудиторська компанія Аваль»     Педак В.Ф.

Поділитись: