Акціонерам

Висновки аудитора

25 квітня 2012

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(ЗВІТ  НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

щодо  фінансової звітності

ПУБЛІЧНОГО  АКЦІОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА

„ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”

станом на 31 грудня  2011 року.

 

 Адресат:

Власникам цінних паперів

Керівництву ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО ”

Іншим користувачам фінансової звітності

 

Вступний параграф:

Основні відомості про  емітента:

Повна назва:  ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»

Скорочена назва:  ПАТ « ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»

Код за ЕДРПОУ: 00130694

Місцезнаходження: 21050 м. Вінниця,  вул. 1- го Травня, будинок 2 

КОАТУУ: 0510136600

Юридична та фактична адреса:21050 м. Вінниця, 1- го Травня , будинок 2 

Дата реєстрації: 20.07.2004 року

Дата внесення змін до установчих документів: 24.03.2011 року.

 

Опис аудиторської перевірки та опис важливих аспектів облікової політики

Ми провели аудит  фінансової звітності ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»    за 2011 рік у відповідності з вимогами та положеннями Закону України “Про аудиторську діяльність”, інших законодавчих актів України та у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі – МСА) Міжнародної федерації бухгалтерів, вимог Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку (затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006 р. № 1528) та Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.09.2011 р. № 1360).

Фінансові звіти включають баланс станом на 31 грудня 2011 року, звіт про фінансові результати , звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал за рік, що завершився, і стислий виклад зазначених принципів обліку та іншу пояснювальну інформацію.

Фінансові звіти ПАТ«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» підготовлені згідно з Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

 Облікова політика ПАТ « ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» (наказ № 16-1 від 20.01.2011 року  «Про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику ПАТ«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО») відповідає вимогам національних стандартів фінансової звітності. Річна фінансова звітність за 2011 рік складена на підставі даних бухгалтерського обліку ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» станом на 31.12.2011 року .

Обліковою політикою підприємства передбачено:

У бухгалтерському обліку підприємства основними засобами визнавати об’єкти вартістю більше 1000 грн. строком експлуатації більше 1 року. Амортизацію основних засобів нараховувати застосовуючи прямолінійний метод. Ліквідаційна вартість основних засобів для цілей амортизації прийнята, що дорівнює нулю. До складу МНМА включати об’єкти, строк корисного використання яких більше одного року, вартістю менше 1000 грн. (без ПДВ) за одиницю . Амортизацію МНМА нараховувати у розмірі 100% їх вартості у першому місяці введення в експлуатацію об’єкта.

Визнання, облік та оцінку нематеріальних активів здійснювати відповідно до вимог П(С)БО № 8 “Нематеріальні активи”. Амортизацію нематеріальних активів нараховувати відповідно до П(С)БО № 8 прямолінійним методом. Ліквідаційна вартість НА для цілей амортизації, дорівнює нулю.  

Придбані виробничі запаси та товари зараховувати на баланс за первісною вартістю, згідно з П(С)БО №9 “Запаси”. Товари відображаються у бухгалтерському обліку за  ціною якою їх придбали.

При відпуску запасів у виробництво , продажу та іншому вибутті керуватися методом собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО)- запасних частин, матеріалів;

-   ідентифікованої собівартості, при відпуску запасів які не замінюють одне одного;

-   за цінами продажу – у роздрібній торгівлі.

Дебіторська заборгованість відображається по чистій реалізаційній вартості на дату балансу, яка визначається  як різниця між поточною дебіторською заборгованістю, та резервом сумнівних боргів відповідно до П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість»

Резерв сумнівних боргів нараховується із застосуванням коефіцієнта сумнівності. Коефіцієнт сумнівності розраховується на основі класифікації заборгованості за строками непогашення.

Величина резерву сумнівних боргів визначається як сума добутків поточної    дебіторської заборгованості відповідної групи та коефіцієнта сумнівності відповідної групи.

Фінансові інвестиції відображаються за справедливою вартістю (крім інвестицій, що утримуються до їх погашення або обліковуються за методом участі в капіталі).Якщо справедливу вартість визначити неможливо то оцінку фінансових інвестицій проводять за собівартістю інвестиції з урахуванням корисності, при утриманні до погашення фінансових інвестицій – за амортизованою собівартістю.

Визнання, облік та оцінка зобов’язань здійснюється відповідно до прийнятої облікової політики та до вимог П(С)БО 11 «Зобов’язання».

Заявлені у фінансовій звітності дані про зобов’язання в достатній мірі відповідають дійсному стану зобов’язань Товариства та розкриті у Примітках до фінансовії звітності.

 

 На нашу думку розкриття інформації за видами активів та зобов’язань  подано у фінансовій звітності достовірно та повно відповідно до прийнятої облікової політики та до вимог чинного законодавства України.

Доходи відображаються в бухгалтерському обліку у випадку передачі покупцеві ризиків та вигід, пов’язаних із правом власності на продукцію, роботи, послуги згідно з вимогами П(С)БО №15 “Дохід”.

Облік витрат на підприємстві здійснюється із застосуванням рахунків класу 9 “Витрати діяльності” згідно з нормами П(С)БО №16 “Витрати”.

Обліковою політикою визначені звітні сегменти відповідно до вимог П(С)БО №29 «Фінансова звітність за сегментами», здійснювати аналітичний облік для відображення у звітності показників за сегментами. Пріоритетним звітним сегментом визначено один господарський сегмент, це постачання та передача електроенергії. Активами та зобов’язаннями звітного господарського сегмента визнаються активи, які використовуються ним для виконання своєї звичайної діяльності і безпосередньо стосуються цього сегмента.

Відповідно до вимог П(С)БО №29 «Фінансова звітність за сегментами», доходи і витрати пов’язані з продажем основних засобів і нематеріальних активів, включають до складу інших доходів та витрат звітного сегмента за умови, що вони стосуються конкретного звітного сегмента.

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за подання цієї фінансової звітності відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає необхідним для забезпечення складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність аудитора

Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі МСА): 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», 705 «Модифікації думки у звіті незалежного аудитора», 720 «Інша інформація в документах, що містять перевірені фінансові звіти». Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні і належні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки

Нам невідома інформація щодо операцій з пов’язаними сторонами.Операції з пов’язаними сторонами протягом звітного періоду  відповідно до П(С)БО № 23 „Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін” Товариством не розкривались.

Протягом звітного періоду Товариством не проводились дооцінки (уцінки) основних засобів відповідно до вимого законодавства України. Не проводиться зменшення корисності активів, що не відповідає вимогам П(С)БО 28 «Зменшення корисності активів», та прийнятій обліковій політиці.

 Ми не мали можливості оцінити на скільки суттєвий вплив мали б операції з пов’язаними сторонами, зменшення корисності активів та переоцінки основних засобів на власний капітал Товариства.

Умовно-позитивна думка

На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфі “Підстава для висловлення умовно-позитивної думки”, фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий станПублічного Акціонерного Товариства „ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО ” станом на 31 грудня 2011 р. та її фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Фінансова звітність складена відповідно до концептуальної основи загального призначення.

В ході перевірки ми не отримали свідоцтв щодо існування загрози безперервності діяльності Товариства.

Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів

Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства

Вартість чистих активів на звітну дату 31.12.2011 року вище вартості статутного капіталу, передбаченого законодавством.

Розрахункова вартість чистих активів станом на 31.12.2011 року складає 
46 619 тис.грн. Заявлений статутний капітал складає 30 974 тис. грн. Неоплаченого капіталу на кінець звітного періоду немає. Розрахункова вартість чистих активів більше суми статутного капіталу на 15 645 тис. грн., що відповідає вимогам ст.155 п.3 Цивільного кодексу України.

Внески учасників в статутний капітал проведені у встановлений законодавством термін у повному обсязі.

Розкриття інформації стосовно забезпечення випуску цінних паперів відсутнє, оскільки у звітному періоді Товариство не здійснювало випуск цінних паперів.

Розкриття інформації стосовно відповідності іпотечного покриття іпотечних облігацій даним реєстру іпотечного покриття відсутнє, оскільки у звітному періоді Товариство не здійснювало господарських операцій по іпотечних облігаціях.

Зобов'язань за борговими та іпотечними цінними паперами станом на 31.12.2011 року Товариство не має.

Чистий прибуток виведений в звіті про фінансові результати у відповідності до П(С)БО № 3 “Звіт про фінансові результати” із застосуванням П(С)БО № 17 “Податок на прибуток”.

Розкриття особливої інформації про емітента стосовно статті 41 Закону України „Про цінні папери та фондовий ринок”

Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Код за

ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата внесення до реєстру

Кіл-сть

акцій

% від

загальної

кіл-сті

Фонд державного майна України

00032945

Вул.Кутузова,18/9

М.Київ, Печерський р-н,

Україна,01133

30.12.2011

1548683

50

Національна акціонерна компанія «Енергетична компанія України»

32984271

Вул.Хрещатик,34

М.Київ, Україна,

01001

28.09.2004

774343

25

ГАРЕНСІА ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД

(Garensia Enterprises Limited) реєстраційний номер

 НЕ 251633

0000251633

Нафпліоу,15

2-й поверх, Лімассол, Кіпр,

03025

 

 

16.03.2010

628803

20,3012

Протягом  2011 року у складі посадових осіб відбулися такі зміни:

 

На підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Вінницяобленерго» від 15.03.2011 р.(протокол №1/2011):

- звільнено Голову Наглядової ради ВАТ «АК Вінницяобленерго»- Катренка Григорія Миколайовича,паспорт серії СН номер 984943, виданий 15.12.1998 р.Харківським РУ ГУ МВС України в м. Києві, який був Головою Наглядової ради з 09.06.2010р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Частка в статутному капіталі емітента складає 0,00003%;

- звільнено члена Наглядової ради ВАТ «АК Вінницяобленерго»- Токареву Людмилу Михайлівну,паспорт серії СН номер 944564, виданий 19.01.1999 р. Старокиївським РУ ГУ МВС України в м. Києві, яка була членом Наглядової ради з 28.05.2010 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Частка в статутному капіталі емітента складає 0,00003%;

- звільнено члена Наглядової ради ВАТ «АК Вінницяобленерго»- Комаренка Олександра Івановича,паспорт серії СО номер 914953, виданий 04.07.2002 р.Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві, який був членом Наглядової ради з 28.05.2010р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Частка в статутному капіталі емітента складає 0,00003%;

- звільнено члена Наглядової ради ВАТ «АК Вінницяобленерго»- Гайдамаку Наталію Володимирівну,паспорт серії СН номер 308428, виданий 03.10.1996 р. Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві, яка була членом Наглядової ради з 28.05.2010 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Частка в статутному капіталі емітента складає 0,0001%;

- звільнено члена Наглядової ради ВАТ «АК Вінницяобленерго»- Козакову Аліну Володимирівну, яка була членом Наглядової ради з 28.05.2010 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Частка в статутному капіталі емітента складає 0,00003%. Згоди особи на розкриття паспортних даних не отримано;

- звільнено члена Наглядової ради ВАТ «АК Вінницяобленерго»- юридичну особу Національну акціонерну компанію «Енергетична компанія України», код ЄДРПОУ 32984271, свідоцтво про державну реєстрацію серії  АОО №012751 від 22.06.2004 року, видане Шевченківською районною в м. Києві державною адміністрацією, яка була членом Наглядової ради з 28.05.2010 р.Частка в статутному капіталі емітента складає 75,00%;

- звільнено члена Наглядової ради ВАТ «АК Вінницяобленерго»- юридичну особу, Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код ЄДРПОУ 33499232), що діє від свого імені, але в інтересах та за рахунок Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент», яка була членом Наглядової ради з 28.05.2010 р.Частка в статутному капіталі емітента складає 0,00003%;

- звільнено Голову Ревізійної комісії ВАТ «АК Вінницяобленерго»- Палійчук Наталію Олексіївну,паспорт серії СН номер 548524, виданий 19.08.1997 р.Залізничним РУ ГУ МВС України в м. Києві, яка була Головою Ревізійної комісії з 09.06.2010р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Частка в статутному капіталі емітента складає 0,00003%;

- звільнено члена Ревізійної комісії ВАТ «АК Вінницяобленерго»- Пустовіт Олену Анатоліївну, яка була членом Ревізійної комісії з 28.05.2010р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Частка в статутному капіталі емітента складає 0,00003%. Згоди особи на розкриття паспортних даних не отримано;

- звільнено члена Ревізійної комісії ВАТ «АК Вінницяобленерго»- Каніщеву Ганну Василівну, яка була членом Ревізійної комісії з 28.05.2010р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Частка в статутному капіталі емітента складає 0,0001%. Згоди особи на розкриття паспортних даних не отримано;

- звільнено члена Ревізійної комісії ВАТ «АК Вінницяобленерго»-Кулагіну Віту Дмитрівну, яка була членом Ревізійної комісії з 28.05.2010р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Частка в статутному капіталі емітента складає 0,00003%. Згоди особи на розкриття паспортних даних не отримано;

- звільнено члена Ревізійної комісії ВАТ «АК Вінницяобленерго»- Іонову Оксану Борисівну, яка була членом Ревізійної комісії з 28.05.2010р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Частка в статутному капіталі емітента складає 0,00003%. Згоди особи на розкриття паспортних даних не отримано;

- призначено члена Наглядової ради ПАТ «Вінницяобленерго»- юридичну особу Національну акціонерну компанію «Енергетична компанія України», код ЄДРПОУ 32984271, свідоцтво про державну реєстрацію серії АОО №012751 від 22.06.2004 року, видане Шевченківською районною в м. Києві державною адміністрацією. Строк, на який призначено особу – до моменту відкликання її загальними зборами акціонерів.Частка в статутному капіталі емітента складає 75,00%;

- призначено члена Наглядової ради ПАТ «Вінницяобленерго»- Катренка Григорія Миколайовича,паспорт серії СН номер 984943, виданий 15.12.1998 р.Харківським РУ ГУ МВС України в м. Києві. Попередня посада, яку обіймав – начальник управління Міністерства палива та енергетики України. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк на який призначено особу – до моменту відкликання її загальними зборами акціонерів. Частка в статутному капіталі емітента складає 0,00003%;

- призначено члена Наглядової ради ПАТ «Вінницяобленерго»- Токареву Людмилу Михайлівну,паспорт серії СН номер 944564, виданий 19.01.1999 р. Старокиївським РУ ГУ МВС України в м. Києві. Попередня посада, яку обіймала – заступник начальника управління Міністерства палива та енергетики України. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу – до моменту відкликання її загальними зборами акціонерів. Частка в статутному капіталі емітента складає 0,00003%;

- призначено члена Наглядової ради ПАТ «Вінницяобленерго»- Комаренка Олександра Івановича, паспорт серії СО номер 914953, виданий 04.07.2002 р.Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві. Попередні посади, яку обіймав – Віце-президент НАК «Енергетична компанія України» заступник начальника управління державної служби України. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк на який призначено особу – до моменту відкликання її загальними зборами акціонерів. Частка в статутному капіталі емітента складає 0,00003%;

- призначено члена Наглядової ради ПАТ «Вінницяобленерго» - Гайдамаку Наталію Володимирівну,паспорт серії СН номер 308428, виданий 03.10.1996 р. МінськимРУ ГУ МВС України в м. Києві. Попередня посада, яку обіймала –начальник відділу НАК «Енергетична компанія України». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу – до моменту відкликання її загальними зборами акціонерів. Частка в статутному капіталі емітента складає 0,0001%;

- призначено члена Наглядової ради ПАТ «Вінницяобленерго»- Козакову Аліну Володимирівну. Попередня посада, яку обіймала –начальник відділу НАК «Енергетична компанія України» Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу – до моменту відкликання її загальними зборами акціонерів. Частка в статутному капіталі емітента складає 0,00003%. Згоди особи на розкриття паспортних даних не отримано;

- призначено члена Наглядової ради ПАТ «Вінницяобленерго»- юридичну особу ГАРЕНСІА ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД (GARENSIA ENTERPRISES LIMITED) реєстраційний номер НЕ 251633. Строк, на який призначено особу – до моменту відкликання її загальними зборами акціонерів. Частка в статутному капіталі емітента складає 20,3012%;

- призначено члена Ревізійної комісії ПАТ «Вінницяобленерго» - Палійчук Наталію Олексіївну,паспорт серії СН номер 548524, виданий 19.08.1997 р.Залізничним РУ ГУ МВС України в м. Києві. Попередня посада, яку обіймала – головний спеціаліст – бухгалтер Управління бухгалтерського обліку і звітності НАК «Енергетична компанія України». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу – до моменту відкликання її загальними зборами акціонерів. Частка в статутному капіталі емітента складає 0,00003%;

- призначено члена Ревізійної комісії ПАТ «Вінницяобленерго»-Каніщеву Ганну Василівну. Попередня посада, яку обіймала – головний спеціаліст Міністерства  палива та енергетики України. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу – до моменту відкликання її загальними зборами акціонерів. Частка в статутному капіталі емітента складає 0,0001%. Згоди особи на розкриття паспортних даних не отримано;

- призначено члена Ревізійної комісії ПАТ «Вінницяобленерго»-Кулагіну Віту Дмитрівну. Попередня посада, яку обіймала – завідуюча лабораторією Київського університету будівництва та архітектури. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу – до моменту відкликання її загальними зборами акціонерів. Частка в статутному капіталі емітента складає 0,00003%. Згоди особи на розкриття паспортних даних не отримано;

- призначено члена Ревізійної комісії ПАТ «Вінницяобленерго»- Іонову Оксану Борисівну Попередня посада, яку обіймала – радник Голови Правління ДАК «Хліб України». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу – до моменту відкликання її загальними зборами акціонерів. Частка в статутному капіталі емітента складає 0,00003%. Згоди особи на розкриття паспортних даних не отримано;

- призначено члена Ревізійної комісії ПАТ «Вінницяобленерго»- Горелика Леоніда Михайловича, паспорт серії СН номер 850817, виданий 14.07.1998 р.Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві. Попередня посада, яку обіймав – головний аудитор АК ТОВ «УПК АУДИТ Лтд». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу – до моменту відкликання її загальними зборами акціонерів. Частка в статутному капіталі емітента складає 0,00003%;

На підставі рішення  Наглядової ради ПАТ «Вінницяобленерго» від 14.04.2011 р.(протокол №1/2011 від 14.04.2011р):

- призначено Голову Наглядової ради ПАТ «Вінницяобленерго» - Катренка Григорія Миколайовича, паспорт серії СН №984943, виданий 15.12.1998 р. Харківським РУ ГУ МВС України в м. Києві. Попередня посада – начальник управління Міністерства палива та енергетики України. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу – відповідно до Статуту Товариства та положення «Про Наглядову раду ПАТ «Вінницяобленерго». Частка в статутному капіталі емітента складає 0,00003%;

- призначено Голову Ревізійної комісії ПАТ «Вінницяобленерго»- Палійчук Наталію Олексіївну,паспорт серії СН номер 548524, виданий 19.08.1997 р.Залізничним РУ ГУ МВС України в м. Києві. Попередня посада, яку обіймала – головний спеціаліст НАК «Енергетична компанія України». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу – відповідно до Статуту Товариства та положення «Про Ревізійну комісію ПАТ Вінницяобленерго». Частка в статутному капіталі емітента складає 0,00003%;

Наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою
інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю.

Під час виконання завдання ми здійснили аудиторські процедури щодо виявлення наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом згідно Рішення від 20.10.2011 № 1482 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. У відповідності до МСА 720 “Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність” суттєвої  невідповідності, ідентифікованої в іншій інформації , отриманій до дати аудиторського звіту не виявлено.

На підставі наданих до аудиторської перевірки документів, ми можемо зробити висновок, що інформація про події, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до зміни вартості його цінних паперів і визначених частиною першою статті 41 Закону України „Про цінні папери та фондовий ринок” своєчасно оприлюднюється Товариством та надається користувачам звітності.


 

Виконання значних правочинів 

Ми виконали процедури на відповідність законодавству у частині вимог ст.70 Закону України “Про акціонерні товариства”. Вартість активів станом на 31.12.2011 року складає 688 539 тис. грн.

В 2011 році відбувся значний правочин, який відображений в таблиці:

НАЙМЕНУВАННЯ КОНТРАГЕНТА

НОМЕР ДОГОВОРУ

ВАЛЮТА ДОГОВОРУ

ДАТА ПОЧАТКУ ДОГОВОРУ

ДАТА ЗАКІНЧЕННЯ ДОГОВОРУ

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

СУМА ДОГОВОРУ

Тис.грн.

НАМІР

ДП «Енергоринок»

6838/02

Грн.

04.03.11

Затверджен6ий рішенням Наглядової ради (протокол від 28.04.11 №2

31.12.18р.

Реструктуризація

заборгованості за ел.енергію

85 752,1

Виконується

Рішення про вчинення значного правочину приймалося  Наглядовою радою Товариства (протокол № 2 від 24.04.11 р.)

На підставі наданих до аудиторської перевірки документів ми можемо зробити висновок, що Товариство дотримувалось вимог законодавства щодо виконання значних правочинів.

 

Відповідність стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту вимогам законодавства

Згідно до Закону України “Про акціонерні товариства” Наглядова рада акціонерного товариства може прийняти рішення щодо запровадження в товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту). Формування складу органів корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” здійснюється відповідно до Статуту а також згідно прийнятих рішень загальних зборів ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО ”.

В штатному розкладі Товариства передбачена служба внутрішнього аудиту в складі  начальника служби внутрішнього аудиту та чотирьох аудиторів.

Функціонування органів корпоративного управління регламентується  Статутом.

Щорічні загальні збори акціонерів проводились в термін, визначений Законом України “Про акціонерні товариства”.

Фактична періодичність засідань наглядової ради відповідає термінам визначеним Законом України “Про акціонерні товариства” та вимогам Статуту.

Перевірку фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року здійснював зовнішній аудит ТОВ “АК “Аваль ”  договору № 92  від 10.02.2012 р.

Ми виконали процедури оцінки стану внутрішнього контролю ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО ”.

Система внутрішнього контролю спрямована на упередження, виявлення і виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту і збереження активів, повноти і точності облікової документації та включає адміністративний та бухгалтерський контроль.

Бухгалтерський контроль забезпечує збереження активів ПАТ „ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО ”, достовірність звітності та включає попередній, первинний (поточний) і подальший контроль.

Оцінюючи вищенаведене, нами зроблено висновок щодо адекватності процедур внутрішнього контролю у ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”.

На нашу думку прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у Товаристві відповідає вимогам Закону України “Про акціонерні товариства”.

Ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства

Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов’язаної з ними діяльності для отримання розуміння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 “Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб’єкта господарювання і його середовища”, ми виконали процедури необхідні для отримання інформації, яка використовуватиметься під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства у відповідності до МСА 240 “Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства при аудиті фінансової звітності”. Нами були подані запити до управлінського персоналу та інших працівників суб’єкта господарювання, які на нашу думку, можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки. Ми виконали аналітичні процедури, в тому числі по суті з використанням деталізованих даних, спостереження та інші. Ми отримали розуміння, зовнішніх чинників, діяльності суб’єкта господарювання, структуру його власності , структуру та спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов’язані з ними бізнес-ризики, оцінки та огляди фінансових результатів.

Загальну стратегію управління ризиками в ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО ” визначає Наглядова  рада, а загальне керівництво управлінням ризиками здійснює  Генеральний директор.

Ми вважаємо, що отримали достатні докази того, що ризик суттєвого викривлення фінансової звітності Товариства внаслідок шахрайства низький.

 

Основні відомості про аудиторську фірму:

Назва аудиторської фірми

ТОВ «Аудиторська компанія «Аваль»

 

Ідентифікаційний код

юридичної особи

32440628

Юридична адреса

Місценаходження юридичної особи

Україна,69032 м. Запоріжжя

вул.Рекордна,11/9

Номер, дата видачі

свідоцтва про державну реєстрацію

Серія А01 №524295

13.03.2003 р.

Номер, дата видачі свідоцтва про                    

внесення до Реєстру суб’єктів, які     

можуть здійснювати Аудиторську діяльність                                                    

№ 3167 від 28.03.2003 р.

Номер, дата видачі сертифіката          аудитора

№ 005557  30 жовтня 2003 року

Телефон 

(061)236-96-31

(061)236-43-21

 

Основні відомості про умови договору про проведення аудиту:

Дата та номер договору на

проведення аудиту:                                                                № 92  від 10.02.2012 р.

 

Дата початку і дата закінчення

проведення аудиту:                                                               10.02.2012 р. – 15.03.2012 р.

 

Генеральний директор ТОВ «АК «Аваль»                          Педак В.Ф.

Дата складання аудиторського висновку                             30  березня   2012 року

Поділитись: