Акціонерам

Квартальна iнформацiя емiтента цiнних паперiв за 1 квартал 2012 року

25 квітня 2012

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та

 достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних

Комісії.

  Генеральний директор                                                                                       Ніцак  М. Г.

                            (посада)                                          (підпис)                           (прізвище та ініціали керівника)

                                                                                                                                  25.04.2012

                                                                               М.П.                                            (дата)

                                Квартальна інформація емітента цінних паперів

                                               за    1      квартал        2012      року                     

                                                              1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента                           ПУБЛІЧНЕ  АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

                                                                                     "ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО"

1.2. Організаційно-правова форма емітента            Акцiонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента     00130694

1.4. Місцезнаходження емітента                               вул. 1-го Травня, 2, м. Вінниця, 21050

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента       (0432) 52-50-59, 52-50-11

1.6. Електронна поштова адреса емітента                kanc@obl.vn.energy.gov.ua

               2. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

2.1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній

базі даних Комісії                                                                                                                    25.04.2012

                                                                                                                                                   (дата)

2.2. Квартальна                www.voe.com.ua/index_.shtml

інформація розміщена                                                                             в мережі                 25.04.2012

на сторінці                                                                                               Інтернет                   (дата)

                                                                   (адреса сторінки)

                                                                                Зміст

1. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб                     

2. Основні відомості про випущені акції

3. Основні відомості про облігації емітента при закритому розміщенні (за звітний

період)

4. Основні відомості про похідні цінні папери емітента

5. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у                      

депозитарній системі України, послугами яких користується емітент

6. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

7. Інформація про господарську та фінансову діяльність                                                                  

    а) інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності                           

    б) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції                         

    в) інформація про собівартість реалізованої продукції                                                                  

8. Квартальна фінансова звітність емітента                                                                                       

9. Проміжна фінансова звітність емітента, складена відповідно до Міжнародних

стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

10. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини

об'єкта) житлового будівництва)

11. Примітки:  Акції та облігації  емітента у звітному періоді не випускались; посада

корпоративного секретаря  відсутня.

3. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб

3.1. Повне найменування                                          ПУБЛІЧНЕ  АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

                                                                                     "ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО"

3.2. Серія та номер свідоцтва про державну           серія А01 №644170

реєстрацію

3.3. Дата державної реєстрації                                                                                                     20.07.2004

3.4. Місцезнаходження                                              вул. 1-го Травня, 2, м. Вінниця, 21050

3.5. Статутний капітал (грн.)                                                                                                         30973660

3.6. Чисельність працівників (чол.)                                                                                                       4869

3.7. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

      Код за КВЕД                                                                  Вид діяльності

          40.13.0          Розподiлення та постачання електроенергiї

              0              д/н

              0              д/н

3.8. Відсоток акцій (часток, паїв), що належать державі                                                                           0

3.9. Відсоток акцій (часток, паїв), що передано до статутного                                                               25

капіталу державного (національного) акціонерного товариства

та/або холдингової компанії

3.10. Органи управління емітента

Органами управління ПАТ "Вінницяобленерго" є :

- Вищий орган Товариства  - Загальні збори акціонерів Товариства;

- Наглядовий орган Товариства  - Наглядова рада Товариства;

- Виконавчий орган Товариства  - Дирекція Товариства;

- Контролюючий орган  Товариства - Ревізійна комісія Товариства.

3.11. Посадові особи емітента

ДИРЕКЦІЯ ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"

1. НІЦАК Микола Григорович                    -  Генеральний директор ПАТ "Вінницяобленерго"

2. МАРЦЕНЮК Олександр  Антонович      -  член Дирекції

3. ВОЛКОВ Володимир Костянтинович      -  член Дирекції

4. ПЕНТЮК Ірина Костянтинівна                  -  член Дирекції

5. ХРЕБТІЙ Віталій Михайлович                    - член Дирекції

6. ЯЩУК Віктор Павлович                              - член Дирекції

7. КОВАЛЬЧУК Віталій Семенович              - член Дирекції

8. ТОКАР Борис Володимирович                  - член Дирекції

9. ВДОВИЧЕНКО Олександр Васильович    - секретар Дирекції

НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА :

1. КАТРЕНКО  Григорій Миколайович     -  Голова  Наглядової ради

2. Юридична особа  НАК "Енергетична компанія України" -  член  Наглядової ради

3. ГАЙДАМАКА Наталія Володимирівна  - член Наглядової ради

4. КОМАРЕНКО Олександр Іванович   - член Наглядової ради                          

5. ТОКАРЕВА Людмила Михайлівна - член Наглядової ради

6. КОЗАКОВА Аліна Володимирівна  - член Наглядової ради            

7. Юридична особа   ГАРЕНСІА  ЕНТЕРПРАЙЗІЗ  ЛІМІТЕД  (GARENSIA ENTERPRISES

LIMITED)  - член Наглядової ради

РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ТОВАРИСТВА:

1. ПАЛІЙЧУК Наталія Олексіївна  - Голова   Ревізійної комісії

2. КАНІЩЕВА  Ганна Василівна - член Ревізійної комісії

3. КУЛАГІНА  Віта  Дмитрівна  - член Ревізійної комісії

4. ІОНОВА  Оксана Борисівна  - член Ревізійної комісії

5. ГОРЕЛИК Леонід Михайлович  - член Ревізійної комісії

Головний бухгалтер ПАТ "Вінницяобленерго" -  ЗІНЮК Алла Михайлівна

3.12. Засновники емітента

На момент створення ПАТ "Вінницяобленерго" його засновником була держава в особі

Міністерства енергетики та електрифікації України.

3.13. Інформація щодо участі підприємства у створенні інших підприємств, установ та

організацій

ПАТ "Вінницяобленерго"не  брало участі у створенні підприємств, установ та організацій.

 

6. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у

           депозитарній системі України, послугами яких користується емітент

6.1. Найменування                                            Публічне  акціонерне товариство "Національний

                                                                            депозитарій України"

6.2. Організаційно-правова форма                  Публічне акціонерне товариство

6.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ           30370711

6.4. Місцезнаходження                                     01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, буд. 3

6.5. Номер ліцензії на цей вид діяльності        АВ №189650

6.6. Дата видачі ліцензії                                                                                                                19.09.2006

6.7. Міжміський код та телефон                       (044) 279-10-78,

6.8. Факс                                                            (044) 377-70-16

6.9. Вид професійної діяльності на                  Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів

фондовому ринку

6.10. Опис

д/н

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.1. Найменування                                            Товариство з обмеженою відповідальністю "УПР-

                                                                            ФІНАНС"

6.2. Організаційно-правова форма                  Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

6.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ           36980202

6.4. Місцезнаходження                                     03035, м. Київ, вул. Кавказька, буд.11

6.5. Номер ліцензії на цей вид діяльності        АВ №520607

6.6. Дата видачі ліцензії                                                                                                                15.04.2010

6.7. Міжміський код та телефон                       (044) 362-79-73

6.8. Факс                                                            (044) 248-63-59

6.9. Вид професійної діяльності на                  Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів

фондовому ринку

6.10. Опис

д/н

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                          8. Інформація про господарську та фінансову діяльність

              8.1. Інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності

На 31.03.12р  основні засоби   ПАТ "Вінницяобленерго"  склали:                                              

 -  виробничого призначення:  на початок періоду -  533 804 тис.грн.,  на кінець звітного періоду

 - 528 802 тис.грн.

 - невиробничого призначення: на початок періоду -  2 943 тис.грн.,  на кінець звітного періоду -

 2 903 тис.грн.

УСЬОГО: на початок періоду -   536 747 тис.грн., на кінець звітного періоду -  531 705 тис.грн.

 

 Ступінь зносу всіх основних засобів  складає                   49,05%,   ступінь використання  -   50,95% 

 Ступінь зносу виробничих основних засобів складає      48,76% ,   ступінь використання  -  51,24%

 Ступінь зносу невиробничих основних засобів складає  74,79%,    ступінь використання  -  25,21%

8.2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

N

з/п

Основний

вид

продукції

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

у натуральній

формі

(фізична

од. вим.)

у грошовій

формі

(тис. грн.)

у відсотках

до всієї

виробленої

продукції

у натуральній

формі

(фізична

од. вим.)

у грошовій

формі

(тис. грн.)

у відсотках

до всієї

реалізованої

продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Послуги з

розподілення 

та   постачання 

електроенергії

 

д/н

0,00

0

770 435

тис.кВтг

316847,00

99

 

8.3. Інформація про собівартість реалізованої продукції

N

з/п

Склад витрат

Відсоток від загальної

собівартості реалізованої

продукції (у відсотках)

1

2

3

1

Матеріальні витрати

6,1

2

Заробітна плата

13,2

3

Вартість купованої електроенергії

71

                                                                                                                                                        КОДИ

                                                                                                         Дата  (рік, місяць, число)          2012.04.01

Підприємство  ПУБЛІЧНЕ  АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО                                      за ЄДРПОУ                 00130694

                     "ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО"

Територія       ЛЕНIНСЬКИЙ                                                                            за КОАТУУ                0510136600

Організаційно-       Акцiонерне товариство                                                         за КОПФГ                       230

правова форма

господарювання

Орган державного  д/н                                                                                     за СПОДУ                      2804

 

Вид економічної    Розподiлення та постачання електроенергiї                              за КВЕД                        40.13.0

діяльності

Середня кількість працівників (1)            4819                                                                                             

Одиниця виміру: тис. грн.

Адреса           вул. 1-го Травня, 2, м. Вінниця, 21050

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку                 v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

                                                                            Баланс

                                                                      на    31.03.2012   р.

                                                                            Форма N 1                                             Код за ДКУД    180100

                                                Актив                                                    Код         На початок           На кінець

                                                                                                            рядка     звітного періоду   звітного періоду

                                                   1                                                          2                  3                        4

     I. Необоротні активи                                                                                                                             

Нематеріальні активи:                                                                                                                               

     залишкова вартість                                                                               010               2406                    2211

     первісна вартість                                                                                  011               3588                    3589

     накопичена амортизація                                                                       012     (         1182        ) (        1378        )

Незавершені капітальні інвестиції                                                               020               5027                    3689

Основні засоби:                                                                                                                                       

     залишкова вартість                                                                               030             536747                 531705

     первісна вартість                                                                                  031            1040374               1043621

     знос                                                                                                   032     (       503627       ) (       511916       )

Довгострокові біологічні активи:                                                                                                                

     справедлива (залишкова) вартість                                                           035                 0                        0

     первісна вартість                                                                                  036                 0                        0

     накопичена амортизація                                                                       037     (           0           ) (          0          )

Довгострокові фінансові інвестиції:                                                                                                            

     які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств               040                 0                        0

     інші фінансові інвестиції                                                                       045                80                       80

Довгострокова дебіторська заборгованість                                                  050               644                     606

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості                         055               4185                    4123

     первісна вартість інвестиційної нерухомості                                            056              10838                  10838

     знос інвестиційної нерухомості                                                              057     (         6653        ) (        6715        )

Відстрочені податкові активи                                                                     060                 0                        0

Гудвіл                                                                                                    065                 0                        0

Інші необоротні активи                                                                             070                 0                        0

Гудвіл при консолідації                                                                             075                 0                        0

Усього за розділом I                                                                                 080             549089                 542414

     II. Оборотні активиуправління                           

Виробничі запаси                                                                                    100              18751                  14175

Поточні біологічні активи                                                                         110                 0                        0

Незавершене виробництво                                                                        120                 0                        0

Готова продукція                                                                                     130                 0                        0

Товари                                                                                                   140                33                       22

Векселі одержані                                                                                     150                 0                        0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:                                                                                 

     чиста реалізаційна вартість                                                                    160              77211                  82297

     первісна вартість                                                                                  161              80195                  85281

     резерв сумнівних боргів                                                                        162     (         2984        ) (        2984        )

Дебіторська заборгованість за розрахунками:                                                                                              

     з бюджетом                                                                                         170               3840                    3743

     за виданими авансами                                                                          180               408                    1315

     з нарахованих доходів                                                                           190                 0                        0

     із внутрішніх розрахунків                                                                      200                 0                        0

Інша поточна дебіторська заборгованість                                                    210               4518                    3860

Поточні фінансові інвестиції                                                                      220                 0                        0

Грошові кошти та їх еквіваленти:                                                                                                                

     в національній валюті                                                                           230              12472                  27700

     у тому числі в касі                                                                                231                41                       43

     в іноземній валюті                                                                                240                 0                        0

Інші оборотні активи                                                                                250              21759                  21379

Усього за розділом II                                                                                260             138992                 154491

     III. Витрати майбутніх періодів                                                               270               127                     710

     ІV. Необоротні активи та групи вибуття                                                   275                 0                        0

Баланс                                                                                                    280             688208                 697615

                                                                            Пасив                                          Код          На початок           На кінець

                                                                                                            рядка     звітного періоду   звітного періоду

                                                   1                                                          2                  3                        4

     I. Власний капітал                                                                                                                                 

Статутний капітал                                                                                     300              30974                  30974

Пайовий капітал                                                                                      310                 0                        0

Додатковий вкладений капітал                                                                   320                 0                        0

Інший додатковий капітал                                                                         330             442634                 442560

Резервний капітал                                                                                    340               5142                    5142

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)                                           350            (455604)               (436334)

Неоплачений капітал                                                                                360                 0 (         )             0 (         )

Вилучений капітал                                                                                   370                 0 (         )             0 (         )

Накопичена курсова різниця                                                                     375                 0                        0

Усього за розділом I                                                                                 380              23146                  42342

Частка меншості                                                                                      385                 0                        0

     II. Забезпечення наступних витрат і платежів                                                                                             

Забезпечення виплат персоналу                                                                400              23652                  25795

Інші забезпечення                                                                                    410                 0                        0

Сума страхових резервів                                                                           415                 0                        0

Сума часток перестраховиків у страхових резервах                                       416                 0 (         )             0 (         )

Цільове фінансування(2)                                                                           420                 0                        0

Усього за розділом II                                                                                430              23652                  25795

     III. Довгострокові зобов'язання                                                                                                              

Довгострокові кредити банків                                                                    440                 0                        0

Інші довгострокові фінансові зобов'язання                                                  450                 0                        0

Відстрочені податкові зобов'язання                                                            460              19395                  19395

Інші довгострокові зобов'язання                                                                470             392533                 389783

Усього за розділом III                                                                               480             411928                 409178

     IV. Поточні зобов'язання                                                                                                                       

Короткострокові кредити банків                                                                500                 0                        0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями                        510                 0                        0

Векселі видані                                                                                         520                 0                        0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги                              530               7461                    3315

Поточні зобов'язання за розрахунками:                                                                                                       

     з одержаних авансів                                                                              540              15469                  13673

     з бюджетом                                                                                         550             195750                 194542

     з позабюджетних платежів                                                                     560                 0                        0

     зі страхування                                                                                      570               2346                    1806

     з оплати праці                                                                                      580               7872                    6482

     з учасниками                                                                                      590                22                       22

     із внутрішніх розрахунків                                                                      600                 0                        0

Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття,           605                 0                        0

утримуваними для продажу

Інші поточні зобов'язання                                                                         610               562                     460

Усього за розділом IV                                                                               620             229482                 220300

     V. Доходи майбутніх періодів                                                                 630                 0                        0

Баланс                                                                                                    640             688208                 697615

(1) Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у

галузі статистики.

(2) З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)                   0

Примітки: д/н

 

Керівник                                            Ніцак Микола Григорович

Головний бухгалтер                             Зінюк Алла Михайлівна

 

Підприємство  ПУБЛІЧНЕ  АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО                           Дата  (рік, місяць, число)         2012.04.01

                     "ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО"                                                                   за ЄДРПОУ           00130694

Територія       ЛЕНIНСЬКИЙ                                                                                  за КОАТУУ          0510136600

Орган державного  д/н                                                                                           за СПОДУ                2804

 

Організаційно-правова      Акцiонерне товариство                                                    за КОПФГ                 230

форма господарювання

Вид економічної    Розподiлення та постачання електроенергiї                                    за КВЕД                  40.13.0

діяльності

Одиниця виміру: тис. грн.           

                                             Звіт про фінансові результати                 Контрольна сума

                                                             за 1 квартал 2012 року

                                               I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ                          Форма N 2      Код за ДКУД    1801003

 

                                               Стаття                                                    Код           За звітний         За попередній

                                                                                                           рядка            період                період

                                                  1                                                          2                   3                        4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                     010              384101                317627

Податок на додану вартість                                                                      015               64011        ( )       (52932       )

Акцизний збір                                                                                        020                  0 (         ) (          0           )

                                                                                                             025                  0 (         ) (          0           )

Інші вирахування з доходу                                                                        030                  0 (         ) (          0           )

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції                                           035              320090                264695

(товарів, робіт, послуг)

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)                          040              274597       ( )      (204468      )

Валовий:                                                                                                050               45493                  60227

     прибуток

     збиток                                                                                               055                  0 (         ) (          0           )

Інші операційні доходи                                                                            060                4024                   4522

у т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і                               061                  0                        0

сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок

сільськогосподарської діяльності

Адміністративні витрати                                                                          070              20697(       )         16724(       )

Витрати на збут                                                                                      080                  0 (         )            0 (         )

Інші операційні витрати                                                                           090               4368(        )          2839(        )

у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів                             091                  0 (         )            0 (         )

сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок

сільськогосподарської діяльності

Фінансові результати від операційної діяльності:                                         100               24452                  45186

     прибуток

     збиток                                                                                               105                  0 (         )            0 (         )

Доход від участі в капіталі                                                                        110                  0                        0

Інші фінансові доходи                                                                              120                  0                        0

Інші доходи(1)                                                                                        130                243                     170

Фінансові витрати                                                                                   140                  0 (         )            0 (         )

Втрати від участі в капіталі                                                                       150                  0 (         )            0 (         )

Інші витрати                                                                                           160                303(         )          145(         )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті                            165                  0                        0

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:                   170               24392                  45211

     прибуток

     збиток                                                                                               175                  0 (         )            0 (         )

     у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від                    176                  0                        0

переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок

припинення діяльності

управління     у т.ч. збиток від припиненої діяльності                                                177                   0(         )              0(          )

та/або збиток від переоцінки  необоротних активів

 та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

Податок на прибуток від звичайної діяльності                                             180                5122                   11296

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності                                   185                  0                        0

Фінансові результати від звичайної діяльності:                                            190               19270                  33915

     прибуток

     збиток                                                                                               195                  0 (         )            0 (         )

Надзвичайні:                                                                                          200                  0                        0

     доходи

     витрати                                                                                              205                  0 (         )            0 (         )

Податки з надзвичайного прибутку                                                           210                  0 (         )            0 (         )

Частка меншості                                                                                     215                  0 (         )            0 (         )

Чистий:                                                                                                 220               19270                  33915

     прибуток

     збиток                                                                                               225                  0 (        )             0 (         )

Забезпечення матеріального заохочення                                                    226                  0                        0

                                               II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

                                  Найменування показника                                       Код           За звітний         За попередній

                                                                                                           рядка            період                період

                                                   1                                                          2                   3                        4

Матеріальні затрати                                                                                230               12782                  17513

Витрати на оплату праці                                                                          240               49729                  40339

Відрахування на соціальні заходи                                                              250               18400                  14615

Амортизація                                                                                          260                9552                   8818

Інші операційні витрати                                                                           270               14151                  10973

Разом                                                                                                    280              104614                 92258

                                               III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

                                           Назва статті                                                 Код           За звітний         За попередній

                                                                                                           рядка             період                період

                                                  1                                                          2                    3                        4

Середньорічна кількість простих акцій                                                       300                  0                        0

Скоригована середньорічна кількість простих акцій                                     310                  0                        0

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію (грн)                                 320                  0                        0

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію (грн)             330                  0                        0

Дивіденди на одну просту акцію (грн)                                                        340                  0                        0

(1) З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131)                              0

Примітки: д/н

Керівник                                        Ніцак Микола Григорович

Головний                                       Зінюк Алла Михайлівна

бухгалтер

Поділитись: