Акціонерам

Квартальна iнформацiя емiтента цiнних паперiв за 2 квартал 2011 року

25 липня 2011

Зміст

1. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб                     

2. Основні відомості про випущені акції

3. Основні відомості про облігації емітента при закритому розміщенні (за звітний

період)

4. Основні відомості про похідні цінні папери емітента

5. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у                      

депозитарній системі України, послугами яких користується емітент

6. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

7. Інформація про господарську та фінансову діяльність                                                                  

    а) інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності                            

    б) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції                         

    в) інформація про собівартість реалізованої продукції                                                                  

8. Квартальна фінансова звітність емітента                                                                                       

9. Проміжна фінансова звітність емітента, складена відповідно до Міжнародних

стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

10. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання

зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості)

11. Примітки:  Акції та облігації  емітента у звітному періоді не випускались; посада

корпоративного секретаря  відсутня.

                                                          Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та

 достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних

Комісії.

  Генеральний директор                                                                                 Ніцак  М. Г.

                            (посада)                                          (підпис)                           (прізвище та ініціали керівника)

                                                                                                                                  25.07.2011

                                                                               М.П.                                           (дата)          

                         Квартальна інформація емітента цінних паперів

                                               за      2    квартал       2011       року                     

                                                              1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента                           ПУБЛІЧНЕ  АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

                                                                                     "ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО"

1.2. Організаційно-правова форма емітента            Акцiонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента     00130694

1.4. Місцезнаходження емітента                               вул. 1-го Травня, 2, м. Вінниця, 21050

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента       (0432) 52-50-59, 52-50-11

1.6. Електронна поштова адреса емітента                kanc@obl.vn.energy.gov.ua

               2. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

2.1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній

базі даних Комісії                                                                                                                    25.07.2011

                                                                                                                                                   (дата)

2.2. Квартальна                www.voe.com.ua/index_.shtml

інформація розміщена                                                                             в мережі                 25.07.2011

на сторінці                                                                                               Інтернет                   (дата)

(за наявності)

                                                                   (адреса сторінки)

3. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб

3.1. Повне найменування                                          ПУБЛІЧНЕ  АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

                                                                                     "ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО"

3.2. Серія та номер свідоцтва про державну           серія А01 №644170

реєстрацію

3.3. Дата державної реєстрації                                                                                                     20.07.2004

3.4. Місцезнаходження                                              вул. 1-го Травня, 2, м. Вінниця, 21050

3.5. Статутний капітал (грн.)                                                                                                         30973660

3.6. Чисельність працівників (чол.)                                                                                                       4858

3.7. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

      Код за КВЕД                                                                  Вид діяльності

          40.13.0          Розподiлення та постачання електроенергiї

              0              д/н

              0              д/н

3.8. Відсоток акцій (часток, паїв), що належать державі                                                                           0

3.9. Відсоток акцій (часток, паїв), що передано до статутного                                                               75

капіталу державного (національного) акціонерного товариства

та/або холдингової компанії

3.10. Органи управління емітента

Органами управління ПАТ "Вінницяобленерго" є :

- Вищий орган Товариства  - Загальні збори акціонерів Товариства;

- Наглядовий орган Товариства  - Наглядова рада Товариства;

- Виконавчий орган Товариства  - Дирекція Товариства;

- Контролюючий орган  Товариства - Ревізійна комісія Товариства.

3.11. Посадові особи емітента

ДИРЕКЦІЯ ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"

1. НІЦАК Микола Григорович                    -  Генеральний директор ПАТ "Вінницяобленерго"

2. МАРЦЕНЮК Олександр  Антонович      -  член Дирекції

3. ВОЛКОВ Володимир Костянтинович      -  член Дирекції

4. ПЕНТЮК Ірина Костянтинівна                  -  член Дирекції

5. ХРЕБТІЙ Віталій Михайлович                    - член Дирекції

6. ЯЩУК Віктор Павлович                              - член Дирекції

7. КОВАЛЬЧУК Віталій Семенович              - член Дирекції

8. ТОКАР Борис Володимирович                  - член Дирекції

9. ВДОВИЧЕНКО Олександр Васильович    - секретар Дирекції

НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА :

1. КАТРЕНКО  Григорій Миколайович     -  Голова  Наглядової ради

2. Юридична особа  НАК "Енергетична компанія України" -  член  Наглядової ради

3. ГАЙДАМАКА Наталія Володимирівна  - член Наглядової ради

4. КОМАРЕНКО Олександр Іванович   - член Наглядової ради                          

5. ТОКАРЕВА Людмила Михайлівна - член Наглядової ради

6. КОЗАКОВА Аліна Володимирівна  - член Наглядової ради            

7. Юридична особа   ГАРЕНСІА  ЕНТЕРПРАЙЗІЗ  ЛІМІТЕД  (GARENSIA ENTERPRISES

LIMITED)  - член Наглядової ради

РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ТОВАРИСТВА:

1. ПАЛІЙЧУК Наталія Олексіївна  - Голова   Ревізійної комісії

2. КАНІЩЕВА  Ганна Василівна - член Ревізійної комісії

3. КУЛАГІНА  Віта  Дмитрівна  - член Ревізійної комісії

4. ІОНОВА  Оксана Борисівна  - член Ревізійної комісії

5. ГОРЕЛИК Леонід Михайлович  - член Ревізійної комісії

Головний бухгалтер ПАТ "Вінницяобленерго" -  ЗІНЮК Алла Михайлівна

3.12. Засновники емітента

На момент створення ПАТ "Вінницяобленерго" його засновником була держава в особі

Міністерства енергетики та електрифікації України.

3.13. Інформація щодо участі підприємства у створенні інших підприємств, установ та

організацій

ПАТ "Вінницяобленерго"не  брало участі у створенні підприємств, установ та організацій.

6. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у

                      депозитарній системі України, послугами яких користується емітент

6.1. Найменування                                            Відкрите акціонерне товариство "Національний

                                                                            депозитарій України"

6.2. Організаційно-правова форма                  Вiдкрите акцiонерне товариство

6.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ           30370711

6.4. Місцезнаходження                                     01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, буд. 3

6.5. Номер ліцензії на цей вид діяльності        АВ №189650

6.6. Дата видачі ліцензії                                                                                                                19.09.2006

6.7. Міжміський код та телефон                       (044) 279-10-78,

6.8. Факс                                                            (044) 377-70-16

6.9. Вид професійної діяльності на                  Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів

фондовому ринку

6.10. Опис

д/н

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.1. Найменування                                            Товариство з обмеженою відповідальністю "УПР-

                                                                            ФІНАНС"

6.2. Організаційно-правова форма                  Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

6.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ           36980202

6.4. Місцезнаходження                                     03035, м. Київ, вул. Кавказька, буд.11

6.5. Номер ліцензії на цей вид діяльності        АВ №520607

6.6. Дата видачі ліцензії                                                                                                                15.04.2010

6.7. Міжміський код та телефон                       (044) 362-79-73

6.8. Факс                                                            (044) 248-63-59

6.9. Вид професійної діяльності на                  Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів

фондовому ринку

6.10. Опис

д/н

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Інформація про господарську та фінансову діяльність

              8.1. Інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності

На 30.06.11 р. Основні засоби ПАТ "Вінницяобленерго"  склали:                                              

    

 -  виробничого призначення:  на початок періоду -  489 967 тис.грн.,  на кінець звітного періоду

 - 496 126 тис.грн.

 - невиробничого призначення: на початок періоду -  2 999 тис.грн.,  на кінець звітного періоду -

 2 442 тис.грн.

УСЬОГО: на початок періоду -   492 966 тис.грн., на кінець звітного періоду -  498 568 тис.грн.

 

 Ступінь зносу всіх основних засобів  складає                        49,52%,   ступінь використання  

  -       50,48% 

 Ступінь зносу виробничих основних засобів складає         49,21% ,   ступінь використання    -

      50,79%

 Ступінь зносу невиробничих основних засобів складає     77,27%,    ступінь використання    -

       22,73%

8.2. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї

N з/п

Основний
вид
продукцiї

Обсяг виробництва

Обсяг реалiзованої продукцiї

у натуральнiй
формi
(фiзична
од. вим.)

у грошовiй
формi
(тис. грн.)

у вiдсотках
до всiєї
виробленої
продукцiї

у натуральнiй
формi
(фiзична
од. вим.)

у грошовiй
формi
(тис. грн.)

у вiдсотках
до всiєї
виробленої
продукцiї

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Послуги з
розподiлення
та постачання
електроенергiї

д/н

0,00

0

1540090
тис.кВтг

480684,00

99

8.3. Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї

N з/п

Склад витрат

Вiдсоток вiд загальної
собiвартостi
реалiзованої продукцiї
(у вiдсотках)

1

2

3

1

Матерiальнi витрати

9,9

2

Заробiтна плата

16

3

Вiдрахування на соц. Заходи

5,8

4

Вартiсть купованої електроенергiї

62,8

 

КОДИ

 

Дата (рiк, мiсяць, число)

Пiдприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО"

за ЄДРПОУ

00130694

Територiя

ЛЕНIНСЬКИЙ

за КОАТУУ

0510136600

Органiзацiйно-правова форма господарювання

Акцiонерне товариство

за КОПФГ

230

Орган державного д/н

 

за СПОДУ

2804

Вид економiчної дiяльностi

Розподiлення та постачання електроенергiї

за КВЕД

40.13.0

Одиниця вимiру:тис. грн.

Контрольна сума

Адреса

вул. 1-го Травня, 2, м. Вiнниця, 21050

 

                                                                              Баланс

                                                                      на  30.06.2011р.

                                                                            Форма N 1                                             Код за ДКУД    180100

                                                Актив                                                    Код         На початок           На кінець

                                                                                                            рядка     звітного періоду   звітного періоду

                                                   1                                                          2                  3                        4

     I. Необоротні активи                                                                                                                             

Нематеріальні активи:                                                                                                                               

     залишкова вартість                                                                               010               1568                    1339

     первісна вартість                                                                                  011               2341                    2438

     накопичена амортизація                                                                       012               773                      1099        

Незавершені капітальні інвестиції                                                               020               8806                   11877

Основні засоби:                                                                                                                                       

     залишкова вартість                                                                               030             492966                 498568

     первісна вартість                                                                                  031             967296                 987652

     знос                                                                                                   032             474330                 489084      

Довгострокові біологічні активи:                                                                                                                

     справедлива (залишкова) вартість                                                           035                 0                        0

     первісна вартість                                                                                  036                 0                        0

     накопичена амортизація                                                                       037                 0                         0          

Довгострокові фінансові інвестиції:                                                                                                            

     які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств               040                 0                        0

     інші фінансові інвестиції                                                                       045                80                       80

Довгострокова дебіторська заборгованість                                                  050               839                     704

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості                         055               4689                    4259

     первісна вартість інвестиційної нерухомості                                            056              11249                  10809

     знос інвестиційної нерухомості                                                              057               6560                     6550        

Відстрочені податкові активи                                                                     060                 0                        0

Гудвіл                                                                                                    065                 0                        0

Інші необоротні активи                                                                             070                 0                        0

Гудвіл при консолідації                                                                             075                 0                        0

Усього за розділом I                                                                                 080             508948                 516827

 

     II. Оборотні активиуправління                                                                                                                

Виробничі запаси                                                                                    100              25567                  36569

Поточні біологічні активи                                                                         110                 0                        0

Незавершене виробництво                                                                        120                 0                        0

Готова продукція                                                                                     130                 0                        0

Товари                                                                                                   140                36                       11

Векселі одержані                                                                                     150                 0                        0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:                                                                                 

     чиста реалізаційна вартість                                                                    160              68204                  74838

     первісна вартість                                                                                  161              75942                  78497

     резерв сумнівних боргів                                                                        162               7738                     3659        

Дебіторська заборгованість за розрахунками:                                                                                              

     з бюджетом                                                                                         170               2808                    2698

     за виданими авансами                                                                          180               6505                    1927

     з нарахованих доходів                                                                           190                 0                        0

     із внутрішніх розрахунків                                                                      200                 0                        0

Інша поточна дебіторська заборгованість                                                    210               3478                    5012

Поточні фінансові інвестиції                                                                      220                 0                        0

Грошові кошти та їх еквіваленти:                                                                                                                

     в національній валюті                                                                           230              28604                  47138

     у т. ч. в касі                                                                                         231                 5                       41

     в іноземній валюті                                                                                240                 0                        0

Інші оборотні активи                                                                                250              27707                  28646

Усього за розділом II                                                                                260             162909                 196839

     III. Витрати майбутніх періодів                                                               270                95                      832

     ІV. Необоротні активи та групи вибуття                                                   275                 0                        0

Баланс                                                                                                    280             671952                 714498

 

                                                         Пасив                                                         Код         На початок           На кінець

                                                                                                            рядка     звітного періоду   звітного періоду

                                                   1                                                          2                  3                        4

     I. Власний капітал                                                                                                                                 

Статутний капітал                                                                                     300              30974                  30974

Пайовий капітал                                                                                      310                 0                        0

Додатковий вкладений капітал                                                                   320                 0                        0

Інший додатковий капітал                                                                         330             379773                 422500

Резервний капітал                                                                                    340               3044                    5142

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)                                           350             -416122                -410551

Неоплачений капітал                                                                                360                 0                        0          

Вилучений капітал                                                                                   370                 0                        0          

Накопичена курсова різниця                                                                     375                 0                        0

Усього за розділом I                                                                                 380              -2331                  48065

Частка меншості                                                                                      385                 0                        0

     II. Забезпечення наступних витрат і платежів                                                                                             

Забезпечення виплат персоналу                                                                400                 0                        0

Інші забезпечення                                                                                    410                 0                        0

Сума страхових резервів                                                                           415                 0                        0

Сума часток перестраховиків у страхових резервах                                       416                 0                        0          

Цільове фінансування                                                                              420                 0                        0

Усього за розділом II                                                                                430                 0                        0

     III. Довгострокові зобов'язання                                                                                                              

Довгострокові кредити банків                                                                    440                 0                        0

Інші довгострокові фінансові зобов'язання                                                  450                 0                        0

Відстрочені податкові зобов'язання                                                            460              38875                  38875

Інші довгострокові зобов'язання                                                                470             401918                 392919

Усього за розділом III                                                                               480             440793                 431794

     IV. Поточні зобов'язання                                                                                                                       

Короткострокові кредити банків                                                                500                 0                        0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями                        510                 0                      4821

Векселі видані                                                                                         520                 0                        0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги                              530               3744                    9941

Поточні зобов'язання за розрахунками:                                                                                                       

     з одержаних авансів                                                                              540              16398                  12760

     з бюджетом                                                                                         550             206812                 197395

     з позабюджетних платежів                                                                     560                 0                        0

     зі страхування                                                                                      570               863                    2502

     з оплати праці                                                                                      580               5277                    6765

     з учасниками                                                                                      590                27                       26

     із внутрішніх розрахунків                                                                      600                 0                        0

Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття,           605                 0                        0

утримуваними для продажу

Інші поточні зобов'язання                                                                         610               369                     429

Усього за розділом IV                                                                               620             233490                 234639

     V. Доходи майбутніх періодів                                                                 630                 0                        0

Баланс                                                                                                    640             671952                 714498

Примітки: д/н

Керівник                                       Ніцак Микола Григорович

Головний                                      Зінюк Алла Михайлівна

бухгалтер

 

Підприємство  ПУБЛІЧНЕ  АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО                           Дата  (рік, місяць, число)         2011.07.01

                     "ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО"                                                                   за ЄДРПОУ           00130694

Територія       ЛЕНIНСЬКИЙ                                                                                  за КОАТУУ          0510136600

Орган державного  д/н                                                                                           за СПОДУ                2804

 

Організаційно-правова      Акцiонерне товариство                                                    за КОПФГ                 230

форма господарювання

Вид економічної    Розподiлення та постачання електроенергiї                                    за КВЕД                  40.13.0

діяльності

Одиниця виміру: тис Контрольна сума. грн.           

                                      Звіт про фінансові результати                                        

                                                             за І півріччя 2011 року

                                               I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ                          Форма N 2      Код за ДКУД    1801003

                                               Стаття                                                    Код           За звітний         За попередній

                                                                                                           рядка            період                період

                                                  1                                                          2                   3                        4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                     010              585362                465821

Податок на додану вартість                                                                      015               97548                  77628       

Акцизний збір                                                                                        020                  0                        0          

  025                                                                                                        0                                              0          

Інші вирахування з доходу                                                                        030                  0                        0          

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції                                           035              487814                388193

(товарів, робіт, послуг)

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)                          040              394766                313884      

Загальновиробничі витрати                                                                      045                  0                        0          

Валовий:                                                                                                050               93048                  74309

     прибуток

     збиток                                                                                               055                  0                        0

Інші операційні доходи                                                                            060                9593                   7652

у т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і                               061                  0                        0

сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок

сільськогосподарської діяльності

Адміністративні витрати                                                                          070               33599                  26656

 

Витрати на збут                                                                                      080                  0                        0          

Інші операційні витрати                                                                           090                6376                   10700                   

у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів                             091                  0                        0          

сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок

сільськогосподарської діяльності

Фінансові результати від операційної діяльності:                                         100               62666                  44605

     прибуток

     збиток                                                                                               105                  0                        0          

Доход від участі в капіталі                                                                        110                  0                        0

Інші фінансові доходи                                                                              120                  0                        0

Інші доходи                                                                                            130                503                     297

Фінансові витрати                                                                                   140                  0                        0          

Втрати від участі в капіталі                                                                       150                  0                        0          

Інші витрати                                                                                           160                269                     111                     

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті                            165                  0                        0

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:                                                                  

     Прибуток                                                                                                            170                 62900                    44791

     збиток                                                                                               175                  0                            0          

     у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від                    176                  0                        0

переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок

припинення діяльності

управління     у т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток

 від переоцінки                                                                                       177                  0                        0          

 необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення

діяльності

Податок на прибуток від звичайної діяльності                                             180               15373                  11998

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності                                   185                  0                        0

Фінансові результати від звичайної діяльності:                                            190               47527                  32793

     прибуток

     збиток                                                                                               195                  0                        0          

Надзвичайні:                                                                                          200                  0                        0

     доходи

     витрати                                                                                              205                  0                        0          

Податки з надзвичайного прибутку                                                           210                  0                        0          

Частка меншості                                                                                     215                  0                        0          

Чистий:                                                                                                                                                 

     Прибуток                                                                                                            220                 47527                    32793

     збиток                                                                                               225                  0                        0          

Забезпечення матеріального заохочення                                                    226                  0                        0

                                               II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

                                  Найменування показника                                       Код           За звітний         За попередній

                                                                                                           рядка            період                період

                                                   1                                                          2                   3                        4

Матеріальні затрати                                                                                230               36247                  21944

Витрати на оплату праці                                                                          240               83548                  69968

Відрахування на соціальні заходи                                                              250               30021                  25377

Амортизація                                                                                          260               17184                  16816

Інші операційні витрати                                                                           270               20047                  16022

Разом                                                                                                    280              187047                150127

                                               III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

                                           Назва статті                                                 Код           За звітний         За попередній

                                                                                                           рядка             період                період

                                                  1                                                          2                    3                        4

Середньорічна кількість простих акцій                                                       300                  0                        0

Скоригована середньорічна кількість простих акцій                                     310                  0                        0

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію (грн)                                 320                  0                        0

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію (грн)             330                  0                        0

Дивіденди на одну просту акцію (грн)                                                        340                  0                        0

Примітки: д/н

Керівник                                        Ніцак Микола Григорович

Головний                                       Зінюк Алла Михайлівна

бухгалтер

Поділитись: