Акціонерам

Квартальна iнформацiя емiтента цiнних паперiв за 2 квартал 2013 року

25 липня 2013

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

  Генеральний директор                                                                Касіч Ю.П.

                            (посада)                                          (підпис)                           (прізвище та ініціали керівника)

                                                                                                                                  25.07.2013

                                                                               М.П.                                           (дата)

                                Квартальна інформація емітента цінних паперів

                                                  за      2    квартал        2013  року                       

                                                              1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента                           ПУБЛІЧНЕ  АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

                                                                                     "ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО"

1.2. Організаційно-правова форма емітента            Акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ                    00130694

1.4. Місцезнаходження емітента                               вул. 1-го Травня, 2, м. Вінниця, 21050

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента       (0432) 52-50-59, 52-50-11

1.6. Електронна поштова адреса емітента                kanc@obl.vn.energy.gov.ua

               2. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

2.1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній

інформаційній базі даних Комісії                                                                                           25.07.2013

                                                                                                                                                   (дата)

2.2. Квартальна                www.voe.com.ua/index_.shtml

інформація розміщена                                                                             в мережі                 25.07.2013

 на сторінці                                                                                              Інтернет                   (дата)

                                                                   (адреса сторінки)

 

                                                                                Зміст

1. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб                     

2. Основні відомості про випущені акції

3. Основні відомості про облігації емітента при закритому розміщенні (за звітний період)

4. Основні відомості про похідні цінні папери емітента

5. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент

6. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

7. Інформація про господарську та фінансову діяльність                                                                  

    а) інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності                            

    б) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції                         

    в) інформація про собівартість реалізованої продукції                                                                  

8. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

9. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

10. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

11. Примітки:  Акції та облігації емітента у звітному періоді не випускались; посада корпоративного секретаря відсутня.

3. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб

3.1. Повне найменування                                          ПУБЛІЧНЕ  АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

                                                                                     "ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО"

3.2. Серія та номер свідоцтва про державну           серія А01 №644170

реєстрацію

3.3. Дата державної реєстрації                                                                                                     20.07.2004

3.4. Місцезнаходження                                              вул. 1-го Травня, 2, м. Вінниця, 21050

3.5. Статутний капітал (грн.)                                                                                                         30973660

3.6. Чисельність працівників (чол.)                                                                                                       4817

3.7. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

      Код за КВЕД                                                                  Вид діяльності

           35.12           [2010]Передача електроенергії

           35.13           [2010]Розподілення електроенергії

           35.14           [2010]Торгівля електроенергією

3.8. Відсоток акцій (часток, паїв), що належать державі                                                                           0

3.9. Відсоток акцій (часток, паїв), що передано до статутного                                                               25

 капіталу державного (національного) акціонерного

товариства та/або холдингової компанії

3.10. Органи управління емітента

Органами управління ПАТ "Вінницяобленерго" є:

- Вищий орган Товариства  - Загальні збори акціонерів Товариства;

- Наглядовий орган Товариства  - Наглядова рада Товариства;

- Виконавчий орган Товариства  - Дирекція Товариства;

- Контролюючий орган  Товариства - Ревізійна комісія Товариства.

3.11. Посадові особи емітента

ДИРЕКЦІЯ ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"

1.  КАСІЧ  Юрій Петрович     -  Генеральний директор ПАТ "Вінницяобленерго"

2. МАЦОЛА Віталій Михайлович      -  член  Дирекції

3. ХРЕБТІЙ Віталій Михайлович         -  член Дирекції

4. МЯГКОВ  Антон Євгенович           -  член Дирекції

5. ПОЛІЩУК Андрій Леонідович       -  член Дирекції

6. БУЗЬКО Алла Ігорівна                     -  член Дирекції

7. КРАВЕЦЬ Руслан Борисович         - член Дирекції

8. ВДОВИЧЕНКО Олександр Васильович   - секретар Дирекції

НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА :

1. Юридична особа Компанія ГАРЕНСІА  ЕНТЕРПРАЙЗІЗ  ЛІМІТЕД  (GARENSIA ENTERPRISES LIMITED)  - Голова  Наглядової ради

2. Юридична особа  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ” -  член  Наглядової ради

3. Юридична особа Компанія ЕНЕРДЖІ СТАНДАРД ПАУЕР ЛІМІТЕД (ENERGY STANDARD POWER LIMITED) - член Наглядової ради

4. Громадянин Російської Федерації  Малинін Максим Юрійович   - член Наглядової ради   

5. Овденко Галина Володимирівна - член Наглядової ради

6. Комаренко Олександр Іванович - член Наглядової  ради

7. Попов Сергій Андрійович - член Наглядової ради

РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ТОВАРИСТВА:

1. Івахно Віталій Валерійович    - Голова   Ревізійної комісії

2. Петрикова Олена Анатоліївна   - член Ревізійної комісії

3. Романенко Ольга Олегівна    - член Ревізійної комісії

4. Новоторова Світлана Олександрівна   - член Ревізійної комісії

5. Юридична  особа  Національна  акціонерна  компанія  „Енергетична компанія України” -

 член Ревізійної комісії

Головний бухгалтер ПАТ "Вінницяобленерго" -  ЗІНЮК Алла Михайлівна

3.12. Засновники емітента

На момент створення ПАТ "Вінницяобленерго" його засновником була держава в особі

Міністерства енергетики та електрифікації України.

3.13. Інформація щодо участі підприємства у створенні інших підприємств, установ та

організацій

ПАТ "Вінницяобленерго"не  брало участі у створенні підприємств, установ та організацій.

6. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент

6.1. Найменування                                            Публічне  акціонерне товариство "Національний

                                                                            депозитарій України"

6.2. Організаційно-правова форма                  Публічне акціонерне товариство

6.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ           30370711

6.4. Місцезнаходження                                     01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, буд. 3

6.5. Номер ліцензії на цей вид діяльності        АВ №189650

6.6. Дата видачі ліцензії                                                                                                                19.09.2006

6.7. Міжміський код та телефон                       (044) 279-10-78,

6.8. Факс                                                            (044) 377-70-16

6.9. Вид професійної діяльності на                  Депозитарна діяльність

фондовому ринку

6.10. Опис

Обслуговування  емісії   цінних паперів ПАТ "Вінницяобленерго".

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.1. Найменування                                            Товариство з обмеженою відповідальністю

                                                                            "УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР"

6.2. Організаційно-правова форма                  Товариство з обмеженою відповідальністю

6.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ           21656006

6.4. Місцезнаходження                                     01010, м. Київ, вул. Суворова, 4/6

6.5. Номер ліцензії на цей вид діяльності        Серія АГ №399289

6.6. Дата видачі ліцензії                                                                                                                01.10.2010

6.7. Міжміський код та телефон                       (044)499-90-08

6.8. Факс                                                            (044)499-90-08

6.9. Вид професійної діяльності на                  Депозитарна діяльність

фондовому ринку

6.10. Опис

 Відкриття та ведення рахунків у  цінних паперах  власникам іменних цінних паперів ПАТ

"Вінницяобленерго".

8. Інформація про господарську та фінансову діяльність

8.1. Інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності

Основні показники  фінансово-господарської діяльності  ПАТ  „Вінницяобленерго” станом

 на  30.06. 2013 р.

Усього активів:                                                                 802 488  тис.грн.

Основні засоби:                                                                572 184  тис.грн.

Довгострокові фінансові інвестиції:                            - 

Запаси:                                                                                27 286    тис.грн.

Сумарна дебіторська заборгованість:                         137 814  тис.грн.

Грошові кошти та їх еквіваленти  :                                15 117  тис.грн.

Нерозподілений прибуток (збиток):                             -126 684  тис.грн.

Власний капітал :                                                               362 951  тис.грн.

Статутний капітал :                                                            30 974  тис.грн.

Довгострокові зобов’язання :                                         363 564  тис.грн.

Поточні зобов’язання:                                                      75 973  тис.грн.

Чистий прибуток:                                                               70 009  тис.грн.

Середньорічна  кількість акцій:      3 097 366 шт.

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду:    -

Загальна сума коштів, витрачених  на викуп   власних акцій протягом періоду: -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб): 4817 ч.

 

  На 30.06.13р  основні засоби   ПАТ "Вінницяобленерго"  склали:                                        

          

 -  виробничого призначення:  на початок періоду -  566 214 тис.грн.,  на кінець звітного

періоду -  569 963 тис.грн.

 - невиробничого призначення: на початок періоду -  2 845 тис.грн.,  на кінець звітного

періоду - 2 214  тис.грн.

 

УСЬОГО: на початок періоду -   569 059  тис.грн., на кінець звітного періоду -  572 177

тис.грн.

 

 Ступінь зносу всіх основних засобів  складає                     49,28%,   ступінь використання

  - 50,72% 

 Ступінь зносу виробничих основних засобів складає       48,98% ,   ступінь використання 

-  51,02%

 Ступінь зносу невиробничих основних засобів складає   79,82%,      ступінь викорстання  -

  20,18%

8.2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

   N      Основний                    Обсяг виробництва                            Обсяг реалізованої продукції

  з/п           вид

            продукції               у              у грошовій             у                     у               у грошовій             у

                                  натуральній         формі          відсотках     натуральній          формі          відсотках

                                        формі          (тис. грн.)        до всієї            формі           (тис. грн.)        до всієї

                                     (фізична                              вироблено      (фізична                                 реалізо-

                                    од. вим.)                              ї продукції      од. вим.)                                   ваної

                                                                                                                                                        продукції

   1              2                      3                      4                    5                     6                       7                    8

   1   Послуги з           д/н                             0,00                   0          1 381 204                   595070,00             99,97

        розподілення та                                                                      тис.кВтг

         постачання

        електроенергії

8.3. Інформація про собівартість реалізованої продукції

   N                                                             Склад витрат                                                           Відсоток від

  з/п                                                                                                                                                загальної

                                                                                                                                                    собівартості

                                                                                                                                                     реалізовано

                                                                                                                                                      ї продукції

                                                                                                                                                             (у

                                                                                                                                                      відсотках)

   1                                                                       2                                                                               3

   1   Матеріальні витрати                                                                                                                    5,6

   2   Заробітна плата                                                                                                                           17

   3   Вартість купованої електроенергії                                                                                              65,6

   4   Відрахування на соціальні заходи                                                                                                6,2

 

                                                                                                                                                        КОДИ

                                                                                                         Дата  (рік, місяць, число)          2013.07.01

Підприємство ПУБЛІЧНЕ  АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО                                      за ЄДРПОУ                 00130694

"ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО"

Територія       ВIННИЦЯ                                                                                  за КОАТУУ                0510100000

Організаційно-       Акціонерне товариство                                                         за КОПФГ                       230

правова форма

господарювання

Вид економічної    Розподілення електроенергії                                                  за КВЕД                         35.13

діяльності

Середня кількість працівників1              4742

Адреса,          вул. 1-го Травня, 2, м. Вінниця, 21050

телефон

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності                                                                                     v

                                       Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)

                                                                        на    30.06.2013   р.

                                                                                                                   Форма № 1          Код за        1801001

                                               Актив                                                  Код    На початок    На кінець

                                                                                                        рядка                        звітного

                                                                                                                     звітного        періоду

                                                   1                                                       2             3                 4

     I. Необоротні активи                                                                                                             

Нематеріальні активи                                                                           1000             1507               2686

    первісна вартість                                                                              1001             3750               5536

    накопичена амортизація                                                                    1002             2243               2850

Незавершені капітальні інвестиції                                                           1005             6877              10464

Основні засоби                                                                                   1010           569066           572184

    первісна вартість                                                                              1011         1105602          1128161

    знос                                                                                                1012           536536           555977

Інвестиційна нерухомість                                                                     1015             3934               3809

    первісна вартість інвестиційної нерухомості                                    1016            10833             10833

    знос інвестиційної нерухомості                                                        1017             6899               7024

Довгострокові біологічні активи                                                            1020                  0                    0

    первісна вартість довгострокових біологічних активів                     1021                 0                    0

    накопичена амортизація довгострокових біологічних активів            1022                 0                    0

Довгострокові фінансові інвестиції:                                                                                             

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств              1030                  0                    0

інші фінансові інвестиції                                                                       1035                80                  80

Довгострокова дебіторська заборгованість                                             1040            10913             10840

Відстрочені податкові активи                                                                 1045                  0                    0

Гудвіл                                                                                               1050                 0                    0

Гудвіл при консолідації                                                                        1055                  0                    0

Відстрочені аквізиційні витрати                                                         1060                 0                    0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах            1065                 0                    0

Інші необоротні активи                                                                        1090                  0                    0

Усього за розділом I                                                                            1095         592377          600063

                                                   1                                                       2        періоду             3   4

     II. Оборотні активи                                                                                                               

Запаси                                                                                               1100            22909             27302

    Виробничі запаси                                                                            1101            22909             27286

    Незавершене виробництво                                                               1102                 0                    0

    Готова продукція                                                                            1103                 0                    0

    Товари                                                                                           1104                 0                   16

Поточні біологічні активи                                                                     1110                  0                    0

Депозити перестрахування                                                                 1115                 0                    0

Векселі одержані                                                                               1120                 0                    0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги            1125            39894             52712

Дебіторська заборгованість за розрахунками:                                                                               

    за виданими авансами                                                                       1130            14214             57416

    з бюджетом                                                                                     1135            28115             23233

        у тому числі з податку на прибуток                                                  1136                  0                    0

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих                  1140                 0                    0

Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх                   1145                 0                    0

Інша поточна дебіторська заборгованість                                               1155            38112              4453

Поточні фінансові інвестиції                                                                 1160                  0                    0

Гроші та їх еквіваленти                                                                         1165             2201              15117

    Готівка                                                                                          1166                 0                    0

    Рахунки в банках                                                                             1167                 0                    0

Витрати майбутніх періодів                                                                   1170               305                 704

Частка перестраховика у страхових резервах                                      1180                 0                    0

у тому числі в:                                                                                   1181                 0                    0

    резервах довгострокових зобов’язань

    резервах збитків або резервах належних виплат                                1182                 0                    0

    резервах незароблених премій                                                           1183                 0                    0

    інших страхових резервах                                                                1184                 0                    0

Інші оборотні активи                                                                            1190            23068             21488

Усього за розділом II                                                                           1195         168818          202425

     III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи                     1200                 0                    0

вибуття

Баланс                                                                                              1300         761195          802488

                                               Пасив                                                  Код    На початок    На кінець

                                                                                                        рядка                        звітного

                                                                                                                     звітного        періоду

                                                   1                                                       2             3                 4

     I. Власний капітал                                                                                                                

Зареєстрований капітал                                                                        1400            30974             30974

Капітал у дооцінках                                                                              1405           377149           377149

Додатковий капітал                                                                              1410            76608             76370

    Емісійний дохід                                                                               1411                 0                    0

    Накопичені курсові різниці                                                               1412                 0                    0

Резервний капітал                                                                                1415             5142               5142

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)                                       1420      (196693)        (126684)

Неоплачений капітал                                                                            1425                  0   (          )            0     (           )

Вилучений капітал                                                                               1430                  0   (          )            0     (           )

Інші резерви                                                                                       1435                 0                    0

Неконтрольована частка                                                                       1490                  0                    0

Усього за розділом I                                                                            1495         293180          362951

     II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення                                                                          

Відстрочені податкові зобов’язання                                                        1500            70096             70096

Пенсійні зобов’язання                                                                          1505                 0                    0

Довгострокові кредити банків                                                               1510                  0                    0

Інші довгострокові зобов’язання                                                            1515           277389           267422

Довгострокові забезпечення                                                                 1520            26414             26046

    Довгострокові забезпечення витрат персоналу                                  1521            26414             26046

Цільове фінансування                                                                          1525                  0                    0

    Благодійна допомога                                                                      1526                 0                    0

Страхові резерви                                                                               1530                 0                    0

у тому числі:                                                                                      1531                 0                    0

    резерв довгострокових зобов’язань

    резерв збитків або резерв належних виплат                                      1532                 0                    0

    резерв незароблених премій                                                              1533                 0                    0

    інші страхові резерви                                                                      1534                 0                    0

Інвестиційні контракти                                                                      1535                 0                    0

Призовий фонд                                                                                   1540                 0                    0

Резерв на виплату джек-поту                                                             1545                 0                    0

Усього за розділом II                                                                           1595         373899          363564

     IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення                                                                                  

Короткострокові кредити банків                                                            1600            18455                   0

Векселі видані                                                                                    1605                 0                    0

Поточна кредиторська заборгованість за:                                                1610                  0                    0

    довгостроковими зобов’язаннями

    товари, роботи, послуги                                                                    1615            26654             15732

    розрахунками з бюджетом                                                                 1620            12592             12427

        у тому числі з податку на прибуток                                                  1621                  0                    0

    розрахунками зі страхування                                                              1625             3635               5016

    розрахунками з оплати праці                                                              1630             7718              10905

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами          1635            17490             21404

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з                     1640             5164                158

Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків          1645                 0                    0

Поточна кредиторська заборгованість за страховою                           1650                 0                    0

Поточні забезпечення                                                                          1660                  0                    0

Доходи майбутніх періодів                                                                    1665                  0                    0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків                                1670                 0                    0

Інші поточні зобов’язання                                                                    1690             2408              10331

Усього за розділом III                                                                          1695           94116            75973

                                                   1                                                       2        періоду             3   4

     ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,                         1700                 0                    0

утримуваними для продажу, та групами вибуття

    V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду             1800                 0                    0

Баланс                                                                                              1900         761195          802488

Примітки: д/н

Керівник                                            Ю.П.  Касіч

Головний бухгалтер                             А.М.  Зінюк

 

                                                                                                                                                        КОДИ

Підприємство ПУБЛІЧНЕ  АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО                            Дата  (рік, місяць, число)         2013.07.01

"ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО"                                                                                        за ЄДРПОУ           00130694

                     Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

                                                                     за І півріччя 2013 року

                                                                           I. ФІНАНСОВІ                   Форма № 2-         Код за         1801008

                                               Стаття                                                     Код           За звітний                 За

                                                                                                            рядка            період            аналогічний

                                                                                                                                                         період

                                                                                                                                                    попереднього

                                                                                                                                                          року

                                                   1                                                          2                   3                        4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                          2000                 602771                  570764

Чисті зароблені страхові премії                                                             2010                        0                           0

    Премії підписані, валова сума                                                              2011                        0                           0

    Премії, передані у перестрахування                                                      2012                        0                           0

    Зміна резерву незароблених премій, валова сума                                     2013                        0                           0

    Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій                  2014                        0                           0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)                           2050      (          484825    )             479347    (           )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами                                     2070     (                 0      )                    0      (           )

Валовий:                                                                                               2090                 117946                   91417

     прибуток

     збиток                                                                                               2095      (                 0      )                    0      (           )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань             2105                        0                           0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів                                 2110                        0                           0

    Зміна інших страхових резервів, валова сума                                         2111                        0                           0

    Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах                     2112                        0                           0

Інші операційні доходи                                                                            2120                   19750                     9183

    Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за                              2121                        0                           0

справедливою вартістю

    Дохід від первісного визнання біологічних активів і                                2122                        0                           0

сільськогосподарської продукції

Адміністративні витрати                                                                          2130      (            43347    ) (            38056     )

Витрати на збут                                                                                      2150      (                 0      ) (                  0      )

Інші операційні витрати                                                                           2180      (            16863    ) (             7046     )

    Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за                         2181     (                 0      ) (                  0      )

справедливою вартістю

    Витрати від первісного визнання біологічних активів і                          2182     (                 0      ) (                  0      )

сільськогосподарської продукції

Фінансовий результат від операційної діяльності:                                      2190                   77486                    55498

     прибуток

     збиток                                                                                               2195      (                 0      ) (                  0      )

Дохід від участі в капіталі                                                                          2200                        0                           0

Інші фінансові доходи                                                                              2220                        0                           0

Інші доходи                                                                                            2240                     835                       504

    Дохід від  благодійної допомоги                                                           2241                        0                           0

Фінансові витрати                                                                                   2250      (               251     )                    0      (           )

Втрати від участі в капіталі                                                                        2255      (                 0      )                    0      (           )

Інші витрати                                                                                           2270      (               216     )                 423     (           )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті                     2275                        0                           0

Фінансовий результат до оподаткування:                                                  2290                   77854                    55579

    прибуток

    збиток                                                                                                2295      (                 0      )                    0      (           )

Витрати (дохід) з податку на прибуток                                                        2300              (7845)                 (12128)

Прибуток (збиток) від  припиненої діяльності після оподаткування                 2305                        0                           0

Чистий фінансовий результат:                                                                 2350                 70009                  43451

     прибуток

     збиток                                                                                               2355     (                 0      )                    0      (           )

                                                                     II. СУКУПНИЙ ДОХІД

                                               Стаття                                                     Код           За звітний        За аналогічний

                                                                                                            рядка            період                період

                                                                                                                                                    попереднього

                                                                                                                                                          року

                                                   1                                                          2                   3                        4

  Дооцінка (уцінка) необоротних активів                                                     2400                        0                           0

  Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів                                               2405                        0                           0

  Накопичені курсові різниці                                                                     2410                        0                           0

  Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних                          2415                        0                           0

  Інший сукупний дохід                                                                            2445                        0                           0

  Інший сукупний дохід до оподаткування                                                 2450                        0                           0

  Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом                     2455                        0                           0

  Інший сукупний дохід після оподаткування                                             2460                        0                           0

  Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)                                     2465                 70009                  43451

  Чистий прибуток (збиток), що належить:                                                 2470                        0                           0

      власникам материнської компанії

      неконтрольованій частці                                                                    2475                        0                           0

  Сукупний дохід, що належить:                                                               2480                        0                           0

      власникам материнської компанії

      неконтрольованій частці                                                                    2485                        0                           0

                                                               III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ

                                            Назва статті                                                 Код           За звітний        За аналогічний

                                                                                                            рядка            період                період

                                                                                                                                                    попереднього

                                                                                                                                                          року

                                                   1                                                          2                   3                        4

  Матеріальні затрати                                                                               2500                   29382                    25948

  Витрати на оплату праці                                                                         2505                 110933                   94595

  Відрахування на соціальні заходи                                                             2510                   39573                    37904

  Амортизація                                                                                         2515                   22173                    17903

  Інші операційні витрати                                                                          2520                   21833                    20400

  Разом                                                                                                  2550                223894                196750

                                              ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ

                                            Назва статті                                                 Код           За звітний        За аналогічний

                                                                                                            рядка            період                період

                                                                                                                                                    попереднього

                                                                                                                                                          року

                                                   1                                                          2                   3                        4

  Середньорічна кількість простих акцій                                                      2600                     0,00                      0,00

  Скоригована середньорічна кількість простих акцій                                    2605                     0,00                      0,00

  Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію                                        2610                     0,00                      0,00

  Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію                    2615                     0,00                      0,00

  Дивіденди на одну просту акцію                                                              2650                     0,00                      0,00

Примітки: д/н

Керівник                                                                         Ю.П.  Касіч

Головний бухгалтер                                                         А.М.  Зінюк

 

                                                                                                                                                        КОДИ

Підприємство ПУБЛІЧНЕ  АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО                            Дата  (рік, місяць, число)         2013.07.01

"ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО"                                                                                        за ЄДРПОУ           00130694

                                 Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим

                                                                     за І півріччя 2013 року

                                                                                                            Форма № 3-к                Код за        1801009

                                           Стаття                                              Код        За звітний період       За аналогічний період

                                                                                                рядка                                      попереднього року

                                              1                                                   2                     3                               4

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності                                                                                     

Надходження від:                                                                         3000                   690975                         657500

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Повернення податків і зборів                                                        3005                          0                                  0

    у тому числі податку на додану вартість                                      3006                          0                                  0

Цільового фінансування                                                               3010                    10922                           11209

    Надходження від отримання субсидій, дотацій                              3011                    10922                           11209

Надходження авансів від покупців і замовників                                3015                      3914                                 0

Надходження від повернення авансів                                              3020                          0                                  0

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних              3025                          0                                  0

рахунках

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)                     3035                       557                              278

Надходження від операційної оренди                                             3040                       957                              850

Надходження від отримання роялті, авторських винагород                3045                          0                                  0

Надходження від страхових премій                                                 3050                          0                                  0

Надходження фінансових установ від повернення позик                   3055                          0                                  0

Інші надходження                                                                        3095                      9882                             7773

Витрачання на оплату:                                                                 3100                   430482       ( )              (              422792    )

Товарів (робіт, послуг)

Праці                                                                                         3105                   110822       ( )              (                94492     )

Відрахувань на соціальні заходи                                                     3110                    39533        ( )              (                37871     )

Зобов’язань з податків і зборів                                                      3115                    43739        ( )              (                58613     )

    Зобов’язання з податку на прибуток                                           3116                      8552        ( )              (                14371     )

    Зобов’язання з податку на додану вартість                                   3117                    32422        ( )              (                43103     )

    Зобов’язання з інших податків і зборів                                         3118                      2765        ( )              (                 1139     )

Витрачання на оплату авансів                                                       3135                          0         ( )              (                     0      )

Витрачання на оплату повернення авансів                                      3140                          0         ( )              (                     0      )

Витрачання на оплату цільових внесків                                           3145                          0         ( )              (                     0      )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами          3150                       831         ( )              (                  580      )

Витрачання фінансових установ на надання позик                           3155                          0         ( )              (                     0      )

Інші витрачання                                                                          3190                    27864        ( )              (                21030     )

Чистий рух коштів від операційної діяльності                               3195                   63936                          42232

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності                                                                                 

Надходження від реалізації:                                                           3200                          0                                  0

    фінансових інвестицій

    необоротних активів                                                                 3205                          0                                  0

Надходження від отриманих:                                                         3215                       734                              632

    відсотків

    дивідендів                                                                                3220                          0                                  0

Надходження від деривативів                                                         3225                          0                                  0

Надходження від погашення позик                                                 3230                          0                                  0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої               3235                          0                                  0

господарської одиниці

Інші надходження                                                                        3250                    40804                                0

 

                                                                                                                                                        КОДИ

Підприємство ПУБЛІЧНЕ  АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО                            Дата  (рік, місяць, число)         2013.07.01

"ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО"                                                                                        за ЄДРПОУ           00130694

 

Поділитись: