Акціонерам

Квартальна iнформацiя емiтента цiнних паперiв за 3 квартал 2012 року

25 жовтня 2012

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

  Генеральний директор                                                                Ніцак  М. Г.

                            (посада)                                          (підпис)                           (прізвище та ініціали керівника)

                                                                                                                                  25.10.2012

                                                                               М.П.                                          (дата)

                                Квартальна інформація емітента цінних паперів

                                                       за  3  квартал  2012 року     

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента                          ПУБЛІЧНЕ  АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

                                                                                     "ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО"

1.2. Організаційно-правова форма емітента           Акцiонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента   00130694

1.4. Місцезнаходження емітента                             вул. 1-го Травня, 2, м. Вінниця, 21050

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента     (0432) 52-50-59, 52-50-11

1.6. Електронна поштова адреса емітента               kanc@obl.vn.energy.gov.ua

2. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

2.1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній

базі даних Комісії                                                                                                                   25.10.2012

                                                                                                                                                   (дата)

2.2. Квартальна               www.voe.com.ua/index_.shtml

інформація розміщена                                                                           в мережі                25.10.2012

на сторінці                                                                                               Інтернет                   (дата)

                                                                   (адреса сторінки)

                                    Зміст

1. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб                 

2. Основні відомості про випущені акції

3. Основні відомості про облігації емітента при закритому розміщенні (за звітний період)

4. Основні відомості про похідні цінні папери емітента

5. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент

6. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

7. Інформація про господарську та фінансову діяльність                                                                

    а) інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності                      

    б) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції                    

    в) інформація про собівартість реалізованої продукції                                                             

8. Квартальна фінансова звітність емітента                                                                                      

9. Проміжна фінансова звітність емітента, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

10. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

11. Примітки:  Акції та облігації  емітента у звітному періоді не випускались; посада корпоративного секретаря відсутня.

3. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб

3.1. Повне найменування                                         ПУБЛІЧНЕ  АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

                                                                                     "ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО"

3.2. Серія та номер свідоцтва про державну          серія А01 №644170

реєстрацію

3.3. Дата державної реєстрації                                                                                                    20.07.2004

3.4. Місцезнаходження                                              вул. 1-го Травня, 2, м. Вінниця, 21050

3.5. Статутний капітал (грн.)                                                                                                        30973660

3.6. Чисельність працівників (чол.)                                                                                                      4800

3.7. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

   Код за КВЕД                                                             Вид діяльності

          35.12          [2010]Передача електроенергії

          35.13          [2010]Розподілення електроенергії

          35.14          [2010]Торгівля електроенергією

3.8. Відсоток акцій (часток, паїв), що належать державі                                                                         0

3.9. Відсоток акцій (часток, паїв), що передано до статутного                                                            25

капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

3.10. Органи управління емітента

Органами управління ПАТ "Вінницяобленерго" є:

- Вищий орган Товариства  - Загальні збори акціонерів Товариства;

- Наглядовий орган Товариства  - Наглядова рада Товариства;

- Виконавчий орган Товариства  - Дирекція Товариства;

- Контролюючий орган  Товариства - Ревізійна комісія Товариства.

3.11. Посадові особи емітента

ДИРЕКЦІЯ ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"

1. НІЦАК Микола Григорович                    -  Генеральний директор ПАТ "Вінницяобленерго"

2. МАРЦЕНЮК Олександр  Антонович         -  член Дирекції

3. ВОЛКОВ Володимир Костянтинович          -  член Дирекції

4. ПЕНТЮК Ірина Костянтинівна                -  член Дирекції

5. ХРЕБТІЙ Віталій Михайлович                 - член Дирекції

6. ЯЩУК Віктор Павлович                        - член Дирекції

7. МАЦОЛА Віталій Михайлович                 -  член  Дирекції

8. КАСІЧ  Юрій  Петрович                       - член  Дирекції

9. ВДОВИЧЕНКО Олександр Васильович       - секретар Дирекції

 

НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА :

1. Юридична особа Компанія ГАРЕНСІА  ЕНТЕРПРАЙЗІЗ  ЛІМІТЕД  (GARENSIA

ENTERPRISES LIMITED)  - Голова  Наглядової ради

2. Юридична особа  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЛУГАНСЬКЕ

ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ”    -  член  Наглядової ради

3. Юридична особа Компанія ЕНЕРДЖІ СТАНДАРД ПАУЕР ЛІМІТЕД (ENERGY STANDARD

POWER LIMITED) - член Наглядової ради

4. Громадянин Російської Федерації  Малинін Максим Юрійович   - член Наглядової ради        

5. Овденко Галина Володимирівна - член Наглядової ради

6. Комаренко Олександр Іванович - член Наглядової  ради

7. Попов Сергій Андрійович - член Наглядової ради

 

РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ТОВАРИСТВА:

1. Івахно Віталій Валерійович    - Голова   Ревізійної комісії

2. Петрикова Олена Анатоліївна   - член Ревізійної комісії

3. Романенко Ольга Олегівна    - член Ревізійної комісії

4. Новоторова Світлана Олександрівна   - член Ревізійної комісії

5. Юридична  особа  Національна  акціонерна  компанія  „Енергетична компанія України” - член Ревізійної комісії

Головний бухгалтер ПАТ "Вінницяобленерго" -  ЗІНЮК Алла Михайлівна

3.12. Засновники емітента

На момент створення ПАТ "Вінницяобленерго" його засновником була держава в особі Міністерства енергетики та електрифікації України.

3.13. Інформація щодо участі підприємства у створенні інших підприємств, установ та організацій ПАТ "Вінницяобленерго" не  брало участі у створенні підприємств, установ та організацій.

 

6. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент

6.1. Найменування                                           Публічне  акціонерне товариство "Національний депозитарій України"

6.2. Організаційно-правова форма                 Публічне акціонерне товариство

6.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ         30370711

6.4. Місцезнаходження                                    01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, буд. 3

6.5. Номер ліцензії на цей вид діяльності      АВ №189650

6.6. Дата видачі ліцензії                                                                                                               19.09.2006

6.7. Міжміський код та телефон                      (044) 279-10-78,

6.8. Факс                                                            (044) 377-70-16

6.9. Вид професійної діяльності на                Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів фондовому ринку

6.10. Опис

д/н

6.1. Найменування                                       Товариство з обмеженою відповідальністю "УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР"

6.2. Організаційно-правова форма                 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

6.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ         21656006

6.4. Місцезнаходження                                    01010, м. Київ, вул. Суворова, 4/6

6.5. Номер ліцензії на цей вид діяльності      Серія АГ №399289

6.6. Дата видачі ліцензії                                                                                                               01.10.2010

6.7. Міжміський код та телефон                      (044)499-90-08

6.8. Факс                                                            (044)499-90-08

6.9. Вид професійної діяльності на                Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів

фондовому ринку

6.10. Опис

д/н

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Інформація про господарську та фінансову діяльність

8.1. Інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності

Основні показники  фінансово-господарської діяльності  ПАТ  „Вінницяобленерго” станом  на 30.09. 2012р.

Довгострокові фінансові інвестиції   -   80 тис.грн.

Запаси    -   39 039 тис.грн.

Сумарна дебіторська заборгованість  -   85 670 тис.грн.

Грошові кошти та їх еквіваленти  - 10 594 тис.грн.

Нерозподілений прибуток  -  40 634 тис.грн.

Власний капітал  -  5 142 тис.грн.

Статутний капітал  - 30 974 тис.грн.

Довгострокові зобов’язання  -  404 168 тис.грн.

Поточні зобов’язання  -  227 134 тис.грн.

Чистий прибуток   -  64 278 тис.грн.

На 30.09.12р  основні засоби   ПАТ "Вінницяобленерго"  склали:      

 -  виробничого призначення:  на початок періоду -  533 804 тис.грн.,  на кінець звітного періоду

 - 530 046 тис.грн.

 - невиробничого призначення: на початок періоду -  2 943 тис.грн.,  на кінець звітного періоду -

 2 821 тис.грн.

УСЬОГО: на початок періоду -   536 747 тис.грн., на кінець звітного періоду -  532 867 тис.грн.

 

 Ступінь зносу всіх основних засобів  складає                        49,75%,   ступінь використання  

  -       50,25% 

 Ступінь зносу виробничих основних засобів складає         49,47% ,   ступінь використання    -

      50,53%

 Ступінь зносу невиробничих основних засобів складає     75,45%,    ступінь використання    - 

     24,55%

8.2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

    N          Основний                                 Обсяг виробництва                                              Обсяг реалізованої продукції

   з/п               вид

                  продукції                     у                    у грошовій                  у               у натуральній         у грошовій                  у

                                               натуральній              формі              відсотках               формі                    формі              відсотках

                                                     формі                 (тис. грн.)             до всієї              (фізична               (тис. грн.)             до всієї

                                                  (фізична                                          виробленої           од. вим.)                                               реалізо-

                                                  од. вим.)                                            продукції                                                                             ваної

                                                                                                                                                                                                           продукції

    1                   2                             3                              4                           5                            6                              7                           8

 

    1    Послуги з                    д/н                          0,00                         0               1 996 461              820708,00                 99

           розподілення  та                                                                                             тис.кВтг

             постачання 

           електроенергії

 

                  8.3. Інформація про собівартість реалізованої продукції

 

   N                                                            Склад витрат                                                           Відсоток від

  з/п                                                                                                                                               загальної

                                                                                                                                                    собівартості

                                                                                                                                                    реалізованої

                                                                                                                                                    продукції (у

                                                                                                                                                      відсотках)

   1                                                                       2                                                                               3

 

   1   Матеріальні витрати                                                                                                                  7,1

   2   Заробітна плата                                                                                                                        15,5

   3   Вартість купованої електроенергії                                                                                          66,8

   4   Відрахування на соціальні заходи                                                                                            5,6

                                                                                                                                                               КОДИ

                                                                                                                                            Дата  (рік, місяць, число)          2012.10.01

Підприємство ПУБЛІЧНЕ  АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО                                             за ЄДРПОУ                     00130694

                            "ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО"

Територія         ВIННИЦЯ                                                                                                           за КОАТУУ                   0510100000

Організаційно-        Акцiонерне товариство                                                                           за КОПФГ                              230

правова форма

господарювання

Орган державного Не визначено                                                                                             за СПОДУ                                0

 

Вид економічної     [2010] Розподілення електроенергії                                                     за КВЕД                               35.13

діяльності

Середня кількість працівників (1)             4803                                                                                                                           

Одиниця виміру: тис. грн.

Адреса              вул. 1-го Травня, 2, м. Вінниця, 21050

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності                           v

                                                                                                    

                                                    Баланс

                                                                                             на   30.09.2012   р.

                                                                                                      Форма N 1                                                           Код за ДКУД   180100

                                                               Актив                                                                     Код           На початок              На кінець

                                                                                                                                               рядка     звітного періоду   звітного періоду

                                                                    1                                                                             2                        3                                4

     I. Необоротні активи                                                                                                                                                               

Нематеріальні активи:                                                                                                                                                                    

     залишкова вартість                                                                                                   010                  2406                         1753

     первісна вартість                                                                                                        011                  3588                         3728

     накопичена амортизація                                                                                          012      (           1182          )  (          1975          )

Незавершені капітальні інвестиції                                                                                 020                      0                                0

Основні засоби:                                                                                                                                                                                 

     залишкова вартість                                                                                                   030                545959                    554528

     первісна вартість                                                                                                        031               1056239                  1088930

     знос                                                                                                                                032      (         510280        )  (        534402        )

Довгострокові біологічні активи:                                                                                                                                                 

     справедлива (залишкова) вартість                                                                       035                      0                                0

     первісна вартість                                                                                                        036                      0                                0

     накопичена амортизація                                                                                          037      (               0              )  (              0             )

Довгострокові фінансові інвестиції:                                                                                                                                            

     які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств           040                      0                                0

     інші фінансові інвестиції                                                                                           045                    80                             80

Довгострокова дебіторська заборгованість                                                               050                  3170                         2499

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості                            055                      0                                0

     первісна вартість інвестиційної нерухомості                                                     056                      0                                0

     знос інвестиційної нерухомості                                                                             057      (               0              )  (              0             )

Відстрочені податкові активи                                                                                         060                   491                           491

Гудвіл                                                                                                                                    065                      0                                0

Інші необоротні активи                                                                                                    070                      0                                0

Гудвіл при консолідації                                                                                                    075                      0                                0

Усього за розділом I                                                                                                          080                552106                    559351

 

II. Оборотні активиуправління                                                                                                                                                     

Виробничі запаси                                                                                                               100                 18877                      39039

Поточні біологічні активи                                                                                                110                      0                                0

Незавершене виробництво                                                                                              120                      0                                0

Готова продукція                                                                                                               130                      0                                0

Товари                                                                                                                                   140                      0                                0

Векселі одержані                                                                                                                150                      0                                0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:                                                                                                     

     чиста реалізаційна вартість                                                                                    160                 77211                      73285

     первісна вартість                                                                                                        161                 80195                      76133

     резерв сумнівних боргів                                                                                           162      (           2984          )  (          2848          )

Дебіторська заборгованість за розрахунками:                                                                                                                        

     з бюджетом                                                                                                                  170                  3840                         2731

     за виданими авансами                                                                                              180                   442                         10197

     з нарахованих доходів                                                                                             190                      0                                0

     із внутрішніх розрахунків                                                                                        200                      0                                0

Інша поточна дебіторська заборгованість                                                                 210                  2410                         9886

Поточні фінансові інвестиції                                                                                           220                      0                                0

Грошові кошти та їх еквіваленти:                                                                                                                                                

     в національній валюті                                                                                               230                 12472                      10594

     у тому числі в касі                                                                                                      231                    41                               0

     в іноземній валюті                                                                                                      240                      0                                0

Інші оборотні активи                                                                                                         250                 21002                      21510

Усього за розділом II                                                                                                        260                136254                    167242

     III. Витрати майбутніх періодів                                                                            270                      0                                0

     ІV. Необоротні активи та групи вибуття                                                            275                      0                                0

Баланс                                                                                                                                  280                688360                    726593

 

                                  Пасив                                                                Код           На початок              На кінець

                                                                                                                                               рядка     звітного періоду   звітного періоду

                                                                    1                                                                             2                        3                                4

     I. Власний капітал                                                                                                                                                                   

Статутний капітал                                                                                                            300                 30974                      30974

Пайовий капітал                                                                                                                 310                      0                                0

Додатковий вкладений капітал                                                                                      320                      0                                0

Інший додатковий капітал                                                                                              330                      0                                0

Резервний капітал                                                                                                              340                  5142                         5142

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)                                                       350                (23644)                     40634

Неоплачений капітал                                                                                                        360                      0 (           )                 0 (            )

Вилучений капітал                                                                                                            370                      0 (           )                 0 (            )

Накопичена курсова різниця                                                                                          375                      0                                0

Усього за розділом I                                                                                                          380                 12472                      76750

Частка меншості                                                                                                                 385                      0                                0

     II. Забезпечення наступних витрат і платежів                                                                                                                 

Забезпечення виплат персоналу                                                                                   400                 23652                      16085

Інші забезпечення                                                                                                              410                      0                                0

Сума страхових резервів                                                                                                 415                      0                                0

Сума часток перестраховиків у страхових резервах                                              416                      0 (           )                 0 (            )

Цільове фінансування(2)                                                                                                  420                      0                                0

Усього за розділом II                                                                                                        430                 23652                      16085

     III. Довгострокові зобов'язання                                                                                                                                            

Довгострокові кредити банків                                                                                        440                      0                                0

Інші довгострокові фінансові зобов'язання                                                                 450                      0                                0

Відстрочені податкові зобов'язання                                                                              460                 19885                      19885

Інші довгострокові зобов'язання                                                                                    470                392533                    384283

Усього за розділом III                                                                                                       480                412418                    404168

     IV. Поточні зобов'язання                                                                                                                                                        

Короткострокові кредити банків                                                                                   500                      0                                0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями                              510                      0                                0

Векселі видані                                                                                                                     520                      0                                0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги                                    530                  7462                         4082

Поточні зобов'язання за розрахунками:                                                                                                                                    

     з одержаних авансів                                                                                                  540                 15469                      17771

     з бюджетом                                                                                                                  550                195666                    193970

     з позабюджетних платежів                                                                                     560                      0                                0

     зі страхування                                                                                                             570                  2346                         3857

     з оплати праці                                                                                                             580                  7872                         8276

     з учасниками                                                                                                               590                 10460                         288

     із внутрішніх розрахунків                                                                                        600                      0                                0

Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття,          605                      0                                0

утримуваними для продажу

Інші поточні зобов'язання                                                                                                610                   543                          1346

Усього за розділом IV                                                                                                       620                239818                    229590

     V. Доходи майбутніх періодів                                                                                630                      0                                0

Баланс                                                                                                                                   640                688360                    726593

(1) Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики.

(2) З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)                    0

Примітки:  У  процесі відображення даних форми №1 "Баланс" станом на 30.09.1012 р. Проведені наступні дії:

 -  стаття "Незавершені капітальні інвестиції" (р. 020) відображає інвестиції на капітальне будівництво в сумі 4 239 тис.грн.  На придбання (виготовлення) необоротних активів 13 424 тис.грн.,  а також інвестиційна нерухомість 10 835 тис.грн. Ця стаття розглядається як складова основних засобів та кошти в розмірі  28498 тис.грн переносяться до статті "Основні засоби" (р. 031).

 -  стаття "Довгострокова дебіторська заборгованість" (р.050) збільшується за рахунок статті "Інша поточна дебіторська заборгованість" (р. 210) в сумі 1 906 тис.грн. (дебітори, по яких іде судове оскарження - 1380 тис.грн., банк "Україна" в сумі 370 тис.грн., заборгованість по позикам 156 тис.грн.).

  - стаття  "Виробничі запаси" (р. 100) збільшується за рахунок статті "За виданими авансами" (р.180) на суму 15 122 тис.грн. (аванси видані на придбання ТМЦ).

  -  стаття "Аванси видані" (р.180) збільшуються на 480 тис.грн. за рахунок статті "Витрати майбутніх періодів"(стр.270) та коригується методом виключення частини сальдо субрахунку 644 "Податковий

кредит"(стр.250) з одночасним коригуванням статті "Інші поточні зобов'язання" в розмірі 3024 тис.грн. (р.610) і зменшується на суму 15 122 тис.грн. (аванси видані на придбання  ТМЦ).

 - коригування поточної заборгованості передбачає виключення зі статті "Інша поточна заборгованість" 1 977 тис.грн. (стр.210) залишку субрахунку 644 "Податковий кредит" ( з одночасним виключенням цієї суми зі складу статті "Інші поточні зобов'язання")(стр.610) та зменшення в розмірі 1 906 тис.грн., що перемістилися до статті "Довгострокова дебіторська заборгованість"(стр.050).

В складі додаткового капіталу відображено залишок дооцінки необоротних активів, проведеної до 01.01.2011 року відповідно вимог МСБО в сумі 442 311 тис.грн.

За  9 місяців поточного року підприємство отримало додатковий прибуток в розмірі 46 тис.грн. за рахунок від безоплатно отриманих основних засобів, що є складовою статті "Інший додатковий капітал" в сумі 47 тис.грн., з урахуванням амортизації на безоплатно отримані основні засоби - 1, 0 тис.грн.

А також було проведено відображення даних  форми №1 "Баланс" станом на 01.01.2012 р. згідно МСФЗ по вищевказаних  статтях балансу.

 

Керівник                                             Ніцак Микола Григорович

Головний бухгалтер                                            Зінюк Алла Михайлівна

                                                                                                                                                                                                          КОДИ

 

Підприємство ПУБЛІЧНЕ  АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО                              Дата  (рік, місяць, число)         2012.10.01

                            "ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО"                                                                                       за ЄДРПОУ             00130694

Територія         ВIННИЦЯ                                                                                                                   за КОАТУУ           0510100000

Орган державного Не визначено                                                                                                     за СПОДУ                        0

 

Організаційно-правова      Акцiонерне товариство                                                                     за КОПФГ                      230

форма господарювання

Вид економічної     [2010]Розподілення електроенергії                                                             за КВЕД                       35.13

діяльності

Одиниця виміру: тис. грн.                                                                                   Контрольна сума

 

                                    Звіт про фінансові результати                      

                                                                                 за 9 місяців 2012 року

                                                               I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ                                Форма N 2      Код за ДКУД   1801003

                                                             Стаття                                                                     Код              За звітний           За попередній

                                                                                                                                              рядка                період                     період

 

                                                                   1                                                                             2                         3                               4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                      010                 997519                          0

Податок на додану вартість                                                                                          015                 166238        ( )            (0)

Акцизний збір                                                                                                                     020                       0 (            ) (              0              )

                                                                                                                                               025                       0 (            ) (              0              )

Інші вирахування з доходу                                                                                            030                       0 (            ) (              0              )

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції                                                     035                 831281                          0

(товарів, робіт, послуг)

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)                              040                 714053        (  )             (0             )

Валовий:                                                                                                                              050                 117228                          0

     прибуток

     збиток                                                                                                                           055                       0 (            ) (              0              )

Інші операційні доходи                                                                                                   060                  32718                           0

у т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і                                    061                       0                               0

сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок

сільськогосподарської діяльності

Адміністративні витрати                                                                                                 070                  57882         (                 ) 0(           )

Витрати на збут                                                                                                                080                       0 (            )                0 (            )

Інші операційні витрати                                                                                                  090                  10264         (                 ) 0(           )

у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів                                 091                       0 (            )                0 (            )

сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок

сільськогосподарської діяльності

Фінансові результати від операційної діяльності:                                                   100                  81800                           0

     прибуток

     збиток                                                                                                                           105                       0 (            )                0 (            )

Доход від участі в капіталі                                                                                             110                       0                               0

Інші фінансові доходи                                                                                                     120                     795                             0

Інші доходи(1)                                                                                                                   130                     711                             0

Фінансові витрати                                                                                                             140                      83             (                 ) (            )

Втрати від участі в капіталі                                                                                           150                       0 (            )                0 (            )

Інші витрати                                                                                                                       160                     446           (                 ) 0(           )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті                                  165                       0                               0

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:                   170                  82777                           0

     прибуток

     збиток                                                                                                                           175                       0 (            )                0 (            )

     у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від                 176                       0                               0

переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок

припинення діяльності

 

управління     у т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від

 переоцінки                                                                                           177                 0 (         )            0 (         )

 необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення

діяльності

Податок на прибуток від звичайної діяльності                                          180              18499                    0

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності                                185                 0                        0

Фінансові результати від звичайної діяльності:                                         190              64278                    0

     прибуток

     збиток                                                                                            195                 0 (         )            0 (         )

Надзвичайні:                                                                                         200                 0                        0

     доходи

     витрати                                                                                          205                 0 (         )            0 (         )

Податки з надзвичайного прибутку                                                         210                 0 (         )            0 (         )

Частка меншості                                                                                    215                 0 (         )            0 (         )

Чистий:                                                                                                 220              64278                    0

     прибуток

     збиток                                                                                            225                 0 (        )             0 (         )

Забезпечення матеріального заохочення                                                  226                 0                        0

 

                                               II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

                                 Найменування показника                                      Код           За звітний        За попередній

                                                                                                          рядка            період                період

                                                   1                                                         2                   3                        4

Матеріальні затрати                                                                              230              44303                    0

Витрати на оплату праці                                                                        240             146393                   0

Відрахування на соціальні заходи                                                           250              58103                    0

Амортизація                                                                                          260              27187                    0

Інші операційні витрати                                                                         270              29110                    0

Разом                                                                                                   280             305096                   0

 

                                               III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

                                          Назва статті                                                Код           За звітний        За попередній

                                                                                                          рядка            період                період

 

                                                  1                                                          2                   3                        4

Середньорічна кількість простих акцій                                                     300                  0                        0

Скоригована середньорічна кількість простих акцій                                  310                  0                        0

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію (грн)                               320                  0                        0

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію (грн)          330                  0                        0

Дивіденди на одну просту акцію (грн)                                                      340                  0                        0

(1) З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131)                          0

Примітки: д/н

 

Керівник                                       Ніцак Микола Григорович

Головний                                      Зінюк Алла Михайлівна

бухгалтер

 

Фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ)

Фінансова звітність ПАТ "Вінницяобленерго" станом на 30.09. 2012 року, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

Поділитись: