Акціонерам

Квартальна iнформацiя емiтента цiнних паперiв за 3 квартал 2013 року

25 жовтня 2013

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

  Генеральний директор                                                                Касіч Ю.П.

                            (посада)                                          (підпис)                           (прізвище та ініціали керівника)

                                                                                                                                  25.10.2013

                                                                               М.П.                                          (дата)

                                Квартальна інформація емітента цінних паперів

                                            за          квартал              року       3          2013

                                                              1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента                          ПУБЛІЧНЕ  АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

                                                                                     "ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО"

1.2. Організаційно-правова форма емітента           Акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ                  00130694

1.4. Місцезнаходження емітента                              вул. 1-го Травня, 2, м. Вінниця, 21050

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента     (0432) 52-50-59, 52-50-11

1.6. Електронна поштова адреса емітента               kanc@obl.vn.energy.gov.ua

               2. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

2.1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній

інформаційній базі даних Комісії                                                                                         25.10.2013

                                                                                                                                                   (дата)

2.2. Квартальна               www.voe.com.ua/index_.shtml

інформація розміщена                                                                            в мережі                25.10.2013

 на сторінці                                                                                             Інтернет                   (дата)

                                                                   (адреса сторінки)

                                                                                Зміст

1. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб                 

2. Основні відомості про випущені акції

3. Основні відомості про облігації емітента при закритому розміщенні (за звітний період)

4. Основні відомості про похідні цінні папери емітента

5. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент

6. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

7. Інформація про господарську та фінансову діяльність                                                                

    а) інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності                      

    б) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції                    

    в) інформація про собівартість реалізованої продукції                                                             

8. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

9. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

10. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

11. Примітки:  Акції та облігації емітента у звітному періоді не випускались; посада корпоративного секретаря відсутня.

 

           3. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб

3.1. Повне найменування                                         ПУБЛІЧНЕ  АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

                                                                                     "ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО"

3.2. Серія та номер свідоцтва про державну          серія А01 №644170

реєстрацію

3.3. Дата державної реєстрації                                                                                                    20.07.2004

3.4. Місцезнаходження                                              вул. 1-го Травня, 2, м. Вінниця, 21050

3.5. Статутний капітал (грн.)                                                                                                        30973660

3.6. Чисельність працівників (чол.)                                                                                                      4772

3.7. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

   Код за КВЕД                                                             Вид діяльності

          35.12          [2010]Передача електроенергії

          35.13          [2010]Розподілення електроенергії

          35.14          [2010]Торгівля електроенергією

3.8. Відсоток акцій (часток, паїв), що належать державі                                                                         0

3.9. Відсоток акцій (часток, паїв), що передано до статутного                                                             25

 капіталу державного (національного) акціонерного

товариства та/або холдингової компанії

3.10. Органи управління емітента

Органами управління ПАТ "Вінницяобленерго" є:

- Вищий орган Товариства  - Загальні збори акціонерів Товариства;

- Наглядовий орган Товариства  - Наглядова рада Товариства;

- Виконавчий орган Товариства  - Дирекція Товариства;

- Контролюючий орган  Товариства - Ревізійна комісія Товариства.

3.11. Посадові особи емітента

ДИРЕКЦІЯ ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"

1.  КАСІЧ  Юрій Петрович     -  Генеральний директор ПАТ "Вінницяобленерго"

2. МАЦОЛА Віталій Михайлович      -  член  Дирекції

3. ХРЕБТІЙ Віталій Михайлович         -  член Дирекції

4. МЯГКОВ  Антон Євгенович           -  член Дирекції

5. ПОЛІЩУК Андрій Леонідович       -  член Дирекції

6. КРАВЕЦЬ Руслан Борисович         - член Дирекції

7. ПОЛЯРУШ Олександр Васильович  -  член Дирекції, призначено на підставі рішення 

Наглядової ради  ПАТ "Вінницяобленерго" від  08.07.2013 р. (протокол №38  від 

08.07.2013р.)

8. КОЛОМІЄЦЬ Олександр Ілліч  -  член Дирекції, призначено на підставі рішення 

Наглядової ради  ПАТ "Вінницяобленерго" від  08.07.2013 р. (протокол №38  від 

08.07.2013р.)

9. ПЛЮШКО Юрій Петрович -  член Дирекції, призначено на підставі рішення  Наглядової

 ради  ПАТ "Вінницяобленерго" від  08.07.2013 р. (протокол №38  від  08.07.2013р.)

НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА:

1. Юридична особа Компанія ГАРЕНСІА  ЕНТЕРПРАЙЗІЗ  ЛІМІТЕД  (GARENSIA

ENTERPRISES LIMITED)  - Голова  Наглядової ради

2. Юридична особа  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

“ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ”    -  член  Наглядової ради

3. Юридична особа Компанія ЕНЕРДЖІ СТАНДАРД ПАУЕР ЛІМІТЕД (ENERGY

STANDARD POWER LIMITED) - член Наглядової ради

4. Громадянин Російської Федерації  Малинін Максим Юрійович   - член Наглядової ради  

5. Овденко Галина Володимирівна - член Наглядової ради

6. Комаренко Олександр Іванович - член Наглядової  ради

7. Попов Сергій Андрійович - член Наглядової ради

РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ТОВАРИСТВА:

1. Івахно Віталій Валерійович    - Голова   Ревізійної комісії

2. Петрикова Олена Анатоліївна   - член Ревізійної комісії

3. Романенко Ольга Олегівна    - член Ревізійної комісії

4. Новоторова Світлана Олександрівна   - член Ревізійної комісії

5. Юридична  особа  Національна  акціонерна  компанія  „Енергетична компанія України” -

 член Ревізійної комісії

3.12. Засновники емітентаГоловний бухгалтер ПАТ "Вінницяобленерго" -  ЗІНЮК Алла Михайлівна

На момент створення ПАТ "Вінницяобленерго" його засновником була держава в особі

Міністерства енергетики та електрифікації України.

3.13. Інформація щодо участі підприємства у створенні інших підприємств, установ та

організацій

ПАТ "Вінницяобленерго"не  брало участі у створенні підприємств, установ та організацій.

           6. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у

                      депозитарній системі України, послугами яких користується емітент

6.1. Найменування                                           Публічне  акціонерне товариство "Національний

                                                                            депозитарій України"

6.2. Організаційно-правова форма                 Публічне акціонерне товариство

6.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ         30370711

6.4. Місцезнаходження                                    01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, буд. 3

6.5. Номер ліцензії на цей вид діяльності      АВ №189650

6.6. Дата видачі ліцензії                                                                                                               19.09.2006

6.7. Міжміський код та телефон                      (044) 279-10-78,

6.8. Факс                                                            (044) 377-70-16

6.9. Вид професійної діяльності на                Депозитарна діяльність

фондовому ринку

6.10. Опис

Обслуговування  емісії   цінних паперів ПАТ "Вінницяобленерго".

------------------------------------------------------------------------------------------------

6.1. Найменування                                           Товариство з обмеженою відповідальністю

                                                                            "УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР"

6.2. Організаційно-правова форма                 Товариство з обмеженою відповідальністю

6.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ         21656006

6.4. Місцезнаходження                                    01010, м. Київ, вул. Суворова, 4/6

6.5. Номер ліцензії на цей вид діяльності      Серія АГ №399289

6.6. Дата видачі ліцензії                                                                                                               01.10.2010

6.7. Міжміський код та телефон                      (044) 499-90-08

6.8. Факс                                                            (044) 499-90-08

6.9. Вид професійної діяльності на                Депозитарна діяльність

фондовому ринку

6.10. Опис

 Відкриття та ведення рахунків у  цінних паперах  власникам іменних цінних паперів ПАТ "Вінницяобленерго".

------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                  8. Інформація про господарську та фінансову діяльність

              8.1. Інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності

Основні показники  фінансово-господарської діяльності  ПАТ  „Вінницяобленерго” станом

 на  30.09. 2013р.

Усього активів:                                                            791 752  тис.грн.

Основні засоби:                                                           575 904  тис.грн.

Довгострокові фінансові інвестиції:                              ----

Запаси:                                                                          21 303  тис.грн.

Сумарна дебіторська заборгованість:                   132 713  тис.грн.

Грошові кошти та їх еквіваленти  :                          3 785  тис.грн.

Нерозподілений прибуток (збиток):                      -141 553 тис.грн.

Власний капітал :                                                         348 054  тис.грн.

Статутний капітал :                                                       30 974   тис.грн.

Довгострокові зобов’язання :                                    352 085 тис.грн.

Поточні зобов’язання:                                                 91 613  тис.грн.

Чистий прибуток:                                                         54 417   тис.грн.

Середньорічна  кількість акцій:              3 097 366 шт.

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду:    ---

Загальна сума коштів, витрачених  на викуп   власних акцій протягом періоду: ---

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб):    4772  ч.

 

  На 30.09.13р  основні засоби   ПАТ "Вінницяобленерго"  склали:                                       

 -  виробничого призначення:  на початок періоду -  566 214 тис.грн.,

                                                     на кінець звітного періоду -  573 683 тис.грн.

 - невиробничого призначення: на початок періоду -  2 845 тис.грн.,

                                                     на кінець звітного періоду - 2 214  тис.грн.

УСЬОГО: на початок періоду -   569 059  тис.грн.,

                на кінець звітного періоду -  575 897 тис.грн.

 

 Ступінь зносу всіх основних засобів  складає 49,47%, ступінь використання - 50,53% 

 Ступінь зносу виробничих основних засобів складає 49,17% , ступінь використання - 50,83%

 Ступінь зносу невиробничих основних засобів складає 79,90%, ступінь викорстання - 20,10%

 

8.2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

   N      Основний                    Обсяг виробництва                           Обсяг реалізованої продукції

  з/п           вид

            продукції               у             у грошовій           у                    у              у грошовій           у

                                  натуральній         формі         відсотках    натуральній         формі         відсотках

                                       формі         (тис. грн.)       до всієї           формі           (тис. грн.)       до всієї

                                     (фізична                              вироблено      (фізична                                 реалізо-

                                    од. вим.)                              ї продукції      од. вим.)                                   ваної

                                                                                                                                                       продукції

   1              2                      3                      4                    5                     6                       7                    8

   1   Послуги з               д/н                    0,00                   0            2 016 856          867971,00           99,97

        розподілення та                                                                        тис.кВтг

         постачання

        електроенергії

 

8.3. Інформація про собівартість реалізованої продукції

   N                                                            Склад витрат                                                           Відсоток від

  з/п                                                                                                                                               загальної

                                                                                                                                                    собівартості

                                                                                                                                                    реалізовано

                                                                                                                                                     ї продукції

                                                                                                                                                             (у

                                                                                                                                                     відсотках)

   1                                                                       2                                                                               3

   1   Матеріальні витрати                                                                                                                  6,4

   2   Заробітна плата                                                                                                                        16,4

   3   Вартість купованої електроенергії                                                                                            66

   4   Відрахування на соціальні заходи                                                                                             6

 

                                                                         КОДИ

                                                                                                         Дата  (рік, місяць, число)       2013.10.01

Підприємство ПУБЛІЧНЕ  АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО                                  за ЄДРПОУ                00130694

"ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО"

Територія       ВIННИЦЯ                                                                                 за КОАТУУ              0510100000

Організаційно-      Акціонерне товариство                                                        за КОПФГ                      230

правова форма

господарювання

Вид економічної    Розподілення електроенергії                                                 за КВЕД                        35.13

діяльності

Середня кількість працівників1             4752

Адреса,         вул. 1-го Травня, 2, м. Вінниця, 21050

телефон

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності                                                                                  v

                                       Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)

                                                                        на  30.09.2013  р.

                                                                                                                   Форма № 1          Код за       1801001

                                               Актив                                                 Код   На початок    На кінець

                                                                                                        рядка    звітного       звітного         

                                                                                                                     періоду        періоду                     

                                                   1                                                       2             3                 4

     I. Необоротні активи                                                                                                      

Нематеріальні активи                                                                         1000          1507          2320

    первісна вартість                                                                           1001          3750          5537

    накопичена амортизація                                                                1002          2243          3217

Незавершені капітальні інвестиції                                                        1005          6877         29969

Основні засоби                                                                                   1010        569065       575904

    первісна вартість                                                                           1011       1105601      1139706

    знос                                                                                             1012        536536       563802

Інвестиційна нерухомість                                                                    1015          3934          3764

    первісна вартість інвестиційної нерухомості                                  1016         10833        10862

    знос інвестиційної нерухомості                                                      1017          6899          7098

Довгострокові біологічні активи                                                           1020              0              0

    первісна вартість довгострокових біологічних активів                    1021              0              0

    накопичена амортизація довгострокових біологічних активів           1022              0              0

Довгострокові фінансові інвестиції:                                                                                           

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств          1030              0              0

інші фінансові інвестиції                                                                      1035             80              0

Довгострокова дебіторська заборгованість                                           1040         10913        10812

Відстрочені податкові активи                                                              1045              0              0

Гудвіл                                                                                               1050              0              0

Гудвіл при консолідації                                                                      1055              0              0

Відстрочені аквізиційні витрати                                                         1060              0              0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах            1065              0              0

Інші необоротні активи                                                                       1090              0              0

Усього за розділом I                                                                          1095       592376       622769

 

     II. Оборотні активи                                                                                                        

Запаси                                                                                              1100         22909        21303

    Виробничі запаси                                                                          1101              0              0

    Незавершене виробництво                                                             1102              0              0

    Готова продукція                                                                          1103              0              0

    Товари                                                                                         1104              0             16

Поточні біологічні активи                                                                    1110              0              0

Депозити перестрахування                                                                 1115              0              0

Векселі одержані                                                                               1120              0              0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги         1125         39894        57868

Дебіторська заборгованість за розрахунками:                                                                           

    за виданими авансами                                                                   1130         14214        41718

    з бюджетом                                                                                  1135         28115        17704

        у тому числі з податку на прибуток                                            1136              0              0

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих                  1140              0              0

Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх                   1145              0              0

Інша поточна дебіторська заборгованість                                            1155         38112          4611

Поточні фінансові інвестиції                                                                1160              0              0

Гроші та їх еквіваленти                                                                       1165          2201          3785

    Готівка                                                                                        1166              0              9

    Рахунки в банках                                                                           1167              0           3776

Витрати майбутніх періодів                                                                1170            305           567

Частка перестраховика у страхових резервах                                      1180              0              0

у тому числі в:                                                                                   1181              0              0

    резервах довгострокових зобов’язань

    резервах збитків або резервах належних виплат                              1182              0              0

    резервах незароблених премій                                                         1183              0              0

    інших страхових резервах                                                              1184              0              0

Інші оборотні активи                                                                          1190         23068        21427

Усього за розділом II                                                                         1195       168818       168983

     III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи         1200             0            0

вибуття

 

                                               Пасив                                                 Код   На початок    На кінець

                                                                                                        рядка    звітного     звітного

                                                                                                                     періоду        періоду

                                                   1                                                       2             3                 4

     I. Власний капітал                                                                                                         

Зареєстрований капітал                                                                      1400         30974        30974

Капітал у дооцінках                                                                           1405        377149       377149

Додатковий капітал                                                                            1410         76608        76342

    Емісійний дохід                                                                             1411              0              0

    Накопичені курсові різниці                                                             1412              0              0

Резервний капітал                                                                              1415          5142          5142

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)                                     1420     (195970)      (141553)

Неоплачений капітал                                                                         1425              0              0      

Вилучений капітал                                                                             1430              0              0 

Інші резерви                                                                                       1435              0              0

Неконтрольована частка                                                                    1490              0              0

Усього за розділом I                                                                          1495       293903       348054

     II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення                                                                

Відстрочені податкові зобов’язання                                                     1500         70096        70096

Пенсійні зобов’язання                                                                          1505         29769        29769

Довгострокові кредити банків                                                              1510              0              0

Інші довгострокові зобов’язання                                                          1515        247620       232681

Довгострокові забезпечення                                                                1520         26414        19539

    Довгострокові забезпечення витрат персоналу                                1521         26414        19539

Цільове фінансування                                                                         1525              0              0

    Благодійна допомога                                                                     1526              0              0

Страхові резерви                                                                               1530              0              0

у тому числі:                                                                                      1531              0              0

    резерв довгострокових зобов’язань

    резерв збитків або резерв належних виплат                                    1532              0              0

    резерв незароблених премій                                                            1533              0              0

    інші страхові резерви                                                                    1534              0              0

Інвестиційні контракти                                                                      1535              0              0

Призовий фонд                                                                                   1540              0              0

Резерв на виплату джек-поту                                                             1545              0              0

Усього за розділом II                                                                         1595       373899       352085

     IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення                                                                         

Короткострокові кредити банків                                                          1600         18455        11000

Векселі видані                                                                                    1605              0              0

Поточна кредиторська заборгованість за:                                             1610              0              0

    довгостроковими зобов’язаннями

    товари, роботи, послуги                                                                 1615         26653        21179

    розрахунками з бюджетом                                                             1620         11869        12346

        у тому числі з податку на прибуток                                            1621              0              0

    розрахунками зі страхування                                                         1625          3635          4205

    розрахунками з оплати праці                                                         1630          7718          9447

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами          1635         17490        26065

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з                     1640          5164           150

Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків          1645              0              0

Поточна кредиторська заборгованість за страховою                           1650              0              0

Поточні забезпечення                                                                         1660              0              0

Доходи майбутніх періодів                                                                  1665              0              0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків                                1670              0              0

Інші поточні зобов’язання                                                                   1690          2408          7221

Усього за розділом III                                                                       1695        93392        91613

 

     ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,              1700              0              0

утримуваними для продажу, та групами вибуття

    V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду           1800              0              0

Баланс                                                                                             1900       761194       791752

Примітки: д/н

Керівник                                            Ю.П.  Касіч

Головний бухгалтер                           А.М.  Зінюк

                                                                                                                                                        КОДИ

Підприємство ПУБЛІЧНЕ  АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО                       Дата  (рік, місяць, число)       2013.10.01

"ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО"                                                                                      за ЄДРПОУ          00130694

                    Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

                                                                     за 9 місяців 2013 року

                                                                          I. ФІНАНСОВІ                  Форма № 2-        Код за       1801008

                                               Стаття                                                    Код           За звітний                За

                                                                                                           рядка            період            аналогічний

                                                                                                                                                         період

                                                                                                                                                    попереднього

                                                                                                                                                          року

                                                   1                                                          2                   3                        4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                      2000              879799             831281

Чисті зароблені страхові премії                                                             2010                     0                     0

    Премії підписані, валова сума                                                            2011                     0                     0

    Премії, передані у перестрахування                                                    2012                     0                     0

    Зміна резерву незароблених премій, валова сума                                   2013                     0                     0

    Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій                2014                     0                     0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)                       2050     (        755762  )           714053  

Чисті понесені збитки за страховими виплатами                                     2070     (              0   )                 0   

Валовий:                                                                                              2090              124037             117228

     прибуток

     збиток                                                                                          2095     (              0   )                 0   

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань              2105                     0                     0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів                                 2110                     0                     0

    Зміна інших страхових резервів, валова сума                                       2111                     0                     0

    Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах                   2112                     0                     0

Інші операційні доходи                                                                          2120                31159               33164

    Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за                            2121                     0                     0

справедливою вартістю

    Дохід від первісного визнання біологічних активів і                              2122                     0                     0

сільськогосподарської продукції

Адміністративні витрати                                                                         2130     (         65338  ) (          57882  )

Витрати на збут                                                                                    2150     (              0   ) (               0   )

Інші операційні витрати                                                                         2180     (         23148  ) (          10804  )

    Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за                      2181     (              0   ) (               0   )

справедливою вартістю

    Витрати від первісного визнання біологічних активів і                        2182     (              0   ) (               0   )

сільськогосподарської продукції

Фінансовий результат від операційної діяльності:                               2190                66710               81706

     прибуток

     збиток                                                                                          2195     (              0   ) (               0   )

Дохід від участі в капіталі                                                                       2200                     0                     0

Інші фінансові доходи                                                                            2220                   80                  795

Інші доходи                                                                                          2240                 1402                  711

    Дохід від  благодійної допомоги                                                        2241                     0                     0

Фінансові витрати                                                                                  2250     (            331   )                83   

Втрати від участі в капіталі                                                                    2255     (              0   )                 0   

Інші витрати                                                                                         2270     (            240   )              446  

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті                     2275                     0                     0

Фінансовий результат до оподаткування:                                             2290                67621               82683

    прибуток

    збиток                                                                                            2295     (              0   )                 0   

Витрати (дохід) з податку на прибуток                                                    2300            (13204)               (18499)

Прибуток (збиток) від  припиненої діяльності після оподаткування            2305                     0                     0

Чистий фінансовий результат:                                                            2350               54417             64184

     прибуток

     збиток                                                                                          2355     (             0  )                0 

 

                                                                    II. СУКУПНИЙ ДОХІД

                                               Стаття                                                    Код           За звітний       За аналогічний

                                                                                                           рядка            період                період

                                                                                                                                                    попереднього

                                                                                                                                                          року

                                                   1                                                          2                   3                        4

  Дооцінка (уцінка) необоротних активів                                                   2400                     0                     0

  Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів                                             2405                     0                     0

  Накопичені курсові різниці                                                                    2410                     0                     0

  Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних                     2415                     0                     0

  Інший сукупний дохід                                                                           2445                     0                     0

  Інший сукупний дохід до оподаткування                                           2450                     0                     0

  Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом                   2455                     0                     0

  Інший сукупний дохід після оподаткування                                       2460                     0                     0

  Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)                                 2465               54417             64184

  Чистий прибуток (збиток), що належить:                                            2470                     0                     0

      власникам материнської компанії

      неконтрольованій частці                                                              2475                     0                     0

  Сукупний дохід, що належить:                                                            2480                     0                     0

      власникам материнської компанії

      неконтрольованій частці                                                              2485                     0                     0

                                                            III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ

                                           Назва статті                                                Код           За звітний       За аналогічний

                                                                                                           рядка            період                період

                                                                                                                                                    попереднього

                                                                                                                                                          року

                                                   1                                                          2                   3                        4

  Матеріальні затрати                                                                             2500                45911               44632

  Витрати на оплату праці                                                                      2505              165193             146545

  Відрахування на соціальні заходи                                                         2510                59027               58152

  Амортизація                                                                                        2515                31560               27197

  Інші операційні витрати                                                                        2520                36797               29110

  Разом                                                                                                 2550              338488            305636

                                            ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ

                                           Назва статті                                                Код           За звітний       За аналогічний

                                                                                                           рядка            період                період

                                                                                                                                                    попереднього

                                                                                                                                                          року

                                                   1                                                          2                   3                        4

  Середньорічна кількість простих акцій                                                   2600                  0,00                 0,00

  Скоригована середньорічна кількість простих акцій                                2605                  0,00                 0,00

  Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію                                      2610                  0,00                 0,00

  Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію                 2615                  0,00                 0,00

  Дивіденди на одну просту акцію                                                            2650                  0,00                 0,00

Примітки: д/н

Керівник                                                                        Ю.П.  Касіч

Головний бухгалтер                                                        А.М.  Зінюк

 

                                                                                                                                                         КОДИ

Підприємство ПУБЛІЧНЕ  АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО                               Дата  (рік, місяць, число)       2013.10.01

"ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО"                                                                                            за ЄДРПОУ            00130694

                              Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

                                                                      за 9 місяців 2013 року

                                                                                                           Форма № 3-к                Код за      1801009

                                           Стаття                                             Код       За звітний період      За аналогічний період

                                                                                                рядка                                      попереднього року

                                              1                                                   2                    3                               4

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності                                                                                     

Надходження від:                                                                       3000             1039759                 995799

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Повернення податків і зборів                                                       3005                 317                      0

    у тому числі податку на додану вартість                                  3006                   0                      0

Цільового фінансування                                                               3010               15350                  15737

    Надходження від отримання субсидій, дотацій                        3011               15350                  15737

Надходження авансів від покупців і замовників                              3015                8575                   2302

Надходження від повернення авансів                                            3020                   0                      0

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних          3025                1002                    795

рахунках

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)                    3035                 805                    569

Надходження від операційної оренди                                           3040                 559                   1280

Надходження від отримання роялті, авторських винагород              3045                   0                      0

Надходження від страхових премій                                               3050                   0                      0

Надходження фінансових установ від повернення позик                 3055                   0                      0

Інші надходження                                                                       3095               16413                  13959

Витрачання на оплату:                                                                 3100              686851   ( )(          674442   )

Товарів (робіт, послуг)

Праці                                                                                        3105              143526   ( )(          130901   )

Відрахувань на соціальні заходи                                                   3110               67488   ( )(           60594   )

Зобов’язань з податків і зборів                                                     3115               81591   ( )(           95075   )

    Зобов’язання з податку на прибуток                                       3116               10840   ( )              

    Зобов’язання з податку на додану вартість                              3117               43641   ( )(           54373   )

    Зобов’язання з інших податків і зборів                                    3118               27110   ( )(           22957   )

Витрачання на оплату авансів                                                       3135               27504   ( )(           24431   )

Витрачання на оплату повернення авансів                                     3140                   0   ( )(               0   )

Витрачання на оплату цільових внесків                                          3145                   0   ( )(               0   )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами         3150                   0   ( )(               0   )

Витрачання фінансових установ на надання позик                           3155                   0   ( )(               0   )

Інші витрачання                                                                          3190               13011   ( )(           10570   )

Чистий рух коштів від операційної діяльності                                 3195               62809                  34428

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності                                                                                  

Надходження від реалізації:                                                         3200                   0                  18392

    фінансових інвестицій

    необоротних активів                                                            3205                   0                      0

Надходження від отриманих:                                                       3215                   0                      0

    відсотків

    дивідендів                                                                          3220                   0                      0

Надходження від деривативів                                                       3225                   0                      0

Надходження від погашення позик                                               3230                   0                      0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої            3235                   0                      0

господарської одиниці

Інші надходження                                                                       3250               40804                      0

Витрачання  на придбання:                                                        3255                   0   ( )(               0   )

    фінансових інвестицій

    необоротних активів                                                            3260               86063   ( )(           42752   )

Виплати за деривативами                                                            3270                   0   ( )(               0   )

Витрачання на надання позик                                                       3275                   0   ( )(               0   )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої            3280                   0   ( )(               0   )

господарської одиниці

Інші платежі                                                                               3290                3325   ( )(            6804   )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності                                3295             (48584)                      (31164)

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності                                                                                     

Надходження від:                                                                       3300                   0                      0

Власного капіталу

Отримання позик                                                                       3305               21000                      0

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві           3310                   0                      0

Інші надходження                                                                       3340                  79                  13000

Витрачання на:                                                                           3345                   0   ( )(               0   )

Викуп власних акцій

Погашення позик                                                                       3350               28455   ( )(               0   )

Сплату дивідендів                                                                       3355                5014   ( )(           10171   )

Витрачання на сплату відсотків                                                     3360                 251   ( )(               0   )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди               3365                   0   ( )(               0   )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві            3370                   0   ( )(               0   )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх         3375                   0   ( )(               0   )

підприємствах

Інші платежі                                                                               3390                   0   ( )(            8000   )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності                                   3395             (12641)                      (5171)

Чистий рух грошових коштів за звітний період                               3400                1584                (1907)

Залишок коштів на початок року                                                   3405                2201                  12501

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів                             3410                   0                      0

Залишок коштів на кінець року                                                     3415                3785                  10594

Примітки: д/н

Керівник                                                                         Ю.П.  Касіч

Головний бухгалтер                                                         А.М.  Зінюк

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО" 
КОДИ 1801011 
Консолідований звіт про власний капітал 
за 9 місяців 2013 року 
Форма № 4

Стаття Код рядка зареєстрований капітал капітал у дооцінках додатковий капітал резервний капітал нерозподілений капітал неоплачений капітал вилучений капітал всього Неконтрольвана частка Разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Залишок на початок року 4000 30974 377149 76608 5142 196693 0 0 293180 0 293180
Коригування: Зміна облікової політики 4005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 723 0 0 723 0 723
Скоригований залишок на початок 4095 30974 377149 76608 5142 195970 0 0 293903 0 293903
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 54417 0 0 54417 0 54417
Інший сукупний дохід за звітний 4110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди) 4200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників: Внески до капіталу 4240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток) 4260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 266 0 0 0 0 266 0 266
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 266 0 54417 0 0 54417 0 54417
Залишок на кінець року 4300 30974 377149 76342 5142 141553 0 0 348054 0 348054

Керівник Ю.П.Касіч 
Головний бухгалтер А.М.Зінюк 

Поділитись: