Акціонерам

Квартальна iнформацiя емiтента цiнних паперiв за 3 квартал 2014 року

24 жовтня 2014
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор

Поліщук А.Л.

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 3 квартал 2014 року

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ 00130694
4. Місцезнаходження вул. 1-го Травня, 2, м. Вінниця, 21050
5. Міжміський код, телефон та факс (0432) 52-50-59, (0432)52-50-11

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 24.10.2014
2. Квартальна інформація розміщена на сторінці www.voe.com.ua/index_.shtml в мережі Інтернет 24.10.2014
Квартальна iнформацiя емiтента цiнних паперiв за 3 квартал 2014 року
Поділитись: