Акціонерам

Квартальна iнформацiя емiтента цiнних паперiв за 4 квартал 2011 року

20 лютого 2012

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних

Комісії.

  Генеральний директор                                                                Ніцак  М. Г.

                            (посада)                                          (підпис)                           (прізвище та ініціали керівника)

                                                                                                                                  20.02.2012

                                                                               М.П.                                           (дата)

                                Квартальна інформація емітента цінних паперів

                                                      за     4 квартал      2011       року

                                                              1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента                           ПУБЛІЧНЕ  АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

                                                                                     "ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО"

1.2. Організаційно-правова форма емітента            Акцiонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента     00130694

1.4. Місцезнаходження емітента                               вул. 1-го Травня, 2, м. Вінниця, 21050

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента       (0432) 52-50-59, 52-50-11

1.6. Електронна поштова адреса емітента                kanc@obl.vn.energy.gov.ua

2. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

2.1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній

базі даних Комісії                                                                                                                    20.02.2012

                                                                                                                                                   (дата)

2.2. Квартальна                www.voe.com.ua/index_.shtml

інформація розміщена                                                                             в мережі                 20.02.2012

на сторінці                                                                                               Інтернет                   (дата)

                                                                   (адреса сторінки)

 

                                                                                Зміст

1. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб                     

2. Основні відомості про випущені акції

3. Основні відомості про облігації емітента при закритому розміщенні (за звітний

період)

4. Основні відомості про похідні цінні папери емітента

5. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у                      

депозитарній системі України, послугами яких користується емітент

6. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

7. Інформація про господарську та фінансову діяльність                                                                  

    а) інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності                            

    б) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції                         

    в) інформація про собівартість реалізованої продукції                                                                  

8. Квартальна фінансова звітність емітента                                                                                       

9. Проміжна фінансова звітність емітента, складена відповідно до Міжнародних

стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

10. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання

зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості)

11. Примітки:  Акції та облігації  емітента у звітному періоді не випускались; посада

корпоративного секретаря  відсутня.

 

3. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб

3.1. Повне найменування                                          ПУБЛІЧНЕ  АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

                                                                                     "ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО"

3.2. Серія та номер свідоцтва про державну           серія А01 №644170

реєстрацію

3.3. Дата державної реєстрації                                20.07.2004

3.4. Місцезнаходження                                              вул. 1-го Травня, 2, м. Вінниця, 21050

3.5. Статутний капітал (грн.)                                     30973660

3.6. Чисельність працівників (чол.)                            4868

3.7. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

      Код за КВЕД                                                                  Вид діяльності

          40.13.0          Розподiлення та постачання електроенергiї

              0              д/н

              0              д/н

3.8. Відсоток акцій (часток, паїв), що належать державі                 50

3.9. Відсоток акцій (часток, паїв), що передано до статутного         25

капіталу державного (національного) акціонерного товариства

та/або холдингової компанії

3.10. Органи управління емітента

Органами управління ПАТ "Вінницяобленерго" є:

- Вищий орган Товариства  - Загальні збори акціонерів Товариства;

- Наглядовий орган Товариства  - Наглядова рада Товариства;

- Виконавчий орган Товариства  - Дирекція Товариства;

- Контролюючий орган  Товариства - Ревізійна комісія Товариства.

3.11. Посадові особи емітента

ДИРЕКЦІЯ ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"

1. НІЦАК Микола Григорович                    -  Генеральний директор ПАТ "Вінницяобленерго"

2. МАРЦЕНЮК Олександр  Антонович      -  член Дирекції

3. ВОЛКОВ Володимир Костянтинович      -  член Дирекції

4. ПЕНТЮК Ірина Костянтинівна                  -  член Дирекції

5. ХРЕБТІЙ Віталій Михайлович                    - член Дирекції

6. ЯЩУК Віктор Павлович                              - член Дирекції

7. КОВАЛЬЧУК Віталій Семенович              - член Дирекції

8. ТОКАР Борис Володимирович                  - член Дирекції

9. ВДОВИЧЕНКО Олександр Васильович    - секретар Дирекції

НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА :

1. КАТРЕНКО  Григорій Миколайович     -  Голова  Наглядової ради

2. Юридична особа  НАК "Енергетична компанія України" -  член  Наглядової ради

3. ГАЙДАМАКА Наталія Володимирівна  - член Наглядової ради

4. КОМАРЕНКО Олександр Іванович   - член Наглядової ради                          

5. ТОКАРЕВА Людмила Михайлівна - член Наглядової ради

6. КОЗАКОВА Аліна Володимирівна  - член Наглядової ради            

7. Юридична особа   ГАРЕНСІА  ЕНТЕРПРАЙЗІЗ  ЛІМІТЕД  (GARENSIA ENTERPRISES LIMITED)  - член Наглядової ради

 

РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ТОВАРИСТВА:

1. ПАЛІЙЧУК Наталія Олексіївна  - Голова   Ревізійної комісії

2. КАНІЩЕВА  Ганна Василівна - член Ревізійної комісії

3. КУЛАГІНА  Віта  Дмитрівна  - член Ревізійної комісії

4. ІОНОВА  Оксана Борисівна  - член Ревізійної комісії

5. ГОРЕЛИК Леонід Михайлович  - член Ревізійної комісії

 

Головний бухгалтер ПАТ "Вінницяобленерго" -  ЗІНЮК Алла Михайлівна

3.12. Засновники емітента

На момент створення ПАТ "Вінницяобленерго" його засновником була держава в особі

Міністерства енергетики та електрифікації України.

3.13. Інформація щодо участі підприємства у створенні інших підприємств, установ та

організацій

ПАТ "Вінницяобленерго"не  брало участі у створенні підприємств, установ та організацій.

 

6. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент

6.1. Найменування                                            Відкрите акціонерне товариство "Національний

                                                                            депозитарій України"

6.2. Організаційно-правова форма                  Вiдкрите акцiонерне товариство

6.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ           30370711

6.4. Місцезнаходження                                     01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, буд. 3

6.5. Номер ліцензії на цей вид діяльності        АВ №189650

6.6. Дата видачі ліцензії                                   19.09.2006

6.7. Міжміський код та телефон                       (044) 279-10-78,

6.8. Факс                                                          (044) 377-70-16

6.9. Вид професійної діяльності на                  Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів

фондовому ринку

6.10. Опис

д/н

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.1. Найменування                                            Товариство з обмеженою відповідальністю "УПР-ФІНАНС"

6.2. Організаційно-правова форма                  Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

6.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ           36980202

6.4. Місцезнаходження                                     03035, м. Київ, вул. Кавказька, буд.11

6.5. Номер ліцензії на цей вид діяльності        АВ №520607

6.6. Дата видачі ліцензії                                   15.04.2010

6.7. Міжміський код та телефон                       (044) 362-79-73

6.8. Факс                                                          (044) 248-63-59

6.9. Вид професійної діяльності на                  Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів

фондовому ринку

6.10. Опис

д/н

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                  8. Інформація про господарську та фінансову діяльність

8.1. Інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності

На 31.12.11р  основні засоби   ПАТ "Вінницяобленерго"  склали:                                             

 -  виробничого призначення:  на початок періоду - 489 967 тис.грн.,  на кінець звітного періоду

 - 533 804тис.грн.

 - невиробничого призначення: на початок періоду -  2 999 тис.грн.,  на кінець звітного періоду -

 2 950 тис.грн.

УСЬОГО: на початок періоду -   492 966 тис.грн., на кінець звітного періоду -  536 754 тис.грн.

 

 Ступінь зносу всіх основних засобів  складає                    48,41%,   ступінь використання   -  51,59% 

 Ступінь зносу виробничих основних засобів складає       48,11% ,   ступінь використання    - 51,89%

 Ступінь зносу невиробничих основних засобів складає    74,60%,    ступінь використання    -  25,40%

 

8.2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

   N      Основний                    Обсяг виробництва                            Обсяг реалізованої продукції

  з/п           вид

            продукції               у              у грошовій             у          у натуральній    у грошовій             у

                                  натуральній         формі          відсотках           формі               формі          відсотках

                                       формі           (тис. грн.)        до всієї          (фізична         (тис. грн.)        до всієї

                                     (фізична                              виробленої      од. вим.)                                 реалізо-

                                    од. вим.)                               продукції                                                         ваної

                                                                                                                                                        продукції

   1              2                      3                      4                    5                     6                       7                    8

   1   Послуги з           д/н                             0,00                   0          2 841 143                   995758,00              99

        розподілення  та                                                                      тис.кВтг

          постачання 

        електроенергії

8.3. Інформація про собівартість реалізованої продукції

   N                                                             Склад витрат                                                           Відсоток від

  з/п                                                                                                                                                загальної

                                                                                                                                                    собівартості

                                                                                                                                                    реалізованої

                                                                                                                                                     продукції (у

                                                                                                                                                      відсотках)

   1                                                                       2                                                                               3

   1   Матеріальні витрати                                                                                                                    9,5

   2   Заробітна плата                                                                                                                          15,1

   3   Відрахування на соц. заходи                                                                                                        5,5

        4  Вартість купованої електроенергії       64,7

                                                  КОДИ

                                                                                                         Дата  (рік, місяць, число)          2012.01.01

Підприємство  ПУБЛІЧНЕ  АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО                                      за ЄДРПОУ                 00130694

                     "ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО"

Територія       ЛЕНIНСЬКИЙ                                                                            за КОАТУУ                0510136600

Організаційно-       Акцiонерне товариство                                                         за КОПФГ                       230

правова форма

господарювання

Орган державного  д/н                                                                                     за СПОДУ                      2804

 

Вид економічної    Розподiлення та постачання електроенергiї                              за КВЕД                        40.13.0

діяльності

Одиниця виміру: тис. грн.                                                                                 Контрольна сума               

Адреса           вул. 1-го Травня, 2, м. Вінниця, 21050

                                                                            Баланс

                                                                      на    31.12.2011   р.

                                                                            Форма N 1                                             Код за ДКУД    180100

                                                Актив                                                    Код         На початок           На кінець

                                                                                                            рядка     звітного періоду   звітного періоду

                                                   1                                                          2                  3                        4

     I. Необоротні активи                                                                                                                             

Нематеріальні активи:                                                                                                                               

     залишкова вартість                                                                               010               1568                    2406

     первісна вартість                                                                                  011               2341                    3588

     накопичена амортизація                                                                       012     (          773         ) (        1182        )

Незавершені капітальні інвестиції                                                               020               8806                    5027

Основні засоби:                                                                                                                                       

     залишкова вартість                                                                               030             492966                 536754

     первісна вартість                                                                                  031             967296                1040451

     знос                                                                                                   032     (       474330       ) (       503697       )

Довгострокові біологічні активи:                                                                                                                

     справедлива (залишкова) вартість                                                           035                 0                        0

     первісна вартість                                                                                  036                 0                        0

     накопичена амортизація                                                                       037     (           0           ) (          0          )

Довгострокові фінансові інвестиції:                                                                                                            

     які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств               040                 0                        0

     інші фінансові інвестиції                                                                       045                80                       80

Довгострокова дебіторська заборгованість                                                  050               839                     644

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості                         055               4689                    4185

     первісна вартість інвестиційної нерухомості                                            056              11249                  10838

     знос інвестиційної нерухомості                                                              057     (         6560        ) (        6653        )

Відстрочені податкові активи                                                                     060                 0                        0

Гудвіл                                                                                                    065                 0                        0

Інші необоротні активи                                                                             070                 0                        0

Гудвіл при консолідації                                                                             075                 0                        0

Усього за розділом I                                                                                 080             508948                 549096

 

     II. Оборотні активиуправління                                                                                                                

Виробничі запаси                                                                                    100              25567                  18751

Поточні біологічні активи                                                                         110                 0                        0

Незавершене виробництво                                                                        120                 0                        0

Готова продукція                                                                                     130                 0                        0

Товари                                                                                                   140                36                       33

Векселі одержані                                                                                     150                 0                        0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:                                                                                 

     чиста реалізаційна вартість                                                                    160              67913                  77402

     первісна вартість                                                                                  161              75651                  80386

     резерв сумнівних боргів                                                                        162     (         7738        ) (        2984        )

Дебіторська заборгованість за розрахунками:                                                                                              

     з бюджетом                                                                                         170               2803                    3837

     за виданими авансами                                                                          180               6505                    408

     з нарахованих доходів                                                                           190                 0                        0

     із внутрішніх розрахунків                                                                      200                 0                        0

Інша поточна дебіторська заборгованість                                                    210               3478                    4521

Поточні фінансові інвестиції                                                                      220                 0                        0

Грошові кошти та їх еквіваленти:                                                                                                                

     в національній валюті                                                                           230              28604                  12502

     у т. ч. в касі                                                                                         231                 5                       41

     в іноземній валюті                                                                                240                 0                        0

Інші оборотні активи                                                                                250              19017                  21862

Усього за розділом II                                                                                260             153923                 139316

     III. Витрати майбутніх періодів                                                               270                95                      127

     ІV. Необоротні активи та групи вибуття                                                   275                 0                        0

Баланс                                                                                                    280             662966                 688539

 

                                                Пасив                                                    Код         На початок           На кінець

                                                                                                            рядка     звітного періоду   звітного періоду

                                                   1                                                          2                  3                        4

     I. Власний капітал                                                                                                                                 

Статутний капітал                                                                                     300              30974                  30974

Пайовий капітал                                                                                      310                 0                        0

Додатковий вкладений капітал                                                                   320                 0                        0

Інший додатковий капітал                                                                         330             379773                 442653

Резервний капітал                                                                                    340               3044                    5142

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)                                           350            (424969)               (432150)

Неоплачений капітал                                                                                360                 0 (         )             0 (         )

Вилучений капітал                                                                                   370                 0 (         )             0 (         )

Накопичена курсова різниця                                                                     375                 0                        0

Усього за розділом I                                                                                 380             -11178                  46619

Частка меншості                                                                                      385                 0                        0

     II. Забезпечення наступних витрат і платежів                                                                                             

Забезпечення виплат персоналу                                                                400                 0                        0

Інші забезпечення                                                                                    410                 0                        0

Сума страхових резервів                                                                           415                 0                        0

Сума часток перестраховиків у страхових резервах                                       416                 0 (         )             0 (         )

Цільове фінансування                                                                              420                 0                        0

Усього за розділом II                                                                                430                 0                        0

     III. Довгострокові зобов'язання                                                                                                              

Довгострокові кредити банків                                                                    440                 0                        0

Інші довгострокові фінансові зобов'язання                                                  450                 0                        0

Відстрочені податкові зобов'язання                                                            460              38875                  19395

Інші довгострокові зобов'язання                                                                470             401918                 392533

Усього за розділом III                                                                               480             440793                 411928

     IV. Поточні зобов'язання                                                                                                                       

Короткострокові кредити банків                                                                500                 0                        0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями                        510                 0                        0

Векселі видані                                                                                         520                 0                        0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги                              530               3457                    7597

Поточні зобов'язання за розрахунками:                                                                                                       

     з одержаних авансів                                                                              540              16356                  15469

     з бюджетом                                                                                         550             207002                 196141

     з позабюджетних платежів                                                                     560                 0                        0

     зі страхування                                                                                      570               863                    2356

     з оплати праці                                                                                      580               5277                    7896

     з учасниками                                                                                      590                27                       22

     із внутрішніх розрахунків                                                                      600                 0                        0

Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття,           605                 0                        0

утримуваними для продажу

Інші поточні зобов'язання                                                                         610               369                     511

Усього за розділом IV                                                                               620             233351                 229992

     V. Доходи майбутніх періодів                                                                 630                 0                        0

Баланс                                                                                                    640             662966                 688539

Примітки: д/н

Керівник                                       Ніцак Микола Григорович

Головний                                      Зінюк Алла Михайлівна

бухгалтер

                                                                                                              КОДИ

Підприємство  ПУБЛІЧНЕ  АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО                           Дата  (рік, місяць, число)         2012.01.01

                     "ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО"                                                                   за ЄДРПОУ           00130694

Територія       ЛЕНIНСЬКИЙ                                                                                  за КОАТУУ          0510136600

Орган державного  д/н                                                                                           за СПОДУ                2804

 

Організаційно-правова      Акцiонерне товариство                                                    за КОПФГ                 230

форма господарювання

Вид економічної    Розподiлення та постачання електроенергiї                                    за КВЕД                  40.13.0

діяльності

Одиниця виміру: тис. грн.                                                                                 Контрольна сума

                                              

Звіт про фінансові результати

                                                                      за 2011 рік

                                               I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ                          Форма N 2      Код за ДКУД    1801003

                                               Стаття                                                    Код           За звітний         За попередній

                                                                                                           рядка            період                період

                                                  1                                                          2                   3                        4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                     010             1209977                978802

Податок на додану вартість                                                                      015              201639       ( )      (163114      )

Акцизний збір                                                                                        020                  0 (         ) (          0           )

Інші податки та збори, сплачені з обороту                                                   025                  0 (         ) (          0           )

Інші вирахування з доходу                                                                        030                  0 (         ) (          0           )

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції                                           035             1008338                815688

(товарів, робіт, послуг)

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)                          040              884229       ( )(      685473       )

Загальновиробничі витрати                                                                      045                  0 (         ) (          0           )

Валовий:                                                                                                 

     прибуток                                                                                                            050   124109            130215

     збиток                                                                                               055                  0 (         ) (          0           )

Інші операційні доходи                                                                            060               20955                  18653

у т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і                               061                  0                        0

сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок

сільськогосподарської діяльності

Адміністративні витрати                                                                          070              73877(       )         57435(       )

Витрати на збут                                                                                      080                  0 (         )            0 (         )

Інші операційні витрати                                                                           090              14654(       )         24630(       )

у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів                             091                  0 (         )            0 (         )

сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок

сільськогосподарської діяльності

Фінансові результати від операційної діяльності:                                           

     прибуток                                                                                                            100    56533             66803

     збиток                                                                                               105                  0 (         )            0 (         )

Доход від участі в капіталі                                                                        110                  0                        0

Інші фінансові доходи                                                                              120                  0                        0

Інші доходи                                                                                            130                1574                    678

Фінансові витрати                                                                                   140                  0 (         )            0 (         )

Втрати від участі в капіталі                                                                       150                  0 (         )            0 (         )

Інші витрати                                                                                           160               1976(        )          448(         )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті                            165                  0                        0

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:                    

     прибуток                                                                                                            170    56131             67033

     збиток                                                                                               175                  0 (         )            0 (         )

     у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від                     

переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок

припинення діяльності

 

    прибуток                                                                                                             176       0                  0

    збиток                                                                                                                  177         0 (                 )   0(      )

Податок на прибуток від звичайної діяльності                                             180               21356                  25077

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності                                   185                  0                        0

Фінансові результати від звичайної діяльності:                                              

     прибуток                                                                                                            190    34775             41956

     збиток                                                                                               195                  0 (         )            0 (         )

Надзвичайні:                                                                                           

     доходи                                                                                                               200         0                   0

     витрати                                                                                              205                  0 (         )            0 (         )

Податки з надзвичайного прибутку                                                           210                  0 (         )            0 (         )

Частка меншості                                                                                     215                  0 (         )            0 (         )

Чистий:                                                                                                   

     прибуток                                                                                                            220    34775             41956

     збиток                                                                                               225                  0 (        )             0 (         )

Забезпечення матеріального заохочення                                                    226                  0                        0

                                               II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

                                  Найменування показника                                       Код           За звітний         За попередній

                                                                                                           рядка            період                період

                                                   1                                                          2                   3                        4

Матеріальні затрати                                                                                230               71730                  50808

Витрати на оплату праці                                                                          240              178053                141271

Відрахування на соціальні заходи                                                              250               64423                  51140

Амортизація                                                                                          260               36567                  34754

Інші операційні витрати                                                                           270               49078                  56547

Разом                                                                                                    280              399851                334520

                                               III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

                                           Назва статті                                                 Код           За звітний         За попередній

                                                                                                           рядка             період                період

                                                  1                                                          2                    3                        4

Середньорічна кількість простих акцій                                                       300                  0                        0

Скоригована середньорічна кількість простих акцій                                     310                  0                        0

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію (грн)                                 320                  0                        0

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію (грн)             330                  0                        0

Дивіденди на одну просту акцію (грн)                                                        340                  0                        0

Примітки: д/н

Керівник                                        Ніцак Микола Григорович

Головний                                       Зінюк Алла Михайлівна

бухгалтер

Поділитись: