Акціонерам

Рiчна iнформацiя емiтента за 2011 рiк

25 квітня 2012

Річна інформація емітента

за 2011 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента:

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО"

1.2. Організаційно-правова форма:

Акцiонерне товариство

1.3. Місцезнаходження емітента:

вул.1-го Травня, б.2, м. Вінниця, Україна, 21050

1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:

00130694

1.5. Міжміський код та телефон:

(0432)525-059

1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента:

Серія А01 №644170

1.7. Дата державної реєстрації:

20.07.2004

1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:

www.voe.com.ua/index_.shtml

2. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента - підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

688412

662871

Основні засоби (за залишковою вартістю)

540939

497655

Довгострокові фінансові інвестиції

80

80

Запаси

18751

25567

Сумарна дебіторська заборгованість

89796

89276

Грошові кошти та їх еквіваленти

12502

28604

Власний капітал

46619

-11178

Статутний капітал

30974

30974

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-432150

-424969

Довгострокові зобов'язання

411928

440793

Поточні зобов'язання

229992

233351

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

11,23

13,55

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

11,23

13,55

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)

3097366

3097366

Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду

загальна номінальна вартість

0

0

у відсотках від статутного капіталу

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду

0

0

Вартість чистих активів

46619

-11178

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників

  Інформація про органи управління емітента

Органами управління ПАТ „Вінницяобленерго” є:  Загальні збори акціонерів (Вищий орган Товариства), Наглядова рада , Дирекція Товариства (Виконавчий орган Товариства) та Ревізійна комісія.

Інформація про посадових осіб емітента

1.      Генеральний директор - Ніцак Микола Григорович, 1955 року народження, освіта вища - ВПІ, інженер-електрик, ВФЕУ, менеджер-економіст, стаж керівної роботи -28 років, попередня посада, яку займав - головний інженер ВАТ "Черкасиобленерго".

2.      Член Дирекції  Марценюк  Олександр Антонович, 1952 року народження, освіта вища – ВПІ, інженер-електрик, КДЕУ, економіст, стаж керівної роботи - 30 років, попередня посада – директор ВДЕ  ВАТ „АК Вінницяобленерго”.

3.      Член Дирекції  Пентюк Ірина Костянтинівна, 1954 року народження, освіта вища – ВПІ, інженер-механік, ТІНГ, економіст, стаж керівної роботи - 21 рік,  попередня посада – заступник  директора АФ „Аудит-Гарант”.

4.      Член Дирекції Волков Володимир Костянтинович , 1951 року народження, освіта вища – КПІ, інженер-електрик, стаж керівної роботи -33 роки,  попередня посада – директор ВТД  ВАТ „АК Вінницяобленерго”.

5.      Член Дирекції Хребтій Віталій Михайлович, 1957 року народження, освіта вища – КПІ, інженер-електрик, стаж керівної роботи - 30 років, попередня посада – заст. Голови ОКП ПЕ та ЕТП у Вінницькій області.

6.      Член Дирекції Ящук Віктор Павлович , 1956 року народження, освіта вища – ВПІ, інженер-електрик, стаж керівної роботи - 17 років, попередня посада – В.о. комерційного директора ВАТ „АК Вінницяобленерго”.

7.      Член Дирекції Ковальчук  Віталій Семенович , 1955 року народження, освіта вища – ВДАУ, економіст-організатор с/г в-ва , стаж керівної роботи - 16 років, попередня посада – директор Замостянських ЕМ  ВАТ „АК Вінницяобленерго”.

8.      Член Дирекції Токар Борис Володимирович , 1968 року народження, освіта вища – ВДТУ, інженер-електрик, ТНЕУ, юрист; стаж керівної роботи - 11 років, попередня посада – директор Літинських ЕМ  ВАТ „АК Вінницяобленерго”.

9.      Член Дирекції - секретар Вдовиченко Олександр Васильович , 1954 року народження, освіта вища – КПІ, інженер-електрик, МІМ, бізнес-адміністрування, стаж керівної роботи -  25 років, попередня посада – помічник Генерального директора - референт ВАТ „АК Вінницяобленерго”.

10.  Голова Наглядової ради - Катренко Григорій Миколайович, 1954 року народження, освіта вища - КПІ, електроенергетичний ф-т., стаж керівної роботи – 17 років, попередня посада – заступник директора  Департаменту НАК „ЕКУ”

11.  Член  Наглядової ради - Гайдамака Наталія Володимирівна, 1973 року народження, освіта вища - ДАЛПУ, інженер-економіст, стаж керівної роботи – 11 років, попередня посада - начальник  відділу   НАК „ЕКУ”.

12.  Член Наглядової ради - Козакова Аліна Володимирівна, освіта вища – КНУ ім. Т.Шевченка,  спеціаліст права, стаж керівної роботи – 5 років, попередня посада -  начальник відділу НАК "ЕКУ".

13.  Член Наглядової ради - Комаренко Олександр Іванович, 1956 року народження, освіта вища - КНУ ім. Т.Шевченка, стаж керівної роботи – 15 років,  попередня посада -  заступник начальника управління державної служби України.

14.  Член Наглядової ради – юридична особа Національна  акціонерна  компанія "Енергетична компанія України" , код  ЄДРПОУ  32984271,  адреса:  01601,м.Київ, вул. Хрещатик, 34  НАК „ЕКУ” володіє 25% акцій ПАТ "Вінницяобленерго". Інтереси цього акціонера представляє представник, який діє на підставі довіреності, оформленої відповідно до чинного законодавства України.

15. Член Наглядової ради - юридична особа   ГАРЕНСІА ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД (GARENSIA ENTERPRISES LIMITED), реєстраційний №НЕ 251633; яка  володіє 20, 3012% акцій ПАТ "Вінницяобленерго". Інтереси цього акціонера представляє представник, який діє на підставі довіреності, оформленої відповідно до чинного законодавства України.

16.  Член Наглядової ради - Токарева Людмила Михайлівна, 1956 року народження освіта вища -  КІХП, енергетичний ф-т., стаж керівної роботи – 12 років,  попередня посада -  начальник відділу НАК "ЕКУ ".

  1. Голова Ревізійної комісії   Палійчук Наталія Олексіївна,   1974 року народження, освіта вища – НТУУ„КПІ”, інженер-фізик, МІПО НТУУ „КПІ”, економіст, ШРЕ,  бухгалтер-економіст, стаж керівної роботи – 2  роки , попередня посада – головний спеціаліст – бухгалтер  НАК „ЕКУ”.
  2. Член  Ревізійної комісії - Каніщева Ганна Василівна, 1959 року народження, освіта вища – ТПУ, стаж керівної роботи -  відсутній, попередня посада - головний спеціаліст НАК "ЕКУ".
  3. Член Ревізійної комісії - Кулагіна Віта Дмитрівна,  1979 року народження,  освіта вища - КНУК, правознавство, УНУ, стаж керівної роботи – відсутній, попередня посада -  головний спеціаліст НАК "ЕКУ".
  4. Член Ревізійної комісії - Іонова Оксана Борисівна, 1976 року народження  освіта вища – ДДУ, економіко-правовий, стаж керівної роботи – 7 років, попередня посада – начальник відділу НАК „ЕКУ”.
  5. Член Ревізійної комісії - Горелик Леонід Михайлович, 1974 року народження, освіта вища -Українсько-Фінський ІМБ, облік та аудит,  стаж керівної роботи -  7 років, попередня посада – головний аудитор АК ТОВ „УПК Аудит Лтд”
  6.  Головний бухгалтер Товариства -   Зінюк Алла Михайлівна,1961 року народження, освіта вища – ТАНГ, економіст, стаж керівної роботи – 11 років , попередня посада – заст. гол. бухгалтера ТОВ „Енергоінвест”.

      Усі  посадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.

Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

На момент створення товариства  засновником була Держава в особі Міністерства енергетики та електрифікації України (м. Київ, вул. Хрещатик, 30). На дату заснування кількість акцій засновника у статутному капіталі товариства складала 100%. На дату складання звіту акцій у засновника немає.

4. Інформація про цінні папери емітента

    Інформація про випуски акцій

Відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" та згідно рішення позачергових загальних зборів акціонерів  ВАТ "АК Вінницяобленерго” (ПАТ „Вынницяобленерго”)  від 28.05.2010 року (протокол №2/2010 від 28.05.2010)  переведено  випуск простих іменних акцій ПАТ „Вінницяобленерго” (ВАТ "АК Вінницяобленерго") з документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

Випуск  акцій зареєстрований 08.07.2010 року Вінницьким територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 29/02/1/10, код цінного папера - UA 4000083224. Випущено 3 097 366 (три мільйони дев’яносто сім тисяч триста шістдесят шість) шт. простих іменних акцій, номінальною вартістю  10(десять) грн.  кожна , на загальну суму 30 973 660 (тридцять мільйонів дев’ятсот сімдесят три тисячі шістсот шістдесят) гривень, що складає 100% у статутному капіталі.  Форма  існування – бездокументарна.

Товариством заключено Договір з ДП "Фондова біржа ПФТС" про підтримання лістингу. Акції ПАТ "Вінницяобленерго" включені до Біржового списку 0 рівню лістингу  ПФТС.

Додатковий випуск цінних паперів товариством не проводився.

В зв’язку зі зміною найменування з Відкритого акціонерного товариства  „Акціонерна компанія Вінницяобленерго” на  Публічне акціонерне товариство „Вінницяобленерго”  було замінено свідоцтво про реєстрацію випуску акцій Товариства, дата видачі  21  квітня 2011 року.

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України

Відповідно  рішення загальних зборів акціонерів (протокол №2/2010 від 28.05.2010 р.), у зв'язку з переведенням випуску простих іменних акцій ВАТ "АК Вінницяобленерго" з документарної форми існування у бездокументарну форму існування,  05.09.2010 р. було припинено дію (розірвано) договору  № 5 від 22.05.97 р. з ВАТ „Укренергореєстр” ( ідент. код за ЄДРПОУ    21656006 , ліцензія  АВ  № 416709 від 04.06.2008 р.)  на ведення реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ "АК Вінницяобленерго"  та  обрано ВАТ "Національний депозитарій України"( код  ЄДРПОУ 30370711, ліцензія АВ №189650 від 19.09.2006 р.) для  обслуговування  випуску акцій  ВАТ „АК Вінницяобленерго” (договір № Е-856 від 27.07.10 р.), також, відповідно рішення Наглядової ради  ВАТ „АК Вінницяобленерго” від 25.06.2010 р. (протокол №2 від 25.06.2010 р.), було обрано  зберігача -  ТОВ "УПР-ФІНАНС" ( код  ЄДРПОУ 36980202, ліцензія   АВ №520607 від 15.04.2010 р.),  у якого ВАТ "АК Вінницяобленерго"  відкрило  рахунки у цінних паперах власникам іменних акцій  ВАТ "АК Вінницяобленерго" (договір №003 від 18.08.2010 р.).

Обслуговування  випуску акцій ПАТ "Вінницяобленерго", відповідно до договору  № Е-856 від 27.07.10 р., веде ПАТ "Національний депозитарій України", код  ЄДРПОУ 30370711, ліцензія АВ №189650 від 19.09.2006 р., місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Б Грінченка, буд. 3.  

Зберігачем цінних паперів ПАТ „Вінницяобленерго”, відповідно  до  договору №003 від 18.08.2010 р., є   ТОВ "УПР-ФІНАНС",  код  ЄДРПОУ 36980202,  ліцензія   АВ №520607 від 15.04.2010 р., місцезнаходження: 03035, м. Київ, вул. Кавказька, буд. 11.

Протягом звітного періоду Товариство не змінювало особу, яка веде облік прав власності на цінні папери  емітента у депозитарній системі України.

6. Інформація про загальні збори

15 березня  2011 року  відбулися чергові загальні збори акціонерів ПАТ „Вінницяобленерго”.

Порядок денний:

1. Про обрання лічильної комісії, голови і секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ "Вінницяобленерго" та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Компанії.

2.Звіт Виконавчого органу  ВАТ "АК Вінницяобленерго" про результати фінансово-господарської діяльності  Компанії за 2010 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2011 рік.

3. Звіт Наглядової ради ВАТ "АК Вінницяобленерго" за 2010 рік.

4.Звіт Ревізійної комісії ВАТ "АК Вінницяобленерго" за 2010 рік.

5. Затвердження річної фінансової звітності ВАТ "АК Вінницяобленерго" за 2010 рік. 

6. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи  ВАТ "АК Вінницяобленерго" у  2010 році  та затвердження нормативів розподілу прибутку на 2011 рік.

7. Про нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів)  за підсумками роботи ВАТ "АК Вінницяобленерго" у  2010 році.

8. Затвердження результатів роботи ДП "Готель "Енергетик" за 2010 рік.

9. Про  укладання мирової угоди з ДПІ у м. Вінниці про реструктуризацію податкового боргу  та затвердження  умов   мирової угоди.

10. Про внесення змін та доповнень до статуту ПАТ "Вінницяобленерго".

11. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх нормативних документів ПАТ "Вінницяобленерго".

12. Відкликання членів наглядової ради ВАТ "АК Вінницяобленерго" та обрання членів Нпаглядової ради ПАТ "Вінницяобленерго".

13. Відкликання членів ревізійної комісії  ВАТ "АК Вінницяобленерго"  та  обрання членів ревізійної комісії ПАТ "Вінницяобленерго".

14. Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з посадовими особами органів ПАТ "Вінницяобленерго", в тому числі, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи,  яка уповноважується на підписання даних договорів.

Всі питання порядку денного розглянуті.

Позачергові  загальні збори  за звітний період   не проводились.

7. Інформація про дивіденди

Відповідно рішення чергових загальних зборів акціонерів ПАТ „Вінницяобленерго” (протокол №1/2011 від 15.03.2011р.) за результатами попереднього 2010 року дивіденди  не нараховувались та не виплачувались. За результатами звітного періоду рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

8. Інформація щодо аудиторського висновку

Інформація про аудитора (аудиторську фірму), який здійснив аудиторську перевірку емітента:

Найменування:  Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська компанія "Аваль" (код за ЄДРПОУ - 32440628). Свідоцтво про державну реєстрацію серія А01 №524295  від 13.03.2003 р. Свідоцтво “Про  внесення  до  реєстру   суб’єктів , які   можуть здійснювати Аудиторську діяльність ” № 3167  видане Аудиторською палатою України   28.03.03 року рішення за № 121. Сертифікат аудитора  серія А № 005557   виданий  30.10.2003 року. Місцезнаходження:  69032, м. Запоріжжя, вул. Рекордна, буд. 11, кв.2 . Електронна адреса : audit_dir@mail.ru  Контактний телефон: (0612) 36-43-21, факс:  (0612) 36-43-21

Основні відомості про умови договору про проведення аудиту:

Дата та номер договору на проведення аудиту:  № 92  від 10.02.2012 р.

Дата початку і дата закінчення  проведення аудиту:  10.02.2012 р. – 15.03.2012 р.

Загальний висновок аудитора (аудиторської фірми):

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки

Нам невідома інформація щодо операцій з пов’язаними сторонами. Операції з пов’язаними сторонами протягом звітного періоду  відповідно до П(С)БО № 23 „Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін” Товариством не розкривались.

Протягом звітного періоду Товариством не проводились дооцінки (уцінки) основних засобів відповідно до вимого законодавства України. Не проводиться зменшення корисності активів, що не відповідає вимогам П(С)БО 28 «Зменшення корисності активів», та прийнятій обліковій політиці.

 Ми не мали можливості оцінити на скільки суттєвий вплив мали б операції з пов’язаними сторонами, зменшення корисності активів та переоцінки основних засобів на власний капітал Товариства.

Умовно-позитивна думка

На нашу  думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфі “Підстава для висловлення умовно-позитивної думки”, фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Публічного Акціонерного Товариства „ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО ” станом на 31 грудня 2011 р. та її фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Фінансова звітність складена відповідно до концептуальної основи загального призначення.

В ході перевірки ми не отримали свідоцтв щодо існування загрози безперервності діяльності Товариства.

9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення

Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

25.04.2012

(дата)

Річна інформація розміщена на сторінці (за наявності)

www.voe.com.ua/index_.shtml

в мережі Інтернет

25.04.2012

(адреса сторінки)

(дата)

10. Підпис

10.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

10.2. Генеральний директор

 

 

 

Ніцак М.Г.

(найменування посади)

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

 

 

М. П.

 

25.04.2012

(дата)

Поділитись: