Акціонерам

Рiчна iнформацiя емiтента за 2012 рiк

30 квітня 2013

Річна інформація емітента

за 2012 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента:

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО"

1.2. Організаційно-правова форма:

Акцiонерне товариство

1.3. Місцезнаходження емітента:

вул.1-го Травня, б.2, м. Вінниця,Україна, 21050

1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:

00130694

1.5. Міжміський код та телефон:

(0432)525-059

1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента:

Серія А01 №644170

1.7. Дата державної реєстрації:

20.07.2004

1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:

www.voe.com.ua/index_.shtml

2. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента – підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

730403

688205

Основні засоби (за залишковою вартістю)

569059

536747

Довгострокові фінансові інвестиції

80

80

Запаси

24373

18784

Сумарна дебіторська заборгованість

98425

85974

Грошові кошти та їх еквіваленти

2201

12472

Власний капітал

169366

137433

Статутний капітал

30974

30974

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-320507

-352688

Довгострокові зобов'язання

247890

248753

Поточні зобов'язання

256964

239654

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

21,5

0

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

21,5

0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)

3097366

0

Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду

загальна номінальна вартість

0

0

у відсотках від статутного капіталу

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду

0

0

Вартість чистих активів

169366

137433

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників

   Інформація про органи управління емітента

Органами управління ПАТ „Вінницяобленерго” є:  Загальні збори акціонерів (Вищий орган Товариства), Наглядова рада , Дирекція Товариства (Виконавчий орган Товариства) та Ревізійна комісія.

Інформація про посадових осіб емітента

1.  Генеральний директор - Ніцак Микола Григорович, 1955 року народження, освіта вища – Вінницький політехнічний інститут, інженер-електрик, Вінницький фінансово-еконмічний університет, менеджер-економіст; стаж керівної роботи -29 років, попередня посада, яку займав - головний інженер ВАТ "Черкасиобленерго".  

2. Член Дирекції - Касіч Юрій Петрович, 1971 року народження, освіта вища – Київський політехнічний інститут, інженер-електрик,  стаж керівної роботи – 16 років, попередня посада, яку займав - директор технічний ПАТ "Черкасиобленерго".

3.  Член Дирекції - Мацола Віталій Михайлович,1963 року народження,  освіта вища -  Київський технологічний інститут харчової промисловості, інженер-електрик, стаж керівної роботи – 15 років, попередня посада, яку займав - директор з інвестиційної політики ПАТ "Вінницяобленерго".

4.  Член Дирекції - Мягков Антон Євгенович, 1984 року народження, освіта вища - Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана", магістр з фінансів, стаж керівної роботи -  2 роки, попередня посада, яку займав  - заступник Генерального директора ПрАТ "Підприємство з експлуатації електричних мереж "Центральна енергетична компанія".

5.      Член Дирекції Хребтій Віталій Михайлович, 1957 року народження, освіта вища – Красноярський політехнічний інститут, інженер-електрик, стаж керівної роботи - 31 рік, попередня посада, яку займав – директор з кадрів, соціальних і загальних питань ПАТ "Вінницяобленерго".

6.      Член Дирекції - Поліщук Андрій Леонідович, 1978 року народження, освіта вища - Вінницький державний технічний університет, інженер-електрик, бухгалтер-економіст, кандидат технічних наук; Одеський регіональний інститут державного управління, магістр державного управління, стаж керівної роботи – 8 років, попередня посада, яку займав - заступник директора з енергозбутовоїроботи  Вінницьких ЕМ ПАТ "Вінницяобленерго".

7.      Член Дирекції - Бузько  Алла Ігорівна, 1954 року народження, освіта вища - Львівський державний університет, юрист, стаж керівної роботи – 7 років,  попередня посада, яку займав  - начальник юридичного відділу ПАТ "Вінницяобленерго.

8.      Член Дирекції - Кравець Руслан Борисович, 1974 року народження, освіта вища - Українська академія внутрішніх справ, юрист, стаж керівної роботи – 13 років, попередня посада, яку займав -  директор з загальних питань ПАТ "Вінницяобленерго".

9.      Член Дирекції - Вдовиченко  Олександр  Васильович,  1954 року народження,  освіта вища - Вінницький політехнічний інститут, інженер-електрик; Міжнародний інститут менеджменту, магістр бізнес адміністрування, стаж керівної роботи – 27 років,  попередня посада, яку  займав - помічник Генерального директора - референт ПАТ "Вінницяобленерго".

10.  Голова Наглядової ради – юридична особа  Компанія "ГАРЕНСІА ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД" (GARENSIA ENTERPRISES LIMITED), Кіпр, реєстр.  № НЕ 251633. Інтереси  юридичної особи представляє представник, який діє на підставі довіреності, оформленої відповідно до чинного законодавства України.

11.  Член  Наглядової ради – юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ” код ЄДРПОУ 31443937,  адреса: 91021, м. Луганськ, кв. Гайового, буд. 35-А. Інтереси   юридичної особи представляє представник, який діє на підставі довіреності, оформленої відповідно до чинного законодавства України.

12.  Член Наглядової ради – юридична особа  Компанія "ЕНЕРДЖІ СТАНДАРД ПАУЕР ЛІМІТЕД" ( ENERGY STANDARD POWER LIMITED) Кіпр, Реєстр. № НЕ 240712. Інтереси  юридичної особи представляє представник, який діє на підставі довіреності, оформленої відповідно до чинного законодавства України.

13.  Член Наглядової ради - Комаренко Олександр Іванович; 1956 року народження, освіта вища -Київський  державний університет ім. Т. Шевченка, юрист, стаж керівної роботи - 16 років, попередня посада, яку займав - заступник начальника   управління    Головної Державної служби України.

14.  Член Наглядової ради - Попов Сергій Андрійович, 1953 року народження,  освіта вища - Київський політехнічний інститут, інженер-теплоенергетик; Міжрегіональна академія управління персоналом, економіст, стаж керівної роботи – 25 років, попередня посада, яку займав  - Генеральний директор ВАТ "Центренерго” .

15.  Член Наглядової ради - Овденко Галина Володимирівна, 1965 року народження, освіта вища - Київський інженерно-будівельний інститут, інженер-технолог  будівельник, стаж керівної роботи – відсутній, попередня посада, яку займала -  спеціаліст  корпоративного відділу ТОВ "КУА "СварогЕссет Менеджмент”.

16.  Член Наглядової ради - Малинін Максим Юрійович, 1972 року народження,  освіта вища - Московський інститут сталі і сплавів (Технологічного університету), інженер електронної техніки, стаж керівної роботи – 7 років,  попередня посада, яку займав - начальник відділу  внутрішнього контролю Представництва  АТ "Енергетичний стандарт" (Швейцарія) м. Москва" .

17.  Голова Ревізійної комісії - Івахно Віталій Валерійович, 1971 року народження, освіта вища - Запорізький індустріальний інститут, інженер електронної техніки; Запорізький державний університет, економіст,  стаж керівної роботи -  16 років,   попередня посада, яку займав - директор департаменту економіки та фінансів дивізіону енергетики ТОВ "Енергетичний стандарт (Україна)".

18.  Член Ревізійної комісії - Петрикова Олена Анатоліївна, 1968 року народження, освіта вища - Запорізький машинобудівний інститут ім. В.Я. Чубаря, інженер електронної техніки; Європейський Університет фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу, фінансист, стаж керівної роботи - 20 років,  попередня посада, яку займала: провідний спеціаліст департаменту економіки та фінансів дивізіону енергетики ТОВ "Енергетичний Стандарт (Україна)".

19.  Член Ревізійної комісії - Романенко Ольга Олегівна, 1981 року народження, освіта вища -  Київський національний торгівельно-економічний університет, облік і аудит , магістр, стаж керівної роботи - 2 роки, попередня посада, яку займала - головний бухгалтер ТОВ "ЕНЕРДЖІ СЕРВІС".

20.  Член Ревізійної комісії - Новоторова  Світлана Олександрівна,  1966 року народження, освіта вища - Київський технологічний інститут харчової промисловості, інженер-технолог, стаж керівної роботи – відсутній, попередня посада, яку займала - бухгалтер ТОВ "УКРЕНЕРГОРЕЄСТР".

21.  Член Ревізійної комісії -  юридична особа Національна акціонерна компанія "Енергетична компанія України";  код ЄДРПОУ 32984271,  адреса: 01601, м. Київ, вул. Хрещатик, 34. Інтереси юридичної особи представляє представник, який діє на підставі довіреності, оформленої відповідно до чинного законодавства України.

22.  Головний бухгалтер - Зінюк Алла Михайлівна, 1961 року народження, освіта вища - Тернопільська академія народного господарства, економіст, стаж керівної роботи – 9 років, попередня посада, яку займала - заступник головного бухгалтера ТОВ "Енергоінвест".

    Усі  посадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.

Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

На момент створення товариства  засновником була Держава в особі Міністерства енергетики та електрифікації України (м. Київ, вул. Хрещатик, 30). На дату заснування кількість акцій засновника у статутному капіталі товариства складала 100%. На дату складання звіту акцій у засновника немає.

4. Інформація про цінні папери емітента

    Інформація про випуски акцій

Відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" та згідно рішення позачергових загальних зборів акціонерів  ВАТ "АК Вінницяобленерго” (ПАТ „Вінницяобленерго”)  від 28.05.2010 року (протокол №2/2010 від 28.05.2010)  переведено  випуск простих іменних акцій ПАТ „Вінницяобленерго” (ВАТ "АКВінницяобленерго") з документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

Випуск  акцій зареєстрований 08.07.2010 року Вінницьким територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 29/02/1/10, код цінного папера - UA 4000083224. Випущено 3 097 366 (три мільйони дев’яносто сім тисяч триста шістдесят шість) шт. простих іменних акцій, номінальною вартістю  10(десять) грн.  кожна , на загальну суму 30 973 660 (тридцять мільйонів дев’ятсот сімдесят три тисячі шістсот шістдесят) гривень, що складає 100% у статутному капіталі.  Форма  існування – бездокументарна іменна.

Товариством заключено Договір з ДП "Фондова біржа ПФТС" про підтримання лістингу. Акції ПАТ "Вінницяобленерго" включені до Біржового списку 0 рівню лістингу  ПФТС.

Додатковий випуск цінних паперів Товариством не проводився.

В зв’язку зі зміною найменування з Відкритого акціонерного товариства  „Акціонерна компаніяВінницяобленерго” на  Публічне акціонерне товариство „Вінницяобленерго”  було замінено свідоцтво про реєстрацію випуску акцій Товариства, дата видачі  21  квітня 2011 року.

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України

Відповідно рішення  Загальних зборів акціонерів ПАТ "Вінницяобленерго" від 18.04.2012 р. (протокол № 1/2012 від 18.04.2012 р.) було розірвано договір № 003 про відкриття рахунків у цінних паперах власникам іменних цінних паперів, що  був  укладений 18.08.2010 р. між ВАТ «Акціонерна компанія «Вінницяобленерго» (ПАТ «Вінницяобленерго»)  і  зберігачем ТОВ «УПР-ФІНАНС», та  обрано нового зберігача   -  Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР» , ідентифікаційний код 21656006, ліцензія Серія АГ №399289 видана 01.10.2010 р.  Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів;  та   укладено з ним договір  № 108/2012 від 18.04.2012 р. про відкриття рахунків у цінних паперах власникам іменних цінних паперів  ПАТ «Вінницяобленерго».

Протягом звітного періоду Товариство не змінювало особу, яка веде облік прав власності на цінні папери  емітента у депозитарній системі України.

6. Інформація про загальні збори

18 квітня  2012 року  відбулися чергові загальні збори акціонерів ПАТ „Вінницяобленерго”.

Порядок денний:

1.Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів   ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” та прийняття рішення про припинення їх повноважень. Затвердження умов договору про передачу повноважень лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” зберігачу або депозитарію.

2.Обрання голови і секретаря річних загальних зборів акціонерів  ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”.

3.Затвердження порядку (регламенту) проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” та зміна послідовності розгляду питань, винесених на розгляд річних загальних зборів акціонерів ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”.

4.Внесення змін до статуту ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”.

5.Затвердження та внесення змін до положень, що регламентують діяльність органів управління і контролю ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”.

6.Звіт Виконавчого органу ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” у 2011 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.

7.Звіт Наглядової ради ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” про роботу у 2011 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.

8.Звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і висновків.

9.Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту)  ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” за 2011 рік.

10.Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) Голови і членів Наглядової ради ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”.

11.Обрання членів Наглядової ради ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”.

12.Обрання Голови Наглядової ради ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”.

13.Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради   ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради   ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”.

14.Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) Голови і членів Ревізійної комісії ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”.

15.Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”.

16.Обрання Голови Ревізійної комісії ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”.

17.Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії  ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”.

18.Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) Голови і членів Виконавчого органу ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”.

19.Обрання членів Виконавчого органу ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”.

20.Обрання Голови Виконавчого органу ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”.

21.Визначення основних напрямів діяльності ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”   на 2012 рік.

22.Розподіл чистого прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками роботи ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” у 2011 році та затвердження нормативів розподілу прибутку ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” на 2012 рік.

23.Про нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” у 2011 році.

24.Затвердження розміру, порядку та строку виплати дивідендів за простими акціями ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”, а також встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.

25.Затвердження результатів роботи ДП “Готель “Енергетик” за 2011 рік.

26.Внесення змін та доповнень до статуту ДП “Готель “Енергетик”.

27.Про затвердження вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів   ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” за даними річної фінансової звітності товариства за 2011 рік.

28.Про затвердження вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є їх предметом, перевищує 50 відсотків вартості активів   ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” за даними річної фінансової звітності товариства за 2011 рік.

29.Про попереднє схвалення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” за даними річної фінансової звітності товариства за 2011 рік, які можуть вчинятись товариством у період з 18 квітня 2012 року  по 18 квітня 2013 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

30.Про попереднє схвалення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 50 відсотків вартості активів ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” за даними річної фінансової звітності товариства за 2011 рік, які можуть вчинятись товариством у період з 18 квітня 2012 року по  18 квітня 2013 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

31.Про обрання нового зберігача для укладення з ним договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам дематеріалізованого випуску акцій  ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” та затвердження умов відповідного договору. Про розірвання договору № 003 про відкриття рахунків у цінних паперах власникам іменних цінних паперів, що укладений 18.08.2010 р. Між  ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” (ВАТ “Акціонерна компанія “Вінницяобленерго”) та зберігачем - ТОВ “УПР-ФІНАНС”. Про визначення дати обліку, на яку  ТОВ “УПР-ФІНАНС” має скласти обліковий реєстр акціонерів   ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”, рахунки в цінних паперах яких обслуговуються ТОВ “УПР-ФІНАНС” відповідно до договору № 003 про відкриття рахунків у цінних паперах власникам іменних цінних паперів, що укладений 18.08.2010 р. Між ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” (ВАТ “Акціонерна компанія “Вінницяобленерго”) та ТОВ “УПР-ФІНАНС”. Про передання облікового реєстру від    ТОВ “УПР-ФІНАНС” до нового зберігача та переказ акцій з рахунків у цінних паперах власників, що були відкриті у ТОВ “УПР-ФІНАНС”, на рахунки у цінних паперах таких власників у нового зберігача.

32.Про забезпечення виконання зобов'язань покупця пакету акцій   ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” передбачених договором купівлі-продажу акцій,  укладеного покупцем з Фондом державного майна України за результатами конкурсу з продажу пакету акцій ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”.

Всі питання порядку денного розглянуті.

25 липня  2012 року  відбулися позачергові загальні збори акціонерів ПАТ „Вінницяобленерго”.

Порядок денний:

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» та прийняття рішення про припинення їх повноважень. Затвердження умов договору про передачу повноважень лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» зберігачу або депозитарію.

2. Обрання голови і секретаря позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

3. Затвердження порядку (регламенту) проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» та зміна послідовності розгляду питань, винесених на розгляд позачерговихзагальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

4. Внесення змін до статуту ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

5. Затвердження та внесення змін до положень, що регламентують діяльність органів управління іконтролю ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

6. Про ліквідацію структурної одиниці «Матеріально-технічне забезпечення та автотранспорт»

7. Про внесення та затвердження змін до договору з членами Наглядової ради ПАТ «Вінницяобленерго», затвердженого рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Вінницяобленерго» від 18.04.2012р. (протокол №1/2012)». Затвердження щорічного кошторисуграничних витрат на утримання Наглядової ради ПАТ «Вінницяобленерго».

Всі питання порядку денного розглянуті.

7. Інформація про дивіденди

 

За результатами звітного періоду

За результатами періоду, що передував звітному

за простими акціями

за привілейованими акціями

за простими акціями

за привілейованими акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн.

0

0

10438123,42

0

Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.

0

0

3,37

0

Сума виплачених дивідендів, грн.

0

0

10297910

0

Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів

 

 

20.04.2012

 

Дата виплати дивідендів

 

 

23.04.2012

 

18.04.2012 року відбулись чергові загальні збори акціонерів ПАТ "Вінницяобленерго", на яких було прийнято рішення про виплату дивідендів за підсумками  діяльності Товариства за 2011 рік.

Рішення щодо нарахування та виплати дивідендів за результатами звітного періоду буде прийняте на річних загальних зборах акціонерів.

8. Інформація щодо аудиторського висновку

Інформація про аудитора (аудиторську фірму), який здійснив аудиторську перевірку емітента:

Найменування:  Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська компанія "Аваль" (код за ЄДРПОУ - 32440628). Свідоцтво про державну реєстрацію серія А01 №524295  від 13.03.2003 р. Свідоцтво “Про  внесення  до реєстру   суб’єктів , які   можуть здійснювати Аудиторську діяльність ” № 3167  видане Аудиторськоюпалатою України   28.03.03 року рішення за № 121. Сертифікат аудитора  серія А № 005557   виданий  30.10.2003 року.Місцезнаходження:  69032, м. Запоріжжя, вул. Рекордна, буд. 11/9 . Електронна адреса : audit_dir@mail.ru Контактний телефон: (0612) 84-90-84; факс: (0612) 84-90-84

Основні відомості про умови договору про проведення аудиту:

Дата та номер договору на проведення аудиту:  №5  від 30.01.2013 р.

Дата початку і дата закінчення  проведення аудиту:  08.02.2013 р. – 29.03.2013 р.

Загальний висновок аудитора (аудиторської фірми):

На підставі аудиторського висновку висловлена умовно-позитивна думка:

" Підстава для висловлення умовно-позитивної думки 

Протягом звітного періоду Товариством не проводились дооцінки (уцінки) основних засобів відповідно до вимог МСФЗ. Відповідно до МСФЗ 16 «Основні засоби»  справедливу вартість землі та будівель, як правило визначають за допомогою експертної оцінки. Справедливою вартістю  машин та обладнання ,як правило є ринкова вартість ,визначена за допомогою експертної оцінки. Ми не мали можливості оцінити на скільки суттєвий вплив мали б переоцінки основних засобів на власний капітал Товариства.

Умовно-позитивна думка

На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфі “Підстава для висловлення умовно-позитивної думки”, фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Публічного Акціонерного Товариства „ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО ” станом на 31 грудня 2012 р. та її фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Фінансова звітність складена відповідно до концептуальної основи загального призначення.

В ході перевірки   ми  не отримали свідоцтв щодо існування загрози безперервності діяльності Товариства.

9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення

Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

 

 

30.04.2013

(дата)

Річна інформація розміщена на сторінці (за наявності)

www.voe.com.ua/index_.shtml

в мережі Інтернет

 

30.04.2013

(адреса сторінки)

(дата)

10. Підпис

10.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

 

 Генеральний директор

 

 

 

Ю.П. Касіч

 

(найменування посади)

 

(підпис)

 

 

(ініціали та прізвище керівника)

 

 

 

М. П.

 

30.04.2013

(дата)

Розмiщено 30.04.2013

В повідомлення про річну інформацію емітента

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО

(код ЄДРПОУ 00130694, місцезнаходження емітента:21050, вул.1-го Травня, б.2, м. Вінниця) за 2012 рік, що було опубліковане в „Бюлетень. Цінні папери України” № 82  від 30 квітня 2013 року,  в  п.7 „Інформація про дивіденди” внести  доповнення:

7. Інформація про дивіденди

 

За результатами звітного періоду

За результатами періоду, що передував звітному

за простими акціями

за привілейованими акціями

за простими акціями

за привілейованими акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн.

20008984,36

0

10438123,42

0

Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.

6,46

0

3,37

0

Сума виплачених дивідендів, грн.

0

0

10297910

0

Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів

19.04.2013

-

20.04.2012

-

Дата виплати дивідендів

26.04.2013

-

23.04.2012

-

18.04.2012 року відбулись чергові загальні збори акціонерів ПАТ "Вінницяобленерго", на яких було прийнято рішення про нарахування та виплату дивідендів за результатами діяльності Товариства за 2011 рік.

Станом на 31.12.2012 р. рішення щодо нарахування та виплати дивідендів за результатами звітного періоду не приймалось.

19.04.2013 року відбулись чергові загальні збори акціонерів ПАТ „Вінницяобленерго”, на яких було прийняте рішення про нарахування та виплату дивідендів за результатами діяльності Товариства за 2012 рік.

Генеральний директор                                                                                          Ю.П. Касіч

Поділитись: