Корпоративна політика

Атестація персоналу

Одним із важливих складників системи управління персоналом в АТ «Вінницяобленерго» є створення умов для постійного стимулювання кожного працівника Товариства до самовдосконалення шляхом щорічної його оцінки, з метою ротації кадрів та сприяння кар’єрному росту кращих.

Один із ефективних методів оцінки персоналу – атестація.

Атестація працівників – це процедура оцінки професійного рівня співробітників кваліфікаційним вимогам, вияв відповідності результатів діяльності, якостей і потенціалу особистості вимогам, що висуваються до виконуваної роботи.

Атестація проводиться з метою раціональної розстановки персоналу, ефективного використання його знань, умінь і навичок, визначення можливості професійного та кар’єрного росту працівників.

Відповідно до Колективного договору АТ «Вінницяобленерго», «Положення про порядок проведення атестації керівників, професіоналів та фахівців АТ «Вінницяобленерго», затвердженого наказом ПАТ «Вінницяобленерго» від 29.07.2013р. №249, атестації підлягають керівники, професіонали та фахівці Товариства. Атестація проводиться за рішенням Генерального директора.

Конкретні строки, перелік посад та графік проведення атестації затверджуються наказом Генерального директора.

Атестації не підлягають:
– Співробітники, які відпрацювали на відповідній посаді менше одного року;
– Вагітні жінки;
– Особи, що здійснюють догляд за дитиною віком до трьох років або дитиною-інвалідом, інвалідом дитинства;
– Одинокі матері або одинокі батьки, які мають дітей віком до чотирнадцяти років;
– Неповнолітні особи;
– Особи, які працюють за сумісництвом.

Атестація співробітників проводиться не частіше, ніж один раз на три роки.

Під час атестації оцінюється професійний рівень співробітників, виконання ними посадових обов’язків та відповідність їх кваліфікаційним вимогам, визначених «Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників» і відображених в посадових інструкціях та інших локальних нормативно-правових актах Товариства.

За результатами атестації співробітника атестаційна комісія ухвалює рішення про:
– Відповідність працівника займаній посаді;
– Невідповідність працівника займаній посаді.

У разі рішення про відповідність працівника займаній посаді, атестаційна комісія може надати рекомендації про:
– Зарахування працівника до кадрового резерву відповідно до чинного в Товаристві «Положення про роботу з резервом кадрів в управлінні та в структурних одиницях АТ «Вінницяобленерго»;
– Присвоєння чергової категорії;
– Встановлення надбавки до заробітної плати або збільшення її розміру в межах затвердженої схеми посадових окладів;
– Організацію стажування працівника на більш високій посаді;
– Направлення працівника на підвищення кваліфікації для просування по роботі.

У разі прийняття атестаційною комісією рішення про невідповідність працівника займаній посаді, комісія може надати рекомендації про:
– Направлення працівника на навчання з подальшою (не пізніше ніж через рік) повторною атестацією;
– Переведення працівника за його згодою на іншу посаду, що відповідає його професійному рівню.

Поділитись: